DOBRMAN & BRITSKÉ KOČKY

Top list

HALIT PAŠA CATTERY


Mezinárodní kynologická federace FCI
ZKUŠEBNÍ ŘÁD
pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře

platný od 1.1.2003

OBSAH

Všeobecná část

Platnost
Všeobecné zásady
Zkouškové období
Organizace zkoušek - vedoucí zkoušek
Rozhodčí
Účastník zkoušek
Podmínky účasti
Prověrka chování psa k cizí osobě
Hodnocení
Diskvalifikace
Vyhodnocení
Výkonnostní tituly
Výkonnostní průkaz psa
Povinné ručení
Sportovní komisař
Práce figuranta
Hodnocení "TSB"
Zvláštní ustanovení
Mistrovství světa

Mezinárodní zkouška pracovního psa IPO – 1
Mezinárodní zkouška pracovního psa IPO – 2
Mezinárodní zkouška pracovního psa IPO – 3
Mezinárodní zkouška psa stopaře IPO – FH
Nákresy

 

VŠEOBECNÁ ČÁST

Platnost

 

Tento mezinárodní zkušební řád byl zpracován FCI komisí pro pracovní kynologii. Přijat a schválen FCI byl v květnu 2002 na zasedání ve Švýcarsku a platí od 1.1.2003. Nahrazuje všechna dosavadní ustanovení.
Zkušební řád byl sestaven a zpracován komisí v německém jazyce. V případě nejasností, které by mohly vzniknout při překladu do jiných jazyků, je rozhodující text v jazyce německém.
Tento zkušební řád je platný pro všechny členské země FCI. Musí se jím řídit všechny zkouškové akce s obsahem mezinárodních zkouškových stupňů (zkoušky a soutěže).

 

Všeobecné zásady

 

Zkouškové akce a soutěže mají sloužit dvěma cílům. Na jedné straně složením zkoušky prokazují jednotliví psi způsobilost pro současný účel svého použití, na druhé straně pak v řízeném chovu mají zkoušky přispívat k zachování, případně ke zvyšování zdraví a výkonnosti psů, ve smyslu pracovní schopnosti od jedné ke druhé generaci. Složení zkoušky platí také jako důkaz chovné způsobilosti psa.
Organizacím členských států se doporučuje provádět akce dle mezinárodního zkušebního řádu, zejména pak konání mezinárodních soutěží. Všechny zkouškové akce a soutěže ve vztahu ke svému provádění i chování účastníků podléhají všeobecným sportovním zásadám. Obsah zkušebního řádu je pro všechny účastníky závazný. Všichni účastníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky. Výcvikové akce jsou veřejně přístupné, místo a začátek musejí být veřejně oznamovány.
Zkouškové akce a soutěže musí odpovídat úplným stupňům zkoušek, nebo jednotlivým oddílům příslušných zkouškových stupňů. Každý úspěšně složený úplný stupeň zkoušky v rámci akce platí v každém případě jako výcviková značka. Výcvikové značky musí být uznávány všemi členskými státy FCI.

 

Zkouškové období

 

Zkouškové akce stupňů IPO - 1 až 3 a IPO - FH mohou být konány po celý rok, pokud to dovolují povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí a zvířat. Jinak musí být akce odložena. Rozhodnutí přísluší rozhodčímu. Zkouškové období může být v působnosti jednotlivých členských zemí omezeno.

 

V rámci ČR:

 

Zkouškovým obdobím nejsou měsíce prosinec, leden a únor. Zkoušky lze konat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna . Tato zásada se nevztahuje na akce pořádané v rámci kynologických táborů, nebo soustředění, za předpokladu, že delegující orgán má možnost pro tuto akci zajistit rozhodčího.

 

Organizace zkoušek - vedoucí zkoušek

 

Za organizační část zkouškové akce je zodpovědný vedoucí zkoušek. Plní a kontroluje všechny potřebné práce k přípravě a provádění zkouškové akce. Musí zabezpečit nerušený průběh akce a po celou její dobu být k dispozici rozhodčímu. Z tohoto důvodu nesmí vedoucí zkoušek na akci předvádět žádného psa, ani plnit jiné funkce.

Má za povinnost zejména zajistit :

 • povolení ke konání akce
 • výběr odpovídajících prostorů pro pokládádní stop
 • dohody s vlastníky pozemků a mysliveckými společnostmi o použití těchto prostorů k pokládání a vypracování stop
 • potřebný počet odborně způsobilých pomocníků - figurantů, kladečů, pořadatelů a dalších
 • ochranu termínu akce
 • příslušné pomůcky, předměty a nářadí předepsané zkušebním řádem, jakož i bezpečné oblečení pro figuranta
 • připravenost všech písemných dokladů zkoušek jako posudkových a výsledkových listin pro příslušné stupně zkoušek
 • připravenost výkonnostních průkazů psů, průkazů o původu psů, očkovacích průkazů psů, případně průkazů a pojistek odpovědnosti psovodů.

Vedoucí zkoušek musí nejméně 3 týdny před akcí sdělit rozhodčímu místo a začátek akce, popis příjezdu, druhy zkoušek a počty přihlášených psů. Pokud toto opomene, má delegovaný rozhodčí právo od svého závazku odstoupit. Figuranti a kladeči cizích stop nesmějí na akcích vystupovat jako psovodi a nesmějí provádět funkce pro své psy nebo pro psy členů rodiny (viz odst. Rozhodčí).

 

V rámci ČR:

 

Zkouškové akce se konají dle pokynů, které vydává ČKS a MSKS.
V těchto pokynech jsou stanoveny termíny i obsah žádostí o konání zkouškových akcí, jakož i dokumenty, které se při hlášení, průběhu a ukončení akcí zpracovávají.
Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt, začleněný do ČKS nebo MSKS (ZKO, ZO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.

Akcí se mohou zúčastnit psovodi:

 • a) občané ČR - členové organizací a svazů začleněných do ČMKU

 • b) občané jiných států - členové zahraničních organizací a svazů začleněných do FCI.

Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem. Za účast na akci vybírá pořadatel na úhradu nákladů startovné, jehož výši sám stanoví.
Každá akce se zahajuje nástupem všech účastníků. Rozhodčí zde vyhlašuje harmonogram akce, pro který se rozhodl po domluvě s vedoucím. rovněž i ukončení akce se provádí nástupem všech účastníků, při kterém rozhodčí provede její vyhodnocení.
Při nezajištění odpovídajících cvičebních prostorů, nářadí, pomůcek nebo pomocníků pořadatelem dle zkušebního řádu, rozhodčí posuzování daného stupně zkoušek ukončí, případně je nezahájí.

 

Rozhodčí

 

Zkouškové akce mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou svým národním svazem zmocněni k posuzování mezinárodních zkoušek.
Pro mistrovství světa jsou rozhodčí zabezpečováni FCI komisí pro pracovní kynologii. Počet vyžádaných rozhodčích je ponechán na pořadateli s tím, že jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvíce 30 jednotlivých oddílů.
Každá ze zkoušek IPO - FH, IPO - 1, IPO -2, IPO – 3 odpovídá třem oddílům.
Pro pořádání velkých akcí mohou být národními svazy stanoveny zvláštní předpisy. Rozhodčí nesmí posuzovat na akci svého psa, rovněž i psy v držení členů rodiny. Za rodinu se pro tyto účely považují manžel nebo druh, děti, rodiče a případně další osoby, žijící s rozhodčím ve společné domácnosti. Z tohoto ustanovení jsou vyjmuty výběrové soutěže a mistrovství, na které je rozhodčí určen svým zemským svazem nebo FCI komisí pro pracovní kynologii.

Rozhodčí nesmí svým chováním práci psů narušovat či ovlivňovat. Rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn zkoušku ukončit, není-li dodržován zkušební řád či nejsou-li dodržovány jeho pokyny. V tomto případě zašle zprávu delegujícímu orgánu.
Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoliv kritika jeho posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce,případně disciplinární řízení. V odůvodněných případech,které se netýkají vlastního posudku,ale porušení pravidel rozhodčím, je možno v průběhu osmi dnů podat na jeho chování stížnost. Tuto stížnost je nutno podat písemně, podepsanou stěžovatelem a dalším svědkem prostřednictvím vedoucího zkoušek k pořadatelské organizaci či národnímu svazu. Rozhodnutí o stížnosti přísluší výcvikové komisi příslušného svazu.

 

V rámci ČR :

 

K posuzování akcí dle tohoto zkušebního řádu jsou rozhodčí delegováni ČKS nebo MSKS. Tyto svazy též určují termíny a způsob delegace,její změny a odvolání, zrušení nebo přeložení akce. Při delegaci více rozhodčích na jednu akci je určován jeden jako hlavní rozhodčí.
Nad stanovený nejvyšší počet účastníků (psů) na akci může výjimečně být připuštěna účast jednoho národního rozhodčího (z výkonu nebo exterieru) s jedním psem.
Zkoušky IPO - FH se pořádají jako samostatné akce a to ve dvou dnech za sebou jdoucích. Nejvyšší počet účastníků (psů) je omezen na šest.
Rozhodčí může působit jako kladeč cizích stop, nikoliv jako figurant.
Rozhodčí smí posoudit jen psovody se psy k akci včas přihlášené, kteří se zúčastnili zahájení akce, u nichž se kontrolou předem přesvědčil o platnosti členských průkazů.
Rozhodčí má právo po dohodě se psovodem a vedoucím zkoušek dále již neposuzovat další oddíl zkoušky u psa, který v předchozím oddílu nedosáhl potřebný počet bodů k zadání výcvikové značky (neplatí při soutěžích).
Stížnost (protest) proti porušení ustanovení zkušebního řádu rozhodčím musí být jím řešena přímo v průběhu akce. Nedojde-li ke shodě,je podána delegujícímu orgánu písemnou formou, kterou spolu podepisuje rozhodčí.
Pořadatel má povinnost uhradit delegovaným rozhodčím, případně i určeným pomocníkům, náležitosti podle směrnic ČKS nebo MSKS (posuzovné, stravné, jízdné) a to i v případě, kdy došlo k odvolání akce v době jejího zahájení nebo rozhodčí nebyli o jejím odvolání informováni.

 

Účastník zkoušek

 

Účastník zkoušek je povinen dodržet stanovený termín uzávěrky přihlášek. Podáním přihlášky se účastník zavazuje k úhradě startovného. Nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu dostavit, musí toto neprodleně sdělit vedoucímu zkoušek. Každý účastník musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zvířat, platící v místě konání akce. Každý účastník se musí podřídit pokynům rozhodčího a vedoucího zkoušek. Účastník zkoušek musí svého psa předvádět bezzávadným sportovním způsobem,a bez ohledu na výsledek v jednom oddílu, musí svého psa předvést ve všech oddílech příslušného stupně zkoušky. Konec zkoušky je dán vyhlášením výsledků (rozdílením cen) a předáním výkonnostních průkazů psů.
Rozhodčí je oprávněn, i proti názoru psovoda, vyloučit ze zkoušky psa zraněného, nebo ve svých výkonech omezeného. V tomto případě následuje do výkonnostního průkazu psa zápis "nedostatečně - ukončení pro zranění". Pokud psovod sám se psem dále nepokračuje pro viditelné zranění nebo předloží dosvědčující veterinární potvrzení, následuje zápis "ukončení pro zranění". Při nesportovním chování, přestupcích proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn diskvalifikovat psovoda z akce. V každém případě je nutno takové předčasné ukončení zkoušky se zdůvodněním poznamenat do výkonnostního průkazu psa. Dosud získané body se nezadávají.
V průběhu celé zkoušky musí mít psovod u sebe vodítko na psa, který je neupoutaný. To zároveň vyžaduje, aby pes neustále nosil jednoduchý, jednořadý, volně přiléhající řetízkový obojek, který není nastaven na stahování. Jiné, případně přídavné obojky (kožené, proti klíšťatům a jiné) nejsou v průběhu zkoušky dovoleny. Vodítko může být nošeno skrytě nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok. Zvukové pokyny jsou normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale stejné.
Pokud se v jednom stupni zkoušek zúčastní více účastníků, je o jejich pořadí rozhodnuto losem.

 

V rámci ČR:

 

Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu ke každému oddílu zkoušek a při jeho ukončení. Výjimku tvoří jen zahájení oddílu C.
Psovod hlásí v základním postoji rozhodčímu jméno své i psa a připravenost k zahájení nebo ukončení oddílu.

 

Podmínky účasti

 

V den zkoušek musí pes dosáhnout předepsaného stáří. Nesmí být připuštěny žádné výjimky.

IPO - 1 18 měsíců
IPO - 2 19 měsíců
IPO - 3 20 měsíců
IPO - FH 20 měsíců

Zkoušek se mohou zúčastnit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu.
Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedné zkouškové akce. Na jedné zkouškové akci může jeden psovod předvádět nejvíce dva psy. V jeden den může být jeden pes předváděn pouze na jednu zkoušku. Stanovení nejnižšího počtu psů na jednu zkouškovou akci se ponechává příslušnému národnímu svazu.
Každý stupeň zkoušky může být libovolně opakován. Jednotlivé stupně zkoušek se skládají od nejnižší k nejvyšší (1-2-3). K vyššímu stupni zkoušky může být pes, s ohledem na svůj věk, předveden po úspěšně složené nižší zkoušce. Po úspěšně složeném stupni zkoušky může být pes předveden na zkoušku stejného nebo vyššího, nikoliv však nižšího stupně. K předvedení ke zkoušce IPO - FH se žádná předcházející zkouška nevyžaduje.
Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím, musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek. K přezkušování nastupují v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední,na závěr zkouškové akce. Březí a kojící feny nejsou ke zkouškám připuštěny. Nemocná a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena.

 

V rámci ČR:

 

Nejnižší počet psů na jedné zkouškové akci je stanoven na 5, u zkoušek IPO FH na 3.
Ke zkouškám 1, 2, 3 mohou v ČR nastoupit pouze psi s průkazem původu stanovených plemen.
Ke zkoušce IPO-FH mohou v ČR nastoupit psi s průkazem původu jakýchkoliv plemen uznaných FCI (platí pro 1, 2, 3 i IPO-FH).
Netýká se psů zahraničních účastníků.

 

Prověrka chování psa k cizí osobě

 

Při začátku zkoušky podrobuje rozhodčí psa prověrce chování k cizí osobě. Součástí prověrky "chování psa k cizí osobě" je i prověření jeho identity (kontrola tetovacího čísla, čipu, atd.).
Vlastníci čipovaných psů musí zajistit možnost identifikace. Psi, kteří při prověrce chování k cizí osobě neobstojí, jsou z účasti na zkoušce vyloučeni, popřípadě diskvalifikováni.
Z tohoto důvodu sleduje rozhodčí chování psa k cizí osobě po celou dobu zkoušky. Při zjištění povahové slabosti je rozhodčí povinen takového psa ihned diskvalifikovat.
Diskvalifikace s uvedením povahové slabosti musí být zaznamenána ve výkonnostním průkazu psa.

Provádění prověrky chování psa k cizí osobě:

 1. Prověrka se provádí v běžném prostředí, bez mimořádných rušivých vlivů, na místě pro psa neutrálním.
 2. Zúčastnění psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě.
 3. Pes je předváděn upoutaný na obvyklém vodítku. Vodítko je drženo volně.
 4. Rozhodčí se musí zdržovat jakýchkoliv dráždivých pohybů. Dotknouti se psa mu není dovoleno.

Posuzování:

 • a) kladné chování psa: pes se při prověrce chová neutrálně, sebevědomě, jistě, pozorně, temperamentně, nebojácně
 • b) přípustné chování psa: pes se chová trochu těkavě, lehce podrážděně, lehce nejistě, tito psi mohou být připuštěni ke zkoušce, musí být ale v jejím průběhu sledováni.
 • c) záporné chování psa, případná povahová slabost: pes se chová bázlivě, nejistě, plaše, reaguje na střelbu, je nezvladatelný, kousavý, útočný (diskvalifikace).
 •  

Hodnocení

 

Hodnocení předváděných výkonů se provádí známkami a body. Známka a k ní přináležející body musí odpovídat předvedeným cvikům.

Bodová tabulka

Počet bodů Výborně Velmi dobře Dobře Uspokojivě Nedostatečně
5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 - 0
10,0 10,0 9,5 - 9,0 8,5 - 8,0 7,5 - 7,0 6,5 - 0
15,0 15,0 -14,5 14,0 -13,5 13,0 -12,0 11,5 -10,5 10,0 - 0
20,0 20,0 -19,5 19,0 -18,0 17,5 -16,0 15,5 -14,0 13,5 - 0
30,0 30,0 - 29,0 28,5 - 27,0 26,5 - 24,0 23,5 - 21,0 20,5 - 0
35,0 35,0 - 33,0 32,5 - 31,5 30,5 - 28,0 27,5 - 24,5 24,0 - 0
70,0 70,0 - 66,5 66,0 - 63,0 62,5 - 56,0 55,5 - 49,0 48,5 - 0
80,0 80,0 - 76,0 75,5 - 72,0 71,5 - 64,0 63,5 - 56,0  55,5 - 0
100,0 100,0 - 96,0 95,5 - 90,0 89,5 - 80,0 79,5 - 70,0 69,5 - 0

  Procentní propočet:

Známka Zadáno bodů nebo odpočet bodů
Výborně nejméně 96 %  až - 4%
Velmi dobře = 95 - 90 % - 5 až 10 %
Dobře = 89 - 80 % -11 až 20 %
Uspokojivě = 79 - 70 % -21 až 30 %
Nedostatečně méně než 70 % -31 až 100 %

 Při celkovém hodnocení oddílů mohou být zadávány pouze celé body. Naproti tomu u jednotlivých cviků se může hodnotit půlbody. Pokud konečný součet oddílů nevykazuje početně celé body, je dle celkového dojmu příslušného oddílu zaokrouhlen nahoru neb dolu.
Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů v oddíle C. Pokud i tyto body jsou stejné, rozhoduje vyšší počet bodů v oddíle B. Výsledky, které jsou shodné ve všech třech oddílech, jsou řazeny rovným dílem.

 

Diskvalifikace

 

Opustí-li pes v průběhu zkoušky psovoda,nebo prostor zkoušky a nepřijde-li ani po třetím zavolání zpět, je diskvalifikován. Při diskvalifikaci se až dosud zadané body odeberou. Do výkonnostního průkazu psa se nezapíší ani známky (kvalifikace), ani body.

 

Vyhodnocení

 

Pokud pes v každém oddíle příslušného stupně zkoušky získá nejméně 70 % možných bodů, je zkouška hodnocena jako splněná.

Nejvyšší počet
bodů
Výborně Velmi
dobře
Dobře Uspokojivě Nedostatečně
100 100 - 96 95 - 90 89 - 80 79 -70 69 - 0
300 300 - 286 285 - 270 269 - 240 239 - 210 209 - 0
200 (FH) 200 -192 191 -180 179 -160 159 -140 139 -0

 

  Výkonnostní tituly

 

Na žádost psovoda u své národní organizace, je přiznáván FCI titul "Mezinárodního šampiona práce". K tomu je nutno získat dva CACITy, nebo Rezervní CACITy. Tyto musí mít mezi sebou odstup nejméně jednoho roku a jednoho dne a musí být získány ve dvou různých zemích od dvou různých rozhodčích.
Podmínkou je rovněž ocenění na mezinárodní výstavě nejméně "velmi dobré".
Získání CACITu a Rezervního CACITu je možno na soutěžích, které k jejich zadání obdržely oprávnění z FCI. K CACITové soutěži musí být pozvány všechny národní organizace. Takovou soutěž musí posuzovat nejméně dva rozhodčí, z nich nejméně jeden musí být z jiné národní organizace. Zadání se provádí na návrh rozhodčích. Pro udělení CACITu nebo Rezervního CACITu mohou být navrženi pouze psi, kteří splnili stupeň IPO 3 s výsledkem "výborným" nebo "velmi dobrým" a jsou uvedeni v seznamu FCI neloveckých pracovních plemen psů. Zadání není automaticky vázáno na dosažení příslušného hodnocení.
Titul "Národní šampion práce" se zadává dle směrnic jednotlivých zemských organizací.

 

V rámci ČR:

 

Na žádost psovoda je přiznáván ČMKU titul "Šampion práce ČR". K tomuto je nutno získat tři CACTy nebo rezervní CACTy v průběhu dvou výcvikových období (roků) po sobě jdoucích na výcvikových akcích schválených ČMKU, z toho minimálně jedenkrát na mezinárodní, národní nebo svazové vrcholové soutěži. CACT a rezervní CACT se uděluje nejlepšímu psu nebo feně v každém plemeni, kteří získají nejméně 280 bodů ve zkoušce IPO 3 nebo 185 bodů ve zkoušce IPO-FH. Podrobné pokyny k udělování titulu a čekatelství titulu určuje ČMKU.

 

Výkonnostní průkaz psa

 

Výkonnostní průkaz psa je povinný pro každého zúčastněného psa. Jeho vydání provádí příslušná národní organizace dle vlastních předpisů. Musí být zřejmé, že pro jednoho psa byl vystaven jen jeden výkonnostní průkaz. Odpovědnost přebírá národní organizace. Každý výsledek zkoušky se zapisuje do výkonnostního průkazu psa,který podepisuje a kontroluje rozhodčí a rovněž vedoucí zkoušek.

 

Povinné ručení

 

Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech, způsobené jeho psem. Z tohoto důvodu musí být jako držitel psa proti těmto následkům pojištěn. Za případné úrazy v průběhu celé zkouškové akce ručí psovod za sebe i svého psa. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem, psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
Potvrzení o úředně nařízeném očkování (očkovací průkaz) je nutno před zahájením zkoušky na požádání předložit příslušnému rozhodčímu, případně vedoucímu zkoušek.

 

Sportovní komisař

 

Jednotlivé národní svazy mohou kontrolovat provádění zkouškových akcí. K tomuto účelu pověřují odborně způsobilé osoby, jejichž úkolem je kontrolovat dodržování zkušebního řádu a řádný průběh zkoušek.

 

Práce figuranta

 

A) Předpoklady pro provádění figurantské práce v oddílu "C"

 1. Dbát směrnic týkajících se figurantské práce, uvedené ve zkušebním řádě.
 2. V den zkoušek se stává figurant v oddílu "C" asistentem rozhodčího.
 3. S ohledem na osobní jistotu, i z důvodů bezpečnostně právních, musí být figurant při výcviku, jakož i při zkouškách a soutěžích, vždy vybaven ochranným oblekem (kalhotami, rukávem, případně vestou, suspenzorem a rukavicemi).
 4. Obuv figuranta musí odpovídat povětrnostním a půdním podmínkám, musí být pevná a neklouzavá.
 5. Před zahájením oddílu "C" je figurant poučen rozhodčím. Svou činnost provádí dle pokynů rozhodčího.
 6. Při odzbrojování - prohlídce se figurant řídí pokyny psovoda, pokud je toto vyžadováno zkušebním řádem. Na začátku bočního nebo zadního doprovodu, musí umožnit psovodovi se psem zaujmutí základního postoje.
 7. Při zkouškách může být pracováno s jedním figurantem. Při akcích přesahujících rámec kraje, jako jsou výběrové soutěže, mistrovství, atd. musí být vždy použito dvou figurantů.

B) Základní pravidla figurantské práce při zkouškách

 1. Všeobecně :
  V rámci zkoušek má být rozhodčím posouzen stav vycvičenosti a dle možnosti i kvalita předváděného psa (kupř. pudové vlohy, sebejistota, odolnost a ovladatelnost). Rozhodčí v průběhu zkoušek může objektivně posoudit to, co zvukově nebo pohybově zjistí.
  Tento aspekt, především ale skutečnost sportovního charakteru zkoušek (t.j. dle možnosti stejné podmínky pro všechny účastníky), vyžaduje, aby figurantská práce vytvářela pro rozhodčího široký jednostranný obraz.
  Nesmí být proto ponecháno na libovůli figuranta, jak bude oddíl "C" předvádět. Tím více musí dodržovat řadu pravidel. Při zkouškách rozhodčí posuzuje v rámci jednotlivých výkonů nejdůležitější kriteria oddílu "C". To jsou pudové vlohy, sebejistota, schopnost zatížení organizmu a ovladatelnost. Z tohoto důvodu je třeba též hodnotit kvalitu zákusu předvedeného psa. Proto také musí pes, u něhož má být hodnocena kvalita zákusu, dostat možnost se dobře zakousnout, nebo má-li být hodnocena schopnost zatížení organizmu psa, aby "zatížení" bylo vyvoláno odpovídajícím nástupem figuranta. Vyvinutí mimořádné snahy o udržení stejně prováděné figurantské práce všem je předpokladem možnosti dobrého posouzení.
 2. "Vystavení a vyštěkání" (stupně zkoušek 1 - 3).
  Figurant stojí, pro psovoda, psa, neviděn v příslušném úkrytu, s lehce pokrčenou paží v ochranném rukávu. Nehýbá se ani nezaujímá pro psa dráždivý postoj. Ochranný rukáv mu slouží k ochraně těla. Při "vystavení a vyštěkání" pozoruje figurant psa,jakékoliv dráždivé, či pomocné pohyby, jsou nepřípustné. Obušek drží bokem, směrem dolů. Na nárazy nebo zákusy psa, nesmí být reagováno obrannými pohyby.
 3. "Pokus o útěk figuranta" (stupně zkoušek 1 - 3).
  Po cviku "vystavení a vyštěkání", na pokyn psovoda vychází figurant normálním krokem z úkrytu a postaví se na místo určené rozhodčím (označené východiště útoku). Postoj figuranta musí dát psovodovi možnost odložit psa ve vzdálenosti pěti kroků na příslušném místě, bočně směrem k jeho rukávu. Pro psovoda musí být zřejmý směr útěku. Na pokyn rozhodčího se dá figurant okamžitě do rychlého běhu přímým směrem, aniž by utíkal přehnaně rychle či nekontrolovaně. Nepohybuje ani dodatečně rukávem, pes si musí sám najít optimální možnost zákusu. V žádném případě se figurant během útěku neobrací ke psu, toho může pozorovat jen úkosem. Neodtahuje rukáv. Po té, co se pes zakousne, běží dál, ochranný rukáv si těsně přitáhne k tělu.
  Vzdálenost útěku je stanovena rozhodčím. Figurant se zastaví na pokyn rozhodčího. Jestliže je figurantem prováděn útěk odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální možnosti k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako přehnané nabízení ochranného rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před, neb v průběhu útěku, povolování rukávu po zákusu, změna rychlosti útěku, ukončení útěku bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)
 4. "Obrana psa při hlídání" (stupně zkoušek 1 - 3).
  Po hlídání podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa. Obušek použije k výhrůžným pohybům nad ochranným rukávem, aniž by psa uhodil. Ve stejném okamžiku, aniž by došlo k pohybům ochranným rukávem,na něj pes odpovídající silou zaútočí. Obranný rukáv je stále držen těsně na těle. Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přemístěn bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem ke psovodovi je nepřípustné.
  Rány obuškem jsou směrovány na stehna či záď psa. Síla těchto úderů musí být pro všechny psy stejná. První úder následuje po 4-5ti krocích, druhý úder po dalších 4-5ti krocích. Po druhém úderu následují další výhrůžné pohyby obuškem bez úderů. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako nabízení rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před, nebo v průběhu útoku, povolování rukávu po zákusu v průběhu části odolnosti, různá intenzita boje se psem i úderů, ukončením boje při nedostatku odolnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)
 5. "Doprovod ze zadu" (stupně zkoušek 2 + 3) .
  Na pokyn psovoda jde figurant asi 30 kroků normální chůzí. Průběh doprovodu určuje rozhodčí. V průběhu doprovodu se musí figurant zdržet jakýchkoliv trhavých pohybů. Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvářely pro psa dráždivý podnět. Zejména obušek musí být nesen skrytě. U všech psů jde figurant stejným rychlostním tempem.
 6. "Přepad psa při doprovodu" (stupně zkoušek 2 + 3) .
  Na pokyn rozhodčího následuje z pohybu přepad psa figurantem. Je proveden rychlým otočením na levou neb pravou stranu a útokem proti psu. Obuškem provádí výhružné pohyby nad ochranným rukávem, který má ve směru běhu přitisknut k tělu. Nutno se vyvarovat jakýchkoliv pohybů ochranným rukávem. Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přesunut bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti psa. Všechny psy musí figurant přesouvat do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání.
  Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta jako úhybné pohyby nebo nabízení rukávu před zákusem, výhružná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útoku, různá intenzita útoku, ukončení boje při nedostatku odolnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)
 7. "Útok na psa z pohybu" (stupně zkoušek 1 - 3) .
  Na pokyn rozhodčího opustí figurant jemu určený úkryt a projde normální krokem (u stupně zkoušky 1), během (u stupně zkoušky 2+3) příslušný prostor až k myšlené středové ose. Dále figurant:
  - přejde z normálního kroku do běhu a zaútočí čelně křikem a výhrůžnými pohyby obuškem na psovoda a psa (zkouškový stupeň 1)
  - aniž by běh přerušil, zaútočí čelně křikem a výhružnými pohyby obuškem na psovoda a psa (zkouškové stupně 2+3)
  Pes musí být zachycen na ochranný rukáv, aniž by se figurant zastavil. Při setkání se psem, pokud je to potřebné, může se figurant natočit tělem tak, aby zachytil skok (útok) psa. V žádném případě nesmí být pes obíháván. Jakmile se pes zakousne, je figurantem přesunut bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti psa. Každopádně nesmí dojít k převrácení psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako změna tempa útoku, převzetí psa na ochranný rukáv v zastavení, úhybné pohyby před zákusem, oběhnutí psa, nabídnutí rukávu před zákusem, povolování rukávu po zákusu, různá intenzita bojovnosti, ukončení boje při nedostatku bojovnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)
 8. Ukončení cviku (platí pro všechny cviky).
  Ukončení všech cviků obrany je nutno provádět tak, aby mohl rozhodčí pozorovat způsob zákusu, pouštění i hlídání. Po ukončení cviku obrany musí odpor proti psovi ustat, figurant se přestane pohybovat, aniž by zřetelně uvolnil ochranný rukáv. Tento není ohnut směrem vzhůru, ale zůstává držen tak, jak byl v předchozím cviku. Obušek je držen směrem dolů, bočně podél těla, aby nebyl pro psa viditelný. Za účelem pouštění nesmí být figurantem prováděny žádné pomocné postoje. Po puštění udržuje figurant se psem zrakový kontakt, jakékoliv dráždivé či pomocné postoje různých druhů jsou nepřípustné. Aby mohl být udržen zrakový kontakt při zastavení, může se figurant k pohybujícímu se psu pomalu, netrhavými pohyby otáčet.
 9. Nejistota a selhání psa.
  Na psa, který při cvicích obrany nazakousne nebo zákus uvolní a pustí, je figurantem dále útočeno, dokud cvik není rozhodčím ukončen. V této situaci nesmí figurant v žádném případě poskytovat psu pomoc nebo sám cvik ukončit. Psi, kteří nechtějí pouštět, nesmí být k tomuto donucováni držením obušku v příslušné pozici nebo jeho pohybováním. Psi, kteří při hlídání mají snahu figuranta opustit, nesmí být jím lákáni dráždivými pohyby k setrvání. Při všech cvicích a jejich částech se musí vždy figurant chovat aktivně dle požadavků zkušebního řádu. Pokud při hlídání pes do figuranta narazí nebo jej kousne, je nutno se zdržet jakýchkoliv obranných pohybů.

 

Hodnocení TSB (platí pro všechny stupně zkoušek)

 

Hodnocení TSB má vzhledem k použitelnosti psa k chovu vyjádřit jeho povahové vlohy. Hodnocení TSB nemá žádný vliv na výsledek zkoušky, případně pořadí. Aby mohlo být hodnocení TSB provedeno, musí pes předvést alespoň jeden cvik obrany se zákusem.
Hodnocením "výrazný" (a), "pohotový" (vh) a "nedostatečný" (ng) jsou hodnoceny následující vlastnosti :
(T) pudové vlohy, (S) sebejistota a (B) schopnost zatíženosti organizmu - odolnost.
TSB "výrazný" obdrží pes, který prokáže : velkou pracovní pohotovost, jasné pudové chování, cílevědomou snahu k provedení cviků, sebejisté vystupování, neomezenou pozornost a mimořádně velkou odolnost.
TSB "pohotový" obdrží pes, který prokáže : omezení v pracovní pohotovosti, v pudovém chování, v sebejistotě, v pozornosti a v odolnosti.
TSB "nedostatečný" obdrží pes, který prokáže : nedostatky v pracovní pohotovosti, neodstatečné pudové chování, chybějící sebejistotu a nedostatečnou odolnost.

 

V rámci ČR:

 

Hodnocení TSB se na území ČR při vlastních akcích neprovádí

 

Zvláštní ustanovení

 

Národní organizace jsou oprávněny pro obvod své působnosti upravit, případně si rozšířit všeobecnou část těchto pokynů. Například: pokyny k účasti, veterinárním opatřením, opatřením na ochranu zvířat, zdravotním podmínkám. Rovněž tak mohou učinit na základě zákonných opatření v příslušné zemi.
Zvukové povely jsou dávány v mateřském jazyce.

 

V rámci ČR :

 

Zkoušky úspěšně splněné do doby platnosti tohoto zkušebního řádu se plně uznávají a musí být na ně navazováno.

 

Mistrovství světa

 

Platí ustanovení "Závazných pokynů" pro provádění různých druhů FCI Mistrovství světa. Vydání těchto "Závazných pokynů", jakož i jejich pozměňování, přísluší komisi pro pracovní kynologii.IPO - 1

 

dělí se na : oddíl A 100 bodů
  oddíl B 100 bodů
  oddíl C 100 bodů
  celkem 300 bodů

 

 IPO 1 - ODDÍL "A"

 

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů Předměty (10+10) 20 bodů Celkem 100 bodů.

 

Všeobecná ustanovení :

 

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Psovod (= kladeč stopy) ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Psovod (=kladeč stopy) se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být pes mimo dohled. Rozhodčí a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování, nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů.
Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy, a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukočení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15 min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob hlášení psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

 

V rámci ČR:

 

Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.


IPO 1 - ODDÍL "B"

 

Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4 : Aport volný 10 bodů
Cvik 5 : Aport skokem 15 bodů
Cvik 6 : Aport šplhem 15 bodů
Cvik 7 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 8 : Odložení dlouhodobé 10 bodů
celkem 100 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího.
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jména psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.
Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku, ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka (cca 3 vteřiny).
Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10ti a nejvíce 15ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím" a povelem k přisednutí, jako i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu.
Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům. Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.
Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní části spojených stěn, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Celá plocha šikmých stěn musí být potažena nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných překážek. Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen předmětů (váha 650 g).Předměty připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy. Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedení.

 

V rámci ČR:

 

Na přechodnou dobu není v ČR vyžadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem.

 

1. Ovladatelnost bez vodítka - 20 bodů

 

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změně způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6 – 9 mm) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází,a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

 

2. Odložení vsedě za pochodu - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10ti až 15ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel.
Po dalších asi 30ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10ti až 15ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle, a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30ti krocích v přímém směru se psovod zastaví, a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

4. Aport volný - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) do vzdálenosti asi 10ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po asi 3 vteřinách zvukovým povelem "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním, či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.
Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.

 

5. Aport skokem (100 cm) - 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop","Aport","Pusť","K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a skokem překonat překážku zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách zvukovým povelem "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze"si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

Tabulka hodnocení

Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

6. Aport šplhem (šikmá stěna 180 cm) - 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop","Aport","Pusť" "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé stěny), pře konat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu,ihned jej uchopit a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod, asi po 3 vteřinách zvukovým povelem"pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.

Tabulka hodnocení

Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

7. Vysílání vpřed s odložením - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed","Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod s neupoutaným psem přímo v přikázaném směru. Po 10 až 15ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout. Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

8. Odložení dlouhodobé - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu, klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 6 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování se psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně před časné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení více než 3 m před ukončením cviku 3 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes k němu, následuje ztráta až 3 body.

 

IPO 1 - ODDÍL "C"

 

Cvik 1 : Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2 : Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3 : Pokus o útěk figuranta    20 bodů
Cvik 4 : Obrana psa při hlídání 35 bodů
Cvik 5 : Útok na psa z pohybu 30 bodů
celkem   100 bodů

 

 Všeobecná ustanovení:

 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé straně - viz nákres). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná. Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, aby mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo. Je ponecháno na psovodu, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek.(viz:"Všeobecná část - práce figuranta").Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem.

Pro všechny psovody příslušného výcvikového stupně zkoušek musí být použit stejný figurant. Psi, kteří nejsou psovodem zvladatelni, pouští rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikování, neprovádí se hodnocení TSB. U psů, kteří při cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C dosažené body nezadat, ale provést hodnocení TSB. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):

váhavé
puštění
1. zvukový povel navíc – okamžité puštění 1. zvukový povel navíc – váhavé puštění 2. zvukový povel navíc – okamžité puštění 2. zvukový povel navíc – váhavé puštění nepuštění po 2. zvuk. povelu navíc
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval.

     
1. Vyhledání figuranta - 5 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být spojen se jménem psa).

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. Psovod se psem se postaví na stanoviště mezi čtvrtým a pátým úkrytem, aby mohl psa vyslat do dvou stran. Provádění oddílu C začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který může být opakován, musí pes vyběhnout od psovoda rychle a cílevědomě k pátému úkrytu a ten oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá jej psovod zvukovým povelem "ke mně" (ten může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej vysílá dalším zvukovým povelem "revír" k úkrytu, kde je skryt figurant. Psovod po dobu vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem. Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové a pokynové povely nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

2. Vystavení a vyštěkání - 10 bodů

 

a) Jeden zvukový povel: " K noze"

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta skákat, dotýkat se ho, ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího po cca 20ti vteřinách štěkání jde psovod do vzdálenosti 5ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa. Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze, a postaví se s ním do základního postoje.

c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny srážkovými body. Za přerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě jednou vyslat k figurantovi.
Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C ukončeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.

 

3. Pokus o útěk figuranta - 20 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni","Pusť".

b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo, kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta, a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20ti kroků útěku figuranta zadržením a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá,je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

4. Obrana psa při hlídání - 35 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit.
Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných),následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá,je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá,je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel,aby u figuranta setrval,je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

5. Útok na psa z pohybu - 30 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni","Drž","Pusť", "K noze" (2x).

b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem z úkrytu, a jde normálním krokem ke středové ose prostoru. Zde se otočí ke psovodu a psu a křikem s výhrůžnými pohyby na ně v běhu zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu na vzdálenost 40 - 30 kroků, psovod psa na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstatne pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných),následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen.
Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C. Před hodnocením si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: Rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

IPO - 2

 

dělí se na : oddíl A 100 bodů
  oddíl B 100 bodů
  oddíl C 100 bodů
  celkem 300 bodů

 

IPO 2 - ODDÍL "A"

 

Cizí stopa, nejméně 400 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty, nejméně 30 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů Předměty (10+10) 20 bodů Celkem 100 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop, určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země.
Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno.
Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží krátce na nášlapu, a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, první předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Všechny předměty musí být opatřeny číslem, které je totožné s číslem štítku označujícím začátek stopy. Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled.

Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby,se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa" Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně,nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukočení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu. c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě, a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů.
Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15 min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob hlášení psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

 

V rámci ČR:

 

Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.
Předměty nemusí být opatřovány čísly.

 

IPO 2 - ODDÍL "B"

Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4 : Odložení ve stoje za pochodu 10 bodů
Cvik 5 : Aport volný 10 bodů
Cvik 6 : Aport skokem 15 bodů
Cvik 7 : Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9 : Odložení dlouhodobé 10 bodů
celkem   100 bodů

 

 Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího.
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.
Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku, musí být zachována zřetelná přestávka (cca 3 vteřiny).
Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku po nejméně 10ti a nejvíce 15ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím" a povelem k přisednutí, jako i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke psu přistupovat zepředu nebo zezadu.
Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům. Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní se psem, není dovoleno.
Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu. Vždy však stejným způsobem po dobu celé zkoušky.
Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní části spojených, stěn 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Celá plocha šikmých stěn musí být potažena nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných překážek.
Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek -dále jen předmětů (aport volný o váze 1000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). Předměty připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy.
Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedení.

 

V rámci ČR:

 

Na přechodnou dobu není v ČR vyžadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem.

 

1. Ovladatelnost bez vodítka - 10 bodů

 

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změně způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda.
Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10ti až 15ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6-9 mm) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází, a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

 

2. Odložení vsedě za pochodu - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10ti až 15ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10ti až 15ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke mně"nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

4. Odložení ve stoje za pochodu - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Stůj" "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10ti až 15ti krocích pes na zvukový povel "stůj" ihned, a v přímém směru zůstane stát, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se vedle psa. Po cca 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, zvukovým povelem psovoda "sedni" si pes rychle a v přímém směru sedne.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, protahování se při zvukovém povelu, neklidné stání, popocházení, neklidné chování při návratu psovoda,pomalé usednutí při závěru cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes, místo aby zůstal stát, si sedne nebo lehne, je mu odebráno 5 bodů.

 

5. Aport volný - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 1000 g) do vzdálenosti asi 10ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho,až mu jej psovod asi po 3 vteřinách zvukovým povelem "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel" k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.

 

6. Aport skokem (100 cm) - 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop","Aport","Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle ho psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a skokem překonat překážku zpět a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést.
Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách zvukovým povelem "pusť"předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět klidně v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při před sednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

Tabulka hodnocení

Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

7. Aport šplhem (šikmá stěna 180 cm) - 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop","Aport","Pusť" "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé stěny) překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu,ihned jej uchopit, a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách zvukovým povelem "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body.

Tabulka hodnocení

Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčí- ho či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět.
Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

8. Vysílání vpřed s odložením - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed","Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem přímo v přikázaném směru. Po 10 až 15ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout.
Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

9. Odložení dlouhodobé - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět.
Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen k němu zády, klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování se psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení více než 3 m před ukončením cviku 4 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes k němu, následuje ztráta až 3 body.

 

IPO 2 - ODDÍL "C"

 

Cvik 1 : Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2 : Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3 : Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4 : Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5 : Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6 : Přepad psa při doprovodu    30 bodů
Cvik 7 : Útok na psa z pohybu 20 bodů
celkem   100 bodů

 

 Všeobecná ustanovení:

 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé straně - viz nákres). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná. Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, aby mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo.
Je ponecháno na psovodu, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek.(viz:"Všeobecná část - práce figuranta").Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem. Pro všechny psovody, příslušného výcvikového stupně zkoušek, musí být použit stejný figuant. Psi, kteří nejsou svým psovodem zvladatelní, pouští rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni, neprovádí se hodnocení TSB. U psů, kteří při cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C dosažené body nezadat, ale provést hodnocení TSB. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):

váhavé
puštění
1. zvukový povel navíc – okamžité puštění 1. zvukový povel navíc – váhavé puštění 2. zvukový povel navíc – okamžité puštění 2. zvukový povel navíc – váhavé puštění nepuštění po 2. zvuk. povelu navíc
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval.

 

1. Vyhledání figuranta - 5 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být spojen se jménem psa).

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. Psovod se postaví se psem na stanoviště mezi druhým a třetím úkrytem, aby mohl psa vyslat do čtyř stran. Provádění oddílu C se začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který může být opakován, musí pes vyběhnout od svého psovoda rychle a cílevědomě ke třetímu úkrytu, a ten oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá jej psovod zvukovým povelem "ke mně" (tento může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod po dobu vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem. Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové a pokynové povely nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

2. Vystavení a vyštěkání - 10 bodů

 

a) Jeden zvukový povel: " K noze"

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta skákat,(dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího po cca 20ti vteřinách štěkání, jde psovod do vzdálenosti 5-ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa. Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze, a postaví se s ním do základního postoje.

c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny srážkovými body. Za přerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě jednou vyslat k figurantu. Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C ukončeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.

 

3. Pokus o útěk figuranta - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni","Pusť".

b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo, kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20ti kroků útěku figuranta zadržením a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

4. Obrana psa při hlídání - 20 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť"musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

5. Doprovod zezadu - 5 bodů

 

a) Jeden zvukový povel: "K noze"

b) Provedení: V návaznosti na cvik č. 4 následuje doprovod figuranta zezadu do vzdálenosti asi 30ti kroků. Průběh doprovodu určí rozhodčí. Psovod vyzve figuranta k chůzi a jde se psem, kterého má volně u nohy, ve vzdálenosti 5ti kroků za ním. Pes musí figuranta pozorně střežit. Vzdálenost 5ti kroků musí být dodržena v průběhu celého doprovodu.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná chůze psa, dodržení vzdálenosti 5-ti kroků.

 

6. Přepad psa při doprovodu - 30 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť","K noze".

b) Provedení: Při doprovodu následuje na pokyn rozhodčího bez zastavení přepad psa figurantem. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě, na kterém se právě nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát,aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků.
Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení první části oddílu C.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda, nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

7. Útok na psa z pohybu - 20 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni","Drž","Pusť", "K noze" (2x).

b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek,nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem z úkrytu a běží ke středové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne, aniž by běh přerušil, otočí se čelně proti psovodu a psu a křikem a výhrůžnými pohyby na ně v běhu zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu na vzdálenost 50-40 kroků, psovod psa na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstatne pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C.
Před hodnocením si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body.Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda, nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

IPO - 3

 

dělí se na : oddíl A 100 bodů
  oddíl B 100 bodů
  oddíl C 100 bodů
  celkem 300 bodů

 

IPO 3 ODDÍL "A"

 

Cizí stopa, nejméně 600 kroků dlouhá, 5 úseků, 4 lomy (cca 90 stupňů), 3 předměty, nejméně 60 minut stará,čas k vypracování 20 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (7+7+6) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nesmí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno. Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží krátce na nášlapu, a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, první předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. úsek, druhý předmět na 2. nebo 3. úsek, třetí předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (na př.:kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Všechny předměty musí být opatřeny číslem,které je totožné s číslem štítku označujícím začátek stopy. Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled. Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním a druhém předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně, nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá, nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy, a je na stopu uveden.
Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být tato prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 20 min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob hlášení psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

 

V rámci ČR:

 

Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena. Předměty nemusí být opatřovány čísly.

 

IPO 3 ODDÍL "B"

 

Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4 : Odlož. ve stoje za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 5 : Aport volný 10 bodů
Cvik 6 : Aport skokem 15 bodů
Cvik 7 : Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9 : Odložení dlouhodobé 10 bodů
celkem   100 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd. se provádějí bez pokynu rozhodčího.
Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.
V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.
Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka (cca 3 vteřiny).
Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10ti a nejvíce 15ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím" a povelem k přisednutí, jako při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke psu přistupovat zepředu nebo zezadu.
Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům. Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní se psem není dovoleno.
Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu. Vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.
Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní části spojených stěn, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Celá plocha šikmých stěn musí být potažena nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných překážek.
Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen předmětů (aport volný o váze 2000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). Činky připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy.
Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedení.

 

V rámci ČR:

 

Na přechodnou dobu není v ČR vyžadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem.

 

1. Ovladatelnost bez vodítka - 10 bodů

 

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změně způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout Na začátku cviku jde psovod se psem, bez zastavení, 50-ti krocích přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo,vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6-9 mm), ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a a jednu osobu zleva obchází, a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné zvukové povely,pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

 

2. Odložení vsedě za pochodu - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví, a ihned se otočí k sedícímu psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

3. Odložení vleže za poklusu s přivoláním - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích normální chůze následuje dalších 10-15 kroků v poklusu. Po té pes pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob běhu nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa, si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

4. Odložení ve stoje za poklusu s přivoláním - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze" (2 x),"Stůj", "Ke mně".

b) Provedení: Psovod se psem vyběhne ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích pes na zvukový povel "stůj" ihned a v přímém směru zůstane stát, aniž by psovod přerušil či měnil způsob běhu nebo se ohlížel. Po dalších asi 30ti krocích se psovod zastaví, a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího, zvukovým povelem "ke mně", nebo jménem psa si přivolá psovod psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, nezastavení po povelu, neklidné stání, popocházení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes, místo aby zůstal stát, si sedne nebo lehne, je mu odebráno 5 bodů.

 

5. Aport volný - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 2000 g) do vzdálenosti asi 10ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává, až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle svého psovoda, musí na zvukový povel "aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod asi po 3 vteřinách zvukovým povelem "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním, či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.

 

6. Aport skokem (100 cm) - 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop","Aport","Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává, až když předmět klidně leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit, a skokem překonat překážku zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách zvukovým povelem "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při před sednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

Tabulka hodnocení

Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů, po požádání rozhodčího, či na jeho přímý pokyn, odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

7. Aport šplhem (šikmá stěna 180 cm) - 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop","Aport","Pusť" "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé stěny) překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit, a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod, po přestávce asi 3 vteřin, zvukovým povelem "pusť", předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si sním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body.

Tabulka hodnocení

Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího, či na jeho přímý pokyn, odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body.
Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

8. Vysílání vpřed s odložením - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed","Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem přímo v přikázaném směru. Po 10 až 15ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout. Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy) jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

9. Odložení dlouhodobé - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa odloží psovod psa zvukovým povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává mimo jeho dohled v úkrytu. Po dobu provádění cviků 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování se psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy) je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení více než 3 m před ukončením cviku 5 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes k němu, následuje ztráta až 3 body.

 

IPO 3 - ODDÍL "C"

 

Cvik 1 : Vyhledání figuranta 10 bodů
Cvik 2 : Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3 : Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4 : Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5 : Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6 : Přepad psa při doprovodu 15 bodů
Cvik 7 : Útok na psa z pohybu 10 bodů
Cvik 8 : Obrana psa při hlídání 20 bodů
celkem   100 bodů

 

 Všeobecná ustanovení:

 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé straně - viz nákres). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná.
Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, aby mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo. Je ponecháno na psovodu,jakým způsobem odebírá figurantovi obušek. (viz:"Všeobecná část - práce figuranta"). Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem. Pro všechny psovody příslušného výcvikového stupně zkoušek musí být použit stejný figurant. Psi, kteří nejsou psovodem zvladatelní,pouští rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni,neprovádí se hodnocení TSB. U psů, kteří při cvicích obrany selžou, nebo se nechají odehnat,je nutno posuzování oddílu C přerušit,v oddílu C dosažené body nezadat, ale provést hodnocení TSB. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):

váhavé
puštění
1. zvukový povel navíc – okamžité puštění 1. zvukový povel navíc – váhavé puštění 2. zvukový povel navíc – okamžité puštění 2. zvukový povel navíc – váhavé puštění nepuštění po 2. zvuk. povelu navíc
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval.

 

1. Vyhledání figuranta - 5 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být spojen se jménem psa).

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. Psovod se psem se postaví na stanoviště před prvním úkrytem,aby mohl psa vyslat do šesti stran. Provádění oddílu C se začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který může být opakován, musí pes vyběhnout od psovoda rychle a cílevědomě k prvnímu úkrytu a tento oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá si jej psovod zvukovým povelem "ke mně" (tento může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod po dobu vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem. Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové a pokynové povely nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

2. Vystavení a vyštěkání - 10 bodů

 

a) Jeden zvukový povel: " K noze"

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta skákat,(dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího, po cca 20ti vteřinách štěkání, jde psovod do vzdálenosti 5ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa. Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze a postaví se s ním do základního postoje.

c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny srážkovými body. Za přerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě jednou vyslat k figurantovi. Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C přerušeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.

 

3. Pokus o útěk figuranta - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni","Pusť".

b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo, kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat svého psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20ti kroků útěku figuranta zadržením a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

4. Obrana psa při hlídání - 20 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího, podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta,a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta.
Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

5. Doprovod zezadu - 5 bodů

 

a) Jeden zvukový povel: "K noze"

b) Provedení: V návaznosti na cvik č. 4 následuje doprovod figuranta zezadu do vzdálenosti asi 30ti kroků. Průběh doprovodu určí rozhodčí. Psovod vyzve figuranta k chůzi a jde se psem, kterého má volně u nohy, ve vzdálenosti 5ti kroků, za ním. Pes musí figuranta pozorně střežit. Vzdálenost 5ti kroků musí být dodržena v průběhu celého doprovodu.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná chůze psa, dodržení vzdálenosti 5ti kroků.

 

6. Přepad psa při doprovodu - 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť","K noze".

b) Provedení: Při doprovodu následuje na pokyn rozhodčího, bez zastavení přepad psa figurantem. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě, na kterém se právě nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť".
Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá.
Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení první části oddílu C.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

7. Útok na psa z pohybu - 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni","Drž","Pusť“.

b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem z úkrytu a běží ke středové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne, aniž by běh přerušil, otočí se čelně proti psovodu a psu a křikem a výhrůžnými pohyby na ně v běhu zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu, na vzdálenost cca 60 kroků, psovod psa na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel,aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

8. Obrana psa při hlídání - 20 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze"(2x).

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit.
Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C. Před hodnocením si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá,je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá,je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda,nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

ZKOUŠKA PSA STOPAŘE IPO - FH

 

Dvě cizí stopy, každá 1800 kroků, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů + 1 identifikační předmět (nehodnotí se), asi 180 min. stará, křížení, čas k vypracování 45 minut.

Rozdělení bodů 1. den 2.den Celkem
Sledování stop 80 80 160 bodů
Předměty (6x3+1x2) 20 20 40 bodů
Celkem 100 100 200 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí nebo osoba odpovědná za úsek stop, určí tvar vzhledem k prostoru,který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy,nesmí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe.
Obě dvě stopy pro jednoho účastníka musí být položeny vždy po jedné ve dvou po sobě jdoucích dnech, každá v jiném místě a jinými kladeči.
Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno.
Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 minut).
Výchozím prostorem je čtverec o rozměrech 20x20 metrů. Spodní hrana výchozího prostoru (čtverce) je označena v rozích dvěma štítky. Kladeč vstoupí do výchozího prostoru asi tak středem jedné ze dvou bočních hran a uvnitř položí identifikační předmět, který označuje vlastní začátek stopy. Identifikační předmět je stejné velikosti i ze stejného materiálu jako některý z předmětů na stopě. Kladeč se na začátku stopy krátce zdrží, a jde pak normálním krokem určeným směrem, přičemž překročí protilehlou stranu výchozího prostoru (čtverce).
Úseky jsou různé délky, odpovídající příslušnému prostoru. Jedním z úseků je půlkruh o poloměru nejméně tří stopovacích šňůr (cca 30 m). Půlkruh začíná a končí pravým úhlem. Všech 7 lomů je kladeno normálním krokem, a to v místech odpovídajících příslušnému prostoru. Nejméně dva jsou ostré lomy. Tyto ostré lomy musí být kladeny v úhlu 30 - 60 stupňů. Různé předměty (nař.: kůže,textil,dřevo) mohou být pokládány na všech úsecích nerovnoměrně,poslední předmět zakončuje stopu. Předměty jsou pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu, jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. Předměty musí být dlouhé cca 10 cm, 2-3 cm široké a 0.5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Všechny předměty musí být označeny číslem stopy. Po dobu pokládání stopy,musí být psovod a pes mimo dohled.
Půl hodiny před vypracováním stopy je stopa křížena ve dvou úsecích stopou jiného kladeče. Křížení nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku stopy, jeden úsek nesmí být křížen dvakrát. Rozhodčí, kladeči a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat.

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa" Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Rovněž je povolena příležitostná pochvala i další příležitostné zvukové povely k hledání, ale ne u lomů a předmětů.

b) Provedení: Psovod si připraví svého psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně, nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému, na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Rozhodčí mu sdělí, kterým směrem má odvést psa k výchozímu prostoru. Před stopu, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Psovod smí vkročit do výchozího prostoru (čtverce) až na konci rozvinuté 10 m dlouhé stopovací šňůry. Doba vyhledání stopy u identifikačního předmětu (nášlapu) je ohraničena 3 minutami. Od identifikačního předmětu musí pes se zájmem a klidně sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být tato prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát,sedět nebo s ním přijít ke psovodovi(též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě).Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se svým psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukočení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu. Krmit psa v průběhu sledování stopy není dovoleno. Po domluvě s rozhodčím je psovodu dovoleno práci ve sledování stopy krátce přerušit, pokud cítí potřebu tak učinit z fyzického vyčerpání či povětrnostních podmínek (velké horko) jak ze strany své, tak i psa. Čas této přestávky se ale započítává do celkového času na práci psa. Psovodu je dovoleno při této předstávce, či při nalezení předmětu, očistit psovi hlavu, oči a čenich. K tomuto účelu může mít psovod u sebe vlhký hadr či houbu, které však musí před zahájením stopy ukázat rozhodčímu. Jakékoliv jiné pomocné prostředky nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě, a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kriteriem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou.
Nové uvádění psa, chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa,ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé váhání, chybné zvedání předmětů nebo jejich označování, rovněž i předmětů na stopě nepoložených či ovlivňování psa šňůrou je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto,je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 45 min. po zahájení vypracovávání stopy psem dosaženo konce stopy, je práce na stopě rozhodčím ukončena. Pouze pokud pes přesvědčivě sleduje poslední úsek stopy, je mu rozhodčím tuto povoleno dokončit i při překročeném časovém limitu. Ve všech případech získané body do ukončení stopy jsou zadány. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob, který oznámil psovod. Chybné označování předmětů na stopě nepoložených se hodnotí v rámci příslušného úseku. Nenalezené předměty nemusí být dohledávány. K získání výcvikové značky musí být každá z obou stop hodnocena nejméně 70ti body. Hledání a nalezení identifikačního předmětu není hodnoceno. Hodnocení začíná navětřením a zahájením sledování stopy. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

Tento FCI mezinárodní zkušební řád, včetně závazných doplňků, projednal
a přijal ČKS, MSKS a ČMKU.
Závazné doplňky platící na území ČR schválily výcvikové komise ČKS a MSKS.
Přeložil a upravil: Ferdinand Ritter

Vydal Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Praha prosinec 2002


 

Nákresy

 

NÁKRES PROVÁDĚNÍ ODDÍLU B, CVIKU 1 „OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA“

 

NÁKRES PROVÁDĚNÍ ODDÍLU C, CVIKU 1 „VYHLEDÁNÍ FIGURANTA“

 

MOŽNÝ TVAR STOPY DLE ZKOUŠKY IPO – FH


format PDF

Mezinárodní kynologická federace FCI
ZKUŠEBNÍ ŘÁD
pro mezinárodní předzkoušku pracovních psů FCI IPO - V

Moravskoslezský kynologický svaz
Český kynologický svaz
Českomoravská kynologická unie

IPO - V

platný od 1. 1. 2007

 

dělí se na :

oddíl A 100 bodů

oddíl B 100 bodů

oddíl C 100 bodů

celkem 300 bodů

 

Všeobecná část

 

 1. Náplň této zkoušky byla odsouhlasena FCI komisí pro pracovní kynologii 11.3.2006 a byla schválena hlavním výborem FCI dne 25.10.2006.
 2. Je součástí již vydaného mezinárodního zkušebního řádu IPO 1, 2, 3 a IPO-FH. Její splnění není vstupní podmínkou ke splnění jiných zkoušek.
 3. Není-li uvedeno jinak, platí pro její konání zásady a pokyny uvedené ve vydaném mezinárodním zkušebním řádu IPO.
 4. V den konání zkoušky musí pes dosáhnout stáří nejméně 14 měsíců.
 5. Na akcích složených výlučně ze zkoušek IPO - V je maximální počet nastoupených psů 15, které může posoudit 1 rozhodčí
 6. Při začátku zkoušky podrobuje rozhodčí psa prověrce chování k cizí osobě tak, jak je uvedeno ve vydaném mezinárodním zkušebním řádu IPO.
 7. Hodnocení TSB se u zkoušky IPO - V neprovádí.
 8.  

IPO - V ODDÍL "A"

 

Vlastní stopa , nejméně 200 kroků dlouhá, 2 úseky, 1 lom (cca.90°), 1 předmět psovoda. Po položení stopy následuje ihned její vypracování, které je limitováno 10 minutami.

Uvedení psa na stopu, navětření stopy 10 bodů
Sledování stopy v úsecích ( 30 + 30 ) 60 bodů
Lom 10 bodů
Předmět 20 bodů
Celkem 100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Psovod (= kladeč stopy) ukáže předmět před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za pokládání stop. Použit může být pouze předmět dobře prosycený pachem psovoda, cca. 15 cm dlouhý; 3 – 5 cm široký; 1 cm silný, který se svou barvou podstatně neliší od okolního terénu. Psovod (= kladeč stopy) se zdrží krátce na nášlapu, a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lom je kladen normálním krokem. Předmět je položen na konci stopy.

Rozhodčí a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Jeden zvukový povel: „Hledej“ nebo „Stopa“

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně, nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování, nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předmět zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lom musí pes vypracovat s jistotou. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání s ním může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít k psovodovi. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může v leže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes předmět zvednul nebo označil, položí psovod stopovací šňůru, a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracována se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kriteriem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomu, dlouhé, váhavé zvedání či označování předmětu, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval.Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do deseti minut od uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem ( delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy ), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

 

IPO - V ODDÍL "B"

 

Cvik 1: ovladatelnost na vodítku 20 bodů
Cvik 2: ovladatelnost bez vodítka 30 bodů
Cvik 3: odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů
Cvik 4: aport volný 10 bodů
Cvik 5: skok přes překážku (80 cm) 10 bodů
Cvik 6: odložení dlouhodobé 15 bodů
Celkem 100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Pro provádění celého oddílu poslušnosti platí v odpovídající míře všeobecná ustanovení IPO – 1 oddílu „B“, pokud není u jednotlivých cviků uvedeného jinak.

Pro zaujetí základního postoje je povolen zvukový povel k usednutí psa.

 

1. Ovladatelnost na vodítku 20 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: „K noze“

b) Provedení: Psovod se psem na vodítku jde k rozhodčímu , zaujme základní postoj a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel „K noze“ psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Vodítko nesmí být napnuto. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 30 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad se provádí v chůzi nejméně po jednom obratu vpravo a vlevo bok. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5 vteřin dvakrát vystřeleno ( ráže 6 mm ) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se musí k výstřelům zachovat lhostejně. Na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob. Psovod se psem se ve skupině 1 x zastaví. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj a uvolní psa z vodítka.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování se psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je trestáno ztrátovými body.

 

2. Ovladatelnost bez vodítka 30 bodů

 

a) Po 1 zvukovém povelu: „K noze“

b) Provedení: Ze základního postoje musí pes na zvukový povel „k noze“ psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Na začátku cviku jde psovod s volným psem bez zastavení 30 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad se provádí v chůzi nejméně po jednom obratu vpravo a vlevo bok. Na konci cviku se psovod zastaví, zaujme základní postoj a psa připoutá na vodítko.

c) Hodnocení : Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování se psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je trestáno ztrátovými body.

 

3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů

 

a) Po 1 zvukovém povelu: „K noze“; „Lehni“; „Ke mně“; „K noze“

b) Provedení: Psovod uvolní psa z vodítka, a vykročí s ním ze základního postoje v přímém směru. Po deseti až patnácti krocích pes na zvukový povel „Lehni“ ihned ulehne aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 20 krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke klidně ležícímu psu. Na pokyn rozhodčího povelem „Ke mně“ nebo jménem si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel „K noze“ si pes sedá rychle a přímo vlevo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho kolena. Oba tak zaujmou základní postoj a pes je připoután na vodítko.

c) Hodnocení: Chyby v provedení. Pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou trestány ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát je mu odebráno 7 bodů.

 

4. Aport volný 10 bodů

 

a) Po 1 zvukovém povelu: „Aport“ ; „Pusť“, „ K noze“

b) Provedení: V základním postoji je pes odepnut z vodítka. Psovod odhodí vlastní předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Zvukový povel „Aport“ dává až když předmět klidně leží. Pes, který sedí klidně vedle psovoda, musí na zvukový povel „Aport“ rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po přestávce 3 vteřin zvukovým povelem „Pusť“ odebere. Na zvukový povel „K noze“, k zaujetí základního postoje, si pes sedá vlevo a přímo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho kolen. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště. Na konci cviku je pes připoután na vodítko.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje , pomalý běh pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a ukončení cviku jsou trestány ztrátovými body. Jakákoliv pomoc psovoda, i když neopustí své stanoviště, je rovněž trestána ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.

 

5. Skok přes překážku (80 cm) 10 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu „ Vpřed“ nebo „Hop“ ; „Ke mně“ nebo „Zpět“ ; „K noze“

b) Provedení: Psovod zaujme základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou a uvolní psa z vodítka. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na povel „Vpřed“ nebo „Hop“ volným skokem překonat překážku a na další zvukový povel „Ke mně“ nebo „ Zpět“ opět volným skokem přes překážku se vrátit zpět a těsně a přímo před psovoda usednout. Na zvukový povel „K noze“ , k zaujetí základního postoje, si pes sedá rychle a přímo vlevo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho kolen. Při zvukovém povelu „Vpřed“ nebo „Hop“ k překonání překážky může psovod 2 kroky se psem k překážce vykročit. Na konci cviku je pes připoután na vodítko.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, váhavý skok, chyby v předsednutí nebo při ukončení cviku, pomoc psovoda, jsou trestány ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

 

6. Odložení dlouhodobé 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu „ Lehni“ ; „K noze“

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiným psem, odejde psovod se psem na místo určené rozhodčím, zde se zastaví a odepne psa z vodítka. Zvukovým povelem „Lehni“ psa odloží, aniž by u něho zanechal vodítko či jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 20 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 – 3 jiným psem musí pes bez ovlivňování psovodem klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Na pokyn rozhodčího dává psovod psu zvukový povel „K noze“ k zaujetí základního postoje. Pes si sedá rychle a přímo vedle psovoda a je připoután na vodítko.

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení, posazení psa i při příchodu psovoda ( změna polohy ) je trestáno ztrátovými body. Stojí-li či sedí-li pes, ale zůstane na místě, kde byl odložen, následuje dílčí hodnocení. Opustí-li pes místo odložení před ukončením cviku 3 jiným psem o více než 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

 

IPO - V ODDÍL "C"

 

Cvik 1: Vystavení a vyštěkání 15 bodů
Cvik 2: Pokus o útěk figuranta 30 bodů
Cvik 3: Útok na psovoda a psa 50 bodů
Cvik 4: Doprovod 5 bodů
Celkem: 100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení

 

Pro provádění celého oddílu obrany platí v odpovídající míře všeobecná ustanovení IPO – 1 oddílu „C“, pokud není u jednotlivých cviků uvedeno jinak.

Figurant používá obušek k zastrašení psa, aniž by jej udeřil. Zvukový povel pro puštění je při všech cvicích obrany jednou povolen.

 

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):

 

Váhavé pouštění 1. zvukový povel navíc
okamžité puštění
1.zvukový povel navíc
váhavé puštění
2. zvukový povel navíc
váhavé puštění
2. zvukový povel navíc
váhavé puštění
Nepuštění po 2. zvukovém povelu navíc
0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 diskvalifikace

 

 

1. Vystavení a vyštěkání 15 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: „Revír“

b) Provedení: Figurant je ukryt v úkrytu vzdáleném cca. 20 kroků od psovoda a psa tak, aby nebyl pro psa viditelný. Na pokyn rozhodčího odepne psovod psa z vodítka a zvukovým povelem „Revír“ a pokynovým povelem paží jej vysílá k úkrytu. Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na něj skákat ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod ihned ke psu a přidrží si jej za obojek.

c) Hodnocení : Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování jsou trestány ztrátovými body. Při obtěžování figuranta, jako na příklad nárazy, náskoky atd. mohou být odebrány až 3 body, při zákusu až 12 bodů. Nezůstane-li pes u figuranta, následuje dílčí hodnocení ve známce nedostatečně. Nezajímá-li se pes o figuranta, je posuzování oddílu „C“ ukončeno.

 

2. Pokus o útěk figuranta 30 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: „ Pusť“

b) Provedení: Zatím, co drží psovod psa za obojek, vystoupí figurant z úkrytu a pokusí se o útěk. Na pokyn rozhodčího uvolní psovod psa. Pes musí samostatně energickým a silným zákusem útěku zabránit. Kousnout přitom smí pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát. Po zastavení figuranta musí pes okamžitě pustit. Pro puštění figuranta může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel „Pusť“.

Nepustí-li pes po prvém povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu „Pusť“ musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod ihned ke psu, a přidrží si jej za obojek.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou trestány srážkovými body. Jsou to zejména: energická reakce psa na prchajícího figuranta, silný a klidný zákus až do puštění, po puštění těsné střežení figuranta.
Jestliže do cca. 20 kroků útěku figuranta zadržením a zákusem pes nezabrání, je posuzování oddílu „C“ ukončeno.

 

3. Útok na psovoda a psa 50 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: „Pusť“ ; „ 2 x K noze“

b) Provedení: Psovod přidržuje psa za obojek, nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího odchází figurant normálním krokem od psovoda a psa. Po cca. 20 krocích se otočí a zaútočí na ně křikem a výhružnými pohyby. Psovod spolu se zvukovým povelem „ Drž“ pouští psa. Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Kousnout může pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát, a pes jej musí ihned pustit. Pro puštění figuranta může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel „ Pusť“.

Nepustí-li pes po prvém povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li se pes po třetím zvukovém povelu ( jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu „Pusť“ musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem „ K noze“ s ním zaujme základní postoj. Psa si připne na vodítko.

c) Hodnocení : Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou trestány srážkovými body. Jsou to zejména: energická reakce psa na prchajícího figuranta, silný a klidný zákus až do puštění, po puštění těsné střežení figuranta.
Opustí-li pes při střežení figuranta nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u něho setrval, je hodnocení oddílu „C“ ukončeno.

 

4. Doprovod 5 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: „K noze“

b) Provedení: Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 10 kroků. Zvukový povel „ K noze“ je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví a psovod ohlásí ukončení oddílu „C“.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou trestány srážkovými body. Jsou to zejména: pozorné sledování figuranta, přesná chůze u nohy na volném vodítku.

Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice
Českomoravská kynologická unie

 

O B S A H:

Část první -VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Oddíl I. Zkoušky psů, jejich organizování a způsob provádění
Oddíl II. Práva a povinnosti

Část druhá -METODIKA PROVÁDĚNÍ CVIKŮ

Oddíl I. Pachové práce
Oddíl II. Cviky poslušnosti
Oddíl III. Cviky obrany
Oddíl IV. Jednotlivé povely

Část třetí -ROZSAH ZKOUŠEK

Oddíl I. Zkoušky všestranného výcviku
Oddíl II. Zkoušky speciálního výcviku

Obrazová příloha

 

Část první - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL I. ZKOUŠKY PSŮ, JEJICH ORGANIZOVÁNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ

 

Článek 1. Definice některých názvů a jejich působnost

 

 1. Zkoušky psů jsou samostatné výcvikové akce s cílem prověření a stanovení způsobilosti psovodů a psů.

 2. Soutěže se zápisem výcvikové značky jsou samostatné výcvikové akce s cílem prověření a stanovení způsobilosti psovodů a psů včetně určení pořadí podle dosažených bodů. Na jejich organizování se mimo tento zkušební řád vztahuje i ustanovení soutěžního řádu.

 3. Druhem zkoušky se rozumí zkoušky prováděné podle určitého oddílu zkušebního řádu (např. zkoušky všestranného výcviku - ZVV ).

 4. Stupně zkoušek téhož druhu označují arabská čísla (např. ZVV 1).

 5. Částí zkoušky označujeme celek, který shrnuje jednotlivé cviky, zpravidla stejného zaměření. Tyto označujeme:
  A - stopa
  B - poslušnost
  C - obrana
  D - speciální cviky.

 6. Cvikem označujeme jednoduchou nebo složitou činnost psa, kterou provádí na povely psovoda a který je hodnocen ve smyslu tohoto zkušebního řádu příslušným počtem bodů jako celek (např. ovladatelnost, aport skokem ).

 7. Každý cvik je zpravidla složen z dílčích výkonů, jejichž způsob splnění ovlivňuje hodnocení cviku jako celku. (Např.aport a odevzdání aportu, přisednutí k noze, rychlost provedení cviku jako celku.)

 8. Psovod je osoba, která při zkoušce nebo soutěži (dále jen akci) psa vede a usměrňuje jeho činnost.

 9. Akcí se mohou zúčastnit psovodi :
  a) občané ČR - členové organizací a svazů začleněných do ČMKU
  b) občané jiných států - členové zahraničních organizací, začleněných do FCI.
  Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem.

 10. Výsledková listina akce je tiskopis, obsahující data psovodů a psů přihlášených k akci. Spolu s delegací rozhodčího (rozhodčích) jej zasílá delegující orgán pořadateli, který vyplní všechny předepsané údaje a předloží ve dvou vyhotoveních před zahájením akce rozhodčímu nebo hlavnímu rozhodčímu. Ten po akci tiskopis doplní o údaje hodnocení, originál zašle do 14 dnů po akci delegujícímu orgánu a kopie zůstává pro pořadatele.

 11. Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt začleněný v ČKS nebo MSKS (ZKO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.

 12. Startovné je poplatek, který psovod poukazuje pořadateli na úhradu nákladů spojených s prováděním akce a to i v případě, že se akce z jakýchkoli důvodů nezúčastní nebo je z ní odvolán či vyloučen, rovněž není-li akce z důvodu klimatických a jiných vážných překážek na pořadateli nezávislých, dokončena. Výši startovného určuje pořadatel, pro nečleny ČKS a MSKS může být zvýšeno.

 13. Vedoucí akce je členem pořadatelské organizace, který ji zastupuje v přípravě, průběhu a při likvidaci akce. Při akci nesmí provádět žádné jiné funkce (např. pomocníka), ani vystupovat jako psovod. V průběhu akce se nesmí nechat zastupovat.

 14. Pomocník při akci provádí dílčí a pomocné úkony. Je to zejména:
  a) figurant
  b) kladeč cizích stop
  c) střelec, závodčí apod.
  Kladeč cizích stop nesmí na akcích vystupovat jako psovod a nesmí provádět funkce pro své psy a psy členů rodiny (viz. bod 15.). Figurant naproti tomu smí psy na zkouškách předvádět a může také plnit další funkce.

 15. Rozhodčí pro výkon psů (dále jen rozhodčí) přezkušuje a vyhodnocuje práci psovodů a činnost psů při výcvikové akci. Je oprávněn zadávat výcvikové značky psům. Je delegován pro výkon posuzování delegujícím orgánem. Rozhodčí může působit jako kladeč cizích stop, nikoliv však jako figurant. Nesmí na akci posuzovat svého psa, rovněž i psy v držení členů rodiny. Za rodinu se pro tyto účely považují manžel nebo druh, děti, rodiče, případně další osoby žijící s rozhodčím ve společné domácnosti (neplatí pro výběrové soutěže a mistrovství).

 16. Hlavního rozhodčího pověřuje delegující orgán řízením a zastupováním sboru rozhodčích při akci, na kterou delegoval více než jednoho rozhodčího. V delegaci je uváděn na prvním místě.

 17. Sportovní komisař kontroluje zajištění a provádění akce a činnost delegovaného rozhodčího (rozhodčích). Za výkon své funkce je odpovědný výcvikové komisi příslušného svazu a o své činnosti jí nejdéle do 14 dnů po akci předkládá zprávu.

 18. Delegující orgán je zpravidla sekretariát ČKS nebo MSKS, který vede evidenci a vyhodnocuje výsledky těchto akcí.

 19. Výcviková značka (např. ZVV 1) je zkratkou druhu a stupně zkoušky.

 20. Výcviková známka vyjadřuje dosažený stupeň připravenosti psa (např.dobře).

 21. Výkonnostní a výstavní průkaz psa je vydáván správou plemenné knihy spolu s průkazem původu psa. Do výkonnostního a výstavního průkazu psa se zapisují účasti a výsledky psa na:
  - akcích konaných dle tohoto a dalších zkušebních řádů
  - akcích konaných dle zkušebních řádů schválených ČMKU a FCI
  - výběrových soutěžích
  - mistrovstvích ČR, mistrovstvích svazů, mistrovstvích a světových pohárech FCI, mistrovstvích jednotlivých plemen, soutěžích CACT a CACIT
  - jiných výcvikových akcích konaných mimo území ČR organizacemi FCI.

 22. Do výkonnostního a výstavního průkazu psa se zapisují i neúspěšné výsledky, přerušení, ukončení a vyloučení. Dosažený výsledek potvrzuje pořadatel a rozhodčí. Předání výkonnostního a výstavního průkazu pořadateli před zahájením akce je podmínkou připuštění psa na akci. Povinností psovoda je nechat si provést zápis bez ohledu na výsledek. Účast na akcích bez zadávání výcvikové značky se nezapisuje.

 23. Při ztrátě výkonnostního a výstavního průkazu psa nebo jsou-li již všechny řádky vypsány, vydá mu rozhodčí nový, který označí jako "duplikát" nebo "pokračování" a jeho vydání poznamená v průkazu původu psa. Při ztrátě výkonnostního a výstavního průkazu musí psovod prokázat složení nižší zkoušky předložením "Potvrzení o vykonané zkoušce".

 24. Potvrzení o vykonaných zkouškách vystavuje rozhodčí pro psovody se psy bez prokázaného původu.Psům bez PP nahrazuje výkonnostní a výstavní průkaz. Zde se zapisují pouze úspěšně vykonané zkoušky.

 25. Potvrzení o vykonané zkoušce je tiskopis se záznamy o datech akce, pořadateli, psovodu, psu, dílčích výsledcích cviků, částech zkoušky, celkovém výsledku a dosažené známce. Vypisuje se jen při úspěšně vykonané zkoušce ve dvou vyhotoveních - originál pro psovoda, druhopis pro delegující orgán. Údaje potvrzuje rozhodčí a pořadatel akce.

 26. Přihláška psovoda se psem na akci je tiskopis, který musí obsahovat:
  - druh a stupeň zkoušky, na kterou je pes hlášen, datum a místo konání
  - jméno a chovnou stanici psa, číslo zápisu, číslo tetovací
  - plemeno, pohlaví, datum narození psa
  - jméno, bydliště a rodné číslo psovoda
  - název organizace, kde je členem a číslo členského průkazu
  - prohlášení psovoda, že odpovídá za škody způsobené svým psem na akci a že
  uhradí startovné i v případě, že se na akci nedostaví.
  Přihlášku možno podat i jinou vhodnou formou. Pořadatel má právo přihlášku odmítnout.

 

Článek 2. Druhy a stupně zkoušek a jejich konání

 

1. Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:

a) všestranného výcviku

 • zkouška základního minima (ZM)
 • zkouška všestranného výcviku 1.stupně ( ZVV 1)
 • zkouška všestranného výcviku 2.stupně ( ZVV 2)
 • zkouška všestranného výcviku 3.stupně ( ZVV 3)

b) speciálního výcviku

 • zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)
 • zkouška psa malých plemen 1.stupně (ZMP 1)
 • zkouška psa malých plemen 2.stupně (ZMP 2)
 • zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS 1)
 • zkouška psa stopaře 2. stupně ( ZPS 2)
 • zkouška psa obranáře 1. stupně ( ZPO 1)
 • zkouška psa obranáře 2. stupně ( ZPO 2)
 • zkouška základní ovladatelnosti ( ZZO).

2. Zkoušky základního minima a zkoušky základní ovladatelnosti (ZM , ZMMP, ZZO) slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Jejich splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných.

3. Zkoušky všestranného výcviku (ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3), zkoušky speciálního výcviku (ZPS 1, ZPS 2, ZPO 1, ZPO 2) a zkoušky psů malých plemen (ZMP 1, ZMP 2) se absolvují postupně od nižší k vyšší.

4. Zkoušky psa stopaře (ZPS 1, ZPS 2) a zkoušky psa obranáře (ZPO 1, ZPO 2) jsou zaměřeny na speciální využití schopností psa, k plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek.

5. Zkoušek ZM, ZVV 1, ZVV 2, ZMMP, ZMP 1, ZMP 2, ZZO, ZPS 1, ZPO 1 se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu. U zkoušek ZM, ZVV 1, ZVV 2, ZPO 1 je požadována kohoutková výška větší než 45 cm. U zkoušek ZMMP, ZMP 1, ZMP 2 je požadována kohoutková výška do 45 cm včetně. U zkoušek ZPS 1, ZZO bez omezení.

6. Zkoušek ZVV 3, ZPS 2, ZPO 2 se mohou zúčastnit výhradně jen psi s průkazem původu, uznávaným FCI. Kohoutková výška psa u zkoušek ZVV 3, ZPO 2 je vyžadována větší než 45 cm, u zkoušky ZPS 2 bez omezení.

7. Konání akce s náplní zkoušek podle tohoto zkušebního řádu nelze slučovat se zkouškami dle jiných zkušebních řádů.

8. Žádost o konání akce a tím i delegaci rozhodčího (rozhodčích) podává pořadatel na tiskopise "přihláška akce" delegujícímu orgánu v termínech, které delegující orgán každoročně vyhlásí.

9. Termíny jednotlivých akcí , jejich druh, místo konání, jméno a adresa vedoucího a jméno delegovaného rozhodčího (rozhodčích) jsou zveřejňovány předem péčí delegujícího orgánu.

10. Akce se mohou pořádat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna. Tato zásada se nevztahuje na akce pořádané vrámci kynologických táborů nebo soustředění za předpokladu, že delegující orgán má možnost pro tuto akci zajistit rozhodčího.

11. Za mimořádných okolností, ze strany pořadatele nebo rozhodčího, může být po vzájemné dohodě akce přeložena o týden před nebo po stanoveném termínu, popř. ze soboty na neděli a naopak. Tuto skutečnost, s uvedením důvodu, rozhodčí prokazatelně oznámí 14 dní před nově stanoveným termínem delegujícímu orgánu. Podrobnou informaci o konané akci podává pořadatel písemně (doporučeným dopisem) delegovanému rozhodčímu nejpozději do 21 dnů před akcí.

12. Rozhodčí může posoudit v jeden den pouze jednu akci. Minimální počet nastoupených je 5, maximálně 10 psů. Na akcích složených výlučně ze zkoušek ZZO, je maximální počet nastoupených psů 15.

13. Výjimkou je možná účast jednoho rozhodčího z výkonu I. třídy nebo rozhodčího exteriéru s jedním psem nad stanovený maximální limit. Při vyšším počtu účastníků lze akci organizovat jako vícedenní nebo požádat o delegaci více rozhodčích.

14. Zkoušky lze organizovat po celý rok mimo měsíců prosinec, leden a únor.

15. Nemůže-li rozhodčí z odůvodněných příčin delegaci na akci přijmout, musí to neodkladně sdělit pořadateli a delegujícímu orgánu, který deleguje náhradníka.

16. V případě, že pro krátkost doby nemohl delegující orgán zajistit rozhodčího, případně, když se rozhodčí na akci nedostavil, poskytuje se pořadateli náhradní termín k provedení akce.

17. Pokud nebyl delegovaný rozhodčí pořadatelem o akci vyrozuměn nebo mu bylo oznámeno, že akce nebude konána, je povinen ihned po zjištění této skutečnosti delegaci s příslušným vysvětlením vrátit delegujícímu orgánu.

 

Článek 3. Podmínky účasti psovodů a psů na zkouškách

 

 1. Při akci může vést psa nebo fenu (dále pes) pouze psovod, který zná ustanovení zkušebního řádu a který je schopen psa zvládnout.

 2. V jeden den smí psovod nastoupit pouze na 1 akci a to nejvíce se 2 psy.

 3. Akcí se mohou zúčastnit psovodi se psy plemen, která svou stavbou těla splňují požadavky pro daný typ zkoušky.

 4. Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se k akcím nepřipouštějí.

 5. Háravé feny mohou k akcím nastoupit jen za podmínky, že jejich přezkušování se provede odděleně.

 6. Nejnižší stáří psů pro jednotlivé druhy a stupně zkoušek určují kritéria příslušných druhů a stupňů zkoušek.

 7. U zkoušek dvoustupňových (ZMP, ZPS, ZPO) a třístupňových (ZVV) může pes provádět vyšší stupeň jen za předpokladu úspěšného splnění stupně nižšího. Časový odstup není stanoven.

 8. Splní-li pes podmínky zkoušky, nemůže již nižší stupeň daného druhu zkoušky opakovat. Toto ustanovení neplatí pro soutěže. Stejný druh a stupneň zkoušky opakovat však může.

 9. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat (časový odstup není stanoven).

 10. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima, ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění, narození po 1.7. 1993 na území ČR.

 11.  

Článek 4. Výstroj psů, cvičební prostory, nářadí a pomůcky

 

 1. Pro všechny druhy a stupně zkoušek se stanoví základní výstroj psa:
  a) hladký řetízkový obojek, který není nastaven na stahování (nošení kožených a jiných obojků je zakázáno)
  b) vodítko, které musí mít psovod neustále u sebe i když na něm nevede svého psa (v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok), mimo práce na stopě, pokud nejde volně
  c) náhubek - u zkoušek ZMP 1, ZMP 2 a ZZO.

 2. Speciální výstrojí psa na stopách se rozumí:
  a) stopovací postroj (není podmínkou)
  b) stopovací šnůra (vodítko) 10 m dlouhá, která na jednom místě je připnuta buď na obojek psa nebo na stopovací postroj, může vést přes záď psa (horem), podél psa (bokem) nebo pod psem mezi předními nebo i zadními končetinami (dolem).
  Pes může jít na stopě také volně s obojkem nebo bez něho, resp. se stopovacím postrojem.

 3. Po celou dobu průběhu akce pracuje pes bez náhubku. Výjimku tvoří jen určené cviky zkoušek psů malých plemen a zkouška ZZO.

 4. Není přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování části zkoušky při níž bylo toto ustanovení porušeno.

 5. Cvičební prostory musí svou velikostí odpovídat požadavkům předepsaných cviků.

 6. Cvičební nářadí a pomůcky popisuje část druhá - metodika a provádění cviků a dále obrazová příloha.

 7. Cvičební prostory, nářadí, pomůcky a pomocníky zajištuje pořadatel. Při jejich nezajištění ukončí rozhodčí akci nebo posuzování daného druhu či stupně zkoušky, případně je nezahájí.

 8.  

Článek 5. Pořad akce a posuzování cviků

 

 1. Každá akce se zahajuje nástupem všech účastníků (psovodů, případně i pomocníků). Rozhodčí (hlavní rozhodčí) vyhlašuje harmonogram akce, pro který se rozhodl na základě předem mu předložené výsledkové listiny vyplněné ve všech částech (kromě pořadí a výsledků). Po ukončení nástupu nejsou další psovodi k akci připuštěni a to i v případě, že jsou zapsáni ve výsledkové listině, ale nástupu se osobně nezúčastnili. Při soutěžích možno volit jinou vhodnou formu zahájení.

 2. Na začátku akce se provádí kontrola identity psa – u psů s průkazem původu tj. kontrola tetovacího čísla apod. Psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě upoutaní na vodítku (prověšeném). Rozhodčí se zdržuje jakýchkoliv dráždivých pohybů a psa se nedotýká.

 3. Rovněž i ukončení každé akce se provádí nástupem všech účastníků, při kterém se provádí její vyhodnocení.

 4. Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu a při ukončení každé části zkoušky. Výjimkou může být pouze část C, kdy je určen výchozí bod pro psovoda a psa pořadatelem. Při nástupu hlásí psovod své příjmení, jméno psa a připravenost k zahájení zkoušené části, u stop způsob činnosti psa při nalezení předmětu. Při ukončení hlásí psovod své příjmení, jméno psa a ukončenost zkoušené části, u stop odevzdá psem nalezené předměty. Rozhodčí poté stručně vyhodnotí práci psa v jednotlivých cvicích a sdělí psovodovi celkový výsledek zkoušené části.

 5. Hlášení, zahájení a ukončení každého cviku provádí psovod v základním postoji -stojí vzpřímeně, nohy u sebe, ruce podél těla, pes sedí u levé nohy psovoda rovnoběžně. Psovod drží vodítko v levé ruce.

 6. Chválení psa je kromě části A možné po cca 3vt. prodlevě po skončení celého cviku 1x krátce ze základního postoje, pes nesmí měnit polohu.

 7. Zahájení každého cviku a jeho provádění se děje výhradně na pokyn rozhodčího, nutno dodržovat cca 3vt. prodlevy mezi jednotlivými fázemi cviku.

 8. Psovod na akcích je povinen předvést svého psa ve všech cvicích, které předepisuje příslušná zkouška. Nelze, aby se z předvedení některého cviku předem omluvil i s vědomím, že za cvik obdrží nulové hodnocení.

 9. Pokud se pes v průběhu zkoušky zraní nebo je ve svých možnostech omezen, má rozhodčí právo, i proti mínění psovoda, zkoušku u tohoto psa ukončit.

 10. Jakákoliv fyzická pomoc psovoda psu v průběhu akce není dovolena a vede k anulování výkonu.

 11. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa 3x přivolat v přiměřených časových intervalech, určených rozhodčím. Nepřichází-li pes k psovodu ani po třetím přivolání je posuzování psa ukončeno.

 12. Harmonogram posuzování akce určuje vždy rozhodčí (pořadí posuzování jednotlivých částí zkoušek) po domluvě s vedoucím akce. Je-li na akci delegováno více rozhodčích, určuje hlavní rozhodčí, kterou část zkoušek a kterého druhu budou jednotliví rozhodčí posuzovat.

 13. Rozhodčí má právo dále neposuzovat další část zkoušky u psa, který v předešlé části nedosáhl potřebný počet bodů k zadání výcvikové značky (neplatí při soutěžích).

 14. Pořadí nástupu psovodů a psů k jednotlivým částem akce se určuje dohodou psovodů nebo losem a to při zahájení akce. V jejím průběhu je nelze bez vážných důvodů měnit. Háravé feny nastupují k částem B a C vždy poslední. Pořadí pro část A u cizích stop se určuje výhradně losem.

 15. Jednotlivé druhy a formy povelů určuje další část tohoto zkušebního řádu.

 16. Trestat psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z akce.

 17. Ve výjimečných a zdůvodněných případech lze provést změnu v osobě psovoda před zahájením akce. Během akce nelze již osobu psovoda měnit.

 18. Pro krajně nepříznivé klimatické podmínky (např. silný déšt, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota) může rozhodčí zkoušky přerušit, ukončit nebo nezahájit.

 19. Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa, kdykoliv v průběhu akce, má rozhodčí povinnost vyloučit psa z účasti.

 20. Pořadí jednotlivých částí zkoušky není stanoveno, ale dodržuje se zásada nezačínat částí C – obrana. Pořadí cviků v jednotlivých částech zkoušky je nutné dodržet s výjimkou cviku "vysílání psa vpřed" a "přivolání" u zkoušky ZVV 3, ZPS 2, ZPO 2.

 21. Rozhodčí má právo požádat na zkouškách o opakování cviku, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.

 

Článek 6. Stanovení výcvikové značky a známky

 

1. Na základě získaného bodového hodnocení jednotlivých cviků, částí zkoušky a dosaženého počtu bodů se stanoví hodnocení práce psovoda a činnosti psa, které se vyjadřuje výcvikovou značkou a výcvikovou známkou.

2. Výcvikovou značku lze zadat jen tehdy, dosáhne-li pes v každé samostatné části zkoušek nejméně 70% z dosažitelných bodů. Tam, kde je to zvláště vyznačeno, je požadavek dosažení 70% bodů nebo známky "prospěl" i u jednotlivých cviků.

3. Pokud pes v některé části zkoušky neuspěje (nesplní 70% limitu), výsledek se dále nepropočítává a pes obdrží známku "nedostatečně".

4. Výcvikové známky mají následující zkratky a rozsah docíleného bodového hodnocení všech částí zkoušky:

a) u zkoušek ZM a ZMMP

 • výborně (V) 145 - 150 bodů
 • velmi dobře (VD) 135 - 144 bodů
 • dobře (D) 120 - 134 bodů
 • uspokojivě (U) 105 - 119 bodů
 • nedostatečně (N) 0 - 104 bodů

b) u zkoušek ZPS 1, ZPO 1

 • výborně (V) 191 - 200 bodů
 • velmi dobře (VD) 180 - 190 bodů
 • dobře (D) 160 - 179 bodů
 • uspokojivě (U) 140 - 159 bodů
 • nedostatečně (N) 0 - 139 bodů

c) u zkoušek ZVV 1,2,3, ZMP 1,2, ZPS 2 a ZPO 2

 • výborně (V) 286 - 300 bodů
 • velmi dobře (VD) 270 - 285 bodů
 • dobře (D) 240 - 269 bodů
 • uspokojivě (U) 210 - 239 bodů
 • nedostatečně (N) 0 - 209 bodů

d) u zkoušek ZZO

 • prospěl výborně (PV) - poslušnost 51 - 60 bodů
  - spec. cviky 2x prospěl výb. minimálně
  1x prospěl
 • prospěl (P) - poslušnost 42 - 50 bodů
  - spec. cviky 2x prospěl minimálně
  1x neprospěl
 • nedostatečně (N) - poslušnost 0 - 41 bodů
  - spec. cviky 2x neprospěl.

Výsledná výcviková známka se stanovuje podle horšího výsledku (poslušnost nebo spec. cviky).

5. Výcvikovou značku spolu s výcvikovou známkou zapisuje rozhodčí:

a) při splnění do

 • výsledkové listiny
 • potvrzení o vykonané zkoušce
 • výkonnostního a výstavního průkazu psa
 • potvrzení o vykonaných zkouškách ( pro psy bez prokázaného původu)
 • jiných výkonnostních průkazů, služebních (kmenových) knížek či průkazů o původu psů (je-li tam rubrika) – na žádost psovoda

b) při nesplnění do

 • výsledkové listiny
 • výkonnostního a výstavního průkazu psa.

 

Článek 7. Protesty a stížnosti

 

 1. Hodnocení a výrok rozhodčího jsou konečné a proti výsledku zkoušky a jeho rozhodnutí nelze podat protest, ani jiné opravné prostředky.

 2. Protest na postup rozhodčího může být podán v odůvodněných případech pouze když rozhodčí nedodržel ustanovení zkušebního řádu nebo když se chování a vystupování rozhodčího neslučuje s výkonem a posláním funkce.

 3. Protest na rozhodčího může být podán pouze prostřednictvím pořadatele, kterého na akci zastupuje vedoucí akce.

 4. Protest na rozhodčího může podat pouze účastník akce ( vedoucí akce, psovod, pomocník - nikoliv divák).

 5. Protest na rozhodčího prostřednictvím vedoucího akce může být podán v průběhu akce a to nejpozději při závěrečném hodnocení při ukončení akce.

 6. Protest na rozhodčího je řešen v průběhu akce nebo po jejím ukončení přímo na místě za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, popř. hlavního rozhodčího a sportovního komisaře (jsou-li přítomni). K řešení může být přizván pomocník (pomocníci) a svědci.

 7. Nedojde-li při řešení na místě ke shodě, je po ukončení akce sepsán písemný protest za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, případně dalších osob dle bodu 6., kteří jej podepisují a vyjadřují se k němu.

 8. Písemný protest vyhotovuje vedoucí akce ve třech vyhotoveních s určením:
  a) prvopis - který musí být do 8 dnů odeslán pořadatelem delegujícímu orgánu
  b) první kopie - pro pořadatele
  c) druhá kopie - pro rozhodčího.
  V případě přítomnosti hlavního rozhodčího nebo sportovního komisaře na akci, je nutno vyhotovit kopie i pro tyto funkcionáře.

 9. Písemný protest řeší výcviková nebo disciplinární komise příslušného svazu.

 10. Jakákoliv jiná kritika proti rozhodčímu je důvodem k vypovězení dané osoby ze cvičebního prostoru a může vést k disciplinárním opatřením.

 11. Podání protestu uvádí rozhodčí ve zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

 12. Zvláštní kategorii tvoří připomínky a stížnosti na činnost rozhodčího (hlav. rozhodčího), sportovního komisaře, vedoucího akce, pomocníků, psovodů a diváků. Tyto uvádí rozhodčí (hlavní rozhodčí), pokud jsou mu známy, ve své zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

 

Článek 8. Zvláštní, doplňková a přechodná ustanovení

 

 1. Diváci mají povolen přístup na akce se svolením pořadatele jen do míst předem určených.

 2. Pořadatel je zodpovědný za zajištění pořádku a bezpečnosti celé akce, tj. všech prostorů, které jsou využívány i všech účastníků akce. Dojde-li k narušení, rozhodčí akci přerušuje, případně i ukončuje.

 3. Provinění psovoda proti ustanovení tohoto zkušebního řádu, porušení zákona na ochranu zvířat nebo porušování zásad slušného chování mohou vést k jeho vyloučení vedoucím akce nebo rozhodčím z účasti na akci.

 4. Do výsledkové listiny, výkonnostního a výstavního průkazu psa zaznamenává rozhodčí pokud v průběhu akce:
  a) posuzování psovoda a psa ukončil pro
  - nedosažení potřebného počtu bodů v předešlé části (je-li určeno i cviku) příslušné zkoušky
  - zranění psa popř. psovoda
  b) vyloučil z posuzování psovoda se psem pro
  - nezvladatelnost, silnou bázlivost či útočnost psa
  - hrubé zacházení psovoda se psem (trestání)
  - porušení zásad slušného chování, nedodržení ustanovení zkušebního řádu a jiná vážná provinění psovoda.

 5. Do zprávy o provedené akci rozepíše konkrétní podrobnosti případu.
  5. Do výsledkové listiny zaznamenává rozhodčí:
  a) ukončení posuzování v průběhu akce pro
  - náhlou změnu klimatických podmínek
  - narušení pořádku a bezpečnosti akce
  b) nezahájení posuzování pro
  - nedostavení se psovoda se psem k zahájení akce
  - neprokázání identity psa
  - neprokázání se psovoda platným členským průkazem, neodevzdání výkonnostního a výstavního průkazu psa, neprokázání splnění psem nižší postupové zkoušky potřebné k vyššímu stupni
  - nezabezpečení předepsaných technických podmínek nebo potřebných schopných pomocníků akce pořadatelem.
  Do zprávy o provedené akci rozepíše konkrétní podrobnosti případu.

 6. Pořadí psovodů se psy podle docílených výsledků se stanovuje pouze při soutěžích. Při rovnosti bodů rozhoduje:
  a) při zkouškách ZM, ZVV
  - obrana
  - poslušnost
  - los
  b) při zkouškách ZZO, ZMMP, ZMP, ZPS, ZPO
  - spec. discipliny
  - poslušnost
  - los.

 7. Zkoušky úspěšně splněné do doby platnosti tohoto zkušebního řádu, podle předcházejících zkušebních řádů, se plně uznávají. Při plnění postupových zkoušek (ZVV, ZMP, ZPS, ZPO) musí se navazovat zkouškou vyšší (nebo stejnou).

 

ODDÍL II. PRÁVA A POVINNOSTI

 

Článek 9. Práva psovoda

 

 1. Přihlásit se ke zkouškám a zúčastnit se jich.

 2. Obdržet potřebné pokyny a informace, týkající se organizace zkoušek a provádění cviků.

 3. Osobně se obracet na rozhodčího s neodkladnými dotazy týkajícími se provádění cviků. V ostatních případech se obracet na rozhodčího, pořadatele nebo pomocníky jen prostřednictvím vedoucího akce.

 4. Obdržet v závěru každé části ústní zdůvodnění bodových ztrát a celkové hodnocení výkonů psa.

 5. Při úspěšně vykonané zkoušce má psovod právo požádat o zapsání výsledku do průkazu původu, pokud je předtištěna příslušná kolonka.

 6. Psovod s háravou fenou má před posuzováním části B a C nárok na krátký trénink. Podmínky určuje rozhodčí.

 

Článek 10. Povinnosti psovoda

 

 1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.

 2. Při prezentaci na akci prokázat své členství platným členským průkazem, odevzdat výkonnostní a výstavní průkaz psa, u psa bez průkazu původu potvrzení o vykonaných zkouškách (pokud jej již obdržel, v opačném případě vydá rozhodčí).

 3. Zaplatit startovné, a to i v případě, že se k akci nedostaví.

 4. Dostavit se včas na akci, být přítomen jejímu průběhu až do závěru a vyhodnocení.

 5. Plnit po celou dobu akce pokyny rozhodčího, vedoucího akce nebo pořadatelů.

 6. Odpovídat za škody způsobené psem, kterého vede v průběhu celé akce.

 7. Dodržovat obecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat.

 8. Být ukázněný při jednáních s rozhodčími, vedoucím akce, pomocníky a ostatními účastníky akce.

 9. Před zahájením akce oznámit pořadateli hárání feny a nevstupovat s ní před akcí do prostorů určených k předvádění cviků.

 

Článek 11. Práva pořadatele

 

 1. Plánovat výcvikové akce a žádat o delegování rozhodčích.

 2. Stanovit výši startovného.

 3. Žádat od psovoda úhradu startovného i v případě, že se na akci nedostavil.

 4. V odůvodněných případech odvolat konání akce.

 5. Žádat delegující orgán o náhradní termín v případě, kdy se rozhodčí k akci nedostavil.

 

Článek 12. Povinnosti pořadatele

 

 1. Zajistit včasné plánování akce a delegaci rozhodčích zasláním přihlášky akce
  delegujícímu orgánu.

 2. Určit vedoucího akce a pomocníky.

 3. Oznámit nejméně 21 dní předem delegovaným rozhodčím bližší podrobnosti o akci. O těchto skutečnostech informovat včas i psovody.

 4. Uhradit delegovaným rozhodčím, případně i určeným pomocníkům, náležitosti podle platných směrnic (posuzovné, stravné, cestovné) a to i v případě, kdy došlo k odvolání akce z důvodu klimatických, terénních, nedostatečného zajištění pomůcek, nekázně psovodů, veterinárních opatření, z vyšší moci apod.

 5. V případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto delegujícímu orgánu, rozhodčím, pomocníkům, psovodům apod.

 

Článek 13. Práva vedoucího akce

 

 1. Zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele.

 2. Zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a psovody.

 3. Zkontrolovat přihlášky psovodů a v odůvodněných případech přihlášky na akci odmítnout.

 

Článek 14. Povinnosti vedoucího akce

 

 1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.

 2. Dbát na to, aby všichni účastníci akce dodržovali ustanovení zkušebního řádu.

 3. Dostavit se na místo akce včas a zdržovat se zde po celou dobu průběhu (nedat se zastupovat).

 4. Zprostředkovat styk mezi rozhodčími, pomocníky a psovody před akcí, po dobu jejího trvání a její likvidace.

 5. Zajistit vyhovující prostory a terény pro konání akce, připravit a zajistit výcvikové pomůcky a materiál odpovídající podmínkám akce.

 6. Zajistit zdravotní a veterinární službu.

 7. Vymezit psovodům a divákům místo pro sledování akce a shromaždiště psovodů.

 8. Dbát na ukázněné chování a sportovní vystupování účastníků akce, včetně diváků.

 9. V odůvodněných případech vyloučit nebo odvolat psovoda, pomocníka, případně diváka z akce.

 10. Zajistit bezpečnost průběhu akce tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku účastníků akce nebo třetích osob.

 11. Zajistit prezenci psovodů na akci. Vyžadovat odevzdání výkonnostních a výstavních průkazů psa, potvrzení o vykonaných zkouškách u psů bez průkazu původu a předložení platných členských průkazů ke kontrole.

 12. Vyplnit a předat rozhodčímu před začátkem akce, v určených odstavcích doplněnou výsledkovou listinu a další předepsané doklady.

 13. Nezasahovat do odborné činnosti rozhodčího.

 14. Řídit činnost pomocníků podle pokynů rozhodčího.

 15. Neprozrazovat účastníkům údaje, které vzhledem k regulérnosti akce nemají znát.

 16. Oznámit rozhodčímu, že proti jeho počínání při akci byl vznesen protest a ve smyslu článku 7. jej řešit.

 17.  Zabezpečit pro rozhodčího (případně pomocníka) vhodný prostor k provádění administrativních úkonů v průběhu akce.

 18. Podepsat výsledkovou listinu, výkonnostní a výstavní průkazy a potvrzení o vykonané zkoušce.

 

Článek 15. Práva pomocníka

 

 1. Obdržet včas a úplné instrukce k provádění určených úkolů.

 2. Žádat úhradu náležitostí dle směrnice.

 

Článek 16. Povinnosti pomocníka

 

 1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.

 2. Dostavit se včas na akci a být k dispozici vedoucímu akce po dobu jejího trvání.

 3. Plnit přesně úkoly, které dostane od vedoucího akce nebo od rozhodčího.

 4. Neprozrazovat účastníkům akce údaje, které vzhledem k regulérnosti akce nemají znát.

 5. Být ukázněný při jednání s rozhodčími, vedoucím akce, psovody, ostatními pomocníky a s účastníky akce.

 

Článek 17. Práva rozhodčího

 

 1. V odůvodněných případech odmítnout delegaci a u delegujícího orgánu si vyhradit termíny, kdy nechce být delegován.

 2. Odmítnout provádění nebo dokončení akce pokud prostory, terény, cvičební nářadí, pomůcky a pomocníci neodpovídají požadavkům akce a když po upozornění rozhodčího nedošlo k nápravě.

 3. Přerušit nebo nezahájit akci v závažných případech klimatických změn, nekázně účastníků zkoušek nebo diváků či narušení bezpečnosti akce.

 4. Odmítnout zapsat zkoušku v případě, kdy došlo k hrubému narušení kázně. Odmítnutí zdůvodnit ve zprávě.

 5. Žádat o opakování cviku, považuje-li to žádoucí pro posudek (neplatí u soutěží).

 6. Neposuzovat dále psovoda a psa, který v některém oddílu zkoušek nedosáhl potřebného počtu bodů pro udělení výcvikové značky (neplatí u soutěží).

 7. Stanovit po dohodě s vedoucím akce harmonogram akce, tj. pořadí posuzování jednotlivých částí zkoušky.

 8. Podepisovat čestné diplomy a uznání.

 9. Tělesně postiženým psovodům povolit v části B - cviku ovladatelnosti vedení psa vpravo.

 10. Žádat od pořadatele úhradu náležitostí podle platných směrnic a to i v případě, že akce nebyla zahájena či dokončena z důvodu nekázně, klimatických podmínek, narušení bezpečnosti, nedostatečného prostorového, materiálního zajištění a nezajištění vhodných pomocníků nebo, když rozhodčí nedostal včas vyrozumění o odvolání akce a na akci se dostavil apod.

 

Článek 18. Povinnosti rozhodčího

 

 1. Ve vztahu k provádění delegací uvědomit delegující orgán včas o změnách bydliště a zdravotního stavu.

 2. Dodržovat ustanovení zkušebního řádu a metodiku posuzování práce psovodů a činnosti psů.

 3. Dostavit se včas na místo akce.

 4. Uvědomit bezodkladně delegující orgán a pořadatele akce o důvodech, které mu zabraňují v přijetí delegace.

 5. V případě domluvy s pořadatelem o přeložení akce o týden před nebo po stanoveném termínu, resp. ze soboty na neděli a naopak, hlásit toto prokazatelně nejméně 14 dní před nově stanoveným termínem delegujícímu orgánu.

 6. Převzít od vedoucího akce výsledkovou listinu a ostatní dokladové materiály (výkonnostní a výstavní průkazy psů apod.) před zahájením akce.

 7. Zkontrolovat dokumentaci, její správnost a úplnost. Přesvědčit se o totožnosti psa (u psů s průkazem původu kontrolou tetovacího čísla apod.) a o splnění podmínek účasti psovodů a psů na akci.

 8. Ověřit před zahájením akce cvičební prostory, pomůcky, nářadí a způsobilost pomocníků, zejména figurantů a instruovat je.

 9. Při nástupu účastníků k zahájení akce provést prezenci nastoupených a informovat je o harmonogramu akce.

 10. Po provedeném nástupu účastníků k zahájení akce nepřipustit
  - dodatečné změny v osobě psovoda
  - účast na akci psovoda se psem, který se nezúčastnil osobně nástupu účastníků k zahájení akce
  - nacvičování cviků se psy ve cvičebních prostorech akce (např. překážky, aport, vyštěkání).

 11. Zabezpečit losování při vypracování cizích stop a to po jejich položení.

 12. Při nástupu účastníků k ukončení akce vyhodnotit veřejně její průběh, vzít na vědomí případný protest a tento po ukončení řešit, nebyl-li již řešen v průběhu akce.

 13. Nepřipustit nebo vyloučit z akce psovody, kteří porušili ustanovení zkušebního řádu.

 14. Řídit se pokyny hlavního rozhodčího, pokud jej delegující orgán určil nebo sportovního komisaře, je-li při akci přítomen.

 15. Zapsat výsledky a hodnocení :
  a) bez ohledu na výsledek zkoušky do
  - výsledkové listiny
  - výkonnostního a výstavního průkazu psa
  b) jen s úspěšným výsledkem zkoušky do
  - potvrzení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení - originál pro psovoda, druhopis pro delegující orgán
  - potvrzení o vykonaných zkouškách pro psa bez průkazu původu
  - průkazu původu uznávaného FCI nebo do jiných výkonnostních resp. kmenových knížek psa – na přání psovoda.

 16. Zaslat výsledkovou listinu doplněnou o všechny údaje, včetně zprávy o provedené akci a kopie potvrzení o vykonané zkoušce, vše stvrzené svým podpisem, do 14ti dnů po akci delegujícímu orgánu.

 

Článek 19. Práva hlavního rozhodčího

 

 1. Pro hlavního rozhodčího platí všechna práva uvedená v článku 17.

 2. Zrušit rozhodnutí rozhodčího, přesvědčí-li se osobně o nesprávnosti jeho rozhodnutí nebo posudku.

 3. Odvolat rozhodčího, porušuje-li zkušební řád, metodiku pro posuzování nebo kázeň.

 4. Určovat pracovní náplň pro činnost jednotlivých rozhodčích.

 5. Podepisovat za sbor rozhodčích.

 

Článek 20. Povinnosti hlavního rozhodčího

 

 1. Pro hlavního rozhodčího platí všechny povinnosti uvedené v článku 18.

 2. Řídí a usměrňuje práce rozhodčích posuzujících akci.

 3. Je prostředníkem mezi vedoucím akce a rozhodčími.

 4. Zasílá celkovou zprávu o vykonané akci delegujícímu orgánu.

 

Článek 21. Práva sportovního komisaře

 

 1. Žádat od vedoucího akce nebo od rozhodčího předložení zkouškové dokumentace, programu, dílčího resp. celkového hodnocení práce psovodů a psů.

 2. Ve výjimečných situacích převzít a vykonávat funkci hlavního rozhodčího nebo rozhodčího. V těchto případech se na sportovního komisaře vztahují všechna práva hlavního rozhodčího nebo rozhodčího.

 3. Žádat na delegujícím orgánu úhradu náležitostí.

 

Článek 22. Povinnosti sportovního komisaře

 

 1. Dostavit se na místo akce včas podle pokynů delegujícího orgánu. Oznámit vedoucímu akce a rozhodčím svou přítomnost.

 2. Kontrolovat práci rozhodčích, pomocníků, vedoucího akce, způsob organizování a dodržování zkušebního řádu a příslušných směrnic.

 3. V odůvodněných případech odvolat rozhodčího nebo hlavního rozhodčího, převzít jejich funkci, případně akci ukončit.

 4. Podat nejpozději do týdne zprávu delegujícímu orgánu o průběhu akce. V případě převzetí funkce hlavního rozhodčího nebo rozhodčího přebírá sportovní komisař jejich povinnosti.

 

Část druhá - METODIKA A PROVÁDĚNÍ CVIKŮ

 

ODDÍL I. PACHOVÉ PRÁCE

 

Článek 23. Pokládání stop a předmětů.

 

 1. Tvar stopy, délku, umístění v terénu, počet předmětů a jejich umístění určuje rozhodčí ve shodě s podmínkami zkoušky.

 2. Při pokládání stop mohou být přítomni jen nezbytní pomocníci, vedoucí akce a rozhodčí. Přítomnost rozhodčího není nezbytně nutná.

 3. Stopy se nepokládají v kulturách nebo terénech, které vizuálně prozrazují jejich směr.

 4. Předměty, které se pokládají na stopu:
  a) musí být z textilu nebo jiného materiálu, který dobře přijímá a drží pachy (nesmí být z kovu a skla)
  b) nesmí se svou barvou nápadně odlišovat od terénu a být větší než 100 x 50 x 10 mm
  c) při zkouškách nelze použít předmětů, které mohou sloužit jako hračka psa
  d) každý předmět musí mít pach kladeče, který jej má u sebe nejméně 30 minut před kladením stopy
  e) použité předměty již nelze použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů
  g) předměty musí rozhodčí zkontrolovat.

 5. O položení stopy a uložení předmětů pořizuje kladeč plánek, který obsahuje základní údaje.

 6. Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě, cca 30 vteřin klidně stojí nebo mírně našlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo.

 7. Ukončení stopy se provádí tak, že po položení posledního předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč v přímém směru ještě přibližně deset kroků, aniž by sled stopy přerušoval.

 

Článek 24. Práce psovoda a činnost psa

 

 1. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve výjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) lze provést stopu náhradní.

 2. Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznamuje způsob jakým pes předměty označuje. Pes musí předměty označovat shodným způsobem, který psovod sdělil rozhodčímu.
  Jsou uznávány dva způsoby označování předmětů:
  - zvedání, kdy pes může stát, sedět nebo aportovat – kombinace poloh je možná
  - označení, kdy pes může stát, sedět nebo ležet – kombinace poloh je možná.
  Kombinace těchto způsobů je chybou.

 3. Pes může stopu vypracovávat:
  a) na volno
  - pes na sobě nemá nic
  - pes má řetízkový obojek
  - pes má postroj
  b) na stopovacím vodítku
  - vodítko připnuté na kovový obojek
  - vodítko připnuté na postroj.

 4. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo resp. vlevo, nejvíce ve 45° odklonu.

 5. Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypouští na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Tento odstup je nutno dodržovat v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno.

 6. Je-li pes na stopovacím vodítku, může jej psovod použít k mírnému přitažení psa a jeho postup zpomalit, jinak jej nelze k usměrňování psa používat.

 7. Příležitostné chválení psa resp. opakování povelu „hledej“ nebo „stopa“ není chybou, avšak používání těchto povelů na lomech a v blízkosti předmětů, není dovoleno.

 8. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu a zvedne předmět nad hlavu.

 9. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty.

 10. Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž. Dokončování stopy po odvolání se nepovoluje.

 

Článek 25. Hodnocení práce psovoda a činnosti psa v pachových pracích

 

 1. Při posuzování činnosti psa v pachových pracích se hodnotí zájem, snaha, spolehlivost a přesnost.

 2. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa.

 3. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa, když:
  a) pes sejde ze stopy na vzdálenost více než 10 m nebo se pes po stopě vrací více než 10 m za psovoda
  b) pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu či bázlivě
  c) byl překročen časový limit určený pro provedení stopy
  d) psovod se snaží sám podle různých ukazatelů sledovat stopu a ovlivňováním udržuje psa v trase stopy, případně nedodržuje předepsaný odstup od psa, v těchto případech může rozhodčí psovoda jednou napomenout.

 4. Chybami znamenajícími bodové ztráty jsou vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení aj. Ovlivnění psa psovodem k označení předmětu znamená ztrátu bodů za předmět.

 

ODDÍL II. CVIKY POSLUŠNOSTI

 

Článek 26. Předvedení psa při zkoušce

 

 1. Pokud je pes v přímé blízkosti psovoda, ať již na vodítku nebo volně, má podle požadavku sedět, ležet nebo stát u levé nohy psovoda tak, aby podélná osa jeho těla byla ve směru, kterým stojí psovod. Ve všech polohách musí být rameno psa na úrovni nohou psovoda. Pes zaujímá polohu vůči psovodovi těsně. Vodítko drží psovod v pravé ruce a má být mírně prověšené. Každý cvik začíná a končí základním postojem se psem u levé nohy.

 2. Při umístění psa před psovodem má pes sedět, ležet nebo stát ve vzdálenosti jednoho kroku tak, aby byli psovod se psem čelem proti sobě.

 3. Za pohybu psovoda se pes pohybuje pozorně a radostně současně s psovodem vedle jeho levé nohy tak, aby byl neustále svým pravým ramenem na úrovni myšlené osy mezi koleny psovoda (nesmí zůstávat pozadu ani předbíhat). Pes nesmí psovodovi překážet v pohybu a má jej sledovat těsně. Při vedení psa na vodítku, nesmí být napnuté. Pokud pes pracuje volně, má psovod vodítko ukryté nebo pověšené z levého ramene k pravému boku.

 4. Pes zůstává u levé nohy psovoda i při obratech a usedání k noze psovoda. Při obratech čelem vzad a přisedání k noze z předsednutí může pes psovoda obíhat, toto však musí být prováděno ve stejných situacích vždy shodně.

 5. Rozhodčí postupuje tak, aby mohl cviky sledovat v co možná nejmenší vzdálenosti tak, aby nerušil výkon psa, ale mohl posoudit veškeré tiché povely apod.

 

Článek 27. Základní ovladatelnost

 

 1. Přivolání psa. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi.

 2. Přivolání psa lze vyžadovat za pohybu nebo klidu psovoda, pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. Psovod hlásí rozhodčímu předem, pro který způsob se rozhodl (ZZO, ZM, ZMMP). U cviků, kde se provádí přivolání z vysílání, nedoběhne-li pes do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání hodnotit.

 3. Podle způsobu použití a okamžité potřeby rozlišujeme použití povelové techniky, která souvisí s provedením závěru cviku, kdy:
  a) při pokračujícím pohybu psovoda je pes přivolán k noze a dále pokračují společně v určeném pohybovém rytmu
  b) při klidu psovoda pes po přiběhnutí usedá ihned těsně před psovoda.

 4. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, poklusu, změnách směru pochodu nebo při obratech na místě.

 5. Psovod dává psu povel při vykročení, změně směru nebo pohybového rytmu, zastavení a obratech na místě.

 

Článek 28. Polohy psa při klidu psovoda

 

 1. Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň.

 2. Podle požadavku zkoušky se cvik provádí se psem u nohy na vodítku, volně se psem na jeden krok před psovodem nebo ve vzdálenosti 20 kroků před psovodem.

 3. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy.

 4. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

 

Článek 29. Polohy psa při pohybu psovoda a psa

 

 1. Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku, to je do příchodu psovoda ke psu.

 2. Podle druhu nebo stupně zkoušky se odložení psa (krátkodobé) provádí do polohy sedni, lehni a stůj.

 3. Psovod při provádění cviku se nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa, zda tento úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu.

 4. Pes musí polohy zaujímat okamžitě, rychle a přesně.

 5. Povel k zaujetí polohy dává psovod na pokyn rozhodčího přibližně po 10 krocích chůze, psovod se zastavuje na pokyn rozhodčího ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

 

Článek 30. Přinášení předmětů (aportování)

 

 1. Předměty určené k provádění těchto cviků musí být předem umístěny na cvičební ploše.

 2. Přinášení předmětů se u vyšších zkoušek ztěžuje aportováním přes překážku skokem nebo šplhem.

 3. Stupně zkoušek také určují, zda lze při aportování použít libovolný předmět nebo zda se musí použít dřevěné činky, s předepsanou hmotností.

 4. Jako předmětu psovoda při aportování nelze použít hračky nebo část výstroje psa (míček a krátký pešek bez poutka je povolen).

 5. Při volném aportování nutno předmět odhodit do vzdálenosti nejméně 10 kroků.

 6. Při aportování přes překážku nebo šplhem se neurčuje vzdálenost psovoda od překážky, ponechá se na jeho úvaze.

 7. 7. Provedení cviku se dělí do čtyř částí, k jejich předvedení dává pokyn rozhodčí:
  a) odhození předmětu
  b) vyslání psa k přinesení předmětu
  c) odebrání předmětu
  d) usednutí psa k noze psovoda.

 8. Při odhazování předmětu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda.

 9. Na povel psovoda vybíhá pes k provedení cviku. Při provádění aportu přes překážku se povel doplňuje ještě povelem pro překonání překážky. Povel pro aport musí být dán nejpozději v okamžiku doskoku psa za překážku.

 10. Na povel běží pes co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, pevně ho uchopí a stejnou cestou se vrací s předmětem k psovodovi.

 11. Obdobně je tomu při aportu přes překážku. Pes překoná překážku, uchopí předmět a stejnou cestou se vrací k psovodovi.

 12. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.

 13. Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Na další povel usedá k jeho levé noze.

 14. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty.

 

Článek 31. Překonání překážek

 

 1. Účelem této skupiny cviků je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek různou pohybovou mechanikou.

 2. Skok vysoký. Výška překážky 100 cm, u malých plemen 50 cm. Pes překonává překážku skokem. Při přeskoku se nesmí překážky dotýkat. Překážku tvoří plná, pevná stěna či pevný živý plot (povolená překážka IPO).

 3. Skok šplhem. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9 m a široké 1,5 m, nahoře spojené a na zemi rozevřené tak, že kolmá výška je 1,8 m (malá plemena u zkoušky ZMP 1 a ZPS - 160 cm). Na stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenosti 20, 45, 45 cm od sebe.

 4. Při provádění skoku nebo šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, ponechává se na úvaze psovoda. Způsob, jakým má pes překážku překonat, určuje již sám odstup psovoda od překážky při skoku nebo šplhu.

 5. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky, případně současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k noze.

 6. Povel ke zpětnému překonání překážky nelze dát tam, kde překonání překážky navazuje na cvik aportování.

 7. Při všech skocích stojí psovod na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak.

 8. Chůze psa po žebříku a po kladině. V požadavcích zkoušek jsou tyto dva metodicky rozdílné cviky, které se nacvičují odděleně, spojeny v jeden cvik.

 9. Podle druhu zkoušek nebo jejich stupňů rozlišujeme:
  a) kladinu nízkou, širokou 30 cm, 500 cm dlouhou, ve výši 1 m nad zemí, kladina má na obou koncích náběhová prkna, 350 cm dlouhá
  b) kladinu vysokou, 30 cm širokou, 500 cm dlouhou, ve výši 2 m nad zemí, pro výstup a sestup jsou žebříky se sklonem asi 45° , žebříky mají standartní typ, jsou široké asi 40 cm, vzdálenost příček od sebe asi 30 - 40 cm, příčky žebříků nesmějí být širší než 5 cm a nesmějí se upravit jako schůdky.

 10. Podle požadavku zkoušky se překonává překážka jedním nebo oběma směry.

 11. Tento požadavek ovlivňuje i počínání psovoda, který jde buď podél kladiny s postupujícím psem nebo zůstává stát na místě odkud vyšel pes na překážku.

 12. Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy v libovolné vzdálenosti před patou žebříku nebo náběhového prkna. Na pokyn rozhodčího dává psu povel k překonání překážky.

 13. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Nemá propadat mezi příčkami, chodit po postranicích žebříků nebo z kladiny, náběhového prkna či žebříku seskakovat.

 14. Pokud má pes překonat překážku jedním směrem, jde psovod po vyslání psa podél překážky a po ukončení cviku, přivolá psa za pochodu, k noze.

 15. Při překonání překážky oběma směry, zůstává psovod stát před překážkou. Jakmile pes dokončí překonání překážky v jednom směru, může jej psovod povelem usměrnit ke zpětnému překonání překážky. Po sestupu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do jednoho kroku.

 

Článek 32. Pomocné cviky

 

 1. Štěkání na povel se podle stupně zkoušky liší polohou a umístěním psa.

 2. Podnětem pro štěkání psa při cvicích poslušnosti musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně 3x výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu.

 3. Plížení psa. Podle požadavku zkoušky se provedení cviku rozlišuje na plížení psa se souběžně jdoucím psovodem a na samostatné plížení psa směrem k psovodovi, vždy na vzdálenost 10 kroků.

 4. Při plížení u nohy psovod položí psa, dá psu povel k plížení a zároveň vyjde. Během plížení psa určeným směrem se povoluje opakování povelu a slovní pochvala psa.

 5. Po dosažení určené vzdálenosti se psovod zastaví a pes na povel psovoda usedne k jeho levé noze. Během cviku není pes na vodítku.

 6. Při samostatném plížení odloží psovod psa a odejde do vzdálenosti 10 kroků. Provede obrat čelem vzad a dá psu povel k plížení. Povel lze opakovat po celou dobu cviku.

 7. Pes se doplazí do přímé blízkosti psovoda a zůstává ležet. Na povel sedá pes před a následně k noze psovoda.

 8. Při plížení se pes nesmí zvedat, válet se, štěkat nebo obtěžovat psovoda. Je lhostejné, zda pes podsunuje zadní nohy těsně pod břichem nebo je táhne za sebou.

 9. Vysílání psa vpřed. Účelem cviku je usměrnit povelem pohyb psa do určeného místa.

 10. Cvik vysílání psa se zkouší jednou nebo dvakrát, směr druhého pokusu nutno posunout o 90°. Délka dráhy je 30 nebo 50 kroků. Směr a výchozí postavení určuje rozhodčí.

 11. Psovod se psem, který sedí u jeho levé nohy, stojí na určeném místě. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod psa do určeného směru. Po dosažení stanovené vzdálenosti psovod psa zastaví povelem v poloze vleže. Tím cvik končí. Po přivolání psa se provádí případný druhý pokus. Stanoviště psovoda se při obou pokusech nemění.

 12. Pes má na povel běžet rychle v určeném směru až do doby, kdy jej psovod povelem zastaví.

 

Článek 33. Základní požadavky

 

 1. Ponechání psa na místě. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil.

 2. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou se tolerují tři kroky). Přitom není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.

 3. Umístění psovoda je 15, 25 a 50 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu nebo je v úkrytu vzdáleném rovněž 50 kroků od ležícího psa.

 4. Rušivými vlivy může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti ne kratší než 20 kroků.

 5. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nelze ponechat předmět nebo předměty, které by jej měly na místě zdržet.

 6. Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téhož typu zkoušky nebo po dobu, odpovídající témuž typu zkoušky. U zkoušky ZZO, ZM, ZVV 1 stojí psovod se psem na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání, potom na pokyn rozhodčího psa odkládá a odchází na určenou vzdálenost.

 7. Pro odložení dlouhodobé jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

 8. Klid psa při střelbě. Střelba se u zkoušky ZM provádí při cviku ovladatelnost na vodítku, u zkoušky ZVV 1 při cviku odložení za pochodu vleže, když se psovod na povel rozhodčího zastavuje, u zkoušky ZVV 2 při cviku aport skokem, když se pes chystá uchopit aport, u zkoušky ZVV 3 při cviku aport šplhem, když se pes chystá uchopit aport a dále u všech stupňů při dlouhodobém odložení. U zkoušky ZZO se střelba neprovádí. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 - 9 mm.

 9. Klid psa při střelbě (hluku) se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo z prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla apod.)

 10. Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit v požadované činnosti.

 11. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, nutno jej ze zkoušky odvolat.

 12. Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se projevily.

 13. Přesuny mezi jednotlivými cviky se provádí na vodítku (u stupňů zkoušek, kde je vedení psa na vodítku vyžadováno) nebo na volno - vyžaduje se přesné provedení ovladatelnosti, případné bodové ztráty se uplatní u navazujícího cviku.

 

ODDÍL III. CVIKY OBRANY

 

Článek 34. Odhalení pomocníka

 

 1. Pomocník (figurant) je vybaven ochranným rukávem, ochrannými kalhotami, případně i vestou a je vyzbrojen měkkým obuškem.

 2. Průzkum terénu. Účelem cviku je, aby pes vyhledal pomocníka nebo pomocníky v určeném prostoru.

 3. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla přesvědčivá. Přirozený terén musí obsahovat dostatek úkrytů, na cvičišti (stadionu) musí být vždy rozmístěno 6 zástěn (3 + 3).

 4. Délku a šíři prostoru určuje druh nebo stupeň zkoušky, rovněž jako počet pomocníků.

 5. Chování psovoda, jeho postup terénem a usměrňování činnosti psa se má přizpůsobovat účelu cviku. Příliš rychlý nebo pomalý postup, pískání, tleskání apod. je chybou. Při průzkumu terénu je povoleno kromě povelu oslovit psa jménem.

 6. Psovod se pohybuje středem prohledávaného prostoru podle pokynů rozhodčího. Poslední povel “revír” lze vydat, když pes protíná osu postupu k maketě s ukrytým pomocníkem.

 7. Průzkum terénu má být plánovitý, s postupným vykrýváním prostoru na obě strany. Hloubka postupu psa nemá být delší než asi 20 kroků v přirozeném terénu, na cvičišti je určena rozmístěním zástěn.

 8. Činnost psa má být rychlá a přesná. Umělé úkryty (zástěny) má pes těsně obíhat.

 9. O umístění pomocníka nebo pomocníků rozhoduje rozhodčí, na cvičisti je tímto úkrytem poslední zástěna.

 10. Označení pomocníka.Účelem cviku je, aby pes svým chováním označil psovodovi místo úkrytu pomocníka.

 11. Pes má místo úkrytu pomocníka oznámit štěkotem. Jiný způsob je povolen pouze u zkoušky ZM (vystavení či napadnutí znamená ztrátu dílčích bodů).

 12. Nalezenou osobu nesmí pes napadat nebo od ní odbíhat. Pomocník nesmí psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej k napadení, vyštěkání nebo setrvání psa na místě, kde je ukryt.

 13. Pokud pes pomocníka označil nebo jej vyštěká, musí jej střežit nebo štěkat až do příchodu psovoda.

 14. Jakmile pes označí úkryt pomocníka, jde psovod na pokyn rozhodčího k místu úkrytu pomocníka.

 

Článek 35. Zajištění pomocníka

 

 1. Prohlídka pomocníka. Psovod vyzve pomocníka, aby vystoupil z úkrytu a dal ruce nad hlavu.

 2. Po dobu udílení pokynů pomocníkovi sedí pes u levé nohy psovoda. U zkoušky ZVV 1 jej může psovod přidržovat za obojek.

 3. Když pomocník zaujme požadovanou polohu, položí psovod psa proti pomocníkovi ve vzdálenosti přibližně 5 kroků.

 4. Prohlídku provádí psovod tím, že obejde pomocníka, odebere mu obušek a zezadu jej prohledává.

 5. Po ukončení prohlídky se psovod vrací ke psu, aniž by křížil osu mezi ním a pomocníkem. Pes sedá na povel k levé noze psovoda. Pomocník připažuje ruce po ukončení prohlídky nebo po návratu psovoda ke psu a to vždy na pokyn psovoda.

 6. Po celou dobu akce psovoda musí pes pomocníka střežit, nesmí štěkat ani jej napadat.

 7. Výslech pomocníka. Při výslechu pomocníka, který navazuje na prohlídku, sedí pes u levé nohy psovoda a jeho chování musí být stejné jako v bodě 6.

 8. Doprovod pomocníka. Délka doprovodu je asi 20 kroků.

 9. Psovod vyzve pomocníka ke klidné chůzi určeným směrem a sám s volným psem následuje pomocníka ve vzdálenosti asi 5 kroků.

 10. Pes musí pomocníka bedlivě střežit a v případě potřeby provést zákrok. Nemá vyrážet od nohy psovoda nebo pomocníka bezdůvodně napadat.

 11. Podle stupně zkoušky se provádí doprovod jednoho nebo dvou pomocníků.

 12. Hlídání pomocníka. Účelem cviku je, aby pes hlídal pomocníka v době, kdy je psovod od pomocníka a psa vzdálen.

 13. Podle stupně zkoušky hlídá pes po určitou dobu jednoho nebo dva pomocníky. Pokus pomocníka o únik se přizpůsobí požadavkům zkoušky.

 14. Místo hlídání a úkryt psovoda (asi 25 kroků za psem) určuje rozhodčí.

 15. Psovod určí pomocníkovi nebo pomocníkům místo, usměrní psa k hlídání a sám odejde do úkrytu.

 16. Pes leží před pomocníkem (pomocníky) ve vzdálenosti 5 kroků. Během střežení pes nemá pomocníka (pomocníky) napadat, štěkat a opouštět místo.

 17. Jakmile pomocník nebo pomocníci opustí určené místo, má pes provést okamžitě přesvědčivý zákrok. Pokyny pro činnost pomocníka či pomocníků dává rozhodčí.

 18. Po provedení zákroku, kdy pomocník zůstává klidně stát, má pes okamžitě pustit a dále 1 minutu střežit. Při zákroku proti dvěma pomocníkům, musí pes prvního zadrženého pomocníka pustit a zlikvidovat útěk druhého pomocníka do vzdálenosti 20 kroků od prvního.

 19. Pes může zůstat u jednoho pomocníka nebo pobíhat mezi oběma a dále je střežit. Nemá je však napadat. Štěká-li pes při této části hlídání, není to chybou.

 20. Psovod přichází ke psu na pokyn rozhodčího po uplynutí doby hlídání nebo když to situace vyžaduje (pes napadá, drží pomocníka, při nesplnění cviku apod.), rovněž na pokyn rozhodčího.

 

Článek 36. Ochrana psovoda

 

 1. Účelem cviku je, aby pes chránil psovoda před útokem pomocníka a pomáhal při likvidaci útoku. Psovod se sám aktivně nebrání a likvidování útoku pomocníka ponechává psu.

 2. Přepadení psovoda navazuje na cviky:
  a) výslech pomocníka
  b) prohlídka pomocníka
  c) doprovod pomocníka (pomocníků).

 3. Pes musí v okamžiku přímého ohrožení psovoda ihned a přesvědčivě provést zákrok na pomocníka.

 4. Jakmile pomocník přestane klást odpor (na pokyn rozhodčího), má pes pomocníka na povel psovoda nebo samostatně pustit a dále jej střežit. Povel “pust” lze zaměnit oslovením psa jménem.

 5. Při doprovodu dvou pomocníků se v okamžiku zákroku dává druhý pomocník na útěk. Pes jej má samostatně zadržet.

 

Článek 37. Samostatná činnost psa

 

 1. Psovod se psem, sedícím u nohy, stojí na místě, které určí rozhodčí. Psovod může psa přidržovat za obojek.

 2. Současně je v určité vzdálenosti připraven i pomocník, vyzbrojený obuškem.

 3. Na pokyn rozhodčího vyjde pomocník z úkrytu a odchází.

 4. Psovod vyzve pomocníka k zastavení. Když pomocník na výzvu reaguje útěkem, vypouští psovod psa k zadržení pomocníka.

 5. Podle druhu nebo stupně zkoušky zůstává psovod na místě nebo ihned běží za psem.

 6. Když pes pomocníka dostihne, provede ihned zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a pes jej má pustit a střežit do příchodu psovoda. Po příchodu k místu zadržení psovod psa odvolá k noze (ze vzdálenosti 1 kroku) nebo se zařadí ke psu.

 7. K puštění může psovod použít maximálně 3 povely. Použití dalšího povelu v těsné blízkosti psa anuluje bodovou hodnotu za celý cvik. Nutnost dalších povelů nebo fyzická pomoc znamená ukončení obrany.

 

Článek 38. Odolnost psa

 

 1. Cílem cviku je přezkoušení odolnosti psa vůči úderu a tvrdosti psa při střetech a boji s pomocníkem.

 2. Podle požadavku zkoušky se cvik přezkušuje samostatně nebo navazuje na předešlý cvik.

 3. Při samostatném přezkušování stojí psovod se psem v určené vzdálenosti proti pomocníkovi a drží psa za obojek. Na pokyn rozhodčího vydráždí pomocník psa a provede útok. V okamžiku útoku pomocníka vysílá psovod psa.Za psem jde až na pokyn rozhodčího.

 4. V případě spojení cviku odolnost se cvikem samostatná činnost (zadržení s protiútokem), provádí pomocník protiútok ze vzdálenosti cca 30 kroků při doběhu psa.

 5. Pes musí bez ohledu na chování pomocníka provést zákrok.

 6. Před zákrokem psa se snaží pomocník uplatnit vizuální nebo sluchové vjemy, které mohou mít negativní vliv na zákrok psa (nápřahy, křik).

 7. Při úderech používá pomocník měkký obušek asi 55 cm dlouhý a 2 cm silný.Je obalen kůží nebo jiným měkkým materiálem a opatřen poutkem.

 8. Údery musí odpovídat druhu a stupni zkoušky a nesmí být vedeny do míst snadné zranitelnosti psa.

 9. Po ukončení cviku jde psovod ke psu a odvolává jej k noze (1 krok) nebo se zařadí vedle psa.

 10. Pokyny pro práci pomocníka a činnost psovoda ve všech cvicích obrany dává rozhodčí.

 11. Pro pouštění psa po zákroku platí stejná ustanovení jako v čl.37, bod.7.

 12. Při všech cvicích obrany platí pravidlo, že u psa, který při boji s pomocníkem projeví bázlivost, je ukončeno posuzování obrany a dosud získané body se anulují.

 

ODDÍL IV. JEDNOTLIVÉ POVELY

 

Článek 39. Nástup psovoda a hlášení

 

 1. Před zahájením akce dává vedoucí akce nastoupit psovody se psy do vhodného nástupového tvaru. Pes na vodítku sedí u levé nohy psovoda, psovod drží vodítko v levé ruce.

 2. Psovod se psem se hlásí rozhodčímu při začátku a ukončení každého oddílu. Pes na vodítku sedí vedle jeho levé nohy. Psovod podává hlášení v základním postavení, vodítko drží v levé ruce. U zkoušky ZVV 2 a vyšších může být pes bez vodítka.

 3. Psovod se představuje příjmením a uvádí jméno psa a oznamuje zahájení nebo ukončení zkoušené disciplíny.

 

Článek 40. Povelová technika pro činnost psa

 

 1. Povely pro jednotlivé cviky nebo jejich části určuje zkušební řád a psovod je povinen je používat.

 2. Povely dává psovod psu na pokyn rozhodčího, pokud ZŘ neurčuje jinak.

 3. Opakování povelu, kromě cviků, kde to zkušební řád výslovně povoluje, snižuje, případně anuluje bodové hodnocení.

 4. Za opakování povelu se rovněž považuje setrvání psovoda v poloze povelu, různé úkroky, posunky nebo jiné působení na psa.

 5. Chválení psa je povoleno pouze po ukončení cviku (1x krátce po cca 3vt. prodlevě), pes i psovod v základním postoji.

 6. Povely pro činnost psa rozdělujeme na povely zvukové (zkratka Z) a na povely posunkové (zkratka P).

 7. Při cvicích dává rozhodčí psovodovi pokyn k provedení cviku, i dílčích výkonů ve cviku a to tak, aby neovlivňoval činnost psa.

 

Článek 41. Povely pro činnost psa

 

 1. Podle zásady o rozdílnosti používané povelové techniky pro jednotlivé cviky se povely rozlišují na:
  a) zvukové
  b) posunkové - pes u nohy psovoda
  c) posunkové - pes před psovodem.

 2. Stopa:
  a) hledej, stopa.

 3. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka:
  a) k noze
  b) lehký úder levou rukou na stehno.

 4. Přivolání psa s usednutím před psovoda:
  a) ke mně.

 5. Přivolání psa s připojením nebo usednutím k noze psovoda:
  a) k noze
  b) lehký úder levou rukou na levé stehno.

 6. Polohy psa při klidu psovoda:
  a) lehni
  b) mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu
  c) ze vzpažení pravou paži připažit předem
  a) vstaň
  b) mírné pokrčení v kolenou
  c) zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru
  a) sedni
  b) lehký úder levou rukou na levé stehno
  c) předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed.

 7. Ponechání psa na místě za pohybu psovoda v poloze:
  a) sedni
  a) lehni
  b) mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu
  a) stůj
  b) levou rukou dát dlaní před čenich psa.

 8. Aport volný:
  a) aport (přines)
  b) ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu.

 9. Aport skokem nebo šplhem:
  a) vpřed (hop), aport (přines).

 10. Skok vysoký nebo šplh:
  a) vpřed (hop), při požadovaném zpětném skoku zpět.

 11. Kladina:
  a) vpřed, při požadovaném zpětném překonání kladiny zpět.

 12. Štěkání psa na povel:
  a) štěkej
  b) ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa
  c) ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu.

 13. Plížení psa:
  a) plaz
  c) komíhání pravé ruky nalevo a napravo přes sebou ve výši boků.

 14. Vysílání psa:
  a) vpřed,lehni
  b) ukázání pravou paží do směru.

 15. Ponechání psa na místě:
  a) zůstaň
  b) mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa.

 16. Průzkum terénu:
  a) revír, ke mně (zpět) - povoleno oslovení psa, které navazuje na povel
  b) ukázání paží.

 17. Hlídání pomocníka (pomocníků):
  a) hlídej.

 18. Zákrok psa:
  a) drž
  b) ukázat do směru k pomocníkovi.

 19. Pouštění po zákroku nebo při přinášení předmětu:
  a) pust.

 20. Pochvala psa:
  a) ústní
  b) pohlazení, poplácání.

 21. Zákaz nebo přerušení nežádoucí činnosti:
  a) fuj.

 22. Volný pohyb psa:
  a) volno
  b) volný pohyb pravé nebo levé paže do směru a naklonění těla.

 

Část třetí - ROZSAH ZKOUŠEK

ODDÍL I. ZKOUŠKY VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU

 

A. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM)

 

Článek 42. Kritéria pro zkoušku ZM

 

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

 

Článek 43. Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

 

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.
Z   50 (35)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)
3. Obrana :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10    
b) označení pomocníka   10    
c) ochrana psovoda ZP 10    
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10    
e) odolnost psa (náznak úderů)   10 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     150 (105)

 

Článek 44. Připomínky k provádění zkoušky ZM

 

 1. Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika provádění cviků".

 2. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se rozumí způsob přivolání psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.

 3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.

 4. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.

 5. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.

 6. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.

 7. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery.

 8. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.

 9. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.

 10. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.

 11. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.

 12. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

 13. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

 

B. ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA PRVNÍHO STUPNĚ (ZVV 1)

 

Článek 45. Kritéria pro zkoušku ZVV 1

 

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

 

Článek 46. Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

 

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.
  100 (70)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa za pochodu k noze ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP 10    
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP 10    
f) aport volný (činka psovoda) ZP 10    
g) skok vysoký (100 cm) ZP 10    
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP 10    
ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP 10    
i) odložení psa (25 kroků) ZP 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka pomocníka ZP 10    
- výslech pomocníka   10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při výslechu  ZP 15    
- ovladatelnost psa (pouštění) Z 5    
d) samostatní činnost psa        
- zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa se 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

 

Článek 47. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu.

 3. Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek.

 4. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.

 5. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.

 6. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.

 7. Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.

 8. Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění psa.

 9. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.

 10. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí ukončení obrany.

 

C. ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)

 

Článek 48. Kritéria pro zkoušku ZVV 2

 

 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Článek 49. Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

 

1. Stopa :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.
  100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10    
c) za pochodu odložení vstoje Z 10    
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10    
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10    
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10    
g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10    
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10    
i) odložení psa (50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana :        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka a výslech pomocníka ZP 10    
- doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při prohlídce Z 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění)    Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

 

Článek 50. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.

 3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.

 4. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.

 5. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.

 

D. ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA TŘETÍHO STUPNĚ (ZVV 3)

 

Článek 51. Kritéria pro zkoušku ZVV 3

 

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Článek 52. Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

 

1. Stopa:        
Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka  Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) P 10    
c) za pochodu odložení v sedě Z 10    
d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P 10    
e) plížení psa (10 kroků) P 10    
f) aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg těžká - střelba)  Z 10    
g) kladina vysoká (oba směry) Z 10    
h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z 10    
i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků)  Z 10    
- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka   15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- cvik se napojuje na cvik zadržení
(při protiútoku dva údery po zákusu) 
  20 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

 

Článek 53. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 3

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Přivolání se hodnotí 2x z obou směrů vysílání (5 + 5 b.). Pes sedá před psovoda. Cviky se provádí mimo cvičiště.

 3. Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu nebo na stadionu (hřišti) 80 x 100
  kroků.

 4. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník, od ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes zakročí, pokračuje cvik hlídání pomocníka ještě jednu minutu.

 5. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 6. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou 3 povely pro pouštění povoleny.

 7. Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení s protiútokem.

 

ODDÍL II. ZKOUŠKY SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU

 

A. ZKOUŠKA PSA STOPAŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPS 1)

 

Článek 54. Kritéria pro zkoušku ZPS 1

 

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Článek 55. Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body

 

Stopa:        
Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.  
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
podle ZVV 1      100 (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)      200 (140)

 

Článek 56. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 1

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

 2. Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké.

 3. První lom bude vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

 

B. ZKOUŠKA PSA STOPAŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPS 2)

 

Článek 57. Kritéria pro zkoušku ZPS 2

 

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Článek 58. Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body

 

1. Stopy :        
A) stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut. 
Z   100 (70)
B) stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.  
Z   100 (70)
2. Poslušnost:     100 (70)
podle ZVV 3        
3. Celkem (stopa, poslušnost)     300 (210)

 

Článek 59. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 2

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Aport šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké, činka psovoda.

 3. Obě stopy pro téhož psa musí pokládat stejný kladeč.

 4. Podmínka je začít stopou A.

 5. Křížení stopy se provádí 30 minut po položení stopy a to v 45° - 90° úhlu asi v polovině 1. a 2. úseku ve směru stopy.

 

C. ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPO 1)

 

Článek 60. Kritéria pro zkoušku ZPO 1.

 

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Článek 61. Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

 

1. Poslušnost:        
podle ZVV 1     100 (70)
2. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků) Z 10    
- hlídání pomocníka (2+1 minutu) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepad psovoda při doprovodu pomocníka   15    
- ovladatelnost (pouštění)  Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění)   5    
e) odolnost psa        
- navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)   20 100 (70)
3. Celkem (poslušnost, obrana)     200 (140)

 

Článek 62. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu "Metodika a provádění cviků".

 2. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes provede zákrok pokračuje hlídání ještě jednu minutu.

 3. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 4. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou tři povely pro pouštění povoleny.

 

D. ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPO 2)

 

Článek 63. Kritéria pro zkoušku ZPO 2

 

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Článek 64. Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

 

1. Poslušnost:        
podle ZVV 3     100 (70)
2. Obrana:        
a) odhalení pomocníků        
- průzkum terénu (60x200 kroků, terén přírodní, 2 pomocníci, čas 10 minut)  ZP 20    
- vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)   20    
b) zajištění pomocníků        
- prohlídky, výslechy, doprovody ZP 20    
- hlídání pomocníků (2+1 minuta) ZP 20    
c) ochrana psovoda        
- přepadení při prohlídce   15    
- ovladatelnost Z 5    
- přepadení při doprovodu   15    
- ovladatelnost Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (200 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost   5    
- útok druhého pomocníka (50 kroků)   15    
- ovladatelnost Z 5    
e) odolnost psa        
- cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa
(při protiútoku vždy dva údery po zákroku)
  40 200 (140)
3. Celkem (poslušnost, obrana)     300 (210)

 

 

Článek 65. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 2

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

 2. Obrana se provádí se dvěma pomocníky.

 3. Vzdálenost mezi úkryty pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí být nejméně 100 kroků.

 4. Nalezení pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí odpovídat pořadí jejich umístění v terénu.

 5. Po nalezení pomocníka se provádí jeho prohlídka. Během prohlídky provádí pomocník přepad psovoda.

 6. Po zákroku psa psovod prohlídku pomocníka dokončí a provádí výslech pomocníka.

 7. Po výslechu předá psovod pomocníka vedoucímu akce, který během průzkumu terénu postupoval za psovodem spolu s rozhodčím. Vedoucí akce s pomocníkem zůstávají na místě až do dalšího splnění podmínek zkoušky.

 8. Po nalezení druhého pomocníka následuje jeho prohlídka, výslech a doprovod k vedoucímu zkoušek. Odtud pokračuje doprovod obou pomocníků.

 9. Během doprovodu, po ujití asi 20 kroků, podnikne jeden z pomocníků na psovoda útok, druhý pomocník začne utíkat z místa střetu. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.

 10. Pes má zlikvidovat útok pomocníka a zadržet pomocníka, který se snažil utéct.

 11. Po likvidaci útoku a úniku pomocníků pokračuje doprovod obou pomocníků asi 20 kroků až k místu dalšího cviku - hlídání.

 12. Při cviku hlídání se pomocníci rozcházejí na pokyn rozhodčího po uplynutí dvou minut po ukrytí psovoda.

 13. Když pes provede zákrok u jednoho z nich, druhý pomocník utíká zatímco první pomocník zůstane stát. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.

 14. Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení ještě jednu minutu.

 15. Při cviku samostatná činnost psa zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a samostatné pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 16. S výjimkou počátku cviku "samostatná činnost" má pes provádět zákroky samostatně.

 17. U cviků b), c) přepadení při doprovodu prvním pomocníkem a d) útok prvního pomocníka obrany se vyžaduje samostatné pouštění. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik. U ostatních cviků jsou 3 povely pro puštění povoleny.

 

E. ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO MINIMA MALÝCH PLEMEN ZMMP

 

Článek 66. Kritéria pro zkoušku ZMMP

 

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

 

Článek 67. Náplň zkoušky ZMMP, dosažitelné body

 

1. Stopa:        
podle ZM     50 (35)
2. Poslušnost:        
podle ZM     50 (35)
3. Speciální  cviky:        
a) rozlišování předmětů psovoda        
- první úspěšný pokus ZP 10    
- druhý úspěšný pokus ZP 10    
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 10    
c) vyhledání předmětů psovoda 3 předměty (po 5 bod.)   ZP 15    
- ovladatelnost psa ZP 5 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky)     150 (105)

 

Článek 68. Připomínky k provádění zkoušky ZMMP

 

1. Rozlišování

Povel „PŘINES“. Cvik se provádí ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je u všech stupňů zkoušek max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišování musí být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat.

Cvik se provádí tak,že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů.

Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy . Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu pomocníka a nebo psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka). Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím.

2. Vyhledání předmětů

Povel „HLEDEJ-APORT“ a ukázání pravou rukou směrem k předmětu. Čas je 5 minut. Vyhledání předmětů se provádí v prostoru 20x30 kroků. V polovině vzdálenosti 20 kroků je vedena osa postupu na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti 10kroků.

Na pokyn rozhodčího (asi po 5 sekundách) vysílá psa pro předmět.Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky ( aby byl pes nucen předmět hledat ). Velikost předmětu je max.100 cm2, jeden z předmětů musí být dřevo a neměly by se svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu nelze použít hračky nebo součásti výstroje psa. Další předměty odhazuje vždy po 10 krocích a to střídavě na levou a pravou stranu.

3. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel „HLEDEJ – APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak,aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi.

Cvik se provádí na vzdálenost 30 kroků, čas na přinesení předmětu je 1 minuta.Terén pro vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu max.100 cm2, nesmí to být hračka nebo výstroj psa, barvou se nesmí výrazně odlišovat od terénu. Při předání předmětu pes nemusí předsedat, ale předmět musí držet.

 

F. ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN PRVNÍHO STUPNĚ (ZMP 1)

 

Článek 69. Kritéria pro zkoušky ZMP 1

 

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu neb stupně zkoušky

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

 

Článek 70. Náplň zkoušky ZMP 1, dosažitelné body

 

1. Stopa:        
podle ZVV 1     100 (75)
2. Poslušnost:        
podle ZVV 1     100 (75)
3. Speciální  prvky:        
a) rozlišování předmětů psovoda        
- první úspěšný pokus ZP 10    
- druhý úspěšný pokus ZP 10    
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 20    
c) vyhledání předmětů psovoda        
- 3 předměty (po 5 bodech)  ZP 15    
- ovladatelnost psa ZP 5    
d) hlídání předmětu psovoda Z 20    
e) samostatná činnost psa Z 20 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky)     300 (210)

 

Článek 71. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 1

 

1. Poslušnost

Skok vysoký - výška překážky 50 cm.
Skok šplhem - výška překážky 160 cm.

2. Rozlišování

Povel „PŘINES“. Provádí se ihned po skončení stopy, velikost je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu,který dobře pohlcuje pach (hadr,filc,molitan a pod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén kde se rozlišování provádí musí být přehledný. Pes nemá předměty hledat ale rozlišovat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání- řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu,t.j. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy, při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět.

Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka).

Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím.

3. Vyhledání předmětů

Povel „HLEDEJ-APORT“. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut. Čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.

Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí psovod dle pokynů rozhodčího tři vlastní předměty. Psovod nesmí vstoupit do vyhraženého prostoru. Prostor se vytyčí.
Předměty jsou o velikosti 5x5x2 cm, jeden je z textilu, filcu a druhý ze dřeva. Třetí předmět je svazek klíčů - min.3 klíče (nesmí u nich být klíčenka, přívěšek a pod.).

Pokud to podmínky dovolí,tak se pro každého psa se vytyčí jiný prostor pro vyhledání -stejné podmínky pro všechny.

Při rozmístnění předmětů ve vytyčeném prostoru je pes psovoda v úkrytu. Psovod si může zvolit stranu čtverce - základnu, odkud bude vysílat psa. Na této základně se může pohybovat ale nesmí ji opustit. Prostor, kde se vyhledání provádí musí být přehledný a bez vysokého porostu.

V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytyčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přinesení aportu může dát psovod načichat z igelitového pytlíku pach z kontrolních předmětů. Po nalezení předmětu musí se pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět -provedení jako při "Aportu"

4. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel „HLEDEJ-APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl.Na další pokyn se zastaví, dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Provádí se na vzdálenost 50 kroků, čas na přinesení předmětu je 2 minuty. V terénu, kde se vyhledání provádí se projdou psovodi se psy – z důvodu stejných podmínek pro všechny psovody. Vyhledání se provádí na stejném místě. Při kladení předmětu jde psovod se psem na vodítku pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti.Jako předmět musí být použita peněženka (o max. rozměru 100 cm2) nebo klíče v klíčence předání předmětu se provádí jako předání aportu.

5. Hlídání předmětu psovoda

Povel „HLÍDEJ-APORT“. Prováděcí pokyny na místě, které určí rozhodčí odloží psovod psa, položí před něj svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu. Jako předmět nesmí být použita hračka psa, krmivo a nebo výstroj psa. Předmětem by měla být např.: taška, část oděvu psovoda, a pod.

Provedení cviku se dělí na tři části:

 • a) chování psa vůči osobě která prochází okolo psa ve vzdálenosti 5 kroků, aniž by projevovala zájem o psa a nebo o předmět
 • b) ostražitost psa, kdy pomocník na psa mluví a snaží se jej od předmětu odlákat odhozením aportu, nabídnutím krmiva a pod.
 • c) aktivní obrana předmětu a útok na pomocníka,když se pomocník snaží předmět uchopit a nebo odkopnout.

V prvé části cviku nesmí pes projevovat agresivitu štěkáním nebo napadáním pomocníka.
V druhé části má pes projevovat ostražitost vrčením, štěkotem nebo náznakem útoku. Nemá však osobu napadat a nebo odejít od předmětu.

V závěru cviku musí pes na počínání pomocníka odpovědět útokem, který přestává v okamžiku, kdy se pomocník zastaví a nesnaží se již předmět odebrat a nebo jej odkopnout.

Jakmile pomocník zůstane klidně stát, musí se pes vrátit k předmětu tento dále hlídat a pomocníka nechat odejít. Pes zůstává dále hlídat předmět až do příchodu psovoda, který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se k psu.

Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.

6. Samostatná činnost psa

Psovod připoutá psa vodítkem o délce 1m k úvaznému kolíku ( úchyt na vodítku navlékne na kolík) a odejde do úkrytu asi 20 kroků od psa. Za jednu minutu po ukrytí psovoda, přejde kolem uvázaného psa ve vzdálenosti asi 5 kroků dvakrát pomocník, aniž by psa svým chováním nějak dráždil (vždy jde asi 10 kroků za psa, provede čelem vzad a jde zpět) Na pokyn rozhodčího přichází pomocník přímo ke psu s úmyslem psa odvázat a odvést. Při tom může na psa slovně působit. Pes má při cviku náhubek.

 

G. ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN DRUHÉHO STUPNĚ (ZMP 2)

 

Článek 72. Kritéria pro zkoušky ZMP 2

 

Stáří psa nejméně 16 měsíců.

Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP1.

Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

Článek 73. Náplň zkoušky ZMP 2, dosažitelné body

 

1. Stopa:        
podle ZVV 2      100 (75)
2. Poslušnost:        
podle ZVV 2     100 (75)
3. Speciální  cviky:        
a) rozlišování cizího předmětu        
- první úspěšný pokus ZP 10    
- druhý úspěšný pokus ZP 10    
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 25    
c) vyhledání cizích předmětů        
- 3 předměty (po 8 bodech)  ZP 24    
- ovladatelnost psa  ZP 6    
d) hlídání předmětu psovoda    Z 25 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky)     300 (210)

 

Článek 74. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 2

 

1. Poslušnost

Aport skokem - výška překážky 50 cm, činka psovoda.

2. Rozlišování

Povel „PŘINES“. Provádí se ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan a pod.). Předměty se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén pro rozlišování musí být přehledný - pes nemá předměty hledat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání, řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů.

Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy. Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu kladeče a nebo psovoda. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět.

Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci i psovod nebo kladeč šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal neporušen.

Provádí se rozlišení předmětu kladeče stopy mezi čtyřmi předměty různých pomocníků. Při pokládání předmětu je psovod se psem v úkrytu. Dle pokynů rozhodčího provedou pomocníci položení předmětů. Kladeč předá psovodovi igelitový pytlík s kontrolními předměty s pachem kladeče.

3. Vyhledání předmětů

Povel „HLEDEJ-APORT“. Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí dle pokynů rozhodčího kladeč stopy tři předměty (filc, dřevo, klíče). Předměty musí mít kladeč u sebe min. 30 minut před započetím cviku. Při rozmístnění předmětů je psovod se psem v úkrytu. Vytyčení prostoru pro vyhledání nesmí provádět kladeč - osoba, která rozhazuje předměty ostatní ustanovení stejné jako u ZMP 1. Vytyčení prostoru se provádí označením v rozích prostoru kolíky nebo tabulkami.

4. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel „HLEDEJ-APORT“. Psovod se psem na vodítku vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Po ujití vzdálenosti 100 kroků se zastaví a vyčká 5 minut. Poté dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku. A vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu,tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Jako předmět lze použít svazek klíčů v klíčence a nebo s přívěškem. Předání předmětu se provádí jako předání aportu.

5. Hlídání předmětu psovoda

Povel „HLÍDEJ-APORT“. Na místě, které určí rozhodčí odloží psovod psa, položí před něho svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes hlídá předmět jednu minutu, pak přicházejí dva pomocníci a snaží se mu předmět odebrat.

Jako předmět nelze použít hračku psa, části výstroje nebo krmivo. Předmětem by měla být např.taška,část oděvu a pod. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu.

Provedení cviku se dělí na tři části:

 • chování psa vůči dvěma pomocníkům,kteří procházejí kolem psa ve vzdálenosti asi 5 kroků aniž by projevovaly zájem o psa a nebo předmět. Po ujití vzdálenosti 10 kroků od psa se otočí a jdou zpět. Na úrovni psa se zastaví.
 • ostražitost psa-jeden pomocník zůstane pět kroků vzdálen od psa a druhý jde ke psu.Oba se snaží psa od předmětu odlákat hozením aportu, nabídnutím krmiva apod.
 • aktivní obrana předmětu a útok na pomocníky. Jeden pomocník provede pokus o uchopení nebo odkopnutí předmětu. Pes by měl zareagovat útokem na pomocníka. Tento odstoupí asi na pět kroků od předmětu a zůstane stát.

V tomto okamžiku provede pokus o odebraní předmětu druhý pomocník. Pes se musí ihned vrátit k předmětu a zaútočit na druhého pomocníka. Ten stejně jako první odstoupí od předmětu a zůstane klidně stát.Pes se musí vrátit k předmětu a ten nadále hlídat. Pomocníci pomalu odchází směrem od psa. Pes hlídá předmět ještě po dobu jedné minuty až do příchodu psovoda,který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se ke psu. Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.

 

H. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI (ZZO)

 

Článek 75. Kritéria pro zkoušku ZZO

 

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

 

Článek 76. Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

 

1. Poslušnost:        
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže ZP 10    
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 60 (42)
2. Speciální  cviky        
a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP      
b) chování psa ve skupině osob ZP      
c) chování psa krátkodobě přivázaného        
a ponechaného o samotě ZP      

 

Článek 77. Připomínky k provádění zkoušky ZZO

 

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu „Metodika a provádění cviků“.

 2. Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ.

 3. Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad. Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě - obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.

 4. Cvik „Sedni – lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.

 5. Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.

 6. Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda.

 7. Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.

 8. Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“ se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.

 9. Cvik „Chování psa ve skupině lidí“. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

 10. Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“ se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.

 11. Hodnocení provedení cviků části "Poslušnost" se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.

 12. Hodnocení speciálních cviků:
  a) přivolání psa za ztížených podmínek
  - okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku - prospěl výborně
  - vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod - prospěl
  - pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi - neprospěl.
  b) chování psa ve skupině lidí
  - pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem - prospěl výborně
  - pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prospěl
  - pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně - neprospěl.
  c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
  - pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje - prospěl výborně
  - při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout - prospěl
  - při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá - neprospěl.

 13. Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.

 

Obrazová příloha

 

Obrázek č. 1: Rozlišování předmětů
P - Předmět psovoda nebo pomocníka, který má být označen (přinesen).
X - Indiferentní předměty pomocníků.
PS - Místo vyslání psa k provedení cviku. Sem je také pokládán předmět pro navětření.
Pomocníci se psovodem nebo jen pomocníci přicházejí k místu položení předmětů společně a to zezadu. Předměty odhazují na určenou vzdálenost do jedné řady. Druhý pokus rozlišování předmětů se provádí na jiném místě. Při druhém pokusu se mění pořadí předmětů v řadě.
Příprava cviku a jeho organizace je stejná u obou typů (vlastní, cizí) rozlišování.

 

Obrázek č. 2 : Vyhledávání předmětů ZMMP

 

Obrázek č. 3 : Doporučené tvary stop (možné i jejich zrcadlové pohledy):
pro zkoušky ZM, ZMMP, ZVV, ZPS 2 (A) :
 
- pro zkoušky ZPS 1, ZPS 2 (B) :

 

Obrázek č. 4 : Překážka 1 m vysoká

 

Obrázek č. 5 :Šikmá stěna - bariéra
Pohled zepředu - Pohled z boku
Výška : 180 cm 190 cm boční délka každé stěny
Šířka : 150 cm 24 x 48 mm výstupní lišty

 

Obrázek č. 6 : Kladina nízká 1m vysoká, široká 30 cm.

 

Obrázek č. 7: Kladina vysoká 2m, široká 30 cm.

 

Obrázek č. 8: Povel „K NOZE“
Lehký úder levou rukou o stehno
(používá se když je pes u psovoda).
Obrázek č. 9: Povel „LEHNI“
Ze vzpažení pravou paži připažit předem
(používá se, když je pes od psovoda vzdálen).


 

Obrázek č. 10: Povel „VSTAŇ“
Zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru (používá se, když je pes od psovoda vzdálen).
Obrázek č. 11: Povel „SEDNI“
Předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed (používá se, když je pes od psovoda vzdálen).


 

Obrázek č. 12: Povel „ŠTĚKEJ“
a) ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa (užívá se když je pes u psovoda).
b) ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu (používá se když je pes vzdálen od psovoda).
Obrázek č. 13: Povel „PLAZ“
Komíhání pravé ruky nalevo a napravo před sebou ve výši boků (používá se když je pes vzdálen od psovoda).

 

Obrázek č. 14: Povel „ZŮSTAŇ“
Mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa.

 

 

Přihláška akce - zkouškySchváleno předsednictvem Českého kynologického svazu a Moravskoslezského kynologického svazu v roce 1998. Zpracovala komise složená ze zástupců Českého kynologického svazu a Moravskoslezského kynologického svazu ve složení: Hodek Jaroslav, Brym Josef, Jánský Luboš, Ing. Karas Stanislav, Klepáč Robert, Nedvěd Vladimír, Ritter Ferdinand, MVDr. Vodička Stanislav.

Praha, prosinec 2002.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR

SchH/VPG

Českomoravská kynologická unie

 

OBSAH:

Všeobecná část:
Platnost
Všeobecné zásady
Zkouškové období
Organizace zkoušek / vedoucí zkoušek
Rozhodčí
Účastník zkoušek
Podmínky účasti
Prověrka chování psa k cizí osobě Hodnocení
Diskvalifikace
Vyhodnocení
Výkonnostní průkaz psa
Povinné ručení
Sportovní komisař
Práce figuranta
Zvláštní ustanovení
Zkouška BH (doprovodného psa)
Zkouška SchH/VPG A (poslušnost, obrana)
Stopařská zkouška FPr 1, 2, 3 Zkouška SchH/VPG 1 (všestranná)
Zkouška SchH/VPG 2 (všestranná)
Zkouška SchH/VPG 3 (všestranná)
Zkouška FH 1 (psa stopaře 1. stupně)
Zkouška FH 2 (psa stopaře 2. stupně)
Nákres

 

 

VŠEOBECNÁ ČÁST

 

 

Platnost

 

Tento zkušební řád obsahuje vybrané zkoušky národního zkušebního řádu německého kynologického svazu (VDH). Je vydáván za účelem obohacení zkouškové činnosti sportovní kynologie ČR a pro případné využití chovatelskými kluby ČKS.

Vstupuje v platnost dne 1. 1. 2006. Jeho vydavatelem a garantem je Český kynologický svaz. Od uvedeného data nahrazuje zkušební řád ČKNO, který se tímto ruší. V postupových stupních zkoušek na něj přímo navazuje.

 

Všeobecné zásady

 

Zkouškové akce a soutěže mají sloužit dvěma cílům. Na jedné straně složením zkoušky prokazují jednotliví psi způsobilost pro současný účel svého použití, na druhé straně pak v řízeném chovu mají zkoušky přispívat k zachování, případně ke zvyšování zdraví a výkonnosti psů, ve smyslu pracovních schopností od jedné ke druhé generaci. Složení zkoušky platí také jako důkaz chovné způsobilosti psa. Všechny zkouškové akce ve vztahu ke svému provádění i chování účastníků podléhají všeobecným sportovním zásadám.

Obsah zkušebního řádu je pro všechny účastníky závazný. Všichni účastníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky. Pořádání zkoušek musí odpovídat celému stupni zkoušky. V rámci jedné akce platí úspěšné složení celého stupně zkoušky jako výkonnostní značka. Výkonnostní značky jsou uznávány všemi kynologickými subjekty v ČR v rámci ČMKU.

 

Zkouškové období

 

Zkoušky mohou být organizovány v průběhu celého roku, mimo měsíce prosince, ledna a února, pokud to dovolí povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí i zvířat. Jinak musí být zkoušky odloženy. Rozhodnutí přísluší rozhodčímu z výkonu. Závody bez zápisu výcvikové značky v oddílu B a C smějí být organizovány po celý rok.

Zkoušky lze konat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna. Tato zásada se nevztahuje na akce pořádané v rámci kynologických táborů nebo soustředění, za předpokladu, že delegující orgán má možnost pro tuto akci zajistit rozhodčího.

 

Organizace zkoušek / vedoucí zkoušek

 

Zkouškové akce se konají dle pokynů, které vydává ČKS a MSKS. V těchto pokynech jsou stanoveny termíny i obsah žádostí o konání zkouškových akcí, jakož i dokumenty, které se při hlášení, průběhu a ukončení akcí zpracovávají.

Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt, začleněný do ČKS nebo MSKS (ZKO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.

Akcí se mohou zúčastnit psovodi:

 • a) občané ČR - členové organizací a svazů začleněných do ČMKU
 • b) občané jiných států - členové zahraničních organizací a svazů začleněných do FCI.

Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem. Za účast na akci vybírá pořadatel na úhradu nákladů startovné, jehož výši sám stanoví.

Každá akce se zahajuje nástupem všech účastníků. Rozhodčí zde vyhlašuje harmonogram akce, pro který se rozhodl po domluvě s vedoucím. Rovněž i ukončení akce se provádí nástupem všech účastníků, při kterém rozhodčí provede její vyhodnocení.

Při nezajištění odpovídajících cvičebních prostorů, nářadí, pomůcek nebo pomocníků pořadatelem dle zkušebního řádu, rozhodčí posuzování daného stupně zkoušek ukončí, případně je nezahájí.

Za organizační část zkouškové akce je odpovědný vedoucí zkoušek. Plní, kontroluje a dohlíží na všechny potřebné práce k přípravě a pořádání zkouškové akce. Musí zabezpečit nerušený průběh akce a po celou dobu pořádání zkoušek být k dispozici rozhodčímu. Vedoucí zkoušek nesmí předvádět psa nebo plnit jiné funkce.

Povinnosti vedoucího zkoušek:

 • zajistit všechny souhlasy k pořádání zkoušek − připravit termín zkoušek a v dané lhůtě zažádat o delegaci rozhodčího
 •  připravit a mít k dispozici odpovídající terény pro kladení stop
 • připravit a mít k dispozici potřebné pomůcky, pomocníky, pořadatele, kladeče stop a figuranty
 • připravit všechny písemné doklady ke zkouškám (výsledkovou listinu účastníků, členské průkazy psovodů)
 • připravit výkonnostní průkazy psů, průkazy původu psů, očkovací průkazy psů a pokud je to potřeba, také doklad zákonného pojištění odpovědnosti

Vedoucí zkoušek musí nejméně 3 týdny před akcí sdělit rozhodčímu místo a začátek akce, popis příjezdu, druhy zkoušek a počty přihlášených psů. Pokud toto opomene, má delegovaný rozhodčí právo od svého závazku odstoupit.

Figuranti a kladeči cizích stop nesmějí na akcích vystupovat jako psovodi a nesmějí provádět funkce pro své psy nebo pro psy členů rodiny (viz odst. Rozhodčí).

 

Rozhodčí

 

K posuzování akcí dle tohoto zkušebního řádu jsou rozhodčí delegováni ČKS a MSKS. Tyto svazy též určují termíny a způsob delegace, její změny a odvolání, zrušení nebo přeložení akce. Při delegaci více rozhodčích na jednu akci je určován jeden jako hlavní rozhodčí.

 

Jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvíce 30 jednotlivých oddílů. Zkoušky odpovídají následujícím počtům oddílů:

BH  (zkouška doprovodného psa) odpovídá 2 oddílům
SchH/ VPG A (poslušnost, obrana) odpovídá 2 oddílům
FPr stupeň 1, 2, 3 (vypracování stopy SchH /VPG l, 2, 3) každá odpovídá 1 oddílu
SchH/VPG 1, 2, 3 (všestranné zkoušky 1 – 3) každá odpovídá 3 oddílům
FH 1, FH 2 (pachové práce 1 - 2) každá odpovídá 3 oddílům

 
Pro pořádání velkých akcí mohou být stanoveny zvláštní předpisy. Rozhodčí nesmí posuzovat na akci svého psa, rovněž i psy v držení členů rodiny. Za rodinu se pro tyto účely považují manžel nebo druh, děti, rodiče a případně další osoby, žijící s rozhodčím ve společné domácnosti. Z tohoto ustanovení jsou vyjmuty výběrové soutěže a mistrovství, na které je rozhodčí delegován ČKS nebo MSKS. Rozhodčí nesmí svým chováním práci psů rušit ani ovlivňovat.

Rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn zkoušku ukončit, není-li dodržován zkušební řád či nejsou-li dodržovány jeho pokyny. V tomto případě zašle zprávu delegujícímu orgánu.

Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoliv kritika jeho posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, případně disciplinární řízení. V odůvodněných případech stížnost (protest), která se netýká vlastního posudku, ale porušení ustanovení zkušebního řádu rozhodčím, musí být jím řešena přímo v průběhu akce. Nedojde-li ke shodě, je podána delegujícímu orgánu písemnou formou do osmi dnů podepsanou rozhodčím, stěžovatelem a dalším svědkem prostřednictvím vedoucího zkoušek. Rozhodnutí o stížnosti přísluší výcvikové komisi ČKS, MSKS.

Nad stanovený nejvyšší počet účastníků (psů) na akci může výjimečně být připuštěna účast jednoho národního rozhodčího (z výkonu nebo exteriéru) s jedním psem.

Rozhodčí může působit jako kladeč cizích stop, nikoliv jako figurant.

Rozhodčí smí posoudit jen psovody se psy k akci včas přihlášené, kteří se zúčastnili zahájení akce, u nichž se kontrolou předem přesvědčil o platnosti členských průkazů.

Rozhodčí má právo po dohodě s psovodem a vedoucím zkoušek dále již neposuzovat další oddíl zkoušky u psa, který v předchozím oddílu nedosáhl potřebný počet bodů k zadání výcvikové značky (neplatí při soutěžích).

Pořadatel má povinnost uhradit delegovaným rozhodčím, případně i určeným pomocníkům, náležitosti podle směrnic (posuzovné, stravné, jízdné) a to i v případě, kdy došlo k odvolání akce v době jejího zahájení nebo rozhodčí nebyli o jejím odvolání informováni.

 

Účastník zkoušek

 

Účastník zkoušek je povinen dodržet stanovený termín uzávěrky přihlášek. Podáním přihlášky se účastník zavazuje k úhradě startovného. Nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu dostavit, musí toto neprodleně sdělit vedoucímu zkoušek. Každý účastník musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zvířat, platící v místě konání akce. Každý účastník se musí podřídit pokynům rozhodčího a vedoucího zkoušek. Účastník zkoušek musí svého psa předvádět bezzávadným sportovním způsobem. Konec zkoušky je dán vyhlášením výsledků (rozdílením cen) a předáním dokladů.

Rozhodčí je oprávněn, i proti názoru psovoda, vyloučit ze zkoušky psa zraněného nebo ve svých výkonech omezeného. V tomto případě následuje do výkonnostního průkazu psa zápis "nedostatečně - ukončení pro zranění". Pokud psovod sám se psem dále nepokračuje pro viditelné zranění nebo předloží dosvědčující veterinární potvrzení, následuje zápis "ukončení pro zranění". Při nesportovním chování, přestupcích proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn diskvalifikovat psovoda z akce. V každém případě je nutno takové předčasné ukončení zkoušky se zdůvodněním poznamenat do výkonnostního průkazu psa. Dosud získané body se nezadávají.

V průběhu celé zkoušky musí mít psovod u sebe vodítko na psa, který je neupoutaný. To zároveň vyžaduje, aby pes neustále nosil jednoduchý, jednořadý, volně přiléhající řetízkový obojek, který není nastaven na stahování. Jiné, případně přídavné obojky (kožené, proti klíšťatům a jiné) nejsou v průběhu zkoušky dovoleny. Vodítko může být nošeno skrytě nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok. Zvukové pokyny jsou normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale stejné.

Pokud se v jednom stupni zkoušek zúčastní více účastníků, je o jejich pořadí rozhodnuto losem.

Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu ke každému oddílu zkoušek a při jeho ukončení. Výjimku tvoří jen zahájení oddílu C.

Psovod hlásí v základním postoji rozhodčímu jméno své i psa a připravenost k zahájení nebo ukončení oddílu.

 

Podmínky účasti

 

V den konání zkoušek musí mít pes ukončený předepsaný věk.

BH (zkouška doprovodného psa) 15 měsíců
SchH/VPG A (poslušnost, obrana) 18 měsíců
FPr 1, 2, 3 (pachové práce SchH/VPG 1, 2, 3) 15 měsíců
SchH/VPG 1 (všestranná zkouška 1 stupeň) 18 měsíců
SchH/VPG 2 (všestranná zkouška 2 stupeň) 19 měsíců
SchH/VPG 3 (všestranná zkouška 3 stupeň) 20 měsíců
FH 1 (zkouška psa stopaře 1 stupeň) 18 měsíců
FH 2 (zkouška psa stopaře 2 stupeň) 20 měsíců

 

 

 Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedné zkouškové akce. Na jedné zkouškové akci může jeden psovod předvádět nejvíce dva psy. V jeden den může být jeden pes předváděn pouze na jednu zkoušku. Každý stupeň zkoušky může být libovolně opakován. Zkoušky FPr 1-3, SchH/VPG 1-3, FH 1-2 se skládají od nejnižšího stupně k vyššímu (1 až výše ).

K vyššímu stupni zkoušky může být pes, s ohledem na svůj věk, předveden po úspěšně složené nižší zkoušce. U zkoušek SchH/ VPG se pro postup k vyšší zkoušce 2-3 vyžaduje v oddíle „C“ dosažení minimálně 80 bodů v nižší zkoušce. Po úspěšně složeném stupni zkoušky může být pes předveden na zkoušku stejného nebo vyššího, nikoliv však nižšího stupně. Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím, musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek. K přezkušování nastupují v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na závěr zkouškové akce. Březí a kojící feny nejsou ke zkouškám připuštěny. Nemocná a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena. Nejnižší počet psů na jedné zkouškové akci je stanoven na 5. Ke zkouškám mohou nastoupit psi všech plemen i bez PP. Pes musí být schopný po tělesné i povahové stránce splnit veškeré požadavky příslušné zkoušky zkušebního řádu.

Z účasti jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima.

 

Prověrka chování psa k cizí osobě

 

Při začátku každé zkoušky podrobuje rozhodčí psa prověrce chování k cizí osobě. Součástí prověrky "chování psa k cizí osobě" je i prověření jeho identity (kontrola tetovacího čísla, čipu, atd.).

Vlastníci čipovaných psů musí zajistit možnost identifikace. Psi, kteří při prověrce chování k cizí osobě neobstojí, jsou z účasti na zkoušce vyloučeni, popřípadě diskvalifikováni.

Z tohoto důvodu sleduje rozhodčí chování psa k cizí osobě po celou dobu zkoušky. Při zjištění povahové slabosti je rozhodčí povinen takového psa ihned diskvalifikovat.

Diskvalifikace s uvedením povahové slabosti musí být zaznamenána ve výkonnostním průkazu psa.

Provádění prověrky chování psa k cizí osobě:

 1. Prověrka se provádí v běžném prostředí, bez mimořádných rušivých vlivů, na místě pro psa neutrálním.
 2. Zúčastnění psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě.
 3. Pes je předváděn upoutaný na obvyklém vodítku. Vodítko je drženo volně.
 4. Rozhodčí se musí zdržovat jakýchkoliv dráždivých pohybů. Dotknouti se psa mu není dovoleno.

Posuzování:

 • a) kladné chování psa: pes se při prověrce chová neutrálně, sebevědomě, jistě, pozorně, temperamentně, nebojácně
 • b) přípustné chování psa: pes se chová trochu těkavě, lehce podrážděně, lehce nejistě, tito psi mohou být připuštěni ke zkoušce, musí být ale v jejím průběhu sledováni.
 • c) záporné chování psa, případná povahová slabost: pes se chová bázlivě, nejistě, plaše, reaguje na střelbu, je nezvladatelný, kousavý, útočný (diskvalifikace).

 

Hodnocení

 

Hodnocení předváděných výkonů se provádí známkami a body. Známka a k ní přináležející body musí odpovídat předvedeným cvikům.

 

Bodová tabulka

Počet
bodů
Výborně Velmi
dobře
Dobře Uspokojivě Nedostatečně
5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0-0
10,0 10,0 9,5-9,0 8,5-8,0 7,5-7,0 6,5-0
15,0 15,0-14,5 14,0-13,5 13,0-12,0 11,5-10,5 10,0-0
20,0 20,0-19,5 19,0-18,0 17,5-16,0 15,5-14,0 13,5-0
30,0 30,0-29,0 28,5-27,0 26,5-24,0 23,5-21,0 20,5-0
35,0 35,0-33,0 32,5-31,5 31,0-28,0 27,5-24,5 24,0-0
70,0 70,0-66,5 66,0-63,0 62,5-56,0 55,5-49,0 48,5-0
80,0 80,0-76,0 75,5-72,0 71,5-64,0 63,5-56,0 55,5-0
100,0 100,0-96,0 95,5-90,0 89,5-80,0 79,5-70,0 69,5-0

Procentní propočet:

Známka Zadáno bodů nebo odpočet bodů
Výborně nejméně 96 % až - 4%
Velmi dobře = 95 - 90 % - 5 až 10 %
Dobře = 89 - 80 % -11 až 20 %
Uspokojivě = 79 - 70 % -21 až 30 %
Nedostatečně méně než 70 % -31 až 100 %

 

 

Při celkovém hodnocení oddílů mohou být zadávány pouze celé body. Naproti tomu u jednotlivých cviků se může hodnotit půlbody. Pokud konečný součet oddílů nevykazuje početně celé body, je dle celkového dojmu příslušného oddílu zaokrouhlen nahoru neb dolu.

Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů v oddíle C. Pokud i tyto body jsou stejné, rozhoduje vyšší počet bodů v oddíle B. Výsledky, které jsou shodné ve všech třech oddílech, jsou řazeny rovným dílem.

 

Diskvalifikace

 

1) Celková diskvalifikace.

 • a) Opustí-li pes v průběhu zkoušky psovoda a nepřijde-li ani na třetí povel.
 • b) Když pes v průběhu zkoušky napadne a kousne jakoukoliv osobu, psa nebo kousne figuranta mimo ochranný rukáv.
 • c) Při nesportovním chování psovoda, přestupku proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům na ochranu zvířat či proti dobrým mravům.

Při celkové diskvalifikaci se do této doby získané body odebírají. Do výkonnostního průkazu se nepíše ani známka ani body, ale napíše se záznam o diskvalifikaci.

2) Diskvalifikace částečná.

 • a) Neodevzdání aportu nebo až po použití fyzického působení.
 • b) Pes při obraně selže
 • c) Pes po opětovném vyslání k maketě vůbec nevyběhne nebo nezůstane u figuranta.
 • d) Pes se vzdálí v jakékoli části od figuranta na více než 10 kroků nebo psovod použije k setrvání u figuranta jakéhokoliv ovlivnění (hlasové, pokynové, pohyb tělem nebo jeho částí, atp.)
 • e) Pes se v maketě zakousne a drží do příchodu psovoda, nepustí ani na povel pro odvolání nebo pustí až po použití jakéhokoliv povelu.
 • f) Pes u cviku pokus o útěk figuranta
  •  Provede zadržení jen při použití povelu psovoda
  •  Vyrazí před pohybem figuranta a napadne jej
  •  Nezadrží figuranta do vzdálenosti 20 kroků
 • g) Pes nepustí figuranta ani na druhý dodatečný zvukový povel nebo pustí až na další jakékoliv působení psovoda na psa.
 • h) Pes po puštění napadne a drží, po pěti vteřinách je diskvalifikován a to i v případě, že pustí po jakémkoliv působení psovoda.
 • i) Pes při zadním doprovodu napadne figuranta před zahájením cviku přepad při doprovodu.
 • j) Pes při zadním doprovodu předejde psovoda tak, že jeho blízkost u figuranta znamená prakticky znemožnění plnohodnotného útoku figuranta.

Odebírají se do této doby získané body příslušného oddílu a do výkonnostního průkazu psa se napíše nehodnocen v příslušném oddíle. Body získané v dalších oddílech se zapíší.

 

Vyhodnocení

 

Zkouška platí jako úspěšná, když pes dosáhne v každém oddíle stupně zkoušky minimálně 70 % možných bodů

Nejvyšší počet bodů Výborně Velmi  Dobře Uspokojivě Dobře Nedostatečně
100 bodů 100-96 95-90 89-80 79-70 69-0
200 bodů 200-192 191-180 179-160 159-140 139-0
300 bodů 300-286 285-270 269-240 239-210 209-0

 

Výkonnostní průkaz psa

 

Výkonnostní průkaz psa je povinný pro každého zúčastněného psa s PP. Jeho vydání provádí pověřené orgány ČMKÚ. Musí být zřejmé, že pro jednoho psa byl vystaven jen jeden výkonnostní průkaz. Každý výsledek zkoušky se zapisuje do výkonnostního průkazu psa, který podepisuje a kontroluje rozhodčí a rovněž vedoucí zkoušek. Pro psy bez PP je povinné „potvrzení o vykonaných zkouškách“ do kterého se zapisují jen zkoušky úspěšně složené.

 

Povinné ručení

 

Majitel psa zodpovídá za škody na osobách, věcech a majetku, které byly způsobeny jeho psem. Za případné úrazy a škody způsobené psem během zkoušky ručí psovod. Pokyny vydané rozhodčím nebo pořadatelem psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

Očkovací průkaz s vyznačením úředně nařízeného očkování je psovod povinen předložit před začátkem zkoušek.

 

Sportovní komisař

 

Tyto může delegovat ČKS či MSKS – výcviková komise pro kontrolu provádění zkouškových akcí. K tomuto účelu jsou pověřeny odborně způsobilé osoby, jejichž úkolem je kontrolovat dodržování zkušebního řádu a řádný průběh zkoušek.

 

Práce figuranta

 

A) Předpoklady pro provádění figurantské práce v oddílu "C"

 1. Dbát směrnic týkajících se figurantské práce, uvedené ve zkušebním řádě.
 2. V den zkoušek se stává figurant v oddílu "C" asistentem rozhodčího.
 3. S ohledem na osobní jistotu, i z důvodů bezpečnostně právních, musí být figurant při výcviku, jakož i při zkouškách a soutěžích, vždy vybaven ochranným oblekem (kalhotami, rukávem, případně vestou, suspenzorem a rukavicemi).
 4. Obuv figuranta musí odpovídat povětrnostním a půdním podmínkám, musí být pevná a neklouzavá.
 5. Před zahájením oddílu "C" je figurant poučen rozhodčím. Svou činnost provádí dle pokynů rozhodčího.
 6. Při odzbrojování - prohlídce se figurant řídí pokyny psovoda, pokud je toto vyžadováno zkušebním řádem. Na začátku bočního nebo zadního doprovodu, musí umožnit psovodovi se psem zaujmutí základního postoje.
 7. Při zkouškách může být pracováno s jedním figurantem. Při akcích přesahujících rámec kraje, jako jsou výběrové soutěže, mistrovství, atd. musí být vždy použito dvou figurantů.

B) Základní pravidla figurantské práce při zkouškách

1. Všeobecně :
V rámci zkoušek má být rozhodčím posouzen stav vycvičenosti a dle možnosti i kvalita předváděného psa (kupř. pudové vlohy, sebejistota, odolnost a ovladatelnost). Rozhodčí v průběhu zkoušek může objektivně posoudit to, co zvukově nebo pohybově zjistí.

Tento aspekt, především ale skutečnost sportovního charakteru zkoušek (t.j. dle možnosti stejné podmínky pro všechny účastníky), vyžaduje, aby figurantská práce vytvářela pro rozhodčího široký jednostranný obraz.

Nesmí být proto ponecháno na libovůli figuranta, jak bude oddíl "C" předvádět. Tím více musí dodržovat řadu pravidel. Při zkouškách rozhodčí posuzuje v rámci jednotlivých výkonů nejdůležitější kriteria oddílu "C". To jsou pudové vlohy, sebejistota, schopnost zatížení organizmu a ovladatelnost. Z tohoto důvodu je třeba též hodnotit kvalitu zákusu předvedeného psa. Proto také musí pes, u něhož má být hodnocena kvalita zákusu, dostat možnost se dobře zakousnout nebo má-li být hodnocena schopnost zatížení organismu psa, aby "zatížení" bylo vyvoláno odpovídajícím nástupem figuranta. Vyvinutí mimořádné snahy o udržení stejně prováděné figurantské práce všem je předpokladem možnosti dobrého posouzení.

2. "Vystavení a vyštěkání" (stupně zkoušek 1 - 3).
Figurant stojí, pro psovoda a psa neviděn, v příslušném úkrytu, s lehce pokrčenou paží v ochranném rukávu. Nehýbá se, ani nezaujímá pro psa dráždivý postoj.

Ochranný rukáv mu slouží k ochraně těla. Při "vystavení a vyštěkání" pozoruje figurant psa, jakékoliv dráždivé či pomocné pohyby jsou nepřípustné. Obušek drží bokem, směrem dolů. Na nárazy nebo zákusy psa, nesmí být reagováno obrannými pohyby.

3. "Pokus o útěk figuranta" (stupně zkoušek 1 - 3).
Po cviku "vystavení a vyštěkání", na pokyn psovoda vychází figurant normálním krokem z úkrytu a postaví se na místo určené rozhodčím (označené východiště útoku). Postoj figuranta musí dát psovodovi možnost odložit psa ve vzdálenosti pěti kroků na příslušném místě, bočně směrem k jeho rukávu. Pro psovoda musí být zřejmý směr útěku. Na pokyn rozhodčího se dá figurant okamžitě do rychlého běhu přímým směrem, aniž by utíkal přehnaně rychle či nekontrolovaně. Nepohybuje ani dodatečně rukávem, pes si musí sám najít optimální možnost zákusu. V žádném případě se figurant během útěku neobrací ke psu, toho může pozorovat jen úkosem. Neodtahuje rukáv. Po té, co se pes zakousne, běží dál, ochranný rukáv si těsně přitáhne k tělu.

Vzdálenost útěku je stanovena rozhodčím. Figurant se zastaví na pokyn rozhodčího. Jestliže je figurantem prováděn útěk odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální možnosti k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako přehnané nabízení ochranného rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útěku, povolování rukávu po zákusu, změna rychlosti útěku, ukončení útěku bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)

4. "Obrana psa při hlídání" (stupně zkoušek 1 - 3).
Po hlídání podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa. Obušek použije k výhrůžným pohybům nad ochranným rukávem, aniž by psa uhodil. Ve stejném okamžiku, aniž by došlo k pohybům ochranným rukávem, na něj pes odpovídající silou zaútočí. Ochranný rukáv je stále držen těsně na těle. Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přemístěn bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem ke psovodovi je nepřípustné.

Rány obuškem jsou směrovány na stehna či záď psa. Síla těchto úderů musí být pro všechny psy stejná. První úder následuje po 4-5ti krocích, druhý úder po dalších 4 - 5ti krocích. Po druhém úderu následují další výhrůžné pohyby obuškem bez úderů.

Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako nabízení rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útoku, povolování rukávu po zákusu v průběhu části odolnosti, různá intenzita boje se psem i úderů, ukončení boje při nedostatku odolnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)

5. "Doprovod zezadu" (stupně zkoušek 2 + 3).
Na pokyn psovoda jde figurant asi 30 kroků normální chůzí. Průběh doprovodu určuje rozhodčí. V průběhu doprovodu se musí figurant zdržet jakýchkoliv trhavých pohybů. Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvářely pro psa dráždivý podnět. Zejména obušek musí být nesen skrytě. U všech psů jde figurant stejným rychlostním tempem.

6. "Přepad psa při doprovodu" (stupně zkoušek 2 + 3).
Na pokyn rozhodčího následuje z pohybu přepad psa figurantem. Je proveden rychlým otočením na levou nebo pravou stranu a útokem proti psu. Obuškem provádí výhružné pohyby nad ochranným rukávem, který má ve směru běhu přitisknut k tělu. Nutno se vyvarovat jakýchkoliv pohybů ochranným rukávem. Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přesunut bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti psa. Všechny psy musí figurant přesouvat do stejného směru.

Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání.

Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta jako úhybné pohyby nebo nabízení rukávu před zákusem, výhružná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útoku, různá intenzita útoku, ukončení boje při nedostatku odolnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)

7. "Útok na psa z pohybu" (stupně zkoušek 1 - 3).
Na pokyn rozhodčího opustí figurant jemu určený úkryt a projde normální krokem (u stupně zkoušky 1), během (u stupně zkoušky 2+3) příslušný prostor až k myšlené středové ose.

Dále figurant:

 • přejde z normálního kroku do běhu a zaútočí čelně křikem a výhrůžnými pohyby obuškem na psovoda a psa (zkouškový stupeň 1)
 •  aniž by běh přerušil, zaútočí čelně křikem a výhružnými pohyby obuškem na psovoda a psa (zkouškové stupně 2+3)

Pes musí být zachycen na ochranný rukáv, aniž by se figurant zastavil. Při setkání se psem, pokud je to potřebné, může se figurant natočit tělem tak, aby zachytil skok (útok) psa. V žádném případě nesmí být pes obíháván. Jakmile se pes zakousne, je figurantem přesunut bočně a v přímém směru začíná fáze odolnosti psa.

Každopádně nesmí dojít k převrácení psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoliv pomocné pohyby figuranta, jako změna tempa útoku, převzetí psa na ochranný rukáv v zastavení, úhybné pohyby před zákusem, oběhnutí psa, nabídnutí rukávu před zákusem, povolování rukávu po zákusu, různá intenzita bojovnosti, ukončení boje při nedostatku bojovnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8. (platí pro všechny cviky)

8. Ukončení cviku
(platí pro všechny cviky). Ukončení všech cviků obrany je nutno provádět tak, aby mohl rozhodčí pozorovat způsob zákusu, pouštění i hlídání. Po ukončení cviku obrany musí odpor proti psovi ustat, figurant se přestane pohybovat, aniž by zřetelně uvolnil ochranný rukáv. Tento není ohnut směrem vzhůru, ale zůstává držen tak, jak byl v předchozím cviku. Obušek je držen směrem dolů, bočně podél těla, aby nebyl pro psa viditelný. Za účelem pouštění nesmí být figurantem prováděny žádné pomocné postoje. Po puštění udržuje figurant se psem zrakový kontakt, jakékoliv dráždivé či pomocné postoje různých druhů jsou nepřípustné. Aby mohl být udržen zrakový kontakt
při zastavení, může se figurant k pohybujícímu se psu pomalu, netrhavými pohyby otáčet.

9. Nejistota a selhání psa.
Na psa, který při cvicích obrany nezakousne nebo zákus uvolní a pustí, je figurantem dále útočeno, dokud cvik není rozhodčím ukončen. V této situaci nesmí figurant v žádném případě poskytovat psu pomoc nebo sám cvik ukončit.

Psi, kteří nechtějí pouštět, nesmí být k tomuto donucováni držením obušku v příslušné pozici nebo jeho pohybováním. Psi, kteří při hlídání mají snahu figuranta opustit, nesmí být jím lákáni dráždivými pohyby k setrvání. Při všech cvicích a jejich částech se musí vždy figurant chovat aktivně dle požadavků zkušebního řádu. Pokud při hlídání pes do figuranta narazí nebo jej kousne, je nutno se zdržet jakýchkoliv obranných pohybů.

 

Zvláštní ustanovení

 

1. Zkoušky úspěšně splněné do doby platnosti tohoto zkušebního řádu dle zkušebního řádu SchH (Klubu německých ovčáků ČR) se plně uznávají a musí na ně být navazováno.

2. Na žádost psovoda je přiznáván ČMKU titul "Šampión práce ČR". K tomuto je nutno získat tři CACTy nebo rezervní CACTy v průběhu dvou výcvikových období (roků) po sobě jdoucích na výcvikových akcích schválených ČMKU, z toho minimálně jedenkrát na mezinárodní, národní nebo svazové vrcholové soutěži. CACT a rezervní CACT se uděluje nejlepšímu psu nebo feně v každém plemeni s PP, kteří získají nejméně 280 bodů ve zkoušce SchH/VPG 3. Podrobné pokyny k udělování titulu a čekatelství titulu určuje ČMKU.

 

 

ZKOUŠKA BH (DOPROVODNÉHO PSA)

 

Dělí se na:

 • Oddíl B (poslušnost)
 • Oddíl D (chování psa na veřejnosti a v dopravě)

 

Všeobecné ustanovení

 

Při zkoušce BH se neprovádí přezkoušení lhostejnosti k výstřelu.

Počet účastníků (psů) při zkouškách, kde jsou skládány pouze zkoušky BH je stanoven na jednoho rozhodčího do 15 startujících. Psi, kteří v oddílu B (poslušnost) nedosáhnou alespoň 70% bodu, nebudou připuštěni ke zkoušce v dopravní ruchu a na veřejnosti. Proto zkouška začíná vždy poslušností. Zkouška v dopravním ruchu se nehodnotí body, nýbrž rozhodčí psovodovi výsledek slovně sdělí a označí do výkonnostního průkazu „obstál“ nebo „neobstál“. Zkouška je složena, když v oddíle poslušnosti je zadáno nejméně 70% bodů a ve specielní části zkoušky budou rozhodčím cviky hodnoceny jako dostačující.

Případné opakování zkoušky není termínově omezeno. Každý výsledek zkoušky je, nezávisle na úspěchu zkoušky, zapsán ve výkonnostní knížce.

 

BH ODDÍL „B“ (poslušnost)

 

Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 3: Odložení v sedě za pochodu 10 bodů
Cvik 4: Odložení v leže s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem   60 bodů


Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího. Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.

V základním postoji stojí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát.

Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku, ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka (cca. 3 vteřiny). Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi předsednutím a povelem k přisednutí, jako i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca. 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu.

Naskakování psa na psovoda či hraní se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo ze předu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po přesednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu,
vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.

 

1. Ovladatelnost psa na vodítku (15 bodů)

 

a) Zvukový povel „K noze“. Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změnu způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k noze psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 40 až 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Ke konci cviku na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází a nejméně 1x se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné
zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

 

2. Ovladatelnost psa bez vodítka (15 bodů)

 

Na pokyn rozhodčího psovod sedícího psa v základním postoji odepne z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko kolem ramen nebo si ho schová do kapsy a jde se psem na volno do skupinky, kde se minimálně jednou zastaví. Po opuštění skupinky zaujme psovod krátce základní postavení a začíná předvedení chůze bez vodítka. Ostatní viz. cvik 1.

 

3. Odložení vsedě za pochodu (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu „K noze“, „Sedni“

b) Provedení: Psovod se psem bez vodítka vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po deseti až patnácti krocích si pes na zvukový povel „Sedni“ rychle a v přímém směru sedne aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

4. Odložení psa vleže s přivoláním (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: „K noze“, „Lehni“, „Ke mně“ a „K noze“.

b) Provedení: Psovod s neupoutaným psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po deseti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi třiceti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem „Ke mně“ nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těstě a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel „K noze“ si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení z příchodem, změna postoje psovoda, chyby při přesednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

5. Odložení dlouhodobé (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu „Lehni“, „Sedni“.

b) Provedení: Před zahájením cviků B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým povelem „Lehni“ na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 4 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel „Sedni“ na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Pokud pes vstane nebo si sedne nebo opustí-li místo odložení více než je délka jeho těla – v cviku pes neobstál. Pes, který při cviku 1 až 5 neobdržel minimálně 70% (42 bodů), je vyloučen z dalšího pokračování zkoušky. B)

 

Zkouška v pouličním ruchu

 

Všeobecně

 

Následující cviky se provádějí mimo cvičiště. Rozhodčí s vedoucím zkoušek určí, kde a jak budou cviky na veřejném prostranství provedeny, (ulice, cesty nebo veřejná místa).

Veřejná doprava nesmí být narušována. Provedení této části zkoušky vyžaduje, kvůli svému obsahu, větší časovou rezervu. Požadavky na přezkoušení jednotlivých částí nesmí být pro velké množství psů zkracovány.

Body nejsou za jednotlivé cviky tohoto oddílu zadávány. Pro hodnocení psů v tomto oddílu zkoušky je rozhodující celkový dojem chování psa na veřejnosti a v dopravě.

 

Průběh zkoušky

 

1. Chování psa ke skupině osob

 

Na pokyn rozhodčího, psovod se psem vedeným na vodítku, přejde na určené místo v ulici. Rozhodčí je následuje. Pes má jít s psovodem ochotně u jeho levé nohy na prověšeném vodítku. K chodcům a autům se má pes chovat klidně. Při chůzi psovoda se psem protíná jejich trasu běžící osoba. Pes se má chovatklidně. Psovod se psem jdou dále do stojící skupiny nejméně šesti osob, s jednou osobou psovod promluví a pozdraví se podáním ruky. Pes si na pokyn psovoda sedne nebo lehne a chová se během krátkého rozhovoru klidně.

 

2. Chování psa k cyklistovi

 

Psovod se psem na vodítku jde podél cesty, kde je zezadu předjede cyklista, který
zvoní. Následně se cyklista obrací a jede proti psovodovi a psu. Při míjení několikrát zazvoní. Míjení probíhá tak, že pes je mezi psovodem a projíždějícím cyklistou. Pes na vodítku má ukázat lhostejnost k cyklistovi.

 

3. Chování psa k autům

 

Psovod jde se psem na vodítku kolem více stojících aut. Jedno auto je nastartováno. Mezitím jde psovod a pes dále, vedle nich zastaví auto. Řidič stáhne okénko a stojícího psovoda prosí o informaci. Přitom si pes na pokyn psovoda sedne nebo lehne. Pes se má chovat k autu i ke všem dopravním zvukům klidně.

 

4. Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích

 

Psovod jde se psem na vodítku po klidné cestě. Předběhnou je minimálně dva běžci. Běžci se vzdálí a přiblíží se další běžec, který psa i psovoda oběhne a běží dále bez změny rychlosti. Pes nemusí jít přesně u nohy psovoda, musí se však nechat stojícím psovodem v době probíhání osob usměrnit do sedu nebo lehu. Je důležité, že psovod psa během pohybu osob dokáže na povel usměrnit do polohy v sedě nebo leže. Místo běžců mohou být použiti také jezdci na kolečkových bruslích.

 

5. Chování psa k jinému psu

 

Při předběhnutí a projití jiného (jednoho) psa s psovodem, se má pes chovat neutrálně. Jdoucí psovod může opakovat zvukový povel „k noze“ nebo se zastavit a psa posadit nebo položit.

 

6. Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům

 

Na pokyn rozhodčího jde psovod se psem připoutaným na vodítku rušnou ulicí. Na pokyn rozhodčího upoutá psovod psa na vodítku např. k plotu, sloupu, zábradlí apod. Psovod odejde mimo dohled. Pes má stát, sedět nebo ležet. Po dobu nepřítomnosti psovoda projde kolem osoba, v boční vzdálenosti asi pět kroků od upoutaného psa. Upoutaný pes se má během nepřítomnosti psovoda chovat klidně. Kolem upoutaného psa projde další osoba se psem na vodítku (nesmí být použit agresivní pes). Odložený pes nesmí na procházejícího psa útočit. Na pokyn rozhodčího psovod odloženého psa odvede.

 

Poznámka

 

Je ponecháno na rozhodčím, zda jednotlivé cviky provede s každým psem za sebou nebo zda provede jednotlivé cviky postupně se všemi psy.

 

 

ZKOUŠKA SchH/VPG A

 

Nejvyšší počet bodů 200

Zkouška SchH/VPG A se skládá z oddílu B poslušnost a C obrana, podle zkoušky SchH /VPG 1. Stopa při této zkoušce není přezkušována.

 

 

STOPAŘSKÁ ZKOUŠKA FPr 1, 2, 3

 

Nejvyšší počet bodů 100

Stopařské zkoušky ve stupních 1 až 3 se skládají jen z oddílu A, SchH/VPG zkoušky 1 až 3.

 

 

ZKOUŠKA SchH/VPG 1

 

dělí se na: oddíl A 100 bodů
  oddíl B 100 bodů
  oddíl C 100 bodů
  celkem 300 bodů

 

 SchH/ VPG 1 oddíl "A"

 

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Psovod (=kladeč stopy) ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Psovod (=kladeč stopy) se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být pes mimo dohled. Rozhodčí a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů.

Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy, a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě).

Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15 min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body.

Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází. Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.

 

SchH/VPG 1 oddíl "B“

 

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Aport volný 10 bodů
Cvik 5: Aport skokem 15 bodů
Cvik 6: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 7: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 8: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem: 100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího. Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jména psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.

V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát. Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku, ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka (cca 3 vteřiny).

Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím" a povelem k přisednutí, jakož i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu.

Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům. Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní si se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.

Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní části spojených stěn, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Na přechodnou dobu není požadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných překážek. Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen předmětů (váha 650 g).Předměty připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy. Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedení.

 

1. Ovladatelnost bez vodítka (20 bodů)

 

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změnu způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5-ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6 – 9 mm) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně.

Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

 

2. Odložení vsedě za pochodu (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel.  Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

4. Aport volný (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze". b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně
předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po asi 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle
psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním, či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.

Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.

 

5. Aport skokem - 100 cm (15 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a skokem překonat překážku zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem
přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze"si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

 

Tabulka hodnocení

Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 

Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

6. Aport šplhem - šikmá stěna 180 cm (15 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop" , "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé stěny), překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod, asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť", předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

Tabulka hodnocení

Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 

Dílčí hodnocení cviků je možné jen pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

7. Vysílání vpřed s odložením (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed", "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod s neupoutaným psem přímo v přikázaném směru. Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout. Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

8. Odložení dlouhodobé (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu, klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 6 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení o více než 3 m před ukončením cviku 3 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes k němu, následuje ztráta až 3 body.

 

SchH/VPG 1 oddíl "C"

 

Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 20 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 35 bodů
Cvik 5: Útok na psa z pohybu 30 bodů
Celkem: 100 bodů

 

 

 Všeobecná ustanovení:

 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé straně). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná. Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, abymohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo.

Je ponecháno na psovodovi, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek (viz.“Všeobecná část – práce figuranta“). Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem.

Pro všechny psovody příslušného výcvikového stupně zkoušek musí být použit stejný figurant. Psi, kteří nejsou psovodem zvladatelní, pouští rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U psů, kteří při cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C dosažené body nezadat. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.

 

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):

váhavé
puštění
1.
zvukový povel navíc –
okamžité puštění
1.
zvukový povel navíc –
váhavé
puštění
2.
zvukový povel navíc –
okamžité puštění
2.
zvukový povel navíc –
váhavé
puštění
nepuštění
po 2. zvuk.
povelu navíc
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval.

 

 

 1. Vyhledání figuranta (5 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být spojen se jménem psa).

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. Psovod se psem se postaví na stanoviště mezi čtvrtým a pátým úkrytem, aby mohl psa vyslat do dvou stran. Provádění oddílu C začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který může být opakován, musí pes vyběhnout od psovoda rychle a cílevědomě k pátému úkrytu a ten oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá jej psovod zvukovým povelem "ke mně" (ten může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej vysílá dalším zvukovým povelem "revír" k úkrytu, kde je skryt figurant. Psovod po dobu vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem. Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové a pokynové povely nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

2. Vystavení a vyštěkání (10 bodů)

 

a) Zvukové povely: „Ke mně“a „ K noze"

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta skákat, dotýkat se ho, ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího po cca 20-ti vteřinách štěkání jde psovod do vzdálenosti 5-ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa. Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze, a postaví se s ním do základního postoje. Je rovněž povoleno, aby se psovod se psem na volno přemístil do určené vzdálenosti. Oba dva způsoby jsou hodnoceny stejně.

c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny srážkovými body. Za nepřerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě jednou vyslat k figurantovi. Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C ukončeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.

 

3. Pokus o útěk figuranta (20 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Pusť".

b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo, kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta, a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20-ti kroků útěku figuranta zadržením a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

4. Obrana psa při hlídání 35 bodů

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

5. Útok na psa z pohybu (30 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pusť", "K noze" (2x).

b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem z úkrytu a jde normálním krokem ke středové ose prostoru. Zde se otočí ke psovodu a psu a křikem s výhrůžnými pohyby na ně v běhu zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu na vzdálenost 40 - 30 kroků, psovod psa na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C. Před hodnocením si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

ZKOUŠKA SchH/VPG 2

 

dělí se na: oddíl A 100 bodů
  oddíl B 100 bodů
  oddíl C 100 bodů
  celkem 300 bodů

 

SchH/VPG 2 oddíl "A"

 

Cizí stopa, nejméně 400 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty, nejméně 30 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (10+10) 20 bodů. Celkem 100 bodů

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop, určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nemusí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země.

Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno. Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, druhý předmět na konec stopy.

Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled.

Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa", zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě, a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů.

Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 15-ti min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.

 

SchH/VPG 2 oddíl "B"

 

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje za pochodu 10 bodů
Cvik 5: Aport volný 10 bodů
Cvik 6: Aport skokem 15 bodů
Cvik 7: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem: 100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd., se provádějí bez pokynu rozhodčího.

Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel.

V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát. Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku ze základního postoje. Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku, musí být zachována zřetelná přestávka (cca 3 vteřiny).

Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku, po nejméně 10-ti a nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím" a povelem k přisednutí, jako i při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke psu přistupovat zepředu nebo zezadu.

Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům. Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní si se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu. Vždy však stejným způsobem po dobu celé zkoušky. Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní části spojených, stěn 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Na přechodnou dobu není vyžadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných překážek.

Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen předmětů (aport volný o váze 1000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). Předměty připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy.

Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedení.

 

1. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

 

a) Zvukový povel: "K noze" Zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a při změně způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10ti až 15ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6-9 mm) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází, a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

 

2. Odložení vsedě za pochodu (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

4. Odložení ve stoje za pochodu (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Stůj", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích pes na zvukový povel "stůj" ihned a v přímém směru zůstane stát, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se vedle psa. Po cca 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, zvukovým povelem psovoda "sedni" si pes rychle a v přímém směru sedne.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, protahování se při zvukovém povelu, neklidné stání, popocházení, neklidné chování při návratu psovoda, pomalé usednutí při závěru cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes, místo aby zůstal stát, si sedne nebo lehne, je mu odebráno 5 bodů.

 

5. Aport volný (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 1000 g) do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel" k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.


6. Aport skokem - 100 cm (15 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit, skokem překonat překážku zpět a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět klidně v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

 

Tabulka hodnocení

Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 

Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

7. Aport šplhem - šikmá stěna 180 cm (15 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé stěny) překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit, a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

Tabulka hodnocení

Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 

 Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

8. Vysílání vpřed s odložením (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed", "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem přímo v přikázaném směru. Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn
rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout. Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni",
na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

9. Odložení dlouhodobé (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa, odloží psovod psa zvukovým povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen k němu zády, klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy), je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení o více než 3 m před ukončením cviku 4 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes k němu, následuje ztráta až 3 body.

 

SchH/VPG 2 oddíl "C"

 

Cvik 1: Vyhledání figuranta 5 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6: Přepad psa při doprovodu 30 bodů
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 20 bodů
Celkem: 100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé straně). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná.

Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, aby mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo. Je ponecháno na psovodovi, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek (viz.“Všeobecná část – práce figuranta“).

Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem. Pro všechny psovody, příslušného výcvikového stupně zkoušek, musí být použit stejný figurant. Psi, kteří nejsou svým psovodem zvladatelní, pouští rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U psů, kteří při cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C dosažené body nezadat. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.

 

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body):

váhavé
puštění
1.
zvukový povel navíc –
okamžité puštění
1.
zvukový povel navíc –
váhavé
puštění
2.
zvukový povel navíc –
okamžité puštění
2.
zvukový povel navíc –
váhavé
puštění
nepuštění
po 2. zvuk.
povelu navíc
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval.

 

 

 1. Vyhledání figuranta (5 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být spojen se jménem psa).

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. Psovod se postaví se psem na stanoviště mezi druhým a třetím úkrytem, aby mohl psa vyslat do čtyř stran. Provádění oddílu C se začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který může být opakován, musí pes vyběhnout od svého psovoda rychle a cílevědomě ke třetímu úkrytu a ten oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá jej psovod zvukovým povelem "ke mně" (tento může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod se po dobu vyhledávání pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem. Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové a pokynové povely nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

2. Vystavení a vyštěkání (10 bodů)

 

a) Zvukové povely „Ke mně“ a „K noze "

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta skákat, (dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího po cca 20-ti vteřinách štěkání, jde psovod do vzdálenosti 5-ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa. Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze a postaví se s ním do základního postoje.

c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny srážkovými body. Za nepřerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě jednou vyslat k figurantu. Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C ukončeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.

 

3. Pokus o útěk figuranta (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Pusť".

b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo, kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20-ti kroků útěku figuranta zadržením a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

4. Obrana psa při hlídání (20 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

5. Doprovod zezadu (5 bodů)

 

a) Jeden zvukový povel: "K noze"

b) Provedení: V návaznosti na cvik č. 4 následuje doprovod figuranta zezadu do vzdálenosti asi 30-ti kroků. Průběh doprovodu určí rozhodčí. Psovod vyzve figuranta k chůzi a jde se psem, kterého má volně u nohy, ve vzdálenosti 5-ti kroků za ním. Pes musí figuranta pozorně střežit. Vzdálenost 5-ti kroků musí být dodržena v průběhu celého doprovodu.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná chůze psa, dodržení vzdálenosti 5ti kroků.

 

6. Přepad psa při doprovodu (30 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Při doprovodu následuje na pokyn rozhodčího bez zastavení přepad psa figurantem. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě, na kterém se právě nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení první části oddílu C.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

7. Útok na psa z pohybu (20 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pusť", "K noze" (2x).

b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem z úkrytu a běží ke středové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne, aniž by běh přerušil, otočí se čelně proti psovodu a psu a křikem a výhrůžnými pohyby na ně v běhu zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu na vzdálenost 50-40 kroků, psovod psa na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta, a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C. Před hodnocením si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

 

ZKOUŠKA SchH/VPG 3

 

dělí se na: oddíl A 100 bodů
  oddíl B 100 bodů
  oddíl C 100 bodů
  celkem 300 bodů

 

SCHH/VPG 3 oddíl "A"

 

Cizí stopa, nejméně 600 kroků dlouhá, 5 úseků, 4 lomy (cca 90 stupňů), 3 předměty, nejméně 60 minut stará, čas k vypracování 20 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (7+7+6) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí nebo osoba zodpovědná za úsek stop určí tvar stopy vzhledem k prostoru, který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy, nesmí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země. Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno. Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 min.). Kladeč stopy se zdrží krátce na nášlapu a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lomy jsou kladeny normálním krokem, kterým kladeč plynule vchází do dalšího úseku. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. úsek, druhý předmět na 2. nebo 3. úsek, třetí předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze.

Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (na př.kůže, textil, dřevo). Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 2-3 cm široké a 0,5-1 cm silné a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Po dobu pokládání stopy musí být psovod i pes mimo dohled. Rozhodčí, kladeč a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat (např. nesmí psovoda předcházet).

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa". Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po prvním a druhém předmětu.

b) Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být tato prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé, váhavé zvedání předmětů, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se pes od stopy více než na délku stopovací šňůry, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 20-ti min. po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Za nezvednuté či neoznačené předměty se body nezadávají. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob nahlášený psovodem. Zvednutí nebo označení na stopě nepoloženého předmětu je hodnoceno v rámci úseku. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází. Po čtvrtém neúspěšném uvedení psa na začátek stopy je jeho práce ukončena.

 

SchH/VPG 3 oddíl „B“

 

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3: Odložení vleže za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Aport volný 10 bodů
Cvik 6: Aport skokem 15 bodů
Cvik 7: Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8: Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem: 100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Všechny ostatní výkony, jako obraty, zastavení, změna způsobu chůze, atd. se provádějí bez pokynu rozhodčího. Zvukové povely jsou uvedeny v pokynech. Jsou to normálně vyslovované, krátké povely. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale vždy stejné. Nevykoná-li pes cvik nebo jeho část ani na třetí zvukový povel, není tento cvik hodnocen. Místo zvukového povelu pro přivolání může být použito jméno psa. Použití jména psa spolu se zvukovým povelem pro přivolání je hodnoceno jako druhý povel. V základním postoji sedí pes těsně a přímo u levé nohy psovoda tak, aby lopatkou byl v úrovni kolen psovoda. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Závěrečný základní postoj každého cviku je současně vstupním základním postojem pro následující cvik, pokud není vyžadováno přemístění psovoda se psem. Zaujetí základního postoje na začátku cviku je povoleno jen jedenkrát. Krátká pochvala je povolena pouze po ukončení cviku ze základního postoje.

Po jejím provedení zaujímá psovod nově základní postoj. V každém případě mezi pochvalou a zahájením nového cviku musí být zachována zřetelná přestávka (cca 3 vteřiny). Po zaujetí základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti a nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedení. Mezi "předsednutím" a povelem k přisednutí, jako při příchodu psovoda k odloženému psu, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke psu přistupovat zepředu nebo zezadu.

Ovladatelnost psa bez vodítka musí být prokázána i při přechodech k jiným cvikům. Při odchodu psovoda pro činku jde pes s ním. Naskakování psa na psovoda či hraní si se psem není dovoleno. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo zepředu. Vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.

Překážka má výšku 100 cm a šíři 150 cm. Šikmá stěna sestává ze dvou, v horní části spojených stěn, 150 cm širokých a 191 cm vysokých. V dolní části jsou od sebe obě stěny vzdáleny tak, aby celková výška překážky byla 180 cm. Na přechodnou dobu není vyžadováno potažení šikmých stěn nekluzkým materiálem. Stěny jsou v horní části opatřeny 3 laťkami 24/48 mm. Všichni psi na jedné akci musí využívat stejných překážek. Při provádění aportu je povoleno použít jen dřevěných aportovacích činek - dále jen předmětů (aport volný o váze 2000 g, aport skokem a šplhem o váze 650 g). Činky připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Při provádění aportu není dovoleno předem dávat psu předmět do tlamy.

Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedení.

 

1. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

 

a) Zvukový povel: "K noze" zvukový povel je psovodu povolen jen pro vykročení a změnu způsobu chůze.

b) Provedení: Psovod se psem jde k rozhodčímu, psa posadí a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem, bez zastavení, 50ti krocích přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-ti až 15-ti krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Jednotlivé změny způsobu chůze se musí od sebe zřetelně lišit rychlostí svého provedení. V normální chůzi se provádí nejméně po jednom obratu vpravo, vlevo a čelem vzad. V normální chůzi se provede minimálně jedno zastavení. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5ti vteřin dvakrát vystřeleno (ráže 6-9 mm), ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se k výstřelům musí zachovat lhostejně. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Psovod se psem ve skupině jednu osobu zprava a jednu osobu zleva obchází, a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Je na rozhodčím, zda si nechá cvik opakovat. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj.

c) Hodnocení: Předbíhání, vychylování psa do stran, zpožďování psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je hodnoceno ztrátovými body.

 

2. Odložení vsedě za pochodu (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Sedni".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes na zvukový povel "sedni" rychle a v přímém směru sedne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí k sedícímu psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět a postaví se ke psu.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé sedání, neklidné a nepozorné odložení vsedě jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo sednutí lehne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

3. Odložení vleže za poklusu s přivoláním (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".

b) Provedení: Psovod se psem vykročí ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích normální chůze následuje dalších 10-15 kroků v poklusu. Poté pes na zvukový povel k odložení rychle a v přímém směru ulehne, aniž by psovod přerušil či měnil způsob běhu nebo se ohlížel. Po dalších, asi 30-ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího povelem "ke mně" nebo jménem psa, si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát, je mu odebráno 5 bodů.

 

4. Odložení ve stoje za poklusu s přivoláním (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze" (2 x), "Stůj", "Ke mně".

b) Provedení: Psovod se psem vyběhne ze základního postoje v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích pes na zvukový povel "stůj" ihned a v přímém směru zůstane stát, aniž by psovod přerušil či měnil způsob běhu nebo se ohlížel. Po dalších asi 30-ti krocích se psovod zastaví a ihned se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího, zvukovým povelem "ke mně" nebo jménem psa si přivolá psovod psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, nezastavení po povelu, neklidné stání, popocházení, pomalé přicházení, popřípadě otálení s příchodem, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku, jsou hodnoceny ztrátovými body. Jestliže pes, místo aby zůstal stát, si sedne nebo lehne, je mu odebráno 5 bodů.

 

5. Aport volný (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 2000 g) do vzdálenosti asi 10-ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle svého psovoda, musí na zvukový povel "aport" rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním, či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body. Rovněž ztrátovými body je hodnoceno odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost, jako i pomoc psovoda, i když tento neopustí stanoviště. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.

 

6. Aport skokem - 100 cm (15 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop" , "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes 100 cm vysokou překážku. Zvukový povel k přeskoku dává, až když předmět klidně leží. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu přeskoku) skokem překonat překážku, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit a skokem překonat překážku zpět a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod asi po 3 vteřinách po zvukovém povelu "pusť" předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý skok a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný skok, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny odpovídajícími ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.

 

Tabulka hodnocení

Skok tam Přinesení předmětu Skok zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 

Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (skok tam - přinesení předmětu - skok zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené skoky a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Skok tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Skoky tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů, po požádání rozhodčího, či na jeho přímý pokyn, odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

7. Aport šplhem - šikmá stěna 180 cm (15 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed nebo Hop", "Aport", "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Psovod zaujme se psem základní postoj nejméně 5 kroků před šikmou stěnou. Ze základního postoje odhodí psovod předmět (o váze 650 g) přes šikmou stěnu. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" musí být dán v průběhu překonání šikmé stěny) překonat šplhem šikmou stěnu, rychle a přímým směrem doběhnout k předmětu, ihned jej uchopit, a s předmětem šplhem překonat šikmou stěnu zpět, a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu psovod, po přestávce asi 3 vteřin, po zvukovém povelu "pusť", předmět odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel "k noze" si pes sedá rychle a přímo, vlevo vedle psovoda. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, pomalý šplh a běh psa pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalý zpětný šplh, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

Tabulka hodnocení

Šplh tam Přinesení předmětu Šplh zpět
5 bodů 5 bodů 5 bodů

 

Dílčí hodnocení cviků je možné jen, pokud z jeho tří částí (šplh tam - přinesení předmětu - šplh zpět) jsou nejméně dvě části provedeny.

 • Bez závady provedené šplhy a přinesení předmětu = 15 bodů
 • Šplh tam nebo zpět neproveden, předmět bez závady přinesen = 10 bodů
 • Šplhy tam a zpět provedeny bez závady, předmět nepřinesen = 10 bodů

Leží-li předmět po odhození značně stranou nebo je těžko viditelný, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího, či na jeho přímý pokyn, odhození předmětu opakovat. Pes zůstává sedět. Pomoc psovoda, i když neopustí stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně.

 

8. Vysílání vpřed s odložením (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Vpřed", "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod se psem přímo v přikázaném směru. Po 10-ti až 15-ti krocích dává psu zvukový povel "vpřed" se současným jediným pokynem paží a sám zůstane stát. Po tomto zvukovém a pokynovém povelu se pes přikázaným směrem rychle a přímo vzdálí nejméně 30 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod psu zvukový povel "lehni", na který musí pes ihned ulehnout. Psovod může ponechat zdviženou paži ve směru přikázaného vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni", na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Chyby v provedení, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý běh psa vpřed, silné odbočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy) jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

9. Odložení dlouhodobé (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Lehni", "Sedni".

b) Provedení: Před zahájením cviků oddílu B jiného psa odloží psovod psa zvukovým povelem "lehni" na místě určeném rozhodčím, nesmí u něho nechat vodítko či jakýkoliv jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 30 kroků od psa a zůstává mimo jeho dohled v úkrytu. Po dobu provádění cviků 1 až 7 jiným psem musí pes, bez ovlivňování psovodem, klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Po asi 3 vteřinách, na pokyn rozhodčího, dává psovod psu zvukový povel "sedni",
na který se musí pes rychle a přímo posadit.

c) Hodnocení: Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení se psa při příchodu psovoda (změna polohy) je hodnoceno ztrátovými body. Dílčí hodnocení cviků je možné, pokud pes vstane nebo si sedne, aniž by opustil místo odložení. Opustí-li pes místo odložení více než 3 m před ukončením cviku 5 jiného psa, je cvik hodnocen 0. Opustí-li pes místo odložení později, obdrží dílčí hodnocení. Jestliže při příchodu psovoda jde pes k němu, následuje ztráta až 3 body.

 

SchH/VPG 3 oddíl „C“

 

Cvik 1: Vyhledání figuranta 10 bodů
Cvik 2: Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3: Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5: Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6: Přepad psa při doprovodu 15 bodů
Cvik 7: Útok na psa z pohybu 10 bodů
Cvik 8: Obrana psa při hlídání 20 bodů
Celkem:  100 bodů

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Po delších stranách vhodného prostoru je rozestavěno 6 úkrytů (3 úkryty po každé straně). Potřebná značení musí být pro psovoda, rozhodčího a figuranta dobře viditelná. Figurant musí být vybaven ochranným oděvem, rukávem a obuškem. Rukáv musí být opatřen ochrannou vrstvou, na které je našitá juta přírodní barvy. Jestliže je třeba, aby mohl figurant psa neustále sledovat, nemusí stát bezpodmínečně zcela bez hnutí. Nesmí ale dělat žádné výhrůžné nebo obranné pohyby. Ochranným rukávem si chrání své tělo. Je ponecháno na psovodovi, jakým způsobem odebírá figurantovi obušek. (viz:"Všeobecná část - práce figuranta"). Ve všech stupních zkoušek může být pracováno s jedním figurantem. Pro všechny psovody příslušného výcvikového stupně¨zkoušek musí být použit stejný figurant. Psi, kteří nejsou psovodem zvladatelní, pouští rukáv až při silném ovlivňování (odtržení) psovodem, jsou diskvalifikováni. U psů, kteří při cvicích obrany selžou nebo se nechají odehnat, je nutno posuzování oddílu C přerušit, v oddílu C dosažené body nezadat. Zvukový povel pro puštění je dovolen při všech cvicích obrany jen jednou.

 

Hodnocení pro pouštění (ztrátové body) :

váhavé
puštění
1. zvukový
povel navíc
– okamžité puštění
1. zvukový
povel navíc –
váhavé
puštění
2. zvukový
povel navíc
– okamžité puštění
2. zvukový
povel navíc –
váhavé
puštění
nepuštění
po 2. zvuk.
povelu navíc
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 diskval.


 1. Vyhledání figuranta (5 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Revír", "Ke mně" (zvukový povel "Ke mně" může být spojen se jménem psa).

b) Provedení: Figurant je ukryt v posledním úkrytu tak, aby nebyl pro psa viditelný. Psovod se psem se postaví na stanoviště před prvním úkrytem, aby mohl psa vyslat do šesti stran. Provádění oddílu C se začíná na pokyn rozhodčího. Na krátký zvukový povel "revír" a pokynový povel napřažením pravé nebo levé paže, který může být opakován, musí pes vyběhnout od psovoda rychle a cílevědomě k prvnímu úkrytu a tento oběhnout. Jakmile pes úkryt oběhne, zavolá si jej psovod zvukovým povelem "ke mně" (tento může být spojen se jménem psa) k sobě, a za pohybu jej vysílá novým zvukovým povelem "revír" k dalšímu úkrytu. Psovod po dobu vyhledávání se pohybuje normálním krokem po pomyslné středové ose prohledávaného prostoru, kterou nesmí opustit. Pes musí být vždy před psovodem. Jakmile přijde pes k úkrytu figuranta, musí psovod zůstat stát, další zvukové a pokynové povely nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Nedostatky v ovladatelnosti, těsném a cílevědomém oběhnutí úkrytu jsou hodnoceny ztrátovými body.

 

2. Vystavení a vyštěkání (10 bodů)

 

a) Zvukové povely „Ke mně " a „K noze"

b) Provedení: Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na figuranta skákat, (dotýkat se ho) ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího, po cca 20-ti vteřinách štěkání, jde psovod do vzdálenosti 5-ti kroků k úkrytu za štěkajícího psa. Na další pokyn rozhodčího odvolá si psa k noze a postaví se s ním do základního postoje.

c) Hodnocení: Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování (až do samostatného vydání zvukového povelu psovoda), které není ovlivněno přítomným rozhodčím nebo přicházejícím psovodem, jsou hodnoceny srážkovými body. Za nepřerušované štěkání je zadáno 5 bodů. Pokud pes štěká slabě, jsou sraženy 2 body. Zůstane-li pes, který neštěká, pozorně a aktivně hlídat figuranta, je sraženo 5 bodů. Při lehkých dotecích (nárazech) psa do figuranta se sráží až 2 body, při zákusu až 9 bodů. Opustí-li pes figuranta před tím, než vydá rozhodčí psovodu pokyn k opuštění středové pomyslné osy, může jej psovod ještě jednou vyslat k figurantovi. Zůstane-li pak pes u figuranta, může být v oddíle C pokračováno, cvik vystavení a vyštěkání je ale hodnocen nedostatečně. Pokud již nelze psa znovu vyslat nebo opustí-li figuranta znovu, je posuzování oddílu C přerušeno. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu nebo přijde-li k němu před povelem, následuje dílčí hodnocení v rámci nedostatečné známky.

 

3. Pokus o útěk figuranta (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "K noze", "Lehni" , "Pusť".

b) Provedení: Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Místo, kam se má postavit, je označeno. Na pokyn rozhodčího pak odejde psovod se psem na určené místo k jeho odložení. Vzdálenost mezi figurantem a psem musí být 5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat svého psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant pokusí o útěk. Bez váhání musí pes samostatně, energickým a silným zákusem útěku zabránit. Při tom smí kousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát samostatně psovod, v příslušném časovém odstupu, jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvém zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlá a energická reakce psa na prchajícího figuranta a jeho následování, ukončené přesvědčivým zadržením s plným a klidným zákusem až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Zůstane-li pes ležet či do vzdálenosti cca 20-ti kroků útěku figuranta zadržením a zákusem nezabrání, je posuzování oddílu C ukončeno. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

4. Obrana psa při hlídání (20 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího, podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit. Pes se při tom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

5. Doprovod zezadu (5 bodů)

 

a) Jeden zvukový povel: "K noze"

b) Provedení: V návaznosti na cvik č. 4 následuje doprovod figuranta zezadu do vzdálenosti asi 30-ti kroků. Průběh doprovodu určí rozhodčí. Psovod vyzve figuranta k chůzi a jde se psem, kterého má volně u nohy, ve vzdálenosti 5-ti kroků, za ním. Pes musí figuranta pozorně střežit. Vzdálenost 5-ti kroků musí být dodržena v průběhu celého doprovodu.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: pozorné sledování figuranta, klidná chůze psa, dodržení vzdálenosti 5-ti kroků.

 

6. Přepad psa při doprovodu (15 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze".

b) Provedení: Při doprovodu následuje na pokyn rozhodčího, bez zastavení přepad psa figurantem. Bez ovlivňování psovodem musí se pes bez váhání energickým a silným zákusem ubránit. Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, musí psovod zůstat na místě, na kterém se právě nachází. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže je mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení první části oddílu C.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

7. Útok na psa z pohybu (10 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Sedni", "Drž", "Pusť“.

b) Provedení: Psovod se psem se postaví na označené místo v úrovni prvního úkrytu na pomyslné středové ose prostoru. Psa může přidržovat rukou za obojek, nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího vystoupí figurant vybavený obuškem z úkrytu a běží ke středové ose prostoru. Jakmile tuto dosáhne aniž by běh přerušil, otočí se čelně proti psovodu a psu a křikem a výhrůžnými pohyby na ně v běhu zaútočí. Jakmile se přiblíží k psovodu a psu, na vzdálenost cca 60 kroků, psovod psa na pokyn rozhodčího vysílá k obraně zvukovým povelem "drž". Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštění může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jestliže pes figuranta opustí nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

8. Obrana psa při hlídání (20 bodů)

 

a) Po jednom zvukovém povelu: "Pusť", "K noze" (2x).

b) Provedení: Po hlídání figuranta psem, které trvá asi 5 vteřin, na pokyn rozhodčího podnikne figurant útok na psa. Bez ovlivňování psovodem se musí pes energickým a silným zákusem ubránit. Pes se přitom smí zakousnout pouze do ochranného rukávu figuranta. Jakmile se pes zakousne, dostává 2 rány obuškem. Jsou povoleny rány pouze na stehna či záď psa. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro pouštění může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. V době vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí zůstat pes u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "k noze" zaujímá s ním základní postoj. Obušek figurantovi odebírá. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20-ti kroků. Jeden zvukový povel "k noze" je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu ukončení oddílu C. Před hodnocením si psovod na pokyn rozhodčího připevní psa na vodítko.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a přesvědčivé zadržení, plný a klidný zákus až do puštění, pozorné hlídání těsně u figuranta. Jestliže je pes při hlídání lehce nepozorný nebo je jeho práce lehce nečistá, je hodnocení cviku sníženo o jednu známku. Hlídá-li pes figuranta velmi nepozorně nebo je jeho práce značně nečistá, je hodnocení cviku sníženo o dvě známky. Nehlídá-li pes figuranta, i když u něho zůstává, je hodnocení sníženo o tři známky. Jde-li pes naproti přicházejícímu psovodu, je cvik hodnocen nedostatečně. Jestliže pes figuranta opustí před pokynem rozhodčího k příchodu psovoda nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je hodnocení oddílu C ukončeno.

 

 

ZKOUŠKA FH 1 - PSA STOPAŘE 1. STUPNĚ

 

sledování stopy = 80 bodů
4 předměty (4x5) = 20 bodů

celkem 100 bodů

 

Cizí stopa 1200 kroků dlouhá, 6 dle terénu přizpůsobených pravých lomů, 4 předměty, 180 minut stará, 2x křížená stopou jiné osoby, 30minut po položení. Čas k vypracování je 30 minut.

 

Všeobecná ustanovení

 

Ke složení této zkoušky je podmínkou, že má pes úspěšně složenou zkoušku BH nebo SchH/VPG 1 nebo IPO 1. Na stopě jsou v nepravidelné vzdálenosti položeny čtyři, dobře pachem nasycené předměty, které má kladeč u sebe minimálně 30 minut před začátkem kladením stopy. Během jedné stopy musí být použity předměty z různých materiálů, (např. kůže, textil, dřevo). Předměty musí mít maximální délku cca 10 cm, šířku od 2-3 cm, tloušťku od 0,5-1 cm, a nesmí se barevně podstatně lišit od terénu. Všechny předměty jsou opatřeny čísly a to tak, že čísla na startovací tabulce se shodují s čísly na předmětech.

Tyto předměty mají být psem nalezeny, označeny nebo zvednuty ( přineseny). Psovod připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určeném na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů. Psovod se psem v základním postoji se hlásí rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty označuje nebo zvedá. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy aktivně a nízkým nosem navětřit. Pak musí se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa.

Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lomy musí pes vypracovávat přesně, jistě, plynule a nízkým nosem. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned označit nebo zvednout. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Při zvedání může s ním zůstat stát, sedět nebo též s ním přijít ke psovodovi (též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo  si s ním lehne. Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Hodnoceny budou jen ty předměty, které odpovídají způsobu značení, (označování nebo přinášení) oznámené psovodem rozhodčímu. Po oznámení nalezeného předmětu psovod zvedne stopovací šňůru a pokračuje se psem v práci na stopě z místa nalezení předmětu. Po ukončení stopy psovod nalezené předměty ukazuje rozhodčímu.

 

a) Položení stopy

 

Pro psa cizí kladeč obdrží od rozhodčího popřípadě od vedoucího stop nákres terénu. Rozhodčí/vedoucí stop mu popíše podle záznamu o terénu, jak povede stopa podle jednotlivých stromů, stožárů, střech atd. Před nášlapem ukáže kladeč rozhodčímu 4 předměty k položení na stopu. Výchozí místo stopy musí být označené cedulkou, která bude zastrčena nalevo od výchozího postavení a zde musí být ponechána po celou dobu až do ukončení práce psa. Kladeč v místě nášlapu zůstane chvíli stát, (lehké přešlapy jsou dovoleny). Klade stopu plynule tak, jak byl instruován rozhodčím. Předměty jsou položeny přímo na stopě, v nepravidelných vzdálenostech. První předmět nesmí být položen dříve než po 250-ti krocích od nášlapu. Čtvrtý - poslední - předmět stopu ukončuje. Předměty nesmí být pokládány na lomech nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Předměty nesmí být položeny vedle stopy. Místa, na kterých budou předměty položeny, zaznamená kladeč do nákresu křížkem. Je nutné, aby stopa byla položena v různorodém terénu a vedla přes pevnou cestu. Stopa musí být položena tak, aby odpovídala předepsaným parametrům. Třicet minut po ukončení kladení stopy, obdrží druhá, pro psa cizí osoba pokyn od rozhodčího, aby provedla dvakrát, na určených místech, křížení stopy. Křížení nesmí být provedeno na

prvním a posledním úseku.

 

b) Vypracování stopy

 

Pes má na nášlapu stopy intenzivně načichat pach a klidně, bez působení psovoda, začít stopu vypracovávat. Je povolen zvukový povel „Hledej“ nebo „Stopa“. Stejně postupuje psovod při znovuuvedení psa na stopu po nalezení předmětu. Psovod nesmí na psa působit žádný nátlak, který by jej nutil vyrážet po stopě vpřed. Má-li psovod dojem, že pes není na stopě, má možnost ještě jednou psa na stopu uvést, ale pouze tehdy, když není od nášlapu vzdálen více než 15 kroků. V tomto případě následuje ztráta minimálně 4 bodů. Stopa má být vypracována klidně tak, že psovod postupuje za psem krokem. Nalezne-li pes předmět, má jej ihned označit vleže, v sedě, či ve stoje, či v sedě nebo ve stoje zvednout nebo přinést psovodovi. Nalezený předmět psovod zvednutím ukáže rozhodčímu. Psovod může psa pochválit a nechá jej dále pracovat na stopě. Když pes sejde ze stopy na křížení a po tomto jde dále než asi 25 kroků, musí být práce psa ukončena.

 

c) Hodnocení:

 

Nejvyšší počet bodů 100 může být zadáno jen tehdy, když pes pracuje na stopě od začátku do konce aktivně, nízkým nosem, rovnoměrným tempem (s ohledem na terén) a všechny čtyři předměty označí nebo zvedne. Všechny lomy musí být vypracovány jistě. Pes se křížením nesmí nechat ovlivnit. Za každý nenalezený předmět se odebírá 5 bodů. Zvednutí a současné označení předmětů na stejné stopě je chybné. Za každé chybné označení nebo zvednutí jiného předmětu jsou odebrány 4 body. Snaží-li se psovod zabránit psu v sejití ze stopy, je rozhodčím jednou napomenut k následování psa. Vypracování stopy je ukončeno, když pes opustí stopu o více než délku vodítka, při volném sledování, více jak deset metrů. Práce musí být také
ukončena, když psovod neuposlechne pokyn rozhodčího.

 

ZKOUŠKA FH 2 - PSA STOPAŘE 2. STUPNĚ

 

sledování stopy = 80 bodů
7 předmětů (6 x 3, 1 x 2) = 20 bodů

celkem 100 bodů

 

Jedna cizí stopa, 1800 kroků dlouhá, 7 lomů, z toho minimálně 2 ostré, jeden oblouk, 7 předmětů, 180 minut stará, 2x křížena stopou jiné osoby, 30 minut před vypracováním. Čas k vypracování stopy je 40 minut. Začátek stopy pes musí
do 3 minut vyhledat.

 

Všeobecná ustanovení

 

Na stopě je kladečem položen identifikační předmět a dále je položeno v nepravidelných vzdálenostech 7, pachem dobře nasycených předmětů, (max. 10 cm dlouhých, 3 cm širokých, 1 cm tlustých). Všechny předměty jsou opatřeny čísly a to tak, že číslo na startovací tabulce se shoduje s číslem na předmětu. Před začátkem stopy musí psovod nahlásit rozhodčímu, zda jeho pes předměty označuje nebo zvedá (přináší). Kombinování, tedy označování a zvedání (přinášení) na jedné stopě, je chybné. Hodnoceny budou jen takové předměty, které odpovídají hlášení psovoda. Psovod může nechat psa pracovat podle své volby na volno nebo na stopovacím vodítku, vždy s odstupem 10 m. Stopovací vodítko 10 m dlouhé, může být prověšené nebo napnuté, ale psovod s ním nesmí psa ovlivňovat.

 

a) Položení stopy

 

Kladeč, pro psa cizí osoba, vyhotoví pro rozhodčího nákres terénu. Průběh stopy je zaznamenán rozhodčím, popřípadě s vedoucím stop na základě náčrtu terénu jako jsou jednotlivé stojící stromy, stožáry, střech atd. Před položením stopy ukáže kladeč rozhodčímu (vedoucímu stop) odpovídající předměty. Tyto předměty musí mít kladeč minimálně 30 minut předem u sebe, aby byly dobře prosyceny pachem. Předměty nesmí překročit předepsanou velikost a nesmí se podstatně barvou lišit od terénu. Nášlap se nachází na ploše 20 x 20 m, do které vstupuje pouze kladeč. Kladeč zastrčil do země ve vzdálenosti 20 m od sebe dvě cedulky, které označují spodní hranu výchozího prostoru čtverce. Kladeč vstoupí do prostoru ze spodní hrany výchozího prostoru nebo od jedné z cedulek a jde odložit identifikační předmět, který označuje nášlap stopy. Identifikační předmět je tvarem a velikostí stejný, jako předměty na stopě, avšak jeho hodnocení se neprovádí. Od identifikačního předmětu může vést stopa přímo rovně, šikmo doprava nebo doleva, ne však do protisměru, ale vždy přes protilehlou stranu výchozího prostoru čtverce. Kladeč položí identifikační předmět a zůstává krátce stát. Poté klade stopu normální chůzí. Předměty jsou položeny na stopě (do šlápot) v nepravidelných vzdálenostech. První předmět nesmí být od výchozího místa vzdálen méně jak 250 kroků. Sedmý a poslední předmět je položen na konci stopy. Je nepřípustné, aby předměty byly položeny na lomu nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Nesmí být položeny vedle stopy, nýbrž do šlápot. Místo, kde budou předměty položeny, zaznamená kladeč do nákresu křížkem. Stopa musí být položena tak, aby odpovídala předepsaným parametrům. Třicet minut před uvedením psa k vypracování stopy, provede druhá, pro psa cizí osoba, dvakrát křížení stopy. Křížení nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku.

 

b) Vypracování stopy

 

Kladeč oznámí rozhodčímu čas uvedení psa k vyhledání stopy. Způsob (volné hledání nebo práce na stopovacím vodítku) je od položení identifikačního předmětu ponechán na vůli psovoda. Čas na vyhledání začátku stopy je stanoven maximálně na dobu 3 minut. Psovod smí vkročit do čtverce určeného k vyhledání nášlapu ( identifikačního předmětu ) až po té, kdy pes hledá na délku celé 10 m dlouhé šňůry. Při hledání psa na volno je uplatňována stejná zásada. Je na psovodovi, na kterém místě psa pro vyhledání identifikačního předmětu uvede. Psovod může u identifikačního předmětu psa podpořit zvukovým nebo posuňkovým povelem. Je povolen zvukový povel „ Hledej“ nebo „ Stopa“. Začne-li pes na stopě pracovat za identifikačním předmětem, aniž by jej nalezl, není to chybou a psovod postupuje za psem. V takovémto případě vypracování stopy pokračuje psovod tak, jak pes začal vyhledávat (na volno nebo na stopovacím vodítku). Najde-li pes identifikační předmět, odebere se psovod ke psu a uvede jej k vypracování stopy. Pes má na nášlapu stopy intenzivně načichat pach a klidně, bez působení psovoda, začít stopu vypracovávat. Stejně postupuje psovod při uvedení psa na stopu po nalezení předmětu. Psovod nesmí na psa působit žádný nátlak, který by jej nutil jít po stopě vpřed. Nové uvedení není dovoleno. Jakmile pes začne stopovat, zůstane psovod stát a nechá celé stopovací vodítko proklouznout rukou. Stopovací vodítko může být upevněno na obojku nebo na stopovacím postroji a pes může být veden vodítkem nad zády, bokem nebo mezi předními a zadními nohami. Stopa má být vypracována klidně, tak že psovod může psa následovat krokem. Psovod následuje psa od nášlapu v odstupu deseti metrů. To platí i při práci psa na volno. Nalezne-li pes předmět, musí jej ihned označit nebo zvednout psovodovi. Při zvedání předmětu může zůstat stát, sedět nebo také přijít k psovodovi. Přináší-li pes předměty, nesmí mu psovod jít naproti. Při zvedání předmětu je postupování psa vpřed s předmětem chybou. Označovat může pes vsedě, vleže nebo vestoje, případně střídavě.

Nalezený předmět psovod zvednutím ukáže. Psovod může psa pochválit a pokračuje ve vypracování stopy. Když pes sejde ze stopy na křížení více než 10 m, a dále pokračuje, musí být jeho práce ukončena. Rozhodčí má právo umožnit psovodovi pomoc psu, když je terén neregulérní (např. velké mokřiny, příkopy). Body se neodebírají. Psovodovi je povoleno, po dohodě s rozhodčím, krátce přerušit vypracování stopy, pokud on nebo jeho pes z důvodů tělesného stavu a pachových podmínek (např. únava, velmi teplé počasí) požadují krátkou přestávku. Také zde nenásleduje bodová ztráta. Uvedení psa na stopu nebude bráno ve smyslu zkušebního řádu jako nové vyhledání. Čas k vypracování stopy se však nepřidává. Psovod má povoleno, během krátké přestávky nebo po označení předmětu, očistit psu hlavu, oči a nos. K tomuto může mít u sebe během vypracování stopy vlhký hadr, popřípadě vlhkou houbu. Pomůcku je nutno ukázat rozhodčímu před začátkem stopy. Jakákoli pomoc (např. škubnutí s vodítkem) nebo výrazná slovní pomoc je zakázaná a může vést k ukončení práce.

 

c) Hodnocení:

 

Nejvyšší počet bodů 100 může být zadáno jen tehdy, když pes pracuje na stopě od začátku do konce aktivně, nízkým nosem, rovnoměrným tempem (s ohledem na terén) a všechny předměty označí nebo přinese. Všechny lomy musí být vypracovány jistě. Pes se křížením nesmí nechat ovlivnit. Za každý nenalezený předmět budou odebrány 3 body a za poslední předmět 2 body. Kombinace, přinášení a zvedání předmětů je chybou. Za každé chybné označení nebo zvednutí jiného předmětu bude odebráno 1,5 bodů. Snaží-li se psovod zabránit psu v sejití ze stopy, je rozhodčím jednou napomenut k následování psa. Vypracování stopy je ukončeno, když pes opustí stopu o více než délku stopovacího vodítka, při volném sledování je odstup psa mimo stopu větší než deset metrů. Práce musí být také ukončena, když psovod neuposlechne pokyn rozhodčího.

 

Začátek pokládání stopy u zkoušky FH2.

 

Kladeč zastrčí do země kolík od kterého pak jde vpravo nebo vlevo 20 m, kde zastrčí kolík druhý. Tyto kolíky tvoří spodní stranu pomyslného čtverce (20x20m). Z kteréhokoliv místa této spodní strany vstoupí (může se i vrátit k prvnímu kolíku) do čtverce, kde položí identifikační předmět. Po položení identifikačního předmětu zůstává krátce stát na místě. Poté pokládá stopu volným krokem a vždy přes protilehlou stranu základny čtverce.

 

Nákres - začátek pokládání stopy FH2

 


Tento zkušební řád SchH/VPG pro sportovní kynologii v ČR :
upravil z německého originálu: Ferdinand Ritter
Připravila do tisku: Výcviková komise ČKS
schválila: ČMKU
vydal: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3,
170 00 Praha 7 Praha, duben 2006

Zkušební řád ovladatelnosti a základní upotřebitelnosti


I. ÚČEL ZKOUŠEK

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Základní ustanovení
 2. Pořádání a plánování zkoušek
 3. Stupně zkoušek
 4. Hodnocení a stanovení známky
 5. Rozhodčí - jeho práva a povinnosti
 6. Psovod a jeho povinnosti
 7. Pomocník a jeho povinnosti
 8. Společná ustanovení
 9. Výstroj psa, prostory pro výcvik, nářadí a pomůcky

III. ROZSAH ZKOUŠEK

ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP

 • Komentář k provádění cviků zkoušky ZOP
 • Všeobecné ustanovení

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ - ZPU-1

 • Komentář k provádění cviku zkoušky ZPU-1

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI II. STUPNĚ - ZPU-2

 • Komentář k provádění cviku zkoušky ZPU-2
 • Překážky
 • Tvary stop

 

Část první ÚČEL ZKOUŠEK

 

Podnítit zájem o systematickou práci se psem u co nejširší kynologické veřejnosti a zejména u mládeže.
Prověřit vlohy psů k jejich ovladatelnosti, pracovní upotřebitelnosti a zároveň prověřit vlohy pro další výcvik (sportovní, záchranářský, agility apod.).
Přispět ke zvýšení všeobecné úrovně ve výchově a vycvičenosti psů s přihlédnutím ke každodenním nárokům na jejich ovladatelnost.
Ve svém důsledku pomoci selekci v chovu psů v oblasti povahových vlastností a umožnit vstup do třídy pracovní do úrovně národních výstav i u plemen, u kterých FCI nepožaduje zkoušku z výkonu. Tím vylepšovat i stav v předvádivosti psů na výstavách.
Nahradit či doplnit u některých plemen povahový test na bonitacích. Tento řád byl schválen PČMKU 22. 5. 1998.

 

Část druhá VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Základní ustanovení

 

Garantem zkoušek uvedených v tomto zkušebním řádu je Kynologická jednota - ČR Brno

Zkoušek a soutěží (akcí) dle tohoto zkušebního řádu se mohou zúčastnit psi všech plemen s průkazem původu uznávaným FCI i bez průkazu původu i kříženci.

Zkoušek se mohou zúčastnit pouze psi zdraví, tělesně schopní plnit kritéria zkoušek a splňující minimální věkovou hranici předepsanou pro určitý druh zkoušky. Vyloučeny jsou feny v druhé polovině březosti a do 7, týdnů po porodu, a psi, kteří se v průběhu zkoušky zranili a nemohou dále plnit ustanovení zkuš. řádu.

Háravé feny se mohou akce zúčastnit pouze po předběžné dohodě s pořadatelem a rozhodčím.

Splní-li pes zkoušku, nemůže ji znovu opakovat (neplatí pro závody), ani nesmí nastoupit ke zkoušce nižší.

Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji, bez časového omezení, kdykoliv na jiné akci opakovat.

Do průkazu původu se zapisuji pouze úspěšně vykonané zkoušky.
Psům bez průkazu původu, při úspěšném splnění první zkoušky, udává rozhodčí v závěru akce výkonnostní průkazu.

 

2. Pořádání a plánování zkoušek

 

Pořadatelem může být právní subjekt sdružený v ČMKU přímo, nebo i zprostředkovaně (např. kynologický svaz).

Zkoušky lze pořádat výlučně jen jako samostatnou akci.
Požadavek na pořádání zkoušek je nutno předložit KJ-ČR Brno 3 měsíce před začátkem pololetí, v němž by zkoušky měly být pořádány. Plán zkoušek bude pololetně zveřejňován v kynologickém tisku.
V jeden den může psovod nastoupit s jedním psem pouze na jednu akci. Na akci může psovod s jedním psem splnit pouze jednu zkoušku.
Ke zkouškám může nastoupit pauze psovod, který je členem některé z organizací, sdružených v ČMKU.
Psovod, který není občanem ČR, musí být členem organizace sdružené v FCI.
Minimální počet psů nastoupených ke zkouškám je 6, maximální 15, vynímečně až 20 psů. Vyšší počet nastoupených psů než 15 je vždy nutné konzultovat s rozhodčím. Rozhodující pro udělení vyjímky je převažující počet zkoušek ZIP.

 

Povinnosti pořadatele akce

 

 • určit vedoucího akce, který ručí za plnění všech povinností pořadatele a zajišťuje plynulý průběh akce
 • zajistit odpovídající prostory pra nerušené provádění všech cviků zkoušek a zajistit bezpečnost všech účastníků i divák
 • se do týdne po obdržení delegace spojit s rozhodčím a předběžně mu podat základní informace o akci, dohodnout s ním případně termín upřesnění počtu účastníků, hodiny zahájení apod.
 • podrobnosti o akci sdělit včas i nastupujícím psovodům
 • před zahájením akce vybrat od psovodů průkazy původu psů a výstavní a výkonnostní průkazy a zkontrolovat jejich členství v organizaci sdružené v ČMKU.
 • před zahájením akce předat rozhodčímu soupisku všech účastníků zkoušek (formuláře obdrží předem od KJ-ČR Brno)
 • uhradit rozhodčímu a příp. i pomocníkům, náležitosti podle platných směrnic (posuzovné, stravné, jízdné) a to i tehdy, kdyby došlo ke zrušení akce pro nepřízeň počasí, nezpůsobilý terén, nepřipravené pomůcky, veterinární opatření apod., je-li to nutné, odvádí za rozhodčího z posuzovného také daň z příjmů

 

Povinnosti vedoucího akce

 

 • zná ustanovení zkušebního řádu a řídí se jimi
 • zastupuje po svém jmenování až do likvidace akce pořadatele
 • zajišťuje plynulý průběh akce, organizuje její přípravu i likvidaci
 • předává před zahájením akce rozhodčímu vyplněnou soupisku , která se vyhotovuje celkem třikrát ( lx KJ-ČR, lx rozhodčí, lx pořadatel ), do soupisky se zaznamenává bodové hodnocení všech (i neúspěšných) psovodů
 • zprostředkovává styk mezi pořadatelem, rozhodčím a účastníky akce
 • zahajuje a ukončuje akci
 • nesmí prozrazovat účastníkům údaje. které by ovlivnily regulérnost akce
 • zabezpečuje rozhodčímu prostor pro administrativní úkony
 • zajišťuje včasné a správné vyplnění bodovacích karet (formuláře obdrží pořadatel předem od K1-ČR Brno), které se vyplňují celkem dvakrát (1 r psovod, 1 x KJ-ČR ), v případě nesplnění zkoušky se bodovací karta nevyplňuje
 • podepisuje soupisku účastníků, bodovací karty a výstavní a výkonnostní průkazy
 • oznamuje před ukončením akce rozhodčímu, že proti jeho počínání bude podán protest a také ho podepíše

 

3. Stupně zkoušek

 

 • a) Zkouška ovladatelnosti psa (ZOP)
 • b) Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1.stupně (ZPU1)
 • c) Zkouška pracovní upotřebitelnosti 2.stupně (ZPU2)

Zkouška ZOP slouží k prověření elementární ovladatelnosti a vloh psa k výcviku. Její splnění je podmínkou pro nástup ke zkoušce ZPUI.

Zkouška ZPU1 slouží k ověření přesnosti a ochoty psa předvádět stanovené cviky, její splněni je podmínkou nástupu ke zkoušce ZPU2.

Zkouška ZPU2 má za úkol prověřit všestrannou vycvičenost psa, se zaměřením na precizní provedení cviků, zájem o práci ve všech částech zkoušky a na opravdovost předváděných zákroků.

 

4. Hodnoceni a stanovení známky

 

Dle získaného bodového hodnocení za jednotlivé cviky, části zkoušky a dle celkového počtu bodů se hodnotí práce psovoda a psa v průběhu akce. Při získání určeného počtu bodů je zkouška splněna a stanoví se známka.

 

Hodnocení zkoušku ZOP

 

Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 70. Rozhoduje celkový počet získaných bodů za všechny cviky v obou částech zkoušky dohromady.

 

ZNÁMKY :

výborně 90 - 100 bodů
velmi dobře 80 - 89 bodů
dobře 70 - 79 bodů
nesplnil 0 - 69 bodů

 

 

Hodnocení zkoušky ZPU1

 

Pro splnění zkoušky je nutné získat min.70% bodů v každé její části (1. Zákl.část-min.70 bodů, II. Cviky skup.a spec. min.35 bodů). Z celkového počtu bodů z obou částí se stanovuje známka.

 

ZNÁMKY :

výborně 140 - 150 bodů
velmi dobře 139 - 130 bodů
dobře 129 - 120 bodů
uspokojivě 105 - 119 bodů
nesplnil 0 -104 bodů

Pokud pes v některé části neuspěje (nezíská potřebný min.počet bodů), ukončí rozhodčí posuzování (neplatí pro závody) a pes získává známku "nesplnil".

 

Hodnocení zkouška ZPU2

 

Pro splnění zkoušky je nutné získat min.70% bodů v každé její části (stopa, poslušnost, obrana -70 bodů ). Ze součtu hodů získaných ve všech částech zkoušky se stanovuje výsledná známka.

 

ZNÁMKY :

výborně 286 - 300 bodů
velmi dobře 270 - 285 bodů
dobře 240 - 265 bodů
uspokojivě 210 - 239 bodů
nesplnil 0 - 209 bodů

Pokud pes nezíská v některé části min.počet 70 bodů, ukončí rozhodčí posuzování (neplatí pro závody) a pes obdrží známku "nesplnil".

 

5. Rozhodčí - jeho práva a povinnosti

 

Rozhodčí přezkušuje a hodnotí výkony psů i psovodů při zkouškách a soutěžích (akcích). Delegaci rozhodčích provádí KJ-ČR Brno. Rozhodčí může v odůvodněných případech delegaci odmítnout, nebo, po dohodě s pořadatelem, termín akce přesunut max.o dva týdny před či po stanoveném termínu. Toto však musí s předstihem oznámit KJ-ČR Brno.
Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nelze proti němu uplatňovat protest. Proti formálním závadám zkoušek lze podávat protest u vedoucího akce nejpozději při závěrečném nástupu psovodů.

 • rozhodčí určuje, po poradě s pořadateli, harmonogram akce a oznámí ho při zahajovacím nástupu všem účastníkům
 • rozhodčí má právo požádat o opakování cviku, pokud to považuje za nutné pro objektivnost posouzení
 • rozhodčí nesmí na akci posuzovat psa ve svém vlastnictví ani psa, který byl v jeho držení v době kratší než 6 měsíců před prováděnou akcí. Rovněž nesmí posoudit psy v drženi členů jeho rodiny (za rodinu se považují manžel nebo druh, děti, rodiče a případně jiné osoby žijící s rozhodčím ve společné domácnosti)
 • rozhodčí je povinen velet psovodovi při cvicích poslušnosti, pořadí cviků je určeno ustanovením GŘ . V odůvodněných případech může rozhodčí pořadí cviků změnit (např.cviky skupinové a speciální)
 • rozhodčí může působit jako kladeč cizích stop nebo jako pomocník při hlídání, nesmí však provádět práci pomocníka při přenášení psa ve zkoušce ZPU-I, ani práci figuranta v části "obrana" zkoušky ZPU-2
 • rozhodčí musí včas a přesně poučit pomocníky o jejich práci
 • rozhodčí může posoudit v jednom dni pouze jednu akci
 • rozhodčí má právo odmítnout posuzování v případě, že klimatické podmínky nebo zajištění akce neodpovídají požadavkům, nebo pokud došlo k hrubému narušení akce v jejím průběhu.. tím však nejsou dotčeny jeho nároky na úhradu náležitostí. což platí i v případě, že pořadatel včas neoznámí rozhodčímu odvolání akce
 • pokud je k posuzování akce delegováno více rozhodčích (třeba i dodatečně), je hlavním rozhodčím vždy rozhodčí původně na akci delegovaný, nebo rozhodčí napsaný v delegaci na prvním místě
 • rozhodčí je povinen zaslat řádně vyplněný a podepsaný originál soupisky a kopie bodovacích karet do 14ti dnů po akci delegujícímu orgánu
 • rozhodčí zapisuje úspěšný výsledek zkoušky do průkazu původu psa nebo do jeho výstavního a výkonnostního průkazu.

Školení a jmenování rozhodčích provádí KJ-ČR Brno dle vlastních směrnic.

 

6. Psovod - jeho práva a povinnosti

 

Psovod je osoba, která při zkoušce nebo soutěži vede psa a usměrňuje ho činnost.

 • musí znát ustanovení zkušebního řádu
 • je povinen chovat se ukázněně, řídit se pokyny rozhodčího a pořadatele akce
 • nesmí psa trestat ani se k němu chovat hrubě
 • může v jeden den nastoupit pouze na jednu akci a to maximálně se dvěma psy
 • musí dodržovat platné veterinární předpisy i ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání
 • pokud nastupuje s hárající fenou, musí to předem oznámit pořadateli a nepohybovat se s ní před akci v prostoru určeném k předvádění cviků
 • před zahájením akce musí odevzdat průkaz původu psa nebo výst.a výkon.průkaz, zaplatit startovné a to i v případě, že se na akci nedostaví
 • odpovídá za škody způsobené psem, se kterým ke zkouškám nastoupil
 • na akci se musí dostavit včas a musí být přítomen až do jejího závěru
 • má právo na originál bodovací karty a zápis výsledku zkoušky do průkazu původu psa nebo do výst.a výkon průkazu
 • může požádat rozhodčího, po skončení celkového posuzování, o doporučení výcvikových metod
 • při závodech může s jedním psem nastoupit pouze v jedné kategorii

 

7. Pomocník - jeho práva a povinnosti

 

Pomocník provádí při akci práci:

1. kladeče cizích stop (ZPU2)
2. pomocníka při přenášeni psa (ZOP)
3. pomocníka při hlídání předmětu psovoda (ZPU 1)
4. pomocníka ve skupině osob (ZPU2)
5. figuranta při obraně (ZPU2)

 • nesmí tuto práci provádět pro svého psa ani pro psy členů své rodiny atd.(viz.podmínky pra rozhodčí)
 • musí znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními
 • musí se dostavit na akci včas tak, jak se předběžně dohodne s pořadatelem
 • nesmí prozrazovat účastníkům údaje, které by ovlivnily regulérnost akce
 • může žádat úhradu svých náležitostí

 

8. Společná ustanovení

 

 • akce je zahajována zpravidla nástupem všech účastníků. Rozhodčí při něm sděluje dohodnutý harmonogram akce,který je pro účastníky závazný. Je tedy nutné, aby byli přítomní všichni přihlášení psovodi
 • ukončení akce se provádí také nástupem všech účastníků, při kterém je provedeno vyhodnocení
 • před zahájením posuzování provede rozhodčí prověrku chování psa k cizí osobě : rozhodčí zepředu, normální chůzí přijde k psovodovi (pes je na vodítku, bez náhubku, psovod jej může přidržovat) a provede kontrolu tetovacího čísla nebo jeho absence, toto je možné provést také po hlášeni psovoda
 • výsledek prověrky se nezaznamenává, ale nepřípustné chování má za následek odvolání psa ze zkoušky,

správné chování:

 • sebevědomý
 • pozorný
 • nebojácný

přípustné chování:

 • nejistý
 • těkavý
 • lehce podrážděný

nepřípustné chování:

 • nejistý
 • bázlivý
 • kousavý
 • nezvladatelně útočný

Před zahájením kterékoliv části zkoušky podává psovod rozhodčímu hlášení

 • "Pane (paní) rozhodčí, psovod.............,, se psem.............., je připraven k provedení ......... , po ukončení posuzování kterékoliv části zkoušky podává psovod rozhodčímu podobné hlášení, avšak slova, je připraven" nahradí slovy " hlásí ukončen"
 • při hlášeni stojí psovod v základním postoji, pes sedí u jeho levé nohy, prověšené vodítko má psovod v levé ruce
 • při hlášení před stopou (i v ZPU1) musí psovod uvést způsob označování předmětů, po stopě pak při hlášení rozhodčímu nalezené předměty ukáže

 

9. Výstroj psa, prostory pro výcvik, nářadí a pomůcky

 

Výstroj psa

 

a) obojek

 • jakýkoliv hladký kožený, látkový (popruh) či kovový avšak dostatečně pevný, může být i víceřadý
 • pokud je stahovací nebo polostahovací, nesmí být nastaven na stahování
 • pes má mít pouze jeden obojek (neplatí pro antiparazitní obojky) Používání ostnatého obojku je zakázáno!

b) vodítko krátké:

 • musí mít takovou délku, aby při cvicích poslušnosti mohlo být náležitě prověšeno
 • může mít 1 nebo 2 karabiny (tzv.propínací)
 • psovod ho musí mít stále u sebe a to i tehdy, když vede psa volně - v tom případě má vodítko ukryto v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok

dlouhé:

 • jeho délka je min. 10 m max. l6 m
 • používá se při vypracování stopy

c) postroj

 • téměř zásadně se používá při vypracováváni stop
 • ve vyjímečných případech (po dohodě s rozhodčím) je možné vést psa na postroji i v jiných částech zkoušky - přihlíží se ke specifice plemene

d) náhubek

 • v průběhu celé akce pracuje pes bez náhubku
 • výjimku tvoří pouze cvik "přenesení psa psovodem a cizí osobou" (ZOP) a cvik "hlídání předmětu psovoda" (ZPUI), kde je náhubek povinný

Prostory pra výcvik

 • svou velikostí a povrchem musí odpovídat požadavkům jednotlivých cviků, za jejich přípravu odpovídá pořadatel
 • prostory pro stopy nesmí být narušeny pachem dalších osob nebo větší skupinou zvířat (např.stádo dobytka) a jeho výška nesmí umožňovat vizuální sledování stopy

Nářadí a pomůcky

 • za přípravu a bezpečnost nářadí odpovídá pořadatel akce

Překážka

 • využívá se pro skok vysoký (ZPUI) a aport přes překážku (ZPU2)
 • tvoří ji kolmá stěna 100 -150cm široká, až 100cm vysoká s možností upravení výšky dle požadavků zkuš. řádu (50cm, 80cm. 100cm)

Překážka typu A

 • využívá se pro skok šplhem (ZPU1)
 • tvoří ji dvě stěny dlouhé 190 cm a široké 15Ocm, nahoře spojené a na zemi rozevřené tak, že kolmá výška je 160 cm, na stěnách jsou umístěny tři stoupací latě ve vzdálenosti 5O cm od sebe
 • může se využít i podobná překážka tohoto typu z parkuru pro agility

Kladina nízká

 • využívá se pro stejnojmenný cvik (ZPU2)
 • lávka výšky 100 cm, délky 500 cm, šířky 30 cm s náběhovými prkny v úhlu 30° k pevnému podkladu
 • je možné použit i kladinu z parkuru pro agility

Pokud pořadatel nezajistí odpovídající prostory, nářadí a pomůcky má rozhodčí právo akci ukončit nebo ji vůbec nezahájit.

 

Část třetí ROZSAH ZKOUŠEK

 

ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

 

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.
 3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků . Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to součastně.

 

OBSAH ZKOUŠKY ZOP

 

I.Základní část

 

1. Přivolání - volba ze dvou variant;
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda

2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)

3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)

5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)

 

II. Cviky skupinové a speciální.

 

Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po
dohodě s rozhodčím.

 1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
 3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
 4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
 5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)

CELKEM 100 bodů

Minimální počet bodů pro získání zkoušky (70 bodů)

 

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZOP PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

 

1. PŘIVOLÁNÍ (10)

 

varianta A

Povelu : .. Ke mně " a upažení levé ruku s následným připažením " K noze " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků, Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem " Ke mně ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel " K noze " má pes usednout k noze psovoda.

 

Varianta B

Povely : "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno, příp. "Sedni " a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení) Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel " Volno " musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků.. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí " K noze ". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel " K noze " nebo " Sedni " usedá k jeho levé noze. . Pozn.

Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno " a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

 

2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU (10)

 

Povelu : "K noze " a tlesknout (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni ")
Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu.
Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel " K noze " je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni "). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

 

3.OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10)

 

Obdoba cviku č. 2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 2O cm.

 

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10)

 

Povely "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno
" Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Pozn. U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

 

5. ODLOŽENÍ (10)

 

Povely lehni - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
" Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik také anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod  po předchozí dohodě s rozhodčím odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

 

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 • Počet psů ve skupině je 3-5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.
 • Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, nebo i jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky.
 • Pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní, Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně.

Pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely

 • Vlevo (vpravo 1 protichodem - Povel se vydává, když jde skupina v zástupu za sebou. Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu povelem daného směru (v poloměru cca l m) do protisměru (o 180o), Ostatní pokračují každý až do místa, kde se 1 otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
 • Vlevo (vpravo 1 utočit - Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se l . psovod na povel otáčí v daném směru v poloměru asi 1 m tak dlouho, dokud neuslyší povel: "Směr přímý". Takto lze skupinu navést např., do kolmého směru apod.
 • Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno.
 • Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů plnicích stejný stupeň zkoušky (alespoň 3), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. Tyto psy je povinen připravit pořadatel zkoušek.
 • Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí, Mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. Psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

1. OVLADATELNOST NA VODÍTKA ve skupině (10 bodů) viz cvik č. 2 pro Zákl. část

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ NA VODÍTKU ve skupině (10 bodů)Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku č.4 pro Zákl. část.

3. ODLOŽENÍ V LEŽE ve skupině (10 bodů)
Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.5 pro Zákl. část,

4. PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU (10 bodů)
Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.


Průběh cviku

 

a) pro psy, které unese ledna osoba (závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka) Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl a pod,) a v náručí ho nese S metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku. Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

b) pro psy, kteří musí byt (pro svoji váhu) neseni více osobami
Psovod a cizí osoba (jeden případně více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšeně podložky (lavice, stůl a pod.) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na podložku.


Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

5. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU (10 bodů)
Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu ; igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp.led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí taká za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
Povel : K noze . - tlesknutí dlaní levé ruku na levé stehno " Sedni " (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

 

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI I. STUPNĚ -ZPU 1

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-1

 

1. Stálí psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků.Obecně platí, že u všech cviků zk. ZPU-1 může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.

 

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

 

I. Základní část. (Body)

 

 1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
  a) v klidu s předsednutím před psovoda
  b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů)
 3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 5. Aport volný ( předmět psovoda ) (10 bodů)
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 7. Skok šplhem { překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 8. Odložení { vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu ) (10 bodů)
 9. Volitelný cvik : (20bodů)
  a) hlídání předmětu psovoda
  b) stopa . vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty

CELKEM max. počet bodů za základní část (100 bodů)
min. počet bodů za základní část (70 bodů)

 

II. Cviky skupinové a speciální.

 

Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí,

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka ) (10 bodů)
 3. Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)

CELKEM max. počet bodů za cviky skupinové a speciální (50 bodů)
min. počet bodů za cviky skupinové a speciální (35 bodů)

CELKEM bodů za obě části max. (150 bodů)
Minimum bodů pro získání zkoušky (105 bodů)

 

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKU ZKOUŠKY ZPU-1

 

PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

 

1. PŘIVOLÁNÍ (10 bodů) viz. popis u zk. ZOP

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)) via. popis u zk. ZOP

3. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů)
Provádí se výhradně bez vodítka, jinak plsti popis cviku č.4 u zk. ZOP, avšak posunkové povely musí být prováděny přesně,

4. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů) posunek - pravou rukou ohnutou v lokti 3x kmitnout vztyčeným ukazovákem směrem ke psu.
Psovod stojí s neupoutaným psem sedícím u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "Štěkej", pes musí na jediný povel nejméně 3x hlasitě zaštěkat, Reakce na povel musí být okamžitá (do 3 sek.), Změna polohy není přípustná.
Pozdní reakce na povel, dlouhé prodlevy mezi jednotlivými štěknutími, nevýrazné štěkání či změna polohy jsou chybou, Pokud pes ani jedenkrát nezaštěká v sedě, je cvik anulován.

5. APORT VOLNÝ (10 bodů) Povely : "Aport " - ukázání pravou rukou do směny odhozeného sportu "Pusť" "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže a pod.), Pes sedí při odhazování předmětu volně u nohy psovoda, nesmí být přidržován. Aport se odhazuje na vzdálenost min. 10 kroků. Předmět musí pes přinést těsně před psovoda, pokud ho však nedonese na vzdálenost menší než 3 kroky, není cvik splněn.
Neupoutaný pes sedí u nohy psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odhodí předmět, na další pokyn vysílá psa s povelem "Aport". Pes musí rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k psovodovi, kde s sportem předsedne. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel "Pusť" a předmět psovi odebere. Na další pokyn usměrni psa k noze.

6. SKOK VYSOKÝ (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázáni pravou rukou k překážce "K noze" - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno

Výška překážky :
100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm
80 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 5O cm
5O cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm

Překážka se překonává pouze jedním směrem.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího vyšle psa s povelem " Vpřed " přes překážku a sám ho podél překážky následuje. Za překážkou se na další pokyn rozhodčího psovod zastaví a psa usměrní k noze. Pes by měl překážku překonat bez doteku, za překážkou se sám zařadí k noze psovoda a po povelu "K noze" se posadí.

7. SKOK ŠPLHEM (10 bodů)
Povely : "Vpřed" - ukázání pravou rukou k překážce "K noz " - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
Používá se překážka typu A, vysoká 160 cm, nebo šikmá stěna z parkuru AGILITY. Překážka se překonává pouze jedním směrem.Provedení je stejné jako u cviku č. 6. skok vysoký. Pes by však neměl na překážku a z ní skočit jen dvěma skoky, ale měl by po šikmých stěnách šplhat.

8. ODLOŽENÍ (10 bodů) viz. cvik č. 5 zk. ZOP

Psovod však není v dohledu psa, ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně.

9. VOLITELNÝ CVIK (20 bodů) a)
a)Hlídání:

Povel ; "Hlídej "
Psovod odloží psa na určené místo a položí před něj svůj předmět (nesmí to být výstroj psa ani jeho hračka či pamlsek). Pes zůstává u předmětu volný, není upoután a má náhubek. Psovod odchází vedle od psa na vzdálenost 20 metrů. Pomocník (mohou být i dva) nejprve prochází ve vzdálenosti asi 5 kroků od psa aniž by bral předmět. Pak se pokusí psu předmět odebrat, pes musí pomocníkovi v krádeži přesvědčivě zabránit a svým chováním ho odradit. Pomocník provede po zákroku ještě 2 až 3 kroky ve snaze bránícího psa od předmětu odlákat. Pes se nesmí od hlídaného předmětu zbytečně vzdalovat ani od něj utéct. Nesmí se však ani nechat od něj, v zápalu hlídání, odlákat příliš daleko. Pes se musí po zákroku k předmětu ihned vrátit a dále jej hlídat až do příchodu psovoda. Pomocník může svůj pokus na pokyn rozhodčího i opakovat.
Změna polohy v průběhu cviku není chybou.

b) Stopa

Povely : " Stopa " - ukázání rukou na zem, kde vede stopa "Hledej "
Stopa je vlastní, 100 metrů dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, jsou na ní položeny 2 předměty

 • první na 1. úseku (asi v jeho polovině)
 • druhý stopu ukončuje

Předměty na stopě mohou mít plochu max. 100cm (10cm x 10 cm).

Způsoby označení předmětů

 • zalehnutí,
 • zasednutí,
 • zastaveni,
 • aportování
 • nebo zvedání.

Způsob označení předměty oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. Pokud pes označí předmět, setrvá v poloze označení až do příchodu psovoda. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu.
Stopa nesmí být starší než 15 min., limit pro její vypracování je 10 min. Psovod je na stopě od psa vzdálen min, 10m max. však 15 m.

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

Platí stejná všeobecná ustanovení jako u zkoušky ZOP, o velikostí a složení skupiny však rozhoduje výhradně rozhodčí.

1.OVLADATELNOST VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 2 u zk. ZOP, avšak bez vodítka.

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ VE SKUPINĚ (10 bodů) viz. popis cviku č. 4 u zk. ZOP, provádí se však bez vodítka.

3. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V LEŽE ve skupině (10 bodů) Povel: "K noze" - tlesknutí dlani levé ruku na levé stehno

"Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu "Sedni" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Celá skupina vyjde na pokyn rozhodčího daným směrem, všichni psi jdou neupoutáni u nohy svého psovoda. Na další pokyn psovodi povelem "Lehni" odloží své psy a pokračují v chůzi asi dalších 20 kroků. Na pokyn rozhodčího se zastaví a otočí čelem ke psu. Na další pokyn se vrátí ke psu, který musí ležet až do doby, kdy ho psovod na pokyn rozhodčího posadí.
Pes musí ulehnout ihned po povelu, měl by ležet rovně, ne na boku.Psovod se při pokládání psa nesmí zastavovat, zpomalovat, otáčet se ani jinak ovlivňovat psa. Pes nesmí místo opustit ani měnit polohu, jinak je cvik anulován.

4. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNÉM MATERIÁLU ve skupině (10 bodů) viz, popis tohoto cviku ve zk. ZOP. Psovodi však postupují po určené trase za sebou ve skupině a zastavuji se jednotlivě na pokyn rozhodčího.

5. LHOSTEJNOST K NÁRAZOVÉMU ZVUKU (10 bodů) Tento cvik má prokázat ovladatelnost psa při hluku, se kterým se pes můře běžně setkávat. Nedoporučuje se používat zvuk podobný střelbě. Naopak jako vhodné je možno doporučit např.bouchání železem do dřevěné desky, nebo do plechu, řinčení plechovek, velmi hlasitá hudba apod.
Je na rozhodčím, aby zvážil, zda je zvuk připravený pořadatelem vyhovující.
Tento cvik se provádí zásadně jako poslední, aby nemohl negativně ovlivnit práci psů v průběhu zkoušky.
Celá skupina nastoupí na určené místo. Psi jsou na prověšeném vodítku a přirozeně stojí u svého psovoda. Na pokyn rozhodčího pořadatel vyrobí potřebný zvuk a případně ho několikrát zopakuje.
Psovodi nesmí psy ovlivňovat, mohou je pouze slovně chválit, Psi by měli klidně bez strachu stát, neměli by se lekat.

 

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI II. STUPNĚ ZPU-2

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-2

 

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splněni zkoušky. ZPU-1,
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis zvukových cviků, Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pauze povelů ( mimo vysílání ), Na stopě a obraně je možno používat zvukových i posunkových povelů,

 

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-2

 

I. Stopa stáří 15 min., (100 bodů max) Cizí, 300 m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, min(70bodů)

II. Poslušnost

l. Přivolání s předsednutím před psovodem (10 bodů)
2. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
3. Průchod skupinou osob (10 bodů)
4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) (10 bodů)
5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem) (10 bodů)
6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) (10 bodů)
7. Aport přes překážku (předmět psovoda) (10 bodů)
8. Kladina nízká (jedním směrem) (10 bodů)
9. Vysílání (min.15 m) (10 bodů)
l0. Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
celkem poslušnost (100 bodů)
min. (70 bodů)

III. Obrana

l .Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny ) (10 bodů)
2. Vyštěkání (10 bodů)
3. Přepad psovoda z úkrytu ( náznaky úderů ) (30 bodů)
4. Zadrženi ( hladké, na 30m ) (50 bodů)
celkem obrana (100 bodů)
min. (10 bodů)

CELKEM(stopa,poslušnost,obrana) (300 bodů)
min. (210 bodů)

 

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKÚ ZKOUŠKY ZPU-2

 

STOPA (10 bodů)

 

Povely : "Stopa" - ukázání rukou na zem, kudy vede stopa
"Hledej"

Stopa cizí, 15 min. stará, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty (první asi v polovině l .úseku, druhý stopu ukončuje), limit pro vypracování stopy je l5 min.
Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem.Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 20 cm, Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min.l0 m max. však 15rn. Vzdálí-li se psovod od trasy stopy více než 10 m, nebo pokud pes delší dobu nesleduje stopu, je práce na stopě ukončena.
V případě, že je pokládána více než jedna cizí stopa, psovodi si o pořadí nástupu vypracování musí vždy losovat. Popis označováni předmětů viz, ZPU-1.

 

POSLUŠNOST

 

1. PŘIVOLÁNÍ s předsednutím před psovodem (10 bodů) Povely : " Ke mně " - bez posuvku

" K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz zk, ZOP - Přivoláni - Varianta A

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)
Povel : " K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz, zk. ZOP

3. PRŮCHOD SKUPINOU OSOB (10 bodů)
Povely ; "K noze ", "Sedni "
Tento cvik bezprostředně navazuji na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit.Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokrm rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů) Povely: "Sedni", "Lehni", "Vstaň"
Pes je volně krok před psovodem. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí, Pes po provedení každého povelu zůstává stát v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při provádění poloh opustit své místo.

5. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů) Povel : "Štěkej"
Neupoutaný pes sedl krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá zvukový povel "Štěkej", pes musí bez změny polohy na jediný povel alespoň 3x zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován.
Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zk. ZPU-1.

6. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V STOJE S PŘIVOLÁNÍM (10 bodů) Povely ; "Stůj",  Ke mně", "K noze"
Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem "Stůj" a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze. Změna polohy nebo opuštění místa odložení do přivolání znamená anulaci cviku.

7. APORT PŘES PŘEKÁŽKU (10 bodů) Povely : "Vpřed", "Aport", "Pusť", "K noze"
Jako aport lze použít jakýkoliv předmět mimo hračku psa, výstroj či pamlsek.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou, Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely " Vpřed, Aport ". Povel "Aport" musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí sport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu sport odebere a usměrni ho k noze.
Výška překážky je totožná s výškou pro skok vysoký ve zk. ZPU-1.

8. KLADINA NÍZKÁ ( jedním směrem ) (10) Povely : "Vpřed", "K noze", přip. "Sedni"
Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho podél kladiny následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků ( max, 5 ) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu prováděni cviku na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován.

9. VYSÍLÁNÍ ( min. l5 m ) (10 bodů)
Povely : "Vpřed " - ukázání pravou rukou do určeného směru "Lehni "
Cvik se provádí z výchozího budu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po S krocích ( max, však 10 ) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou. Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován,

10. ODLOŽENÍ ( na 50 kroků, psovod v úkrytu ) (10) Povely ; " Lehni " " Zůstaň "
Popis cviku viz. 2k. ZPUI cvik č,8 dodrží se však předepsaná vzdálenost 50 kroků.

 

OBRANA

 

1. PRŮZKUM TERÉNU (30 x 40 kroků, 4 zástěny) (10 bodů)
Povely : " Vpřed" , " Revír" - ukázání rukou do směru " Zpět" nebo " Ke mně"
Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě vysílá psa k prověřeni zástěn. Pes musí zástěny obíhat, K tomuto cviku je možno vyžít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků.
V přírodním terénu nesmí být použity zástěny.

2. VYŠTĚKÁNÍ (10 bodů)
Povel: "K noze "

Navazuje na předchozí cvik.
Jakmile pes pomocníka najde, má jej trvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 3m. Pokud es nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat, Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze:
Jiné označení pomocníka než štěkáním není povoleno. Pokud pes pomocníka drží za rukáv neboje] vytrvale napadá; vyštěkání je anulováno.

3. PŘEPAD PSOVODA Z ÚKRYTU (30 bodů)
Povely ; "Drž", "Pust'"
Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psovoda. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze.
Každý další povel k pouštění znamená ztrátu až 3 bodů. Pokud pes nepustí ani na 3.povel (tj. l . povolený a 2 navíc), je cvik anulován.

4. ZADRŽENÍ (hladké, na 30 kroků) (50 bodů)
Povely : "Drž" "Pust'"
Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery nenaznačuje. Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí.
Pokud pes nepustí ani na 3.povel, může psovod, na pokyn rozhodčího, dojit ke psu a dát 4. povel ze vzdálenosti 5 kroků. Pustí-li pes na 4.povel, je jeho bodové hodnocení max. 10 bodů, nepustí-li je cvik anulován.

Zkušební řád TART

Platný od 1. 5. 1995 a doplněný na doškolení rozhodčích v Teplicích 4. 3. 2000 a 24. 3. 2001
 


Všeobecná část

 

Posláním zkušebního řádu je přezkušování psů služebních a pracovních plemen v přirozených podmínkách, zaměřených na ostrahu majetku a ochranu osob a podporuje i sportovní vyžití psovodů.

 

Organizace a pořádání zkoušek

 

Zkoušky a soutěže (dále jen zkoušky) schvaluje výcviková komise Svazu na základě žádosti o delegování rozhodčího, kterou zasílá pořadatel. Uspořádat zkoušky z výkonu může každá základní organizace nebo region Svazu, pokud má pro pořádání zkoušek vhodné prostory a pomůcky.

Pořadatel zkoušek určuje vedoucího, který je po celou dobu akce v neustálém kontaktu s rozhodčím. Vedoucí zkoušek zpracovává soupisku, kterou řádně vyplněnou, odesílá rozhodčí v originále bezprostředně po ukončení akce předsedovi výcvikové komise.

Zkoušek se může zúčastnit každý, kdo svými psychickými, fyzickými a odbornými schopnostmi splňuje předpoklady pro vedení psa a zvládá jej za každé situace.

Ke zkouškám jsou připuštěni psi a feny (dále jen psi) i bez prokázaného původu, avšak svou stavbou těla musí splňovat předpoklady pro úspěšné absolvování zkoušek a případného praktického využití.

Ke zkouškám jsou připuštěni psi zdraví, nezranění, feny do první poloviny březosti a po ukončení sedmého týdne po porodu. Psovod, který se zúčastní zkoušek s háravou fenou, je povinen oznámit tuto skutečnost vedoucímu zkoušek a zajistit její izolaci od ostatních psů tak, aby nebyla narušena regulérnost akce.

Psovod zodpovídá za škody způsobené psem po celou dobu trvání akce.

Každý psovod po ukončení akce obdrží zápis o vykonané zkoušce. Úspěšná zkouška je rozhodčím zapsána do výkonnostní knížky.

Bodové ohodnocení rozhodčím je konečné a nelze proti němu podat protest. Protest lze podat pouze v případě kdy rozhodčí nedodrží ustanovení zkušebního řádu. Protest podává vedoucí akce písemně, ihned po skončení akce, předsedovi výcvikové komise.

 

Základní kritéria posuzování

 

Bodové hodnocení výkonů je stanovené výcvikovou komisí a schválené výkonným výborem Svazu.

K zapsání zkoušky musí být splněno 70% bodů ve všech disciplínách (stopa, poslušnost, obrana).

 

Ztrátové body

 

Drobná chyba minus  1 - 2  body
Hrubá chyba minus  3 - 5  bodů
Nesplnění cviku 0 bodů

 

 

Nesplnění cviku

 

Ke ztrátě celé určené bodové hodnoty dochází buď okamžitě (cviky jednoduché) nebo souhrnem drobných či hrubých chyb (cviky složité) kdy dílčí bodové ztráty dovršily nebo překročily určený bodový rozsah cviku.

 

Hrubé chyby

 

Do této skupiny jsou zařazeny chyby, které ohrožují splnění cviku již ve svém menším souhrnu. Vznikají zpravidla z metodických chyb při nácviku, z povahových vlastností psa, nebo nedokončením cviku požadované způsobilosti.

 

Drobné chyby

 

Tyto chyby mohou rovněž ve svém souhrnu, případně v souhrnu s chybami hrubými, ohrozit splnění předepsaného cviku. Vyplývají především z nedostatečné ovladatelnosti, drobných nepřesností, pozdní reakce psa, chybné povelové techniky nebo z nesprávného chování psovoda.

Využívání ztrátových rozpětí musí být úměrné nejen rozsahu chyby, ale i rozdílnosti stupně nebo druhu zkoušky.

Při posuzování poslušnosti je velmi důležité věnovat pozornost vztahu mezi psovodem a psem. Při hodnocení práce psa se klade důraz nejen na přesnost provedení jednotlivých výkonů, ale především na ochotu, s níž pes cviky plní. Jakékoli projevy strachu před psovodem, hovořící jasně o způsobu nácviku, je třeba posuzovat co nejpřísněji.

 

Zkušební řád TART obsahuje tyto zkoušky

 

ZMT Zkouška základního minima
T 1 Zkouška všestranného psa prvního stupně
T 2 Zkouška všestranného psa druhého stupně
T 3 Zkouška všestranného psa třetího stupně
OPT 1 Zkouška psa obranáře prvního stupně
OPT 2 Zkouška psa obranáře druhého stupně
OPT 3 Zkouška psa obranáře třetího stupně
SPT 1 Zkouška psa stopaře prvního stupně
SPT 2 Zkouška psa stopaře druhého stupně
SPT 3 Zkouška psa stopaře třetího stupně


Při absolvování zkoušek je zkouška ZMT výchozí zkouškou pro zkoušky všestranné. Zkoušky speciální je možno absolvovat bez vykonání zkoušky ZMT.

 

Zkouška ZMT

 

Prováděcí připomínky

 

Minimální stáří psa ke splnění této zkoušky je 10 měsíců. Předmět pokládaný na konec stopy nesmí být větší jak 10 x 10 x 1 cm a nesmí se nápadně odlišovat od terénu, na kterém je stopa.

Stopovací šňůra používaná k vedení psa na stopě musí mít délku 10 - 12 m. Volné vedení psa na stopě je nepřípustné. Při postupu psa na stopě je možno chválit a povzbuzovat, čím méně se však těchto povelů používá, tím vyšší je bodové hodnocení. Stopovací šňůrou lze přibrzdit pouze rychlost postupu psa, stahování psa do směru stopy je nepřípustné a může vést k odvolání psa ze stopy.

Při poslušnosti se jako aportu používá libovolný předmět psovoda, mimo výstroje psa. Při dlouhodobém odložení se jedenkrát vystřelí z pistole ráže vyšší jak 6mm. Pokud pes po výstřelu opustí určené místo, rozhodčí práci ukončí a v další části zkoušky se nepokračuje.

Obrana začíná vyštěkáním pomocníka na přímo, kdy ve vzdálenosti 30 kroků se nachází poloukrytý pomocník. Psovod vyšle psa s povelem "revír" a sám zůstává na místě. Po vyštěkání na povel rozhodčího se přesune psovod ke psu a pokračuje prohlídkou a výslechem. Zbraň má pomocník pouze při vyštěkání, při všech kousačkách je pomocník neozbrojen.

 

Pachové práce

 

Stopa vlastní, 150 kroků dlouhá, 15 min. stará s jedním obloukem napodobujícím pravý úhel, zakončená předmětem psovoda. Limit na vypracování 7 min. 50 bodů
Celkem 50 bodů

 

Poslušnost

 

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Aport volný 10 bodů
Štěkání na povel u nohy 10 bodů
Odložení psa 10 bodů
Celkem 50 bodů

 

Obrana

 

Vyštěkání pomocníka 10 bodů
Prohlídka a výslech 5 bodů
Napadení při výslechu 15 bodů
Hladké zadržení 10 kroků 20 bodů
Celkem 50 bodů

 

Zkoušky T 1 až T 3

 

Prováděcí připomínky

 

Na zkoušku T 1 mohou nastoupit psi a feny (dále jen psi), kteří dosáhli stáří 12 měsíců. Zkoušky na sebe metodicky navazují, proto pro splnění zkoušky vyšší je podmínkou složení zkoušky nižší.

Zkoušky mohou být organizovány jako samostatná akce nebo jako soutěž se zapsáním zkoušky při splnění 70% limitu ve všech třech disciplínách. Budou-li zkoušky organizovány jako samostatná akce je minimální počet startujících psovodů 5, maximální 10. Pokud budou zkoušky zapisovány při soutěži, doporučuje výcviková komise minimální počet v každé kategorii 3 psovodi.

Při rovnosti bodů dvou či více závodníků při soutěži, rozhoduje vždy poslušnost, pak obrana a naposledy pachové práce. Pokud by ani toto nerozhodlo o pořadí, rozhodují jednotlivé cviky poslušnosti, tak jak jdou po sobě.

 

Pachové práce

 

Tvar stopy, její délku, stáří i umístění předmětů určí rozhodčí podle požadavků zkoušky a podle terénních podmínek. Při kladení cizích stop může být přítomen pouze rozhodčí, vedoucí zkoušek (ředitel závodu) a kladeč. Psovod nesmí znát směr, tvar a místo ukončení stop, ani místa rozložených předmětů na stopě. Stopa se nesmí klást v takových kulturách a na takovém terénu, který by prozrazoval její směr. Předměty pokládané na stopu se nesmí barevně odlišovat od terénu, na němž je stopa položena, a nesmí svojí velikostí přesahovat rozměr 10 x 10 x 1 cm. Vhodnost předmětů přezkoumá rozhodčí před jejich použitím. Kladeč umístí předměty přímo na stopu podle pokynů rozhodčího. Předměty se nesmějí pokládat na lomy nebo do jejich přímé blízkosti. Poslední předmět ukončuje stopu. Začátek stopy označuje tabulka před níž jeden krok se nachází nášlap. Na nášlapu se kladeč pohybuje asi minutu, přičemž nesmí do terénu botou vyrývat značky. Pak vykročí normálním krokem. Po položení posledního předmětu přeruší souvislý sled stopy a několika skoky do strany kladení stopy ukončí. Kladeč nesmí psovodům vyzrazovat směr ani tvar stop.

Jakmile stáří stopy odpovídá požadavkům zkoušky, vyzve rozhodčí psovoda k podání hlášení, při kterém se psovod rozhodčímu představí jménem, oznámí i jméno psa a sdělí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje nalezené předměty. Sdělení je závazné, pes musí potom všechny předměty na stopě nalezené označit stejným způsobem. Potom rozhodčí ukáže psovodovi místo, kde má psa uvést na stopu. Nerozhoduje, použije-li psovod stopovací vodítko nebo nechá-li psa pracovat samostatně. Psovod musí sledovat psa ve vzdálenosti nejméně 10 kroků. Použije-li psovod stopovací vodítko, nesmí jím psa ovlivňovat k setrvání na stopě. Může jen mírným přitažením zpomalit jeho postup. Psa na stopě lze povzbuzovat a chválit, čím méně se však tyto prostředky používají, tím výše se práce posuzovaného psa hodnotí. Limity stanovené pro vypracování stop má právo změnit a to jak směrem dolů, tak směrem nahoru pouze hlavní rozhodčí, vždy s ohledem na terén nebo počasí, při kterém jsou pachové práce prováděny.

 

Poslušnost

 

Poslušnost je předpokladem pro úspěšný výcvik psa. Poslušnost nesmí být samoúčelná a musí se projevovat i v ostatních částech výkonu. Kromě cviků vyžadujících poslušnost jsou do této části zařazeny i výkony předpokládající obratnost, odvahu a jiné vlastnosti, které musí pes mít, aby byl použitelný v praxi. Psovod přenáší své povely na psa vždy až na povel rozhodčího, toto ustanovení platí jak pro poslušnost, tak pro obranu i pro činnost figurantů.

Při zkouškách T 1 a T 2 se při poslušnosti mohou používat jak zvukové, tak posunkové povely. Oslovit psa jménem před povelem se však povoluje pouze u přivolání. U ostatních cviků se povoluje pouze povel plus posunek. Jako aportu se u zkoušek T 1 až T 3 používá dřevěná činka psovoda. Ke střelbě používat vyšší kalibr zbraně, neboť běžně používaný "poplašňák" je jako náhrada nárazového hluku velmi slabý. Přezkušování odolnosti vůči výstřelu se doporučuje u cviků odložení za pochodu nebo u dlouhodobého odložení. Spojovat přezkušování střelby s aportem se zvláště u nižších zkoušek nedoporučuje pro nežádoucí spojitost. U zkoušky T 3 nelze používat zvukové povely u cviků č. 2, 6, 7. U cviků 1, 3, 10 se nepoužívají posunkové povely. Při přivolání z vysílačky se použije pouze jméno psa a posunek k přivolání před sebe. Použije-li psovod při poslušnosti náhubek, se ponechává na jeho vůli. U zkoušky T 3 se cvik vysílání na 50 kroků provádí na konkrétní cíl (praporek).

 

Obrana

 

Při zkouškách očekáváme hlavně opravdovost zákroku psa a posuzujeme, jak by pes byl schopen podobné úkoly plnit v praxi. Pozornost věnujeme i dostatečné ovladatelnosti. Průzkum terénu se provádí zásadně v přírodním prostředí. Nahrazovat terén umělými zástěnami je zakázáno.

Jako označení nalezené osoby se uznává pouze jediný způsob a tím je vyštěkání. Při provádění cviku vyštěkání pomocníka u všech všestranných zkoušek je na rozhodnutí psovod, zda použije ochranný náhubek, či nikoliv. V případě použití náhubku pes, který bude ohodnocen plným počtem bodů, intenzivně vyštěkává, pomocníka nenapadá, těsné obíhání úkrytu pomocníka není chybou. Občasné narážení do figuranta nebo méně intenzivní vyštěkávání je hodnoceno jako drobná chyba. Trvalejší napadání a slabé vyštěkání je hrubou chybou, intenzivní napadání bez hlasového projevu je hodnoceno jako nesplnění cviku. Napadne-li pes pomocníka, zůstávají mu body za průzkum terénu. Jestliže pes figuranta v terénu nenajde, nevyštěká nebo se od nalezeného pomocníka vzdálí, ztrácí body i za průzkum terénu pro jeho bezúčelnost. Posuzování práce bez náhubku, je dostatečně známé a tedy shodné. Orientační metráž pro průzkum terénu: T 1  40x50 kroků, T 2  60x100 kroků, T 3  80x100 kroků. Ovládat psa v terénu může psovod libovolným způsobem, např. ultrazvukovou píšťalkou. Lze však používat pouze jeden zvolený povel. Kombinace několika povelů jako tleskání, volání apod. se nepovoluje.

Po vyštěkání pomocníka vyzve psovod označenou osobu, aby vystoupila z úkrytu, postavila se čelem k psovodovi a odhodila zbraň. Vyzývat pomocníka, aby zvedl ruce nad hlavu není nutné, pouze ho upozorníme, aby stál v klidu. Poté psovod položí psa a provede prohlídku nalezené osoby. Po prohlídce se vrátí ke psu, psa si posadí k noze a probíhá výslech. Ostatní cviky, jako napadení psovoda při výslechu či prohlídce, probíhají podle požadavků té které zkoušky. Veškerá činnost pomocníka nebo pomocníků se děje vždy až na povel rozhodčího. Při krátkých kousačkách pouští pes vždy až na povel psovoda. Pouští-li pes samostatně po klidu pomocníka, není to chybou.

Hlídání pachatele po dobu určenou ZŘ probíhá tak, že psovod po upravení hlídané osoby do polohy, kterou jí určí, položí psa do vzdálenosti 5 kroků a sám odejde do úkrytu, který mu určí rozhodčí. Po uplynutí doby pro hlídání dá rozhodčí povel pomocníkovi, aby se pokusil psovi odejít. Jakmile pes zakročí, pomocník krátce zabojuje a pak přestane klást odpor a postaví se do klidu. Pes by měl klidně stojícího pomocníka pustit a dál soustředěně hlídat. Poté dá rozhodčí povel psovodovi, aby si pro psa přišel. Nepustí-li pes pomocníka, ztrácí pouze 5 bodů za pouštění.

Při všech dlouhých zadrženích, jak hladkém, zkoušce odvahy i při kontrolním výkonu, odchází vždy psovod od pomocníka a jakmile dosáhne požadované vzdálenosti, počne pomocník pokřikem psovoda i psa provokovat. Poté psovod vyzve figuranta, aby zůstal stát a po jeho pokusu o útěk vypouští psa k zadržení. Psovod okamžitě, a to co nejrychleji, následuje svého psa až do bezprostřední blízkosti střetu pomocníka se psem. Přestane-li pomocník klást odpor, může psovod psa na povel rozhodčího odvolat. Opustí-li pes pomocníka, ztrácí bodové ohodnocení za zadržení. Nepustí-li pes pomocníka ani na povel psovoda, ztrácí 5 bodů za pouštění.

Jako zbraně používá pomocník softu, neboť údery prutem jsou v současné době zakázány spolkem pro ochranu zvířat. Při zkoušce T 1 nepoužívá pomocník obušek vůbec. Při zkoušce T 2 pouze při zkoušce odvahy, kdy se snaží po zákusu odradit psa dvěma údery na povolená místa. Při zkoušce T 3 použije pomocník obušku při kontrolním výkonu a to třemi údery po zákusu. Pomocník může mít u sebe obušek u všech zkoušek při vyštěkání jako náhražku simulující zbraň.

Doporučuje se používat ochranných celoobleků hlavně u speciálních zkoušek (zákroky v místnosti apod.). Při provádění výkonu hladké zadržení ve všech stupních zkoušek zásadně nepoužívat rukávů, které mají krytí pouze do poloviny paže (FRABO). Obecně platí, že se závodník na akcích TARTu může setkat při obraně se všemi druhy ochranných rukávů, včetně manžet.

 

Zkouška T 1

 

Pachové práce

 

Stopa vlastní, 30 min. stará, 450 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty psovoda na stopě. Limit na vypracování stopy 10 min. 100 bodů
Celkem 100 bodů

 

Poslušnost

 

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů
Odložení za pochodu vleže 10 bodů
Aport volný 10 bodů
Aport přes překážku 80 cm 10 bodů
Kladina nízká 1 m jedním směrem 10 bodů
Štěkání na povel u nohy psovoda 10 bodů
Dlouhodobé odložení 10 bodů
Střelba 10 bodů
Celkem 100 bodů

 

Obrana

 

Průzkum přírodního terénu 10 bodů
Vyštěkání nalezené osoby 20 bodů
Prohlídka a výslech 10 bodů
Napadení psovoda při výslechu 20 / 5 bodů
Hladké zadržení na 50 kroků 30 / 5 bodů
Celkem 100 bodů

 

Zkouška T 2

 

Pachové práce

 

Stopa cizí, 1hod. stará, 900 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě. Limit na vypracování stopy 15 min. 100 bodů
Celkem 100 bodů

 

Poslušnost

 

Přivolání psa za pochodu k noze 10 bodů
Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň 5 kroků před psovodem 10 bodů
Odložení za pochodu ve stoje 10 bodů
Aport přes překážku 1 m 10 bodů
Šplh přes překážku typu A jedním směrem 10 bodů
Kladina se žebříky jedním směrem 10 bodů
Štěkání ve stoje 5 kroků před psovodem 10 bodů
Dlouhodobé odložení 10 bodů
Střelba 10 bodů
Celkem 100 bodů

 

Obrana

 

Průzkum přírodního terénu 10 bodů
Vyštěkání nalezené osoby 15 bodů
Prohlídka a výslech 5 bodů
Napadení psovoda při prohlídce 15 / 5 bodů
Doprovod 5 bodů
Hladké zadržení na 100 kroků 20 / 5 bodů
Zkouška odvahy 20 bodů
Celkem 100 bodů

 

Zkouška T 3

 

Pachové práce

 

Stopa cizí, 2 hod. stará, 1600 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, dva předměty kladeče na stopě. Limit na vypracování stopy 20 min. 100 bodů
Celkem 100 bodů

 

Poslušnost

 

Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň 20 kroků před psovodem 10 bodů
Odložení za pochodu vsedě 10 bodů
Aport šplhem přes překážku A 180 cm 10 bodů
Kladina se žebříky oběma směry 10 bodů
Štěkání vleže 20 kroků před psovodem 10 bodů
Plížení psa z 10 kroků k psovodovi 10 bodů
Vysílání psa na 50 kroků 10 bodů
Přivolání psa před sebe 10 bodů
Dlouhodobé odložení, psovod v úkrytu 10 bodů
Celkem 100 bodů

 

Obrana

 

Průzkum přírodního terénu 10 bodů
Vyštěkání nalezené osoby 10 bodů
Prohlídka, výslech, doprovod 10 bodů
Napadení psovoda při doprovodu 10 / 5 bodů
Hlídání pomocníka po dobu 2 min. 10 / 5 bodů
Kontrolní výkon na 200 kroků 35 / 5 bodů
Celkem 100 bodů

 

Zkoušky OPT 1 až OPT 3

 

Zkouška OPT 1

 

Prováděcí připomínky

 

Náplň poslušnosti odpovídá základnímu požadavku na ovladatelnost psa. Při dlouhodobém odložení, které se provádí zásadně na závěr poslušnosti, se přezkušuje odolnost vůči výstřelu. Pokud pes po výstřelu opustí určené místo, rozhodčí práci ukončí a pes v další části zkoušky nepokračuje.

Průzkum přírodního terénu o rozměrech 60x150 kroků se provádí v náhubku. Označení pomocníka musí být aktivní tzn. pes musí štěkat, napadat nebo obojí. Pouhé stání u pomocníka je nedostatečné. Pokud psovod se psem přejde úkryt pomocníka o 20 kroků, rozhodčí jej zastaví a vyzve pomocníka, aby vystoupil z úkrytu. Psovod může v práci pokračovat od prohlídky. Tiché označení a nenalezení pomocníka vede ke ztrátě bodů za průzkum i označení.

Postup psovoda po určené ose musí být tichý a povely pro psa nehlučné. Přivolávat psa ze směru je povoleno buď povelem anebo krátkým písknutím. K vysílání do směru je povolen posunek.

Po označení pomocníka se na povel rozhodčího přemístí psovod ke psu, psa si přivolá k noze, sejme psovi náhubek a provede prohlídku pomocníka. Při prohlídce dojde k přepadu psovoda pomocníkem. Pes by měl razantním zákrokem pokus o přepad zlikvidovat. Po puštění pomocníka pokračujeme zhruba 20 m eskortou, při které opět pomocník psovoda napadne. Po puštění pomocníka zůstává pomocník u rozhodčího a psovod se psem na vodítku odchází do vzdálenosti 100 kroků. Na povel rozhodčího se psovod zastaví a pomocník začne pokřikem a posunky psovoda slovně napadat. Na další povel rozhodčího provádí psovod se psem kontrolní výkon. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění. Při kontrolním výkonu, by měl pomocník na psa zaútočit až v okamžiku, kdy pes pomocníka dostihuje, tedy ze vzdálenosti ne větší než deset kroků. Po puštění a odvolání psa se první část obrany ukončí.

Při cviku hlídání předmětu, určí rozhodčí psovodovi místo, kde odloží psa v náhubku, a psovod položí před psa svůj osobní předmět. Pes nesmí na předmětu ležet. Po povelu hlídej, odchází psovod do úkrytu tak, aby na psa viděl (bezpečnostní důvody, sundání náhubku a pod.). Pes však psovoda vidět nesmí. Po době, kterou určí rozhodčí, vyjde pomocník a bude se pokoušet odlákat psa od předmětu, nebo mu předmět sebrat. Pes klidně procházejícího pomocníka nesmí napadat, zaútočit by měl až při pokusu jej slovně ovlivňovat a nebo při přímém pokusu mu předmět odebrat.

Neúplatnost psa se přezkušuje v náhubku, kdy pes je uvázán na místo určené rozhodčím, psovod je v úkrytu a cizí osoba se pokusí psa odvázat a odvést. Pes musí tomuto pokusu razantně a sebevědomě zabránit.

 

Poslušnost

 

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů
Štěkání na povel u nohy 10 bodů
Odložení 25 kroků 10 bodů
Celkem 50 bodů

 

Obrana

 

Průzkum přírodního terénu 20 bodů
Označení pomocníka 20 bodů
Prohlídka 10 bodů
Přepadení při prohlídce 15 / 5 bodů
Eskorta a přepad 25 / 5 bodů
Kontrolní výkon na 100 kroků 95 / 5 bodů
Hlídání předmětu 20 bodů
Neúplatnost psa 30 bodů
Celkem 250 bodů

 

Zkouška OPT 2

 

Prováděcí připomínky

 

V objektu, který schválí rozhodčí po dohodě s vedoucím zkoušek, je ukryt pomocník. Psovod, se psem bez náhubku, vyzve pomocníka, aby opustil úkryt. Po neuposlechnutí výzvy vyšle psovod psa k průzkumu objektu. Pes musí samostatně a plánovitě prověřit objekt a nalezenou osobu označit.

Přepad psovoda ze zálohy probíhá tak, že psovod s upoutaným psem bez náhubku je za pochůzky přepaden skrytým pomocníkem. Pes musí na přepad reagovat razantním a tvrdým zákusem, který zabrání napadení psovoda. Při zákusu pouští psovod vodítko.

Likvidace výtržnosti je prováděna na volném prostranství, kdy dva pomocníci simulují dva výtržníky, kteří svým hlučným chováním ruší kupříkladu noční klid. Psovod se psem na vodítku a v náhubku je vyzve k zastavení a vyzývá je ke klidu. Po této výzvě jeden z pomocníků psovoda napadne a po zákroku psa se druhý pomocník dává na útěk. Pes musí klidně stojícího prvního pomocníka opustit a pronásledovat prchajícího, kterého se snaží údery náhubkem zastavit a znemožnit mu další útěk. Po zastavení druhého pomocníka si psovod s prvním pomocníkem dojde pro psa. Vzdálenost mezi likvidovanými pomocníky nesmí být větší než 25 kroků.

Zákrok v místnosti se provádí v objektu, kde je imitována velmi hlučná zábava, kde dochází k výtržnostem. Psovod se psem vstoupí do místnosti a vyzývá osoby zde zúčastněné ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, gestikulací a hází po dvojici lehké předměty jako plastikové láhve, papírové krabice a pod. Po určené době, na povel rozhodčího jeden z návštěvníků opatřený ochranným oděvem, manžetou nebo rukávem, podnikne na psovoda útok. Psovod drží psa po celou dobu zákroku na vodítku.

Kontrolní výkon probíhá tak, že první pomocník ve vzdálenosti 150 kroků provádí protiútok a v momentě, kdy pes s prvním pomocníkem bojuje, vybíhá z úkrytu vzdáleného zhruba třicet metrů druhý pomocník a snaží se psa odehnat. Pes musí prvního pomocníka okamžitě pustit a zlikvidovat útok druhého pomocníka. Psovod běží za psem okamžitě po vypuštění. Po odvolání psa vyzve pomocníky, aby se chovali klidně a zadním doprovodem je odvede k rozhodčímu.

 

Poslušnost

 

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů
Štěkání na povel u nohy 10 bodů
Odložení 25 kroků 10 bodů
Celkem 50 bodů

 

Obrana

 

Průzkum objektu a označení pomocníka 30 bodů
Přepad psovoda při pochůzce 15 / 5 bodů
Likvidace výtržnosti (dva pomocníci) 30 bodů
Zákrok v místnosti 40 bodů
Kontrolní výkon 150 kroků (dva pomocníci) 130 bodů
Celkem 250 bodů

 

Zkouška OPT 3

 

Prováděcí připomínky

 

Výcviková komise TARTu doporučuje, aby se nejvyšší obranářská zkouška skládala na vrcholových soutěžích, jako je kupříkladu Velká cena, či jiné závody konané podle této zkoušky vzhledem ke konkurenci ostatních závodníků i vzhledem k tomu, že je tato zkouška vlastně zkouškou dvoudenní.

Všechny disciplíny probíhají podle propozic zkušebního řádu TART.

Avizace se provádí zásadně v noci, kdy je závodníkovi určena rozhodčím osa postupu, na které se ukrývá nejvýše 3 kroky od osy pomocník. Psovod se psem na vodítku postupuje po dané ose a pes musí psovoda, pokud možno tichým způsobem, upozornit na přítomnost ukrytého figuranta. Pokud je psovod přesvědčen, že pes pomocníka zaregistroval, zastaví se a oznámí rozhodčímu tuto skutečnost. Rozhodčí se rozsvícením svítilny přesvědčí o přítomnosti pomocníka a práci ohodnotí. Pokud se psovod zmýlí, je cvik ukončen.

Noční hladké zadržení se provádí tak, že psovod se psem stojí na určeném místě, ve vzdálenosti 60 kroků se objeví pomocník, který může být na krátkou dobu osvětlen kuželem svítilny anebo ve tmě způsobí hluk, který upozorní psa na jeho přítomnost. Psovod vyzve pomocníka povelem stůj a psa v zápětí vypouští k zadržení. Psovod vybíhá současně se psem. Po doběhnutí psovoda dojde k odvolání psa a psovod ohlásí rozhodčímu ukončení práce.

 

Poslušnost

 

Přivolání psa za pochodu k noze 10 bodů
Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů
Odložení za pochodu vleže 10 bodů
Aport přes překážku 1 m 10 bodů
Šplh přes překážku 180 cm tam i zpět 10 bodů
Kladina nízká 1 m jedním směrem 10 bodů
Štěkání psa u nohy psovoda 10 bodů
Dlouhodobé odložení 25 kroků 10 bodů
Střelba 10 bodů
Celkem 100 bodů

 

Obrana

 

Denní práce
Průzkum objektu - označení pomocníka 30 bodů
Zákrok v místnosti 30 bodů
Přepad psovoda 20 bodů
Výslech, doprovod 10 bodů
Hladké zadržení pomocníka 150 kroků 45 / 5 bodů
Kontrolní výkon 200 kroků 95 / 5 bodů
Noční práce
Avizace za pochodu 30 bodů
Hladké zadržení pomocníka 60 kroků 30 bodů
Celkem 300 bodů

 

Zkoušky SPT 1 až SPT 3

 

Zkouška SPT 1

 

Prováděcí připomínky

 

Při poslušnosti v době, kdy je pes odložen, se jedenkrát vystřelí z pistole. Pokud pes po výstřelu opustí místo, je poslušnost ukončena a v další části zkoušky se nepokračuje.

Pro vypracování stopy platí stejné podmínky jako u T2.

 

Nalezení ztraceného předmětu

 

po vypracování stopy odchází psovod se psem do vnitřního prostoru položené stopy a po cestě upustí za sebe libovolný předmět (výstroj psa není chybou) tak, aby to pes nezpozoroval. Po ujití 30 kroků se psovod zastaví a začne se prohledávat, naznačuje tak, že něco hledá. Po krátké době dá psovi povel "hledej-aport" a posunkem naznačí psovi směr hledání. Pes by se měl okamžitě pomocí čichu a zraku zorientovat a ztracený předmět nalézt a přinést zpět k psovodovi.

Rozlišení probíhá v pachově čistém prostoru tak, že pes je odložen v místě vzdáleném od pachové práce asi 25 kroků. Na povel rozhodčího psovod s pomocníkem odejdou do určeného prostoru, kde před sebe odhodí předměty k rozlišení. Pomocník dva a psovod jeden. Pak se oba vrátí na určené místo. Psovod přivede psa do vzdálenosti 5 kroků od předmětů. Z připraveného igelitového sáčku, kde má ostatní předměty, dá psovi načichat a vyšle psa k vypracování cviku. Pokud pes předmět přinese, provedeme druhý pokus s jiným předmětem. Vyslat psa k předmětům lze pouze dvakrát a po celou dobu činnosti nesmí psovod psa ovlivňovat žádnými povely. Pokud tak učiní, je cvik anulován. U zkoušek SPT 1 a SPT 2 se další disciplíny pachových prací, jako jsou rozlišovačky apod., provádějí až po úspěšném vypracování stopy (minimálně 70 bodů).

 

Pachové práce

 

Stopa cizí, 60 min. stará, 900 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování stopy 15 min. 100 bodů
Nalezení ztraceného předmětu psovoda na vzdálenost 30 kroků. 20 bodů
Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi dvěma cizími předměty pomocníka, dva pokusy. 30 bodů
Celkem 150 bodů

 

Poslušnost

 

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů
Aport volný 10 bodů
Odložení 25 kroků 10 bodů
Celkem 50 bodů

 

Zkouška SPT 2

 

Prováděcí připomínky

 

Shodné jako u zkoušky psa stopaře prvního stupně, rozdíl je pouze v počtu pomocníků při rozlišení předmětu.

 

Pachové práce

 

Stopa cizí, 2 hod. stará, 1600 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování stopy 20 min. 100 bodů
Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi čtyřmi cizími předměty pomocníků, dva pokusy. 50 bodů
Celkem 150 bodů

 

Poslušnost

 

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů
Aport volný 10 bodů
Odložení 25 kroků 10 bodů
Celkem 50 bodů

 

Zkouška SPT 3

 

Prováděcí připomínky

 

Každou stopu musí pokládat jiný kladeč. Rozhodčí určí, v jakém pořadí se budou stopy vypracovávat. Časový odstup mezi oběma stopami je minimálně dvě hodiny.

 

Pachové práce

 

Stopa cizí, 2 hod. stará, 800 kroků dlouhá, třikrát lomená - dvakrát v pravém a jedenkrát v ostrém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování 15 min. 100 bodů
Stopa cizí, 4 hod. stará, 1500 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, položená na dvou rozdílných terénech. Limit na vypracování 25 min. 100 bodů
Celkem 200 bodů

 

Poslušnost

 

Přivolání psa před sebe 10 bodů
Ovladatelnost na vodítku 10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 bodů
Aport volný 10 bodů
Odložení 25 kroků 10 bodů
Celkem 50 bodů

 

Zkušební řád  "Mondio-Ringu"

platný od 1.1.1994.

 

Schválený jako mezinárodní zkušební řád komisí pro pracovní kynologii FCI dne 5.9.1994 s tím, že k pořádání akcí dle tohoto zkušebního řádu ve svém státě musí dát souhlas příslušná členská organizace FCI.

 

I. Předmluva

 

Náplň Mondio-Ringu byla zpracována zástupci Evropy i Ameriky z důvodu sjednotit jednotlivé národní zkušební řády a vnést tak obohacení do výcviku psů, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

 

Jeho cílem je:

 

 • přivést pobavení pro diváky
 • zabezpečit účastníkům předvedení výcviku psů se stupňujícími se požadavky.
 • umožnit odborné kynologické veřejnosti sportovní soutěžení

K provádění Mondio-Ringu potřebujeme uzavřený prostor (stadion) vybavený příslušnými pomůckami, jednoho nebo dva pomocníky v ochranném oděvu, psovody a rozhodčí, jejichž úkolem je posuzovat účastníky dle tohoto zkušebního řádu.

Tento řád popisuje jednotlivé cviky, příslušný počet bodů pro každý cvik a srážkové body jednotlivých chyb.

Aby se všichni mohli se zkušebním řádem Mondio-Ringu dobře seznámit, je:

 • lehce pochopitelný v popsání jednotlivých cviků
 • jednoduchý v provedení
 • jasný v hodnocení

Přesto při možných mimořádných okolnostech,nebo nedostatečném popisu cviku, nesmí nikdy rozhodčí zapomenout na důvod, pro který tento zkušební řád vznikl. Musí být přesné použitelný s respektováním jeho zvláštností, především však musí být vyloučeny všechny znevažující výklady a předsudky.

 

Cílem tohoto řádu je zdůraznit:

 

 • způsobilost psů
 • kvalitu jejich výcviku
 • umění psovodů
 • a především vlohy psů
 •  

Obsahem jsou 3 disciplíny v běžném pořadí:

 

 • poslušnost
 • skoky
 • obrana

Pořadí jednotlivých cviků v každé disciplíně se před zahájením soutěže losuje mezi jednotlivými účastníky a je pro všechny stejné.

Upozornění: Zkušební řád Mondio-Ringu je předkládán do mnoha jazyků. V případě nejasnosti platí francouzský text.

 

II. Pomocník pro obranu.

 

Připomeňme si, že dříve byla taková osoba pojmenovávána názvy "Apač", "Zlý pachatel", "Manekýni", "Slamník", v Americe "becoy" (vnadidlo), nebo "Pomocník".

Každé takové označení nese sebou vlastní filosofii výcviku a bylo by zajímavé uvést další výrazy používané v Německu, Španělsku, Holandsku, Itálii, nebo Švýcarsku.

Názvu "pomocník pro obranu - figurant", bylo převzato jako celkem nové označení. Stejně jako u loveckých, služebních nebo pracovních psů pomocník vlastně neútočí, ale většinou se brání nebo utíká, nebo má za úkol psovi sebrat jeho předmět.

Přesto figurant, jak je výše popsáno, je kamarádem psa i psovoda i když musí být pro oba protivníkem. V první řadě musí ale pracovat s rozhodčím a podporovat jeho hodnocení. Jestliže se chová pasivně, je pouze pohybujícím paňákem, který je dobrý jen k tomu, aby se nechal kousnout. Ale jestliže chce pomoct rozhodčímu aby mohl zhodnotit kvality psa, musí působit jako protivník zvířete.

Svůj odpor může zvyšovat, protože je chráněn oděvem. Může se také chovat (ať již úmyslně nebo ne) ke každému psu jinak.

Má těžký úkol, který ale musí vždy řešit sportovním a čestným způsobem. Aniž bychom se zabývali technickými detaily práce pomocníků - figurantů nikdy nesmíme zapomenout na 3 zlatá pravidla:

 1. Pomocník (figurant) musí být absolutně nestranný
 2. Nikdy nesmí v žádném případě způsobit psu fyzickou bolest.
 3. Musí se chovat vždy tak, jako by nebyl chráněn ochranným oděvem a psovi se bránit, nebo na něj působit svojí rychlostí, lstí, útočností a uhýbáním.

Samozřejmé je, že za práci pomocníka - figuranta odpovídá rozhodčí a proto jej tento musí v jeho pokynech vždy uposlechnout.

 

III. Všeobecná ustanovení.

 

1. Hlášení.

 

Na pokyn pořadatele se dostaví psovod na plochu cvičiště. Se svým psem, kterého má volně u nohy bez vodítka, obojku nebo náhubku se postaví na místo určené rozhodčím a hlásí se. Psovod sděluje délky a výšky skoků a jejich pořadí.

Hlásí rozhodčímu, zda svého psa na vzdálenost odvolává hlasem nebo pískáním. Vybere si obálku, ve které je uveden způsob prvního zadržení prchající osoby. Aniž by toto otevřel, odevzdá ji rozhodčímu, který je jediný, který bezprostředné po startu psa k zadržení ví, zda se jedná o zadržení se zákusem nebo o přerušené zadržení (viz předběžně popis zadržení). Pak si vezme psovod z jiného stojanu kus dřeva (číslovaného) pro cvik "vyhledání předmětů" a uschová si jej v prázdné kapse kalhot, nebo bundy.

 

2. Příprava na zaháleni cviků (pro všechny práce stejné)

 

Psovod stojí a zůstává k dispozici pořadatele,který jej u startovních bodů v blízkosti cca 3m v každém cviku doprovází. Prvním pokynem rozhodčích je povoleno postavit se na start. Psovod má 30 vteřin čas, aby svého psa uvedl do stanovené polohy. Pokud těchto 30 vteřin uplyne, je cvik anulován.

Psovod uvádí svého psa do polohy 1 povelem ("sedni", "lehni", nebo "stůj" - vždy podle cviku). Další povel ponechaný na vůli psovoda k úpravě psa je dovolen (příkl. "zůstaň").

Každý další povel k uvedení psa do polohy, nebo k jeho úpravě v poloze,  je považovaný za druhý povel za druhý povel a je trestán ztrátou 1 bodu, Při více než 5-ti povelech navíc, je cvik anulován, a to i když stanovený čas 30 vteřin dosud neuplynul.

Jakmile psovod se psem jsou v řádné poloze, dává rozhodčí pokyn k zahájení cviku a psovod dává příslušný povel před kterým může použít oslovení psa jménem. Každý nestanovený povel bude potrestán.

 

3. Zvukové povely k odvolání ke konci cviků.

 

Jsou 2 způsoby odvolání:

 • a) na vzdálenost = přivolání
 • b) v blízkosti (1m) = k noze

Přivolání na vzdálenost může být provedeno hlasem nebo písknutím. Příslušný způsob musí oznámit psovod při hlášení a musí tento jednotně dodržovat pro celý průběh zkoušky. Nedodržení znamená bodovou ztrátu.

Přivolání k noze z blízkosti se dává hlasem. Jak povel hlasem tak i hvizd musí být krátký a souvislý. Pokud tak není, považuje se za další povel a jako takový bude i trestán.

K odvolání je povolen jen jeden zvukový povel.Každý další povel bude potrestán (viz pokyny v popisu každé práce). Při dalších povelech následuje bodová ztráta dle "všeobecného chování". Pravé tak i mínus 10 bodů (pro pouštění), pokud pes v určeném čase není zpět "u nohy".

Ve třídě I. je ponecháno na psovodovi zda svého psa přivolá, nebo nechá jej figuranta hlídat. Každopádně zvolený způsob musí ohlásit rozhodčímu při hlášení.

 

4. Všeobecné předpisy

 

Všeobecné chování.

 

Jestliže je rozhodčí toho mínění, že provedení jednoho,nebo více cviků je pouze povrchní, odečítá z celkově docílených bodů u každého cviku až 10% .

Pokud se psovod před, v průběhu nebo po konané zkoušce nechová ukázněně, jedná rozhodčí obdobně. Výše odečtených bodů závisí na jeho zvážení.

V průběhu zkoušky je psovodovi zakázáno vznášeti jakékoliv námitky ke sboru rozhodčích vyjímaje případu zranění psa, nebo jeho samého. V případě nedodržení tohoto ustanovení následuje ztráta 10 bodů za "všeobecné chování", v případě opakování vyloučení ze zkoušky.

Bodová ztráta za "všeobecné" chování se odečítá z celkové dosažených bodů.V případe obzvláště neukázněného chování psovoda, může jej rozhodčí vyloučit z další účasti, odebrat mu výkonnostní sešit a tento s příslušnou zprávou předat příslušné národní výcvikové komisi.

 

Podmínky účasti pro zkoušky Mondio-Ring.

 

Psovod musí mít pro svého psa vystavenu výkonostní sešit od svého národního kynologického svazu. Připuštěna jsou všechna plemena psů, pokud mají průkaz původu uznávaný FCI.

Předtím, než je pes připuštěn k provedené zkoušce dle třídy III. musí se prokázat jeho kvalifikace následovně:

 • ve třídě I. 2 zkoušky s počtem bodů od 160 do 200
 • ve třídě II. 2 zkoušky s počtem bodů od 240 do 300

Psovod může, pokud si tak přeje dělat zkoušky ve stejné třídě tak dlouho, jak chce. pokud pes nedosáhne ve třídě III. 300 bodů, může zpětné v kategorii II. provádět soutěže tak dlouho jak uzná psovod za vhodné.

 

Mezinárodní mistrovství Mondio-Ring

 

Nejlepší psi se setkávají na mistrovství, které je pořádáno každým rokem v druhém říjnovém konci týdne. Každá zemská organizace smí provést na toto mistrovství vlastní výběr účastníků. Možný počet účastníků z každé země určí pořadatel.

 

Směrnice.

 

Každým rokem, nejméně 6 měsíců před mistrovstvím, vydá pořadatel směrnice. Které obsahují:

 • náhrady pro rozhodčí a pomocníky
 • nabídku výkonů pro psovody.
 •  

Sbor rozhodčích.

 

Přizváni jsou 3 rozhodčí. Jeden z pořádající zemské organizace, 2 rozhodčí z různých zemí. Tito jsou vylosováni bez ohledu na pořádající zemi.

 

Pomocníci figuranti.

 

Ve třídě III. pracují 3 figuranti. Kterou obranářskou disciplínu bude každý z nich figurovat, rozhodne los.

 

Průběh zkoušek.

 

Organizátor se zavazuje soutěže připravit starostlivě a to do nejmenších detailů. Aby byla zaručena účast zahraničních psovodů, musí být příslušné zahraniční organizace včas vyrozuměny.

Místo, kde se zkoušky konají musí být nejméně 60 x 40 m velké, nejvíce 5 000 m2 - Půda nesmí být dlážděná ani asfaltová. Nutno dbát toho, aby v tomto prostoru nebyly žádné předměty o které by se mohl pes zranit. Prostor musí být oplocen. Pořadatel je povinen zabezpečit 2 osoby pro přemistňování překážek, předhazování potravy atd. Rovněž je povinen zabezpečit vedoucího prostoru, který dobře zná zkušební řád i průběh jednotlivých cviků.

Stůl pro sekretariát rozhodčí komise musí být umístěn tak, aby od něho mohl rozhodčí dobře sledovat průběh celé zkoušky. Dále je potřebná jedna nebo dvě osoby, k zabezpečení bezporuchové funkce sekretariátu. Pořadatel se musí postarat též o označení prostoru. Každý začátek cviku musí být označen. Pro cvik "hlídání předmětů" musí být označeny 2 kruhy o průměru 2 a 5 m.

 

Organizátor připraví pro rozhodčí následující pomůcky:

 

 • 6 předmětů pro útoky
 • překážku pro útok (viz zkuš. řád).
 • 3 překážky (dle obrázků ve zkuš. řádě).
 • 6 aportovacích předmětů (viz seznam zkuš. řádu).
 • kousky potravy
 • předměty ze dřeva (10 x 2cm) pro " vyhledávání předmětů"
 • 2 pistole ráže 9 mm
 • vlaječky jako označení pro "přerušený útok"
 • bodové listy
 • 1 až 2 úkryty (zástěny) pro cvik " ukrytí psovoda"
 • 3 až 4 předměty běžné potřeby pro " hlídání předmětů".

Aportovací předměty jakož i ty pro útok, jsou vylosovány rozhodčím bezprostředně před zkouškou. Pořadatel rovněž zabezpečí pro každou třídu a zkušební den zkušebního psa. Mimo toho usiluje také o to, aby byla zabezpečena houkačka k označování začátku a konce cviků. Používání píšťalky je ponecháno výhradně pro psovoda.

Požadovány jsou 2 vchody a východy a to jeden pro psovoda se psem, druhý pro figuranty. Pro figuranty musí být zabezpečeno místo (stan, místnost), kde by se zdržovali v době kdy obrana neprobíhá. Toto místo je voleno tak, aby nesvádělo pozornost cvičících psů, musí být od cvičebního prostoru vzdáleno nejméně 5 m. Na cvičební ploše, ani na jejím okraji, nesmí být postaveny nádoby s vodou.

Mimo cvičební plochu musí být postaven úkryt, ve kterém se může zdržovat psovod v průběhu přípravy na cvik "průzkum terénu". Zde má také příležitost dát svému psu napít.

 

Losování.

 

Před začátkem zkoušek provede pořadatel losování startovního pořadí. Rovněž za přítomnosti psovodů je losováno pořadí jednotlivých cviků, jakož i výchozí poloha psů pro cvik "polohy" (sedni, vstaň, lehni). Naposled se losuje poloha psa v průběhu cviku "ukrytí psovoda" (sedni, lehni).

 

Zkušební pes.

 

Povinně musí být před začátkem zkoušek v každé třídě předveden zkušební pes.

 

Potrava.

 

Musí být připraveny různé kousky potravy v přiměřené velikosti (nejvíce ve velikosti pěsti). Může to být sýrové nebo vařené maso, kosti, ryba, sýr, suché pečivo, cukr atd.

 

Hůl.

 

Připravená hůl musí být z bambusu křížem rozřezaného.

 

Povely.

 

Musí být dávány psovodem přesně podle zkušebního řádu, mohou být dávány...

 

Bodové listy.

 

Musí odpovídat příslušnému vzoru a musí obsahovat veškeré údaje o zkoušce. Vyplňují se pro každou třídu a psa 3x (l originál a 2 kopie):

 • originál pro rozhodčího
 • jedna kopie pro pořadatele
 • druhá kopie při vyhlašování výsledků je určena pro psovoda

 

Činnost a povinnosti rozhodčích.

 

Pokud sbor rozhodčích sestává z více rozhodčích, posuzují tito společné a nikoliv jednotlivě. Musí znát přesně zkušební řád a toho se také držet.

Rozhodčí využívá zkušební řád samostatně a řídí speciální práci pomocníků ve třídě I, II a III.

Pro jasné chyby je nutno používat přesných odečtu uvedených ve zkušebním řádě. Každá bodová ztráta musí odpovídat buď chybě - nevyhovujícímu výkonu psa, nebo chybnému chování psovoda.

Předtím než se zúčastní zkoušek, jsou účastníci povinni se seznámit s řádem a předpisy.

Rozhodnutí rozhodčích nebo sboru rozhodčích, ve vztahu na možné případy ve zkušebním řádu neuvedené, je nedotknutelné.

Výhradně rozhodčí stanovuje průběh cviků. Všechny cviky se provádějí až na jeho schválení, Houkačkou dává signál k zahájení a ukončení každého cviku. Musí dávat pozor na to, aby všechny cviky pro každého psa byly provedeny ve stejném pořadí a stejným způsobem. Podmínky musí být pro všechny psy stejné.

Bezprostředné po každém jednotlivém cviku komentuje rozhodčí pro diváky srozumitelným způsobem práci a zadaný počet bodů. Sčítá celkový počet bodů a podepisuje bodovací listy. V průběhu 15 minut po ukončení zkoušky psem má být jeho bodovací list vyplněn.

 

Pomocníci pro obranu - figuranti

 

 • Figurantům je zakázáno bití psa holí.
 • Pistolí se střílí do vzduchu v úhlu cca 45o.
 • Před začátkem příslušného útoku přemístí se do vzdálenosti 10 - 20m před psa do středu cvičebního prostoru.

 

IV. Poslušnost

 

1. Volné sledování u nohy.....................................................6 bodů

 

Rozhodčí nebo pořadatel ukáže psovodovi cestu, kudy má se svým psem jít. V průběhu této cesty jsou tři změny směru obraty v pravých nebo ostrých úhlech, jeden obrat čelem vzad a 2 x zastavení na pokyn rozhodčího.

 

Srážky:

 • pes předbíhá, zůstává vzadu, mírný boční odstup (nezáleží zda se tak děje na rovném úseku, při obratu, zastavení, nebo otočení) za každou chybu - 0,5 bodu
 • pes opustí, nebo nenásleduje psovoda - 6 bodů

 

2. Nepřítomnost psovoda...........................................................10 bodů

 

Na místě označeném rozhodčím je pes odložen v leže u třídy I. a II. U třídy III. je losováno zda bude odložen v sedě nebo vleže.

Rozhodčí může - dle možnosti prostoru a okolí - místo pro tento cvik měnit. Psovod je nepřítomen po dobu l minuty, počítáno od doby, kdy zajde do úkrytu. Nesmí se otáčet ke psu na cestě do úkrytu, ani při vstupu do úkrytu. V průběhu nepřítomnosti psovoda probíhá pokus o odvrácení pozornosti psa, při němž se pes musí chovat klidně, nesmí se pohybovat, nebo měnit polohu. Způsob odlákání pozornosti psa je odlišný v každé příslušné třídě. Nesmí se přitom jednat o útok nebo dráždění a musí se toto dít nejméně ve vzdálenosti 10 m od psa. Účast figuranta není dovolena.

 

Srážky:

 • pes v průběhu l minutové nepřítomnosti psovoda zaujme jiný postoj   - 10 b.
 • nebo v průběhu odchodu psovoda do úkrytu  - 10 b.
 • pes se vzdálí z místa odložení, aniž by měnil postoj, za každý metr - 1 b.
 • pes změní postoj po příchodu psovoda - 2 b.
 • psovod se psovi ukáže v průběhu cviku - 10 b.
 • každý nepovolený povel - 10 b.
 • psovod se otočí na psa na cestě k úkrytu nebo při vstupu do úkrytu - 10 b.

 

3. Vysílání vpřed...........................................................12 bodů

 

Pes je odložen za startovní čáru na bodě vyznačeném kolmicí. Na pokyn rozhodčího dává psovod svému psu povel "vpřed". Pes se má vzdálit v přímém směru do vzdálenosti 20 m a má doběhnout na označení rovnoběžné ke startovní čáře.

Tato čára je 20 m dlouhá zakončená značkami (nebo 2 praporky). Pro třídu II. a III. je tato čára 30, případné 40 m vzdálená rovnoběžně od startovní čáry. Od ohraničení, vždy 5 m směrem dovnitř, jsou vždy 1 m dlouhé kolmé čáry, které označují optimální prostor k dosažení.
jakmile pes dosáhne příslušnou rovnoběžně probíhající čáru přivolá si psovod svého psa povelem nebo zapískáním "k noze".

 

Body:

 • dosažení optimální zóny - 12 b
 • mezi ohraničením a kolmicemi - 8 b
 • mimo ohraničení - 4 b

 

Srážky:

 • zvukové nebo pokynové povely - 2 b
 • každý další povel k vysílání - 4 b
 • pes nejde přímo, každé odchýlení od směru - 1 b
 • pes se vrací před zvukovým povelem psovoda, za každou chybu - 2 b
 • pes vybíhá:
  a) před pokynem rozhodčího  - 4 b
  b) po pokynu rozhodčího   - 2 b
  pes nedosáhne stanovené čáry  -12 b
  (čas pro zpáteční cestu : 20 vteřin)
 • doplňující povel k návratu  - 12 b

 

Nákres:

Nákres k vysílání vpřed

 

4. Polohy.............................................. I. 10 bodů.............. II + III. 20 bodů

 

Při tomto cviku je pes před psovodem. Musí se na vzdálenost 5,10 a 15 m dobře vidět.

Na pokyn rozhodčího dává psovod psu pokyn k poloze sedni, lehni nebo vstaň.

Ve třídě II. a III.se provádí každá ze 3 poloh 2x v pořadí dle pokynů pořadatele. Ve třídě I. je každá poloha prováděna jednou.

 

Body: I. II. + III.
- pro3 (3x3) případně 6 (6x3) provedených poloh 9 bodů 18 bodů
- přivolání "k noze"
 
1 bod 2 body
Srážky:    
- pes změní polohu na začátku   - 2 body
- pes neprovede přikázanou polohu   - 3
- pes se pohybuje směrem k psovodovi, za každý metr   - 1
- pes přijde k psovodovi před ukončením cviku   - 2


5. Odmítání potravy................I . 5 bodů ........ II + III. 10 bodů

 

Ve třídě II. a III. je na plochu rozloženo 6 různých kousků potravy dle zvážení rozhodčího.
Ve třídě l. je jen l kousek potravy, ve třídě II. a III. 2 kousky potravy (jednotlivé nebo najednou) odhozeny v průběhu poslušnosti na zem dle pokynu rozhodčího. Pro všechny soutěžící stejné.

Poznámka: Je zakázáno potravu odkládat blíže než do 5 m vzdálenosti od předmětu hledaného psem.

 

Srážky: I. II. + III.
- pes potravu olízne, sežere, nebo vezme ji do tlamy
(hozenou nebo na zemi ležící)
- 5 - 10
- pes se vzdaluje od odhozené potravy, každý metr - 1 - 1
- psovod působí na psa zvukovým nebo pokynovým povelem,
nebo odvrací psa od potravy, aby ji nemohl olíznout nebo sežrat
- 5 - 10

 

6.Přinášení předmětu......................................................12 bodů

 

Předmět musí být odhozen do vzdálenosti 5 m od psa. Cvik musí být proveden v průběhu 15 vteřin.
Před zkouškou je vylosováno z připraveného seznamu jaký předmět bude použit (činka, kužel, pytlík s pískem, plastiková láhev, malá taštička, kolečko kočárku atd.)

Pes musí mít možnost předmět, nejvíce l kg těžký, dobře uchopit. Jeden povel k aportování je povolen.

 

Srážky:

 • doplňující nebo nepovolené povely      -12 b.
 • zvukové nebo pokynové pokyny          -12 b.
 • práce není provedena do 15ti vteřin    -12 b
 • pes nevybíhá:
  a) před pokynem rozhodčího                 - 4 b
  b) po pokynu rozhodčího                        - 2 b
 • pes stéká nebo si hraje s předmětem  - 1 b
 • pes předmět upustí, pro každé              - 1 b
 • pes při odevzdání předmětu nesedí      - 1 b

Upozornění: Předměty ze skla a kovu jsou zakázány!

 

7. Vyhledání předmětu ........................................ 15 bodů

 

Čas: 1 minuta

Psovod si při hlášení zastrčí do kapsy malé, nedotčené dřívko a hlásí rozhodčímu jeho číslo. Všichni psovodi mají dřívka u sebe stejnou dobu. Psovod odloží svého psa na přikázané místo a položí, ve vzdálenosti 30 m v dohledu psa, dřívko do pomyslného čtverce 1x1 m. v průběhu návratu psovoda ke svému psu, jsou položeny další neočíslované předměty do blízkosti (nejméně 25 cm) jeho dřeva v pomyslném čtverci (3, 4 předměty dle třídy II., III.). Předměty jsou shodné velikosti s předmětem psovoda - 10 cm dlouhé a 2 cm v průměru.

Na pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa povelem "hledej a přines". Povolen je jeden zvukový povel. Aby pes pochopil cvik, může psovod dát psovi načichat pachu ze svých rukou.

 

Srážky:

 • zvukový a pokynový povel                                                      - 2 b
 • opakovaný povel k vysílání psa                                             -15 b
 • nepřineseni předmětu, nebo nepřineseni v určeném čase -15 b
 • pes vybíhá:
  a) před pokynem rozhodčího                                                  - 4 b
  b) po pokynu rozhodčího                                                          -2 b
 • pes štěká                                                                                  - 1 b
 • pes předmět upustí, za každou chybu                                    - 1 b
 • pes při odevzdávání předmětu nesedí                                   - 1 b
 • pes opustí své místo při návratu psovoda (více jak 2m)     -15 b
 • pes se vzdálí do 2m, za metu                                                 - 1 b
 • pes zvedne jiný předmět                                                        -15 b

Upozornění: Psovod si pro rozhodčího ověří u pořadatele správnost přineseného předmětu.

 

V. Skoky

 

Ve třídě I. si může psovod ze tří skoků vybrat jeden, tento sdělí rozhodčímu při hlášení.

Viz "všeobecná ustanovení" odstavec "příprava na zahájení cviků" stejný pro všechny práce.

Následující pokyny k posuzování platí pro všechny tři skoky (strmou stěnu, skok do dálky, překážku):

 • psovod si umístí před skokem psa na takovou vzdálenost, která mu vyhovuje.
 • postaví se ihned do označeného úhlu vpravo nebo vlevo od skoku.
 • pokud pes před provedením skoku opustí své místo, tak že jej psovod musí znovu umístit, ztrácí jeden pokus a příslušnou srážku bodů.
 • pro strmou stěnu a skok do dálky jsou pro každý cvik povoleny 3 pokusy.

U překážky jsou celkově k dispozici pro skok tam i zpět 3 pokusy. Jestliže zpětný skok je proveden chybně, nebo jej pes neprovede, odvede si psovod psa zpět na místo kde jej zastavil a vrátí se opět na své místo za překážku. Na pokyn rozhodčího může být cvik opakován.

Při nepodařeném pokusu, při jakémkoliv skoku, může psovod požadovat skok hlubší nebo vyšší. Povolen je jeden zvukový povel. Každý dodatečný povel pokynem, nebo pomoc tělem, je trestán.
Psovod, ale může psa přirozeným způsobem sledovat svým pohledem, aniž by na něm ustrnul.

Jestliže pes provedl skok, je zvukový povel (nepovinný) "k noze" nebo zastavení psa, povolen. Pes musí být u svého psovoda do 10-ti vteřin a to s použitím povelu nebo bez něho, jinak následuje bodová srážka.

Potrestán bude i pes, pokud po skoku, navzdory povelu, se neuklidní. Psovod čeká na pokyn rozhodčího, než se od příslušného skoku vzdálí. Psovodu je zakázáno, aby předem svému psu skoky ukazoval.

 

1. Kolmá stěna ............................................................................. 15 bodů
výška (m) 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30  
třída I. 15 - - - - - bodů
třída II. 12 13 14 15 - - bodů
třída III.  5  7  9 11 13 15 bodů

 

Ve třídě I. pouze jedna výška: 1,80 m = 15 bodů

Kolmá stěna může být široká 1,5 až 1,9 m. Sestává se z pevné,1m vysoké stěny, na které jsou 10 cm vysoká a 27-30 mm tlustá prkýnka sestavena. Na zadní straně kolmé stěny se nachází nakloněná plocha (složená z latí) připevněna ke stěně ve výšce 1,7 m a vzdálena od paty stěny 1,2 m. Látky silné cca 30 mm brzdí seskok psa z kolmé stěny. Zakončená plocha slouží také k tomu, aby kolmou stěnu upevnila. Aby se mohla snázeji přepravovat, je stěna namontována na dva trámky obrácené "T"). Žádná klec za stěnou, ani žádný zpětný skok.

 

2. Skok do dálky ...................................I. 15 bodů ........... III. 20 bodů
bez příkopu      
délka (m) 3 3,5 4
třída I.      
třída III. 12 16 20

 

Ve třídě I. pouze jedna vzdálenost: 3 m = 15 bodů.

Skok se stává z rámu se 3 latěmi. Jedna lať dlouhá 2m a 10 cm vysoká se nachází v čele (vpředu) skoku. Obě dvě boční latě jsou 3 m dlouhé, vpředu 10 cm a postupně se zvyšující dozadu na 20 cm. Na konci jsou upevněny železnými klíny do půdy. Napříč přes skok jsou upevněny barevné gumy ve vzdálenosti asi 30 cm od sebe.

Pes musí rám a 1,95 dlouhou a l m širokou houpačku, která se houpá nezávisle na rámu, přeskočit. Dostaneme tak skok 3 - 3,5 m. Pro 4 m skok stačí, když houpačku odpovídajícím způsobem posuneme.

Houpačka musí být sestrojena tak, aby měla přední stěnu 30 cm od země. Jestliže pes bez skoku vletí do rámů, ztrácí 4body a je mu odečten 1 pokus. Skok může být ještě jednou opakován.

 

3 . Překážka .......................... I. 15 bodů ..............II.+III.......... 20 bodů
výška (m) 1,00 1,10 1,20
I. (2x 7,5 bodu) 15    
II. + III. (2x 10 bodů) 12 16 20

 

Překážka sestává z pohyblivé, dvěma čepy opatřené stěny, která musí být 1,5 m široká a 60 cm vysoká a je zavěšena do podstavce. Nad touto stěnou se nachází otočné 30 cm vysoké prkno, které se při nepatrném nárazu skloní a nepředstavuje tak pro psa žádné nebezpečí úrazu.

Skok musí být pro požadované výšky nastavitelný. Ani před, ani za skokem se nenachází žádný příkop. Jakmile pes provedl skok přes překážku je povolen zvukový povel k zastavení psa. Při doprovodném pokynovém povelu srážka 2 bodů.

Na pokyn rozhodčího může psovod dát psovi zvukový i pokynový povel pro zpětný skok. Každý další pokyn k zastavení psa nebo skoku zpět bude trestán. Po zpětném skoku může psovod dát psu nepovinný zvukový povel "k noze".

 

Srážky (pro všechny 3 skoky):

 • pes vyběhne před pokynem rozhodčího (+ztráta 1 pokusu)  - 4 b
 • pes vyběhne před pokynem rozhodčího                - 2 b
 • zvukový nebo pokynový povel navíc                       - 2 b
 • váhání při skoku tam či zpět                                    - 4 b
 • divoký (rvavý) skok tam či zpět                               - 2 b
 • nezastavení psa povelem                                        - 2 b
 • další povel pro zastavení, umístění psa, vzetí psa k noze  - 2 b
 • další povel k provedení skoku                                  - 5 b
 • pes nepřijde "K noze" v průběhu 10 vteřin              -2 b


Srážky pro každý nepovolený povel.
Srážky (pouze pro překážku):

 • zvukový a pokynový povel pro zastavení psa po skoku tam   -2 b
 • pes se dotkne překážky tam či zpět                                         -1 b
 • pes se postaví na překážku, i když ta nespadne                     -2 b

 

VI. Obrana

 

1. Útok zepředu s holí ............................s překážkou (I. + III.) 50 bodů
  bez překážky (II.) 40 bodů
Celkový počet bodů: I.+ III. II.
Vyběhnutí 10 bodů 10 bodů
Útok 30 bodů 20 bodů
Pouštění a návrat 10 bodů 10 bodů

 čas: 10 vteřin

Vzdálenost: třída I. 30 m
  třída II. 40 m
  třída III. 50 m

 

  Dovolené prostředky: Výhružné pohyby,ohrožování,zastrašování,tísnění,útok na psa (nejvíce 2 kroky), úhybné pohyby v průběhu útoku, pokud pes pustí.

Nepovolené prostředky: Uhýbání krátce před zákusem psa, údery holí, každé jednání figuranta, které může způsobit psu bolest, v takovémto případě následuje důtka a hlášení o této příhodě.

 

Překážky:

 • vodní příkop z plastiku, výška vody nejvíce 20 cm
 • balíky slámy
 • naskládané, nebo do výšky postavené pneumatiky
 • stoly připevněné na lešení
 • síť

Až na vodní příkop, nesmí být ostatní překážky širší než 80 cm. Pneumatiky, balíky slámy nebo síť, vyšší než 80 cm. Délka je povolena 8- 10 m. Překážky musí být postaveny tak, aby umožňovaly pozorovat chování psa při útoku a nesmí způsobit psu bolest nebo zranění. Figurant se postaví do středu 3 m za překážku.

 

Srážky: I.+ III. II.
- pes vybíhá vpřed pokynem rozhodčího
  a -5 ze "všeobecného chování"
-10 -10
- pes vyběhne podruhé před pokynem rozhodčího -50  -40
- pes vybíhá na pokyn rozhodčího  - 5  - 5
- doplňující povel k vysílání psa (povolen zvukový povel) -10 -10
- každé nesprávné chování před, nebo v průběhu cviku - 50 -40
- pes ihned nekousne, každá vteřina  - 3  - 3
- rychlý překus, pokaždé  - 1  - 1
- nepouštění okamžitě, za každou vteřinu (1 vteřina se povoluje)  - 2  - 2
- další zákus po pouštění  - 2  - 2
- doplňkový povel k odvolání(1 zvukový povel dovolen)  - 5  - 5
- pes se nevrátí do 30 vteřin -10 -10
- každé nesprávné chovaní po pouštění -10 -10
- pes neútočí nebo nekouše (Pes nesní provést "přerušený útok" a ztrácí tyto body i když jej provede). -50 -40
- psovod opustí startovací čáru v průběhu cviku (pohyby psovoda do stran, aby měl lepší výhled na psa, jsou dovoleny, při dání povelu k puštění musí stát klidně) -50  
- psovod využil útok v průběhu zkoušky jako nácvik -50 -40
- pes váhá před překážkou  - 5  - 5
- pes oběhne překážku (netrestá se při návratu) -20  

 

Poznámka: Při zvukovém povelu k pouštění se ihned figurant v klidu zastaví.

 

2.Útok s předměty ....................III. ... 50 bodů ......... II. ... 40 bodů

 

Vzdálenost: 30 m

Stejná ustanovení jako při "útoku zepředu s holí"

Povolené předměty: (jsou určeny k tomu, aby odpoutaly pozornost psa)

 • větev, chrastítko
 • kapesník, noviny
 • plastikové folie nebo sáček, plastikový kelímek prázdný nebo plný
 • jakékoliv předměty vytvářející hluk (neškodné)
 • atd.

Srážky: viz"útok zepředu s holí"

 

3. Zadržení při útěku, zákus .......... I. 50 bodů ......... II. + III. 30 bodů
Celkový počet bodů: I. II.
- vyběhnutí 10 b 10 b
- útok 30 b 10 b
- pouštění a návrat 10 b 10 b

 

Čas: 10 vteřin

Vzdálenost : 30 - 40 m

Figurant odbíhá, aniž by se otáčel nebo se psu uhýbal. Je ozbrojen pistolí, ze které 2x vystřelí v průběhu zákusu psa. Usilovné se brání, nikoliv však brutálně, aby zákus co nejvíce omezil. Jakmile je dán zvukový povel k pouštění, zůstane ihned zcela klidně stát.

Srážky: viz" útok zepředu s holí"


4. Zadržení při útoku, přerušené ........................................ 30 bodů

 

Vzdálenost: 30 - 40 m

Celkový počet bodů:

 • vyběhnutí   10 b
 • útok           20 b

Figurant se chová stejně jako při zadržení "se zákusem". Pořadí obou zadržení při útěku je každým psovodem pro svého psa vylosováno a je známo jen rozhodčím.

Po vyběhnutí psa, na pokyn rozhodčího, pomocník pro odmítání potravy mávne červeným praporkem pokud se jedná o přerušené zadržení a pomocník v kruhu dotekem na paži psovoda upozorní, aby svého psa včas, aniž by provedl zákus, odvolal. Zelený praporek zvedá, jedná-li se o zadržení se zákusem.

Po zvukovém povelu psovoda k odvolání a přivolání psa, zastaví figurant stejným způsobem svůj útěk, aniž by psa dráždil, nebo střílel.

Srážky:

 • vyběhnutí (srážky jako při ostatních útocích)
 • pes kousne                                                       -30 b
 • odvolání ve vzdálenosti 3 m od figuranta       bez srážky
 • za každý další metr                                          - 2 b

Počet bodů pro přerušené zadržení se vypočítá z 1/3 bodů, dosažených v obou ostatních + body za vyběhnutí psa (základní počty bodů 30 + 30 = 60 bodů).

 

1. Příklad: dosažené počty bodů 28 + 26 = 54 : 3 = 18
  vyběhnutí 10
    28
  vzdálenost při odvolání = 5 m -4
  počet bodů za přerušené zadržení 24
     
2. Příklad: dosažené počty bodů 30 + 30 = 60 : 3 = 20
  vyběhnutí na pokyn rozhodčího  5
    25
  vzdálenost při odvolání 2 m - 0
  počet bodů za přerušené zadržení 25

  
5. Vyhledáni figuranta a doprovod .......................... 40 bodů

 

celkový počet bodů:

 • nalezení a vyštěkání         10 bodů
 • doprovod                           30 bodů

Počet ukrytů: 6 pevných a 1 mobilní úkryt pro potřeby rozhodčích

Čas k nalezení a vyštěkání : 2 - 3 min, dle rozhodnutí rozhodčích vzhledem k možnostem prostoru


Popis výkonu

Psovod se svým psem v doprovodu pořadatele, opustí cvičební místo. Jakmile se figurant ukryje, přichází psovod se svým psem, na pokyn rozhodčího znovu na cvičební plochu (viz "všeobecná ustanovení" - příprava na zahájení každého cviku).

Jestliže do stanoveného času pes nenajde figuranta, je cvik ukončen. Jestliže pes figuranta najde, ale do uplynutí stanoveného času neštěká, jsou odečteny body za "nalezení a vyštěkání", ale psovod, na pokyn rozhodčího, jde k úkrytu a ve cviku se pokračuje. Jestliže pes, před uplynutím času, se pohybuje stále v kruhu 3 m u psovoda, může mu tento, po odpovídající srážce bodů, dát druhý zvukový povel k nalezení.

Body za "nalezení vyštěkání" se nezadávají, jestliže pes figuranta v úkrytu kousne, je jedno zda přitom stéká či nikoliv. Pokud pes štěká, aniž by figuranta nalezl, následuje bodová ztráta. důležité je, aby člen sboru rozhodčích, pro zhodnocení práce, se zdržoval v blízkosti úkrytů.

Nehlídá-li pes, na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta, aby vystoupil z úkrytu a provádí doprovod. Figurant musí přesně dodržovat cestu rozhodčím určenou, která je pro všechny psy stejná. Figurant jde normálně a přirozeně, u všech psů stejné, aniž by jej dráždil.

 Podle bdělosti a vzhledem k chování psa, pokusí se samostatně 3 x uprchnout, nezávisle na případný útěk z úkrytu. V průběhu pokusu o útěk může se psu různě uhýbat, aby tak získal co největší vzdálenost od psa. Utíká až do zvukového povelu psovoda , který je dán na pokyn rozhodčího. Pak musí pes do 3 vteřin provést zákus. Nehodnotí se vzdálenost, kterou případně urazí figurant po zákusu.

Jestliže pes pustí před zvukovým povelem psovoda, pokračuje figurant v útěku. Figurant pokračuje v cestě po puštění, až na pokyn rozhodčího. V průběhu doprovodu se psovod zdržuje ve vzdálenosti 3 m za nebo vedle psa, nikoliv před ním. Konec cviku oznámí rozhodčí několika zvuky houkačky. Psovod dá pokyn "stát", figurant zůstane stát. Psovod si vezme svého psa "k noze" a je k dispozici pořadateli.

U pokusů o útěk se nezapočítávají metry, které figurant odběhne.

Srážky - pokud se týká revíru a doprovodu: (viz "všeobecné ustanovení" příslušný odstavec pro základní postoj).

 

- doplňující povel pro vyslání (1) - 10
- ani na 2 povel pes nevyběhne - 40
- pes nenajde figuranta v příslušném čase - 40
- pes nevyštěká figuranta do příslušného času  - 10
- pes v úkrytu figuranta kousne  - 5
- pes figuranta v úkrytu nehlídá
  za každý docílený m při útěku
 - 1
- za každé napadení při doprovodu, nebo po puštění  - 2
- za každý další povel k puštění  - 2
- za každý metr, který nechá pes figuranta utíkat  - 1
- psovod nedodržuje vzdálenost 3 m k figurantu - 10
- psovod překáží figurantu v pokusu o útěk - 30

 

6. Obrana psovoda

 

(viz "všeobecná ustanovení" příslušný odstavec pro základní postoj)

Doba trvání obrany psovoda: 10 vteřin

Cvik je určen 5 ti zásadami:

 1. Vždy dochází k setkání mezi figurantem a psovodem, ať již bez rozhovoru,
  neb s ním.
 2. Stupeň obtížnosti pro psa je přizpůsoben jednotlivým třídám(I., II., III.)
 3. V každé třídě musí být napadení figurantem jasné a zřetelné.
 4. Pes smí reagovat pouze na přepadení svého psovoda. Figurant při napadení v průběhu 2 vteřin pevně uchopí psovoda v této době musí pes kousnout.

Některé příklady:

 • Jednoduchý rozhovor při setkání figuranta se psovodem je zakončeno napadením psovoda.
 • Po rozhovoru se figurant vzdálí, aby se znovu vrátil a bez okolků psovoda napadl.
 • Stejně jak nahoře, navíc se figurant snaží lstí ovlivnit pozornost psa.
 • Figurant napadne jinou třetí osobu, aby psa vyprovokoval k ochrannému útoku.
 • Jiné osoby se vzájemně perou, aby vyzkoušely sebeovládání psa.
 • Figurant napadne psovoda ihned v normální, skutečností odpovídající situaci
 • atd.

Povel k puštění následuje po pokynu rozhodčího. Pes musí figuranta 5 vteřin střežit. Na konec cviku dává rozhodčí pokyn k odvolání psa.

Poznámka: V průběhu obrany psovoda, při pouštění a do doby než pes přijde "k noze", zůstává psovod ve vzdálenosti 3 m od figuranta.

Srážky :

 • psovod po zvukovém povelu k zahájení cviku dá další doplňující povel - 30 b
 • pes napadne před nebo při setkání či rozhovoru - 30 b
 • pes kousne po setkání a před útokem, každý metr - 2 b
 • pes, aniž by kousal, se vzdálí v jakékoliv části cviku od psovoda z 1m prostoru, za každý metr -1b
 • pes se vzdálí od psovoda více než 10 m - 30 b
 • pes napadne třetí osobu - 30 b
 • pes nenapadne do 2 vteřin - 30 b
 • psovod svého psa podporuje, nebo při útoku či zvukovém povelu pro puštění, je blíže než 3 m - 30 b
 • každý zákus po puštění - 2 b
 • pes po zvukovém povelu není u nohy psovoda do 10 vteřin - 5 b
 • pes nehlídá v průběhu 5 vteřin - 5 b

 

7. Hlídání předmětu ................................... 30 bodů

 

Rozhodčí může najednou použít prvého i druhého pomocníka, ale vždy pokud je jeden v akci, druhý se musí zdržovat nejméně v 10 m vzdálenosti.

Celkem jsou 3 povinné pokusy o odebrání. Srážkové body za každou chybu se počítají celkem za všechny 3 pokusy.

Jestliže se pomocníku podaří předmět odebrat, jedno zda při 1., 2. nebo 3. pokusu, je cvik hodnocen "neobstál" (- 30 bodů).

Předmět se nachází ve středu kruhu o průměru 2 m. Kolem je ještě druhý kruh o průměru 5 m. Pomocník vnikne do kruhu a snaží se, aniž by psa napadal nebo odháněl, předmět odebrat.

Jestliže pes pustí pomocníka do kruhu 2 m, je mu dovoleno použít k ovlivnění psa všech prostředků lsti, ohrožování, nebo svedení psa. Pokus o odebrání má následovat v průběhu 30 vteřin.

V jednom ze tří pokusů, (stejně pro všechny účastníky), si může pomocník po dohodě s rozhodčím k odvrácení pozornosti psa výpomoc určitými předměty. Nesmí se ale tímto bránit proti zákusu psa.

Jakmile pes pomocníka kousne aniž tento předtím se předmětu dotkl, nebo jej sebral, musí pomocník 2 vteřiny počkat než se vzdálí dozadu, nebo pokud pes nepustí, táhne jej s sebou.

Jakmile pes pomocníka kousne po odebrání předmětu pomocníkem, ihned a bezprostředně si jej pomocník vezme k sobě a dále pokračuje jak je popsáno shora.

Jestliže se pes do předmětu zakousne, nebo si ho vezme mezi své pracky, aniž by pomocníka kousal a tento se předmětu dotkne, musí jej vytáhnout z dvoumetrového kruhu, aby rozhodčí mohl ukončit cvik na základě nedostačujícího hlídání předmětu.

Směrodatné pro vzdálenost k předmětu v okamžiku, kdy pes se zakousne, je místo kde se nachází pomocník. Nechá-li se pes pomocníkem odtáhnout, počítá se vzdálenost od místa, kde se nacházel pes (s prackami vně jednoho z kruhů). Jestliže zjistí rozhodčí, že přes úspěšné provedení nebylo hlídání provedeno bezzávadově, má právo, dle "všeobecného chování", udělit srážkové body.

Srážky:

 • pes kousne uvnitř 2 m kruhu, aniž by se pomocník dotkl hlídaného předmětu  - beze srážky
 • pes kousne uvnitř 2 m kruhu a nechá se až k jeho okraji odtáhnout  - beze srážky
 • pes kousne uvnitř 2 m kruhu a nechá se z něj odtáhnout,za každý metr              - 1 b
 • pes kousne a nechá se odtáhnout až k 5 m kruhu                                                  - 15 b
 • pes se nechá odtáhnout přes 5 m kruh a nepustí do 10 vteřin                              - 30 b
 • pes si nechá předmět odebrat a kousne až uvnitř příslušného kruhu, za l metr   - 1 b
 • pes si nechá předmět odebrat a nechá si s ním pomocníka odejít za 5 m kruh   - 30 b
 • pes kousne mezi 2-5 m                                                                                               - 5 b

 

VII. Počty bodů dle tříd.

 

K dosaženi jednotlivých vzestupných stupňů těžkosti, je soutěž rozdělena do 3 tříd:

 • 200 bodů ve třídě I.
 • 300 bodů ve třídě II.
 • 400 bodů ve třídě III.

 

Níže uvedená tabulka ukazuje počet bodů za cvik a třídu, jakož i celkový počet bodů.

  třídy
Cviky I. II. III.
Volné sledování 6 6 6
Nepřítomnost psovoda 10 10 10
Vysílání vpřed 12 12 12
Polohy 10 20 20
Odmítání potravy 5 10 10
Přinášení odhozeného předmětu 12 12 12
Vyhledávání předmětu (malého dřeva) - 15 15
 
Kolmá stěna - 15 15
Skok do výšky (překážka), třída I. dle výběru jen jeden skok 15 20 20
Skok do dálky - - 15
 
Útok zepředu s holí (překážky v II. + III.) 50 40 50
Zadržení při útěku, zákus 50 30 30
Zadržení při útěku, přerušené - - 30
Vyhledání figuranta a doprovod - 40 40
Obrana psovoda 30 30 30
Útok zepředu s předměty - 40 50
Hlídání předmětů - - 30
Celkem 200 300 400


 

VIII. Závěr

 

Překlad francouzské verze z roku 1994 do němčiny provedla Claudia Frey, z německé verze do češtiny Ferdinad Ritter.

Při nejasnostech platí originání verze v jazyce francouzském.

Basel (Švýcarsko), leden 1994.

Jednotlivé členské zemské organizace FCI jsou zmocněny, aby zvážily a případné odsouhlasily konání akcí dle tohoto zkušebního řádu na svém území.

Přijato komisí pro pracovní kynologii FCI dne 5 září 1994 ve Varese v Itálii.

Varese, 5 září 1994.

Zkušební řád IPO R

 

1.1 Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy ( IRO )

 

1.2 Předmluva

 

Tento zkušební řád pro záchranné psy byl zpracován společné FCI komisí pro záchranné psy a IRO (mezinárodní organizací pro záchranné psy) a schválen předsednictvem FCI a rovněž valným shromážděním IRO. Nahrazuje dosud platný zkušební řád záchranných psů FCI a IRO. Tento zkušební řád byl zpracován v německém jazyce. V případě nejasností, které by mohly vzniknout při překladu do jiných jazyků, je rozhodující text v jazyce německém.

Zkušební řád byl vzhledem k současné potřebě a získaným zkušenostem prověřen jeho šestiletým využíváním a příslušně změněn, přizpůsoben nebo rozšířen. Změny podléhají formálnímu souhlasu příslušných výborů FCI a IRO. Tento zkušební řád je platný pro všechny členské svazy FCI a IRO.

Schválen usnesením předsednictva FCI v říjnu 2005 a valným shromážděním IRO 19. 4. 2005 v Jižní Koreji

Přeložil a upravil Ferdinand Ritter

 

SESTAVA ZKOUŠEK

 

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO R) obsahuje následující druhy zkoušek:

Zkouška způsobilosti záchranného psa RH E

Zkouška záchranného psa stopaře A RH F A

Zkouška záchranného psa stopaře B RH F B

Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání A RH FL A

Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B RH FL B

Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A RH T A

Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách B RH T B

Zkouška záchranného psa lavináře A RH L A

Zkouška záchranného psa lavináře B RH L B

Zkouška záchranného psa lavináře C RH L C

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledáváni A RH W A

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledáváni B RH W B

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledáváni C RH W C

 

Každý psovod má možnost zahájit zkouškovou činnost se psem zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH E) nebo některou ze zkoušek stupně A.

V České republice je povinen každý psovod začínat vstup do zkušebního řádu zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH E). Úspěšně vykonaná zkouška příslušné kategorie ve stupni A opravňuje k účasti na zkoušce vyššího stupně téže kategorie.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Základní údaje

Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Vykonaná zkouška je dokladem úspěšnéhovýcviku záchranného psa v dané třídě. Je podkladem pro praktické využití v příslušných organizacích.

Způsobilost pro nasazení je těmito organizacemi stanovena a přiznávána. Tímto lze vázat další podmínky, např. doplňující znalosti psovoda, kurzy ovládání vysílaček, kurzy horolezectví, věkový limit pro psovoda i psa, kondiční zkoušky, předpisy o výstroji, kurzy první pomoci, opakování zkoušek, atd..

Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Pokud nemůže být zaručena bezpečnost osob a zvířat, musí být konání zkoušek odloženo.

Ke zkouškám záchranných psů mohou nastoupit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu.

Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedněch zkoušek.

Pes se může zúčastnit dalšího stupně daného druhu zkoušky ihned po úspěšném splnění stupně A s přihlédnutím k věku psa. Totéž platí logicky také pro stupeň B a C daného druhu zkoušky.

Jeden psovod se může zúčastnit zkoušky s více psy. Jeden pes nemůže být v průběhu zkoušky veden více psovody.

Hlášení rozhodčímu při zahájení i ukončení zkoušky se provádí se psem na vodítku. Povolena je pouze vodící šňůra a volný řetízkový obojek.

Všechny cviky začínají a končí základním postojem.

Při zkoušce se musí používat krátké zvukové povely. Ve spojení se zvukovým povelem lze oslovit psa jménem. Tato kombinace platí jako jeden zvukový povel.

Definice nálezky: Po vyhledání osoby přináší pes nálezku ke psovodovi. Po odebrání nálezky a vybídnutí psovodem vede pes psovoda samostatné přímou cestou k ukryté osobě. Pes musí být stále v kontaktu se psovodem.

Háravé feny se mohou zúčastnit všech zkoušek, ale musí se držet odděleně od ostatních účastníků zkoušek a přezkušují se jako poslední na závěr akce.

Pes, který neuspěl při zkoušce, může tento druh zkoušky opakovat v časovém odstupu minimálně 6 dnů.

Nemocní psi se ke zkouškám nepřipouštějí a nesmějí se přivádět do prostoru zkoušek.

Rozhodčí je oprávněn ukončit práci psa, pokud je zřejmé, že je pes mimo vliv svého psovoda, je zřetelná jeho nedostatečná příprava nebo je zřejmé, že vzhledem k nedostatečné připravenosti není pes schopen požadované výkony příslušného oddílu předvést.

Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem záporně ovlivňuje hodnocení. Poranění ukryté osoby psem ale znamená diskvalifikaci. Nesportovní chování psovoda opravňuje rozhodčího k jeho okamžité diskvalifikaci.

Pořádání zkoušek

Právo na pořádání zkoušek uděluje příslušná vrcholová národní organizace pořadatele (FCI neb IRO). Výsledky zkoušek si vzájemně uznávají všechny národní organizace FCI a IRO. Zkoušky se mohou konat za účasti minimálně čtyř psovodů.

Organizace zkoušek

Vedoucí zkoušek je zodpovědný za organizační část zkoušek. Zařizuje a kontroluje všechny práce, které jsou potřebné k přípravě a provádění zkoušek.

Povinné ručení

Za případné úrazy v průběhu celé zkoušky ručí psovod za sebe i svého psa. Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem. Z tohoto důvodu musí být, jako držitel psa, proti těmto následkům pojištěn. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem, psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

Potvrzení o úředně nařízeném očkování (očkovací průkaz) je nutno před zahájením zkoušky na požádání předložit příslušnému rozhodčímu, případně vedoucímu zkoušek.

 

Věková hranice

 

Pes musí v den zkoušek splňovat požadovanou nejnižší věkovou hranici.

Zkouška RH E 14 měsíců

Zkouška A 18 měsíců

Zkouška B 19 měsíců

Zkouška C 20 měsíců

 

Posouzení povahy psa

 

Rozhodčí pozoruje chování psa před začátkem a v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí je povinen při zjevných povahových nedostatcích vyloučit psa ze zkoušky a učinit o tom záznam v pracovní knížce.

 

Posouzení povahy zahrnuje:

a. jistotu a chování psa k cizím osobám b. jistotu a chování psa při působení rušivých vlivů c. možnost zatížení i při těžkých podmínkách, jako dlouhodobé práce, při nasazení více psů současně, při velkém teplu či zimě, při působení prachu a kouře, při silném čichovém zatížení a pod. d. určení dalších povahových nedostatků, jako bázlivost při střelbě, slabost nervů a s ní spojená útočnost, přehnaná ostrost, celková bázlivost a podobné další jevy.

 

Povinnosti účastníků zkoušek

 

Psovod je povinen přihlásit se ke zkoušce včas. Pokud se z určitých důvodů nemůže dostavit, musí toto neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek. Každý psovod nastupující ke zkoušce se musí dostavit s příslušnou výstrojí a oblečením odpovídajícím danému druhu zkoušky. Psovod je povinen uposlechnout pokynů rozhodčího a vedoucího zkoušek. Každý psovod je povinen dokončit všechny části zkoušky i když v jedné části nedosáhl minimálního počtu bodů. Zkouška je ukončena vyhlášením výsledků a s tím spojeným předáním pracovní knížky. Předčasné ukončení zkoušky se zaznamenává s uvedením důvodu do pracovní knížky.

 

Pracovní knížka

 

Pracovní knížka vydaná příslušnou národní organizací je povinná pro každého účastníka zkoušek a její vydání musí být uvedeno v průkazu původu psa, případně u psů bez průkazu původu musí být registrována příslušnou národní organizací FCI nebo IRO. Před zahájením zkoušky musí být předána vedoucímu zkoušek. Výsledky zkoušek zapisuje vedoucí zkoušek, rozhodčí je kontroluje a podepisuje.

 

Hodnocení

 

Předvedené výkony se hodnotí známkami a body. Body patřící ke známce musí přesně odpovídat provedení cviku. Při rovnosti bodů platí následují pořadí: 1. pachové práce, 2. poslušnost, 3. dovednost.

Při celkovém hodnocení se udělují jen celé body. Neznamená to však, že by se při jednotlivých cvicích neudělovaly dílčí body. Při konečném hodnocení dané části zkoušky se dílčí body zaokrouhluji směrem nahoru nebo dolů podle celkového dojmu.

 

Vyhodnocení

 

Zkoušky platí za „splněné", pokud pes v každé části zkoušky dosáhl minimálně 70% možných bodů.

 

Posudkové listy a formuláře

 

Platí národní ustanovení k prokazování, případně k dokumentaci výsledku zkoušky.

 

Rozhodčí

 

Zkoušky mohou posuzovat jen kvalifikovaní a svou národní organizací FCI nebo IRO ustanovení rozhodčí. Jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvýše 36 jednotlivých disciplin (oddílů). • Dále platí veškerá ustanovení řádu pro rozhodčí příslušné střešní organizace pořadatele.

 

Hodnota disciplín posuzovaných v jeden den:

RH E 2 oddíly

Poslušnost, všechny druhy 1 oddíl

Dovednost, všechny druhy 1 oddíl

RH F pachová práce 1 oddíl

RH FL pachová práce 1 oddíl

RH T pachová práce 1 oddíl

RH L pachová práce 1 oddíl

RH W A práce ve vodě 1 oddíl

RH W B práce ve vodě 2 oddíly

RH W C práce ve vodě 4 oddíly

Rozhodnutí rozhodčího je vždy konečné.

 

DODATEK

 

Výjimky pro malé psy do 35cm kohoutkové výšky:

Kohoutková výška musí být zjištěna rozhodčím a musí být uvedena a potvrzena v pracovní knížce psa. Pro psy kohoutkové výšky 35 cm mohou být (ale nemusí) povoleny následující nepatrné úlevy v dovednosti:

Vodorovný žebřík:

šíře cca 0,30m, vzdálenost příček: 0,20m

Skok daleký:

šíře 1,50 m, výška 0,15 m, hloubka 0,50 m

Tunel:

obvod pro plazení cca 30cm v průměru, délka 3m s lomem

Ovladatelnost na vzdálenost:

vzdálenost mezi třemi body 20 m

 

Bodová tabulka

Body výborně velmi dobře dobře uspokojivě chybně nedostatečně

2 body 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0

3 body 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0

5 bodů 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 1,5 0

7 bodů 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 2,5 2,0 0

8 bodů 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 3,0 2,5 0

10 bodů 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 4,0 3,5 0

15 bodů 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,0 11,5 10,5 10,0 5,5 5,0 0

20 bodů 20,0 19,5 19,0 18,0 17,5 16,0 15,5 14,0 13,5 7,5 7,0 0

25 bodů 25,0 24,0 23,5 22,5 22,0 20,0 19,5 17,5 17,0 9,0 8,5 0

30 bodů 30,0 29,0 28,5 27,0 26,5 24,0 23,5 21,0 20,5 11,0 10,5 0

35 bodů 35,0 34,0 33,5 31,5 31,0 28,0 27,5 24,5 24,0 13,0 12,5 0

40 bodů 40,0 38,5 38,0 36,0 35,5 32,0 31,5 28,0 27,5 14,5 14,0 0

50 bodů 50,0 48,0 47,5 45,0 44,5 40,0 39,5 35,0 34,5 18,0 17,5 0

60 bodů 60,0 58,0 57,5 54,0 53,5 48,00 47,5 42,0 41,5 21,5 21,00 0

70 bodů 70,0 67,5 67,0 63,0 62,5 56,0 55,5 49,0 48,5 25,0 24,5 0

80 bodů 80,0 77,0 76,5 72,0 71,5 64,0 63,5 56,0 55,5 21,5 21,0 0

90 bodů 90,0 86,5 86,0 81,0 80,5 72,0 71,5 63,0 62,5 32,0 31,5 0

100 bodů 100,0 96,0 95,5 90,0 89,5 80,0 79,5 70,0 69,5 36,0 35,5 0

120 bodů 120 114,5 114 108 107,5 96 95,5 84 83,5 42,5 42 0

200 bodů 200 191 190 180 179 160 159 140 139 70 69 0

300 bodů 300 286 285 270 269 240 239 210 209 110 109 0

procenta více než 95% 95 90% 89 80% 79 70% 69 36% 35 0%

 

1.3 RH E

 

ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI ZÁCHRANNÉHO PSA

 

Dělí se na:

pachovou práci (možnost výběru ze 3 variant) 100 bodů

poslušnost a dovednost 100 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 200 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA VYHLEDÁNÍ STOPY

 

Nejvyšší počet bodů 100 bodů

Cvik označení 20 bodů

Sledování stopy 50 bodů

Předměty 3 x 10 bodů 30 bodů

 

Doba vypracování: 15 minut, vlastní stopa cca 600 kroků, 30 minut stará, 2 lomy přizpůsobené terénu, 3 předměty psovoda do velikosti boty, stopovací šňůra 10 metrů nebo stopa na volno, začátek stopy je označen.

 

Všeobecná ustanovení

 

Psovod smí používat jen předměty s dostatečným množstvím pachu, které nepřekračují udanou velikost a barvou se podstatné neliší od terénu. První předmět je na prvním úseku, druhý na druhém úseku a třetí na konci stopy. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládání předmětů. Psovod (kladeč) nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Vzdálí li se psovod od stopy více než 10 metrů, je práce psa rozhodčím ukončena. V těžkém terénu může rozhodčí povolit i větší vzdálenost. V každém případě ukončení následuje, získá li rozhodčí přesvědčení, že pes není schopen samostatně na stopě pokračovat.

 

Zvukový povel

 

Zvukový povel pro „stopování". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostné chválení i další zvukové povely pro stopování jsou rovněž povoleny.

 

Cvik označení

 

Cvik označení se provádí mimo prostor určený ke stopování. Osoba, na kterou se označení provádí, se musí dostat na místo označení tak, aby ji pes neviděl. Na pokyn rozhodčího si psovod připraví psa k označení a vyšle jej jediným zvukovým a pokynovým povelem k osobě, která sedí nebo leží viditelně ve vzdálenosti 30 metrů. Pes musí osobu zřetelně a bez pomoci psovoda označit. Psovod hlásí označení. Podle způsobu označení buď jde psovod na pokyn rozhodčího k osobě, nebo je psem k této osobě doveden. Psovod odloží psa 3 metry vedle místa nalezené osoby a sám jde přímo k osobě. Pes se musí chovat klidně. Na pokyn rozhodčího si psovod dojde pro svého psa a odhlásí se u rozhodčího. Pokud je způsob označení ovlivňován psovodem nebo ukrytou osobou, je cvik hodnocen O body.

 

Práce na stopě

 

Na pokyn podává psovod se svým psem hlášení rozhodčímu. Před vypracováním, při uvádění a během celé stopy nesmí být pes ovlivňován. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10 metrů i při sledování stopy na volno. Nalezne li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned a přesvědčivě zvednout nebo označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodovi. Pokračovat s předmětem na stopě nebo si s ním lehnout je chybné. Označování předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo vestoje (také střídavě). Označil li pes předmět, jde psovod k němu a zvednutím nalezeného předmětu do výšky oznamuje, že jej pes našel. Pak pokračuje se svým psem ve vypracováni stopy. Po ukončení práce na stopě musí nalezené předměty předat rozhodčímu. Po skončení stopy se psovod se svým psem odhlásí rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA PLOŠNÉHO VYHLEDÁNÍ

 

Nejvyšší počet bodů 100 bodů

Pracovní provedení 30 bodů

Označení osoby 70 bodů

 

Doba vypracování: max. 10 minut pro vyhledání, plocha terénu: 5000 m 2, otevřený a nepřehledný terén, 1 osoba.

 

Všeobecná ustanovení

 

Před začátkem vyhledávání sdělí psovod rozhodčímu způsob označení: zda pes vyštěkává, nalezení označí přinesenou nálezkou nebo označuje vystavováním. Při vystavování běhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou, a tím vede psovoda k ukryté osobě. Pes připravený pro vyhledáváni může mít dečku a obojek. Psovodovi je dovoleno, aby si trasu postupu určil sám.

 

Pracovní provedení a označení jedné osoby

 

Před zahájením práce ukáže rozhodčí ukrývané osobě, kam se má odebrat. Psovi může být umožněn zrakový i dotykový kontakt.

Psovod s připraveným psem pro vyhledávání se hlásí rozhodčímu. Ten mu sdělí jeho úkol. Pak vybídne ukrývanou osobu, aby se odebrala do stanoveného úkrytu. Psovod se psem může sledovat vzdalování se ukrývané osoby a může psa hlasem povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího začíná vyhledávání. Psovod uvede psa na místo, které si sám zvolí. Na pokyn psovoda má pes prostor prohledávat. V prvé řadě musí být přezkoušeno pracovní úsilí a poslušnost psa. Psovod může opustit své místo až po nařízení rozhodčím. Pes musí nalezenou osobu zřetelné označit. Psovod hlásí rozhodčímu provedené označení a až na jeho pokyn může jít za psem. Při vyštěkávání musí zůstat pes u ukryté osoby v okruhu max. 2 metry až do příchodu psovoda. Nutno vzít v úvahu povahu terénu. Při označení nálezkou nebo při vystavení musí pes psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě. Je li způsob označení psovodem či ukrytou osobou vyvolán, je osoba hodnocena O body. Při označování ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či ukryté osoby zakázána. Práce je ukončena rozhodčím.

 

Hodnocení

 

1. chybné označení: 20 bodů

2. chybné označení: ukončení práce oddílu A

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA VYHLEDÁNÍ V SUTINÁCH

 

Nejvyšší počet bodů 100 bodů

Pracovní provedení 30 bodů

Označení osoby 70 bodů

 

Doba vypracování: max. 5 minut pro vyhledání, plocha terénu: 400 až 600 m 2 v rovině, 1 osoba.

 

Všeobecná ustanovení

 

Osoba musí zaujmout svou polohu 10min. před uvedením psa. Psovi může být umožněn zrakový i dotykový kontakt. Využité úkryty mohou být kdykoliv použity znovu. Jestliže úkryty byly využity předcházejícím psem, musí zůstat otevřeny. Před začátkem vyhledávání sdělí psovod rozhodčímu způsob označení: zda pes vyštěkává, nalezení označí přinesenou nálezkou nebo označuje vystavováním. Při vystavování běhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím vede psovoda k ukryté osobě. Pes připravený pro vyhledávání může mít dečku a obojek. Psovod může následovat psa v troskách až na pokyn rozhodčího.

 

Pracovní provedení a označení jedné osoby

 

Psovod se psem čeká mimo dohled až bude přivolán. S připraveným psem pro vyhledávání se hlásí rozhodčímu. Ten mu sdělí jeho úkol. Psovod uvede psa na místo, které si sám zvolí, nikoliv však na straně, kterou odešla ukrývaná osoba do prostoru. Nutno sledovat. Na pokyn psovoda má pes prostor prohledávat. Musí být přezkoušeno pracovní úsilí a ovladatelnost psa. Pes musí nalezenou osobu zřetelné označit. Psovod hlásí rozhodčímu provedené označení a až na jeho pokyn může jit za psem. Při vyštěkání se pes nesmí vzdálit od místa označeni vícee než dva metry. Psovod musí jednoznačné rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu nebo navětření. Nutno vzít v úvahu povahu terénu. Při označení nálezkou nebo při vystavení musí pes psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě. Je li způsob označení psovodem či ukrytou osobou vyvolán, je osoba hodnocena O body. Při označováni ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či ukryté osoby zakázána.

 

Hodnocení

 

1. chybné označení: 20 bodů

2. chybné označení: ukončení práce oddílu A

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

ODDÍL B POSLUŠNOST A DOVEDNOST

 

Nejvyšší počet bodů 100 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 10 bodů

Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

Cvik 3: Chůze po nepříjemném materiálu 10 bodů

Cvik 4: Volno s přivoláním 10 bodů

Cvik 5: Průchod skupinou osob 10 bodů

Cvik 6: Překonání 3 různých překážek 15 bodů

Cvik 7: Překonání dřevěné kladiny 10 bodů

Cvik 8: Nesení psa a jeho předání 10 bodů

Cvik 9: Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Pokyn k zahájení nebo provedení cviku vydává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.

 

Prováděcí ustanovení

 

1. Ovladatelnost na vodítku 10 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Psovod se svým psem na vodítku jde k rozhodčímu,psa posadí a představí se. Vodítko je drženo v levé ruce, volně prověšené. Na zvukový povel k „chůzi" musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí dvakrát. Při posledním zastaveni se odepíná vodítko.

 

2. Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Na zvukový povel k „chůzi" musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se krokem jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí jednou. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvráceni pozornosti psa, se dvakrát vystřeli (ráže 6 9 mm) a použije se hluk motoru. Pes se musí chovat lhostejně. Projeví li se pes při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud pes projeví útočnost, je to podmínečně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

 

3. Chůze po nepříjemném materiálu 10 bodů

 

Překážka: Na ploše 3x3 m jsou na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál. Zvukový povel: k „chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel „k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj

 

4. Volno s přivoláním 10 bodů

 

Zvukový povel: pro „volno a přivoláni". Psovod ze základního postoje, aniž by měnil svou pozici, dává svému, psovi na pokyn rozhodčího volno. Jakmile se pes vzdáli od něho nejméně 10 m, přivolá jej na pokyn rozhodčího libovolným zvukovým povelem k sobě.Pes musí rychle a radostně přijít k psovodovi.

 

5. Průchod skupinou osob 10 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi". Na pokyn rozhodčího prochází psovod s neupoutaným psem skupinou pohybujících se osob, která je tvořena nejméně čtyřmi osobami. Nejméně 1x se psovod ve skupině zastaví.

 

6. Překážky 15 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi", ke „skoku“. Pes je odváděn zvukovým povelem k „chůzi" postupně ke třem přirozeným překážkám. Jako překážky může být použito například keře, sudu nebo trámu o výšce nejméně 0,4 m a nejvíce 0,8 m. Na povel ke „skoku" musí pes překážku překonat volným skokem, nebo šplhem. Psovod jde podél překážek současně se psem.

 

7. Překonání pevné dřevěné kladiny 10 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi". Pes je přiveden k pevné dřevěné kladině s náběhem. Kladina má být asi 4,5m dlouhá, 0,4 m vysoká a nejvíce O 4 m široká. Na zvukový povel k "chůzi" musí pes klidně a jistě přejít po náběhovém prkně a kladině. Psovod jde normálním krokem podél kladiny.

 

8. Nesení psa a jeho předání 10 bodů

 

Zvukový povel: pro „přivolání" a „k zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá, zaujme základní postoj a připne si psa na vodítko. Pokud je druhou osobou psovod, pak musí pes na místě, kde byl postaven, vyčkat až se psovod vzdálí od něho na 10 m. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani pomocným osobám projevit útočnost.

 

9. Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

 

Zvukový povel: pro „odložení", „posazení". Před zahájením provádění cviků jiným psem, odloží psovod svého psa zvukovým povelem k „odložení" na místo určené rozhodčím, a to bez vodítka, aniž by u něho zanechal jakýkoliv předmět. Psovod odejde od psa nejméně 30 kroků a zůstane stát otočen ke psu. Pes musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem klidné ležet po dobu předvedeni cviků 1 až 8 jiným psem. V průběhu cviku 5 jiného psa se zařazuje psovod mezi skupinu osob. Po ukončení cviku 5 jde psovod opět samostatně na své původní místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího si na zvukový povel psovoda k „posazení" pes rychle a přímo sedá.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 

stopaře RH F A a B

v plošném vyhledávání RH FL A a B

ve vyhledávání v sutinách RH T A a B

 

ODDÍL B POSLUŠNOST

 

Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů

Cvik 2: Odložení vsedě 5 bodů

Cvik 3: Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

Cvik 4: Odložení ve stoje s přivoláním 5 bodů

Cvik 5: Aport volný 5 bodů

Cvik 6: Plazení psa 5 bodů

Cvik 7: Vysílání s odložením 5 bodů

Cvik 8: Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Záleží na úvaze rozhodčího, provede li poslušnost jako skupinovou práci (max. 3 psi). Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový povel.

Pes má cviky předvádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžně s kolenem psovoda. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Vše ostatní jako obraty, zastavení, změna rytmu chůze atd. se provádí bez pokynu rozhodčího. Je ale povoleno psovodovi, aby si tyto pokyny od rozhodčího vyžádal. Nákres provádění poslušnosti bez vodítka (viz příloha) nutno dodržet.

Skupina musí sestávat nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, jedna osoba ve skupině vede na vodítku svého psa. Při přivolání psa zepředu k noze, může pes zaujmout polohu vsedě přímo, nebo těsně psovoda oběhnout.

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1 6 a v tomto pořadí jsou skupinou prováděny.

Použití hluku motoru je možné v průběhu celého cviku, dva výstřely (ráže 6 9 mm) je možno využít v průběhu jakéhokoliv cviku mimo vysílání s odložením. Pes musí zůstat lhostejný. Projeví li při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

 

Prováděcí ustanovení

 

1. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel psovoda je povolen při vykročení a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k „chůzi" svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10 15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. V normálním kroku se provádí nejméně po jednom obratu vlevo, vpravo a čelem vzad. V normální chůzi se provede dvakrát zastavení. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou osob a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Osoby ve skupině se pohybují.

 

2. Odložení vsedě 5 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi", k „sednutí". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 15 krocích musí pes na zvukový povel k „sednutí" nebo posunkový povel rychle usednout, aniž by psovod změnil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psu a zaujme základní postoj.

 

3. Odloženi vleže s přivoláním 5 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi", k „postavení", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke psovodu radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 

4. Odložení vestoje s přivoláním 5 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi", k „postavení", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke psovodu radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 

5. Aport volný 5 bodů

 

Zvukový povel: k „přinesení", k „puštění", k „zaujetí základního postoje". Psovod stojí v základním postoji, odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel „přines" může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel k „přinesení", nebo na jeden pokynový povel, rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud po krátké přestávce mu jej psovod zvukovým povelem k „puštění" neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

 

6. Plazení psa 5 bodů

 

Po jednom zvukovém povelu k „odložení", k „zaujetí základního postoje" a po více zvukových povelech pro „plazení" v průběhu plazení. Psovod v základním postoji zvukovým nebo pokynovým povelem k „odložení" psa položí. Pes si ihned lehá. Na pokyn rozhodčího nechá psovod svého psa plazit do vzdálenosti 10 m. V průběhu plazení je dovoleno více zvukových či pokynových povelů. Chybné je se psa dotýkat. Psovod může bočně psa doprovázet krokem nebo se s ním plazit. Na pokyn rozhodčího zaujímá psovod se psem základní postoj.

 

7. Vysílání s odložením 5 bodů

 

Zvukový povel: pro „vyslání", „lehnutí", „sednutí". Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10 15 krocích dává psovi zvukový povel pro „vyslání" a sám zůstává stát. Současně jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí rychle vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává mu zvukový povel k „sednutí" nebo pokynový povel k zaujetí základního postoje.

 

8. Odložení při vzdáleni se psovoda 10 bodů

 

Zvukový povel: pro „ulehnutí", „sednutí". Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým nebo pokynovým povelem na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstává klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 6 jiným psem. V průběhu prováděného cviku 1 jiným psem odchází psovod do skupiny. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní určené místo. Na pokyn rozhodčího odchází psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda rychle a přímo posadit.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 

v lavinových pracích RH L A, B a C

ve vodním vyhledávání RH W A, B a C

 

ODDÍL B POSLUŠNOST

 

Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

Cvik 2: Odložení vsedě 5 bodů

Cvik 3: Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

Cvik 4: Odložení ve stoje s přivoláním 5 bodů

Cvik 5: Aport volný 5 bodů

Cvik 6: Vysílání s odložením 5 bodů

Cvik 7: Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Záleží na úvaze rozhodčího, provede li poslušnost jako skupinovou práci (max. 3 psi). Nahlášení a odhlášeni rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový povel.

Pes má cviky předvádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžně s kolenem psovoda. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Vše ostatní jako obraty, zastavení, změna rytmu chůze atd. se provádí bez pokynu rozhodčího. Je ale povoleno psovodovi, aby si tyto pokyny od rozhodčího vyžádal. Nákres provádění poslušnosti bez vodítka (viz příloha) nutno dodržet.

Skupina musí sestávat nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, jedna osoba ve skupině vede na vodítku svého psa. Při přivolání psa zepředu k noze, může pes zaujmout polohu vsedě přímo, nebo těsně psovoda oběhnout.

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1 6 a v tomto pořadí jsou skupinou prováděny.

Použití hluku motoru je možné v průběhu celého cviku, dva výstřely (ráže 6 9 mm) je možno využít v průběhu jakéhokoliv cviku mimo vysílání s odložením. Pes musí zůstat lhostejný. Projeví li při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněné chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

Prováděcí ustanovení

 

1. Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel psovoda je povolen při vykročeni a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k „chůzi" svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10 15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. V normálním kroku se provádí nejméně po jednom obratu vlevo, vpravo a čelem vzad. V normální chůzi se provede dvakrát zastavení. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou osob a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Osoby ve skupině se pohybují.

 

2. Odložení vsedě 5 bodů

 

Zvukový povel k „chůzi", k „sednutí". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 15 krocích musí pes na zvukový povel k „sednutí", nebo posunkový povel, rychle usednout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psu a zaujme základní postoj.

 

3. Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

 

Zvukový povel: k „chůzi", k „lehnutí", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát, otočí se ke svému psu, který klidně leží. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 

4. Odložení vestoje s přivoláním 5 bodů

 

Zvukový povel k „chůzi", k „postavení", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 15 krocích pes musí na zvukový, nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodu radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 

5. Aport volný 5 bodů

 

Zvukový povel: k „přinesení", k „puštění", k „zaujetí základního postoje". Psovod stojí v základním postoji, odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel „přines" může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má najeden zvukový povel „přines", nebo na jeden pokynový povel, rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud po krátké přestávce mu jej psovod zvukovým povelem k „puštění" neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

 

6. Vysílání s odložením 5 bodů

 

Zvukový povel: pro „vysílání", „lehnutí", „sednutí". Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10 15 krocích dává psovi zvukový povel „vpřed" a sám zůstává stát. Současně jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí rychle vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává mu zvukový povel k „sednutí", nebo pokynový povel k zaujetí základního postoje.

 

7. Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

 

Zvukový povel: pro „lehnutí", „sednutí". Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým nebo pokynový povelem na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstává klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1 6 jiným psem. V průběhu prováděného cviku 1 jiným psem, odchází psovod do skupiny. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní jemu určené místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda rychle a přímo posadit.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 

stopaře RH F A a B

v plošném vyhledávání RH FL A a B

ve vyhledávání v sutinách RH T A a B

 

ODDÍL C DOVEDNOST

 

Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Pohyblivá kladina na sudech 5 bodů

Cvik 2: Houpačka 5 bodů

Cvik 3: Vodorovný žebřík 10 bodů

Cvik 4: Skok daleký 5 bodů

Cvik 5: Tunel 5 bodů

Cvik 6: Chůze po nepříjemném materiálu 5 bodů

Cvik 7: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 8: Nesení psa a jeho předání 5 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Je na psovodovi, kterou polohu zvolí pro svého psa (sedni, lehni, stůj) na nebo po překážce, pokud je zaujetí polohy vyžadováno. Veškeré překážky nutno udržovat ve stavu, který nepřivodí psu žádná zranění.

Schéma které nařizuje uspořádání bodů při ovladatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

 

Prováděcí ustanovení

 

1. Pohyblivá kladina na sudech 5 bodů

 

Překážka: 2 stejně velké sudy o průměru asi 0,40m, prkno dlouhé asi 4 m, široké asi 0,30 m. Po jednom zvukovém povelu pro „naskočení", „zastavení", „pokračování v chůzi", „zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel musí pes vyskočit na kladinu a v její první polovině se zastavit na zvukový povel psovoda. Může stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k „pokračování" a jde se psem dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Na zvukový povel „k noze" a nebo pokynový povel zaujme pes základní postoj. Pes musí přejít celou délku prkna, aniž by projevil bázlivost, nebo z něj seskočil.

 

2. Houpačka 5 bodů

 

Překážka: prkno dlouhé asi 4m, široké asi 0,30 m, uprostřed sklopný bod ve výšce asi 0,40 0,50 m.

Jedním zvukovým povelem: pro „naskočení", „pokračování v chůzi", „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, pes musí dojít až ke sklopnému bodu překážky, prkno sklopí a sám se zastaví. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k „pokračování v chůzi" a jde s ním dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Psovod může jít podél překážky až tehdy, kdy se prkno překlopí, nesmí však psu pomáhat. Nesmí se psa nebo překážky dotknout. Na konci překážky usměrní svého psa zvukovým nebo pokynový povelem, do základního postoje. Pes musí překonat celou překážku, aniž by projevil bázlivost, nebo z ní seskočil.

 

3. Vodorovný žebřík 10 bodů

 

Překážka: dřevěný žebřík na dvou asi 0,50m vysokých podpěrách, délka asi 4m, šířka asi 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 5cm, s náběhem.

Po jednom zvukovém povelu k „chůzi po žebříku", k „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel pes překoná přes náběh žebřík až k poslední z příček na protější straně. Zde psovod snese psa z překážky a zvukovým nebo pokynovým povelem si jej usměrní do základního postoje. Pes smí použít příček a nikoliv postranic žebříku. Psovod smí jít podél překážky, aniž by se dotýkal psa nebo překážky.

 

4. Skok daleký 5 bodů

 

Překážka: vodní příkop, zátaras atd.. Šířka 1,50m, výška 0,30m, hloubka 1 m, (délka)

Po jednom zvukovém povelu: ke „skoku", k „zastaveni", k „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přímé vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, má pes překážku přeskočit. Po přeskoku zůstává pes na zvukový povel k „zastavení" stát. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujme s nim základní postoj.

 

5. Tunel 5 bodů

 

Překážka: tunel s otvorem pro plazení asi 0,50 m v průměru, asi 3m dlouhý.

Po jednom zvukovém povelu: k „plazení", „zastavení", „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel a jeden pokynový povel, pes má překážkou proplazit. Jakmile pes opustí překážku, má se na zvukový a jeden pokynový povel zastavit. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá s nim základní postoj.

 

6. Chůze po nepříjemném materiálu 5 bodů

 

Překážka: Na ploše 3x3 m je rozložen nepříjemný materiál. (Příkl.: na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál). Zvukový povel: „k chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel „k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj zvukovým nebo pokynovým povelem.

 

7. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

 

Pomůcky: jedno štítkem označené místo ( kužel ) a 3 zjevné body od sebe vzdálené asi 40 m palety, sudy nebo podobné, vysoké nejvíce 0,6 m.

Po jednom zvukovém povelu: k „vyběhnutí", „zastavení", „vyběhnuti k bodům", „naskočení", „přivolání", „zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel má pes na něj vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

 

8. Nesení psa a jeho předáni 5 bodů

 

Po jednom zvukovém povelu k „přivolání", „zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou, která převezme psa, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10 m vzdálí. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani k pomocným osobám projevit útočnost.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 

v lavinových pracích RH L A, B a C

 

ODDÍL C DOVEDNOST

 

Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Chůze ve stopě 15 bodů

Cvik 2: Jízda v dopravním prostředku 15 bodů

Cvik 3: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 4: Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání 10 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Schéma které nařizuje uspořádáni bodů při ovladatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

Psovod při cviku „chůze po stope" se může při stupni A pohybovat na lyžích nebo bez nich, při stupni B a C pouze na lyžích.

 

Prováděcí ustanovení

 

1. Chůze ve stopě 5 bodů

 

Jeden zvukový povel: pro „chůzi ve stopě". Psovod s volným psem u nohy zaujme základní postoj. Ze základního postoje vychází psovod se psem po určené trase, která je asi 500 m dlouhá. Na začátku cviku dává psovod svému psu zvukový a pokynový povel a může jej vícekrát za pochodu opakovat. Pes se musí ihned ze základního postoje zařadit za psovoda a jít v jeho stopě, aniž by ho omezoval či brzdil. Nejlepší odstup psa za psovodem je asi 1 1,5 m.

 

2. Jízda v dopravním 15 bodů

 

Prostředek: sněhová rolba, sedačková lanovka, vrtulník atd. Jeden zvukový povel: při "nastoupení", „vystoupení", „zaujetí základního postoje". Psovod se psem zaujmou v přiměřené vzdálenosti od daného dopravního prostředku základní postoj. Všechny obvyklé dopravní prostředky lze využít se zřetelem na bezpečnostní opatření. Pes je vyzdvihnut na dopravní prostředek který je v klidu. Po jízdě, případně letu, vystoupí psovod se psem, sundá jej na zem mimo dopravní prostředek a na zvukový nebo pokynový povel s ním zaujímá základní postoj.

 

3. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

 

Pomůcky: jedno štítkem označené místo (kužel) a 3 zjevné značené body od sebe vzdálené asi 40 m.

Po jednom zvukovém povelu k: „vyběhnuti", „zastavení", „vyběhnutí k bodům", „přivoláni", „zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel, má pes zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu u kterého má pes také zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Od třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

 

4. Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopeni a předání 10 bodů

 

Po jednom zvukovém povelu k: „zastavení", „čekání", „zaujetí základního postoje". Pes upoutaný na vodítku zaujme na zvukový nebo pokynový povel polohu ve stoje, ve které v klidu zůstane. Pak je pes svým psovodem, nebo pomocníkem, vyzdvihnut ze země a postaven na plošinu, která je ve výšce asi 1 m. Na plošině je převzat dalším pomocníkem, nebo psovodem, který se s ním 3x otočí kolem své osy a postaví ho na plošinu zpět. Pes nesmi projevit agresivitu ke svému psovodovi, ani pomocníkům. Jakmile stoji pes jistě na plošině, dává mu psovod zvukový nebo pokynový povol k posečkání. Na pokyn rozhodčího si psovod vezme psa do základního postoje.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu který mu oznámí hodnocení.

 

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 

ve vodním vyhledávání RH W A, B a C

 

ODDÍL C DOVEDNOST

 

Nejvyšší počet bodů 50 bodů

Cvik 1: Skok do člunu a ze člunu 10 bodů

Cvik 2: Vylezení na surfové prkno 10 bodů

Cvik 3: Jízda na surfovém prkně 10 bodů

Cvik 4: Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

Cvik 5: Nesení psa a jeho předání 10 bodů

 

Prováděcí ustanovení

 

1. Skok do člunu a ze člunu 10 bodů

 

Jeden zvukový povel: pro „skok do člunu", „čekání", „přivolání", „zaujetí základního postoje". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel skočí pes do člunu, který je ve vodě a na zvukový nebo pokynový povel zde v klidu zůstane. Na pokyn rozhodčího je pes zvukovým nebo pokynovým povelem volán ke psovodovi zpět. Pes se posadí těsně před psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 

2. Vylezení na surfové prkno 10 bodů

 

Zvukový povel: k „naskočení", „čekání". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel nastoupí pes na surfové prkno, které je bez plachet na mělčině. Na zvukový nebo pokynový povel zde pes zůstane. Surfového prkna musí pes dosáhnout bez plavání. Podržením surfového prkna pomáhá psovod svému psovi při nastupování.

 

3. Jízda na surfovém prkně 10 bodů

 

Jeden zvukový povel: k „zůstáni", k „sestoupení". Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surfové prkno s ležícím psem určeným směrem do vzdálenosti asi 20 m. Při postrkování může být použit další povel k „zůstáni" nebo pokynový povel. Pes se musí chovat klidně a zůstat ležet tak dlouho, dokud mu psovod nedá zvukový a jeden pokynový povel k seskočení.

 

4. Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

 

Dvě lodě nebo surfy vzdálené od břehu i mezi sebou 40 m.

Jeden zvukový povel: k „plavání do směru", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme na břehu základní postoj. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou pozici, vysílá psovod svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k první určené lodi (surfu). Jakmile tento bod pes dosáhne, posílá jej psovod ke druhému. Pořadí bodů ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku. Od druhého bodu je pes přivolán ke psovodu zpět zvukovým nebo pokynovým povelem, sedá si těsné před něho a na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 

5. Nesení psa a jeho předání 10 bodů

 

Jeden zvukový povel: pro „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země, nebo z vyvýšeného stanoviště, 10m jej nese a předá ho psovodovi, nebo jiné osobě. Ta jej rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou která psa přejímá, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10 m od něho vzdálí. Pak si jej psovod zavolá a zaujme s ním ihned základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu, jakož i k pomocným osobám projevit útočnost.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

1.4 RH F A

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA STOPAŘE

 

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Sledování stopy 100 bodů

Předměty 5 x 4 body 20 bodů

Označení osoby 80 bodů

 

Doba vypracování: 20 minut. Cizí stopa 1 000 kroků dlouhá (délka kroku je 70cm), 90 minut stará, v různorodém terénu, 5 lomů, 5 předmětů denní potřeby do maximální velikosti boty, 1 osoba sedí nebo leží na konci stopy, 10m dlouhé stopovací vodítko nebo práce na volno při zachování odstupu 10 m od psovoda a psa. Výchozí místo na neoznačené čáře 20 m dlouhé.

 

Všeobecná ustanovení

 

Ukrývaná osoba je 30 min. před zahájením práce psa na stopě kladečem zavedena na konec stopy. Při vypracování stopy jde kladeč s rozhodčím. Před uvedením psa na stopu psovod oznámí rozhodčímu způsob označování. Smějí se používat pouze předměty, které obsahují dostatečné množství pachu kladeče, nepřesahující povolenou velikost (max. do velikosti boty) a svou barvou se podstatně neliší od terénu. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládání předmětů. Kladeč nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Před zahájením práce na stopě jakož i při uvádění psa i při samotné práci na stopě je nutné se zdržet jakéhokoliv donucování psa.

Pes musí nejpozději do 3 minut po odhlášení (uvedení) zachytit stopu. Je li tento čas překročen následuje ukončení práce a je zadáno O bodů. Jestliže je způsob označení u předmětů či osoby ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, jsou příslušné předměty či osoba hodnoceny O body. Za chybné označení jsou odebrány 3 body. Rozhodčí ukončí práci psa na stopě, pokud se psovod od stopy vzdálí více než 10 m. V těžkém terénu může rozhodčí povolit větší vzdálenost. V každém případě však následuje ukončení práce psa, když rozhodčí nabude přesvědčení, že pes bez pomoci se vlastní snahou na stopu již nevrátí.

Zvukový povel: pro „hledání". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostná pochvala nebo příležitostný zvukový povel je mimo na lomech a u předmětů povolen.

 

Prováděcí ustanovení

 

Na pokyn se psovod se psem připraveným ke stopování hlásí rozhodčímu. Nášlap stopy je na pomyslné trase o délce 20 m a rozhodčí ho zřetelné popíše (není označen). Pak musí pes v průběhu 3 minut začátek stopy vyhledat. Psovod následuje svého psa a dodržuje 10 m i při sledování stopy na volno. Nalezne li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodu. Pokračovat s předmětem na stopě, nebo si s ním lehnout je chybné. Označování předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo ve stoje (také střídavě). Označí li pes předmět, jde psovod k němu, zvednutím nalezeného předmětu do výšky hlásí, že jej pes našel. Pak pokračuje se psem ve vypracování stopy.

Po nalezení osoby psovod zůstává ihned stát. Pes musí nalezenou osobu zřetelně vystavit, vyštěkat, označit nálezkou či volným označením. Pouze zřetelné označení je oceněno nejvyšším počtem bodů. Musí zůstat při vyštěkání v jejím okruhu max. 2m, až do příchodu psovoda. Při označování nálezkou a při volném označení musí svého psovoda k osobě přivést přímou cestou. Při označení ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukryté osoby zakázána. Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem snižuje bodové hodnocení. Zranění ukryté osoby psem znamená diskvalifikaci. Psovod jde ke psu na pokyn rozhodčího.

Po ukončení stopy si jej uváže na vodítko, jde k rozhodčímu, /«u|m« základní postoj, předá mu nalezené předměty a odhlásí se.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

1.5 RH F B

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA STOPAŘE

 

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Sledování stopy 100 bodů

Předměty 6 x 3 body, 1 x 2 body 20 bodů

Označení osoby: vystavení 80 bodů

 

Doba vypracování: 45 minut. Cizí stopa, minimálně 2000 kroků dlouhá (délka kroku je 70cm), 180 minut stará, v různorodém terénu, 7 lomů přizpůsobených terénu, z toho minimálně 2 ostré, 7 předmětů denní potřeby velikosti max. boty, 1 osoba sedí nebo leží na konci stopy, na stopovací šňůře 10 m, nebo na volno, přičemž je zachována vzdálenost mezi psovodem a psem 10 m. Začátek stopy označen na ploše 20 x 20 m identifikačním předmětem.

 

Všeobecná ustanovení

 

Ukrývaná osoba je 30 min. před zahájením práce psa na stopě kladečem zavedena na konec stopy. Při vypracování stopy jde kladeč s rozhodčím. Před uvedením psa na stopu psovod oznámí rozhodčímu způsob označování. Smějí se používat pouze předměty, které obsahují dostatečné množství pachu kladeče, nepřesahující povolenou velikost (max. do velikosti boty) a svou barvou se podstatně neliší od terénu. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládáni předmětů. Kladeč nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Před zahájením práce na stopě jakož i při uvádění psa i při samotné práci na stopě je nutné se zdržet jakéhokoliv donucování psa.

Pes musí nejpozději do 3 minut po odhlášení (uvedení) zachytit stopu. Je li tento čas překročen následuje ukončení práce a je zadáno O bodů. Jestliže je způsob označení u předmětů či osoby ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, jsou příslušné předměty či osoba hodnoceny O body. Za chybné označení jsou odebrány 3 body. Rozhodčí ukonči práci psa na stopě, pokud se psovod od stopy vzdálí více než 10 m. V těžkém terénu může rozhodčí povolit větší vzdálenost. V každém případě však následuje ukončení práce psa, když rozhodčí nabude přesvědčení, že pes bez pomoci se vlastní snahou na stopu již nevrátí.

Zvukový povel: pro „hledání". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostná pochvala nebo příležitostný zvukový povel je mimo na lomech a u předmětů povolen.

 

Prováděcí ustanovení

 

Výchozím prostorem je čtverec o rozměrech 20x20 metrů. Spodní hrana výchozího prostoru (čtverce) je označena v rozích dvěma štítky. Kladeč vstoupí do výchozího prostoru asi tak středem jedné ze dvou bočních stran a uvnitř položí identifikační předmět, který označuje vlastni začátek stopy. Identifikační předmět je stejné velikosti i ze stejného materiálu jako některý z předmětů na stopě.

Kladeč se na začátku stopy krátce zdrží a jde pak normálním krokem určeným směrem, přičemž překročí protilehlou stranu výchozího prostoru.

Úseky jsou různé délky, odpovídající příslušnému prostoru. Jedním z úseků je půlkruh o poloměru nejméně tří stopovacích šňůr (cca 30 m). Půlkruh začíná i končí pravým úhlem. Všech 7 lomů je kladeno normálním krokem a to v místech odpovídajících příslušnému prostoru. Nejméně dva jsou ostré lomy. Tyto ostré lomy musí být kladeny v úhlu 30 60 stupňů.

Na pokyn podává psovod se svým psem připraveným ke stopování hlášení rozhodčímu. Pes musí najít začátek stopy (identifikační předmět) do tří minut.

Hodnocení psa začíná až sledováním stopy. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10m i při sledování stopy na volno. Nalezne li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodu. Pokračovat s předmětem na stopě nebo si s ním lehnout je chybné. Označováni předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo ve stoje (také střídavě). Označí li pes předmět, jde psovod k němu, zvednutím nalezeného předmětu do výšky hlásí, že jej pes našel. Pak pokračuje se svým psem ve vypracování stopy. Po nalezení osoby psovod zůstává ihned stát. Pes musí nalezenou osobu zřetelné vystavit, vyštěkat, označit nálezkou či volným označením. Jen zřetelné označení může být hodnoceno maximálním počtem bodů. Pes musí zůstat v okruhu max. 2m od osoby až do příchodu psovoda, při označování nálezkou a při volném označení musí svého psovoda k osobě přivést přímou cestou.

Při označování ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či osoby zakázána. Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem má vliv na negativní hodnocení. Zranění ukryté osoby psem znamená diskvalifikaci.

Psovod jde za psem na pokyn rozhodčího.

Po ukončení stopy si dá psa na vodítko, jde k rozhodčímu, zaujmese psem základní postoj, odevzdá mu nalezené předměty a odhlásí se.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

 

1.6 RH FL A

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA V PLOŠNÉM VYHLEDÁVÁNÍ

 

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Práce psa 80 bodů

Označení 2 osob (á 60 bodů) 120 bodů

 

Doba vypracování: max. 15 minut, otevřený a nepřehledný terén, 100 x 200m, 2 osoby.

 

Všeobecná ustanovení

 

Aby všichni psi měli stejné podmínky, projde několik osob se psy cvičný prostor asi 15 minut před zahájením zkoušky.

Ukrývané osoby jsou 10 minut před zahájením zkoušky umístěny do prostoru tak, aby je psovod i pes nemohli pozorovat.

Rozhodčí určí směr vyhledávání na začátku zkoušky. V průběhu celé zkoušky musí být dodržován. Prostor musí být prohledáván vždy jen jednou. Zpětné vyhledávání není dovoleno.

Psovod se pohybuje na středové ose, která je každých cca 50 m značena.

Rozhodčím musí být přezkoušena ovladatelnost psa.

Pes připravený k vyhledávání může mít dečku i obojek. Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat. Při vystavováni pobíhá pes rychle nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí.

Jestliže je způsob označení ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, je tato osoba hodnocena O body. Při označení je jakákoliv pomoc psovoda a ukryté osoby zakázána.

 

Prováděcí ustanovení

 

Psovod se psem až do doby přivolání se zdržuje mimo dohled.

Pes musí prostor na pokyn psovoda prohledávat. Přezkušuje se intenzita práce a ovladatelnost psa.

Psovod smí své výchozí místo opustit pouze po hlášeném označení nebo na pokyn rozhodčího.

Ukryté osoby musí ležet nebo sedět v klidu. Psovi musí být umožněn dotykový i zrakový kontakt. Ukryté osoby mění po každém psu své stanoviště.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označit. Psovod musí hlásit rozhodčímu označení a smí odejít za psem až na pokyn rozhodčího.

Pes musí při vyštěkání setrvávat v okruhu do max. vzdálenosti 2 m kolem ukryté osoby, dokud k němu nepřijde psovod. Je třeba brát zřetel na povahu terénu. Při označování nálezkou, nebo při vystavováni musí pes svého psovoda dovésti přímou cestou k ukryté osobě.

Po nalezení osoby je na pokyn rozhodčího pokračováno v práci od místa kde se psovod při hlášení označení nacházel.

Práce ve vyhledávání je ukončena rozhodčím.

 

Hodnocení

 

První chybné označení: 40 bodů

Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

 

1.7 RH FL B

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA V PLOŠNÉM VYHLEDÁVÁNÍ

 

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Práce psa 80 bodů

Označení 3 osob (á 40 bodů)

Označení 4 osob (á 30 bodů)

Označení 5 osob (á 24 bodů)

Označení 6 osob (á 20 bodů) 120 bodů

 

Čas vypracování: max. 20 minut vyhledávání 3 4 osob

max. 30 minut vyhledávání 5 6 osob

Velikost prostoru: 100 x 300 m, otevřený a nejméně z 50% nepřehledný terén, nebo budova.

3 až 6 osob (v průběhu jedné akce musí být počet ukrývaných osob vždy stejný).

 

Všeobecná ustanovení

 

Aby všichni psi měli stejné podmínky, projde několik osob se psy cvičný prostor asi 15 minut před zahájením zkoušky.

Povolují se i takové úkryty, které nejsou pro psa zjevné a dosažitelné. Úkryty se mohou nalézat nejvíce ve výši 2 m.

Ukrývané osoby jsou 10 minut před zahájením zkoušky umístěny do prostoru tak, aby je psovod i pes nemohli pozorovat.

Rozhodčí určí směr vyhledávání na začátku zkoušky. V průběhu celé zkoušky musí být dodržován.

Prostor musí být prohledáván vždy jen jednou. Zpětné vyhledávání není dovoleno.

Psovod se pohybuje na středové ose, která je každých cca 50 m značena.

Rozhodčím musí být přezkoušena ovladatelnost psa. Pes připravený k vyhledávání může mít poznávací dečku a i obojek. Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat. Při vystavování pobíhá pes rychle nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí.

Jestliže je způsob označení ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, je tato osoba hodnocena O body. Při označení je jakákoliv pomoc psovoda a ukryté osoby zakázána.

 

Prováděcí ustanovení

 

Psovod se psem až do doby přivolání se zdržuje mimo dohled.

Pes musí prostor na pokyn psovoda prohledávat. Přezkušuje se intenzita práce a ovladatelnost psa.

Psovod smí své místo opustit pouze na pokyn rozhodčího.

Ukryté osoby musí ležet nebo sedět v klidu. Psovi nemusí být umožněn dotykový i zrakový kontakt. Ukryté osoby mění po každém psu své stanoviště.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označit. Psovod musí hlásit rozhodčímu označení a smí odejít za psem až na pokyn rozhodčího.

Pes musí při vyštěkání setrvávat v okruhu do max. vzdálenosti 2 m kolem ukryté osoby, dokud k němu nepřijde psovod. Je třeba brát zřetel na povahu terénu. Při označováni nálezkou, nebo při vystavování musí pes svého psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě.

Po nalezení osoby je na pokyn rozhodčího pokračováno v práci od místa kde se psovod při hlášení označení nalézal.

Práce ve vyhledávání je ukončena rozhodčím.

 

Hodnocení

 

První chybné označení: 40 bodů

Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

 

1.8 RH T A

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VYHLEDÁVÁNÍ V SUTINÁCH

 

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Práce psa 80 bodů

Označení 2 osob (á 60 bodů) 120 bodů

 

Doba vypracování: max. 15 minut po vyhledávání, plocha terénu se sutinami je 600 až 800 m 2 v jedné či v několika úrovních, 2 osoby.

 

Všeobecná ustanovení

 

Dvě ukryté osoby (dotykový ani zrakový kontakt není psovi umožněn).

Rušivé vlivy: doutnající oheň, hluk motoru, kladiva, bubnů, atd., jakož i výstřely mimo prostoru sutin a pohybující se osoby v prostoru. Bezprostředně před uvedením a v průběhu práce psa se více osob pohybuje křížem krážem v prostoru sutin. Úkryty osob máji být nejméně 10 m od sebe vzdáleny. Osoby musí 15 minut před uvedením psa zaujmout svou polohu aniž by byly pozorovány psovodem nebo psem. Jednou použité úkryty mohou být znovu použity. Nejsou li úkryty předcházejícího psa použity, musí zůstat otevřeny. Osoby se z úkrytů vyprošťují.

Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat.

K práci připravený pes může mít dečku i obojek.

Při vystavování pobíhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí.

Psovod smí vstoupit do prostoru trosek teprve na pokyn rozhodčího,

 

Prováděcí ustanovení

 

Psovod čeká se svým psem mimo dohled na pokyn. Pes, připravený pro vyhledávání, je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě, nikoliv však na té straně, kde do prostoru trosek vstoupili pomocníci. Je nutno brát v úvahu směr vetru. Pes má na pokyn psovoda prostor prohledávat. Musí být přezkoušena pracovní intensita a ovladatelnost psa.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označovat až do příchodu psovoda. Při označováni je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukrývané osoby zakázána.

Pes který vyštěkává se nesmí vzdálit více než 2 m od místa které označuje. Psovod musí jednoznačné poznat které místo je výstupem pachu pro jeho psa. Při označování nálezkou nebo při vystavování musí pes psovoda přivést přímou cestou k ukrývané osobě (místu označení).

Psovod musí rozhodčímu hlásit označení a smí jít za psem až najeho pokyn. Nalezené osoby jsou vyprošťovány pomocníky.

V práci je pokračováno na pokyn rozhodčího. Psovod znovu vybídne psa k práci a opustí místo trosek. Toto je možné přímo z místa nálezu, nebo z okraje trosek.

Vyhledávání je ukončeno rozhodčím.

 

Hodnocení

 

První chybné označení: 40 bodů

Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

 

1.9 RH T B

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VYHLEDÁVÁNÍ V SUTINÁCH

 

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Práce psa 80 bodů

Označení 3 osob (á 40 bodů)

Označení 4 osob (á 30 bodů)

Označení 5 osob (á 24 bodů)

Označení 6 osob (á 20 bodů) 120 bodů

Čas vypracování: max. 30 minut vyhledávání 3 4 osob

max. 40 minut vyhledávání 5 6 osob

Plocha terénu se sutinami je 800 až 1200 m 2 v jedné či několika úrovních, 3 až 6 osob (v průběhu jedné akce musí být počet ukrytých osob vždy stejný).

 

Všeobecná ustanovení

 

3 6 ukrytých osob (dotykový ani zrakový kontakt není psovi umožněn).

Rušivé vlivy: doutnající oheň, hluk motoru, kladiva, bubnů, atd., jakož i výstřely mimo prostoru sutin a osoby pohybující se v troskách.

Bezprostředně před uvedením i v průběhu práce psa je jednou či více osobami prostor sutin křížem krážem procházen.

Úkryty osob mají být nejméně 10 m od sebe vzdáleny.

Osoby musí 15 minut před uvedením psa zaujmout svou polohu, aniž by byly pozorovány psovodem nebo psem.

Jednou použité úkryty mohou být znovu použity. Nejsou li předcházejícího psa použity, musí zůstat otevřeny.

Osoby se z úkrytů nemusí vyprošťovat.

Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledáváni způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat. K práci připravený pes může mít dečku i obojek. Při vystavování pobíhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí. Psovod smí vstoupit do prostoru trosek teprve na pokyn rozhodčího.

 

Prováděcí ustanovení

 

Psovod čeká se svým psem mimo dohled na pokyn. Pes, připravený pro vyhledávání, je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleným místě, nikoliv však na té straně, kde do prostoru trosek vstoupili pomocníci. Je nutno brát v úvahu směr větru. Pes má na pokyn psovoda prostor prohledávat. Musí být přezkoušena pracovní intenzita a ovladatelnost psa.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označovat až do příchodu psovoda. Při označování je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukrývané osoby zakázána.

Pes který vyštěkává se nesmí vzdálit více než 2 m od místa které označuje. Psovod musí jednoznačně poznat které místo je výstupem pachu pro jeho psa. Při označování nálezkou nebo při vystavování musí pes psovoda přivést přímou cestou k ukrývané osobě (místu označení).

Psovod musí rozhodčímu hlásit označení a smí jít za psem až na jeho pokyn. V případě, že k tomu dá rozhodčí pokyn jsou nalezené osoby pomocníky vyprošťováni.

Na pokyn rozhodčího je v práci pokračováno. Psovod znovu vybídne psa k práci a opustí místo trosek. Toto je možné přímo z místa nálezu, nebo z okraje trosek.

Vyhledávání je ukončeno rozhodčím.

 

Hodnocení

 

První chybné označení: 40 bodů

Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

1.10 RH L A

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA LAVINÁŘE

 

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Intenzita práce a ovladatelnost psa 40 bodů

Chování psovoda 40 bodů

Označení osoby 90 bodů

Hrabání nebo vyštěkání 30 bodů

 

Doba vypracování: max. 15 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 3000 m 2, 1 osoba umístěna v hloubce max. 1 m.

 

Všeobecná ustanovení

 

Psovod provádí vyhledávání na lyžích nebo bez nich. Osoba musí být ukryta minimálně 20 minut před nasazením psa tak aby psovod ani pes nemohl toto pozorovat. Ukrytá osoba nesmí bezprostředně před svým umístěním spolupracovat na přípravných pracích pro sněhovou jeskyni. Při ukrývání osob se musí dodržovat od povídající bezpečnostní ustanovení. Pro lepší kontrolu a vymezení prohledávaného prostoru musí být tento zřetelně vyznačen praporky.

Bezprostředně před nasazením psa projdou, nebo projedou na lyžích sněhovou plochu křížem krážem minimálně 3 osoby.

 

Prováděcí ustanovení

 

Vyhledávání: Psovod čeká se svým psem připraveným k vyhledávání mimo dohled na pokyn. Rozhodčí mu oznámí situaci s požadovaným úkolem.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Psovod smí z výchozího bodu následovat svého psa, až když se tento vzdálí více než 30m, či je mimo dohled, nebo označuje a rozhodčí následováni psa nařídí.

Pes musí osobu zřetelně viditelně, nebo slyšitelně označit a setrvat na místě do příchodu psovoda.

Provedené označení hlásí psovod rozhodčímu a smí jít za psem až na jeho pokyn. Místo nálezu se značkuje.

Osoba je na pokyn rozhodčího pomocníky vyproštěna.

 

Hodnocení

 

První chybné označení: 40 bodů

Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

 

1.11 RH L B

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA LAVINÁŘE

 

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Intenzita práce a ovladatelnost psa 20 bodů

Chování psovoda 40 bodů

Práce s vyhledávacím přístrojem 20 bodů

Označení 2 osob (á 50 bodů) 100 bodů

Hrabání nebo vyštěkání (á 10 bodů) 20 bodů

 

Doba vypracování: max. 20 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 6000 m 2, 2 osoby umístěné v hloubce max. 1 m.

 

Všeobecná ustanovení

 

Psovod provádí vyhledávání na lyžích, pokud nedá rozhodčí jiný pokyn. Osoby musí být ukryty minimálně 20 minut před nasazením psa tak, aby psovod ani pes nemohli toto pozorovat. Ukrývané osoby nesmí bezprostředně před svým umístěním spolupracovat na přípravných pracích pro sněhovou jeskyni.

Při ukrývání osob se musí dodržovat odpovídající bezpečnostní ustanovení.

Pro lepší kontrolu a vymezeni prohledávaného prostoru musí být tento zřetelně vyznačen praporky.

Bezprostředně před nasazením psa projdou, nebo projedou na lyžích sněhovou plochu křížem krážem minimálně 3 osoby.

 

Prováděcí ustanovení

 

Vyhledávání: Psovod čeká se svým psem připraveným k vyhledáváni mimo dohled na pokyn. Z tohoto důvodu se pak dotazuje rozhodčího na zadání úkolu. Pořadí řešení zadávaných úkolů sděluje psovod rozhodčímu.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Na tomto výchozím místě čeká psovod, dokud se pes nevzdálí více než 50 m, či je mimo dohled, nebo označuje a rozhodčí následování psa nařídí.

Pes musí osoby zřetelně viditelně, nebo slyšitelně označit a setrvat na místě do příchodu psovoda.

Provedené označení hlásí psovod rozhodčímu a smí jít za psem až na jeho pokyn. Místa nálezů se značkují.

Osoba je na pokyn rozhodčího pomocníky vyproštěna.

Během vyprošťování první osoby, pes pokračuje na jeden zvukový povel v dalším vyhledávání, aniž by psovod čekal na závěr vyprošťování.

Zaměření lavinového piepsu: Psovod má doplňující úkol a to v průběhu 5 minut v prostoru 10x10 m zjistit, vyhrabat a rozhodčímu předat, pod sněhem ukrytý vyhledávácí přístroj (lavinový pieps). (Tento úkol lze také provést v návaznosti na poslušnost nebo dovednost.)

 

Hodnocení

 

První chybné označení: 40 bodů

Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

 

1.12 RH L C

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA LAVINÁŘE

 

stupeň C

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PACHOVÁ PRÁCE

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Intenzita práce a ovladatelnost psa 20 bodů

Chování psovoda 20 bodů

Práce s vyhledávacím přístrojem 20 bodů

Označení 3 osob (á 40 bodů) 120 bodů

Hrabání nebo vyštěkání (á 7, 7, 6 bodů) 20 bodů

 

Doba vypracování: max. 30 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 10 OOOm 2, 3 osoby umístěné v hloubce asi 2 metry. Zrakový ani dotykový kontakt nesmí být umožněn.

 

Všeobecná ustanovení

 

Psovod provádí vyhledávání na lyžích, pokud nedá rozhodčí jiný pokyn.

Osoby musí být ukryty minimálně 20 minut před nasazením psa tak aby psovod ani pes nemohl toto pozorovat. Ukrývané osoby nesmí bezprostředně před svým umístěním spolupracovat na přípravných pracích pro sněhovou jeskyni.

Při ukrývání osob se musí dodržovat odpovídající bezpečnostní ustanovení.

Pro lepší kontrolu a vymezení prohledávaného prostoru musí být tento zřetelně vyznačen praporky.

Bezprostředně před nasazením psa projdou, nebo projedou na lyžích sněhovou plochu křížem krážem minimálně 3 osoby.

 

Prováděcí ustanovení

 

Vyhledávání: Psovod čeká se svým psem připraveným k vyhledávání mimo dohled na pokyn. Z toho důvodu se pak dotazuje rozhodčího na zadání úkolu. Pořadí řešení zadávaných úkolů sděluje psovod rozhodčímu.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném . Na tomto výchozím čeká psovod, dokud se pes nevzdálí více než 50 m, či je mimo dohled, nebo označuje a rozhodčí následování psa nařídí.

Pes musí osobu zřetelně viditelně, nebo slyšitelně označit a setrvat na do příchodu psovoda. Provedené označení hlásí psovod rozhodčímu a smí jít za psem až na jeho pokyn. Místa nálezů se značkují.

Osoba je na pokyn rozhodčího pomocníky vyproštěna.

Během vyprošťování osoby pes pokračuje na jeden zvukový povel v dalším vyhledávání, aniž by psovod čekal na závěr vyprošťování.

Zaměření lavinového piepsu: Psovod má doplňující úkol a to v průběhu 5 minut v prostoru 10x10 m zjistit, vyhrabat a rozhodčímu předat, pod sněhem ukrytý vyhledávácí přístroj (lavinový pieps). (Tento úkol lze také provést v návaznosti na poslušnost nebo dovednost.)

 

Hodnocení

 

První chybné označení: 40 bodů

Druhé chybné označení: ukončení práce oddílu A

Při nalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

 

1.13 RH W A

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

 

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PRÁCE VE VODĚ

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Plavání na vzdálenost 30 bodů

Aportování hází se ze břehu 30 bodů

Aportování hází se ze člunu 30 bodů

Přinesení lana k surfaři 30 bodů

Přivlečení surfaře s jeho surfovým prknem 80 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 1 surfové prkno, 2 aportovací předměty, plovoucí člunové lano o průměru 5cm a délce asi 30 m. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody.

Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

 

Prováděcí ustanovení

 

Plavání na vzdálenost 200 m 30 bodů

Psovod se svým psem se nachází ve člunu, vzdáleném 200 m od břehu.

Na zvukový a pokynový povel skočí pes do vody. Může mu být při skoku pomáháno. Člun se psovodem pluje ke břehu. Pes musí plavat klidně a přímo ke břehu. Psovodovi je povoleno svého psa zvukovými i pokynovými povely povzbuzovat.

Aportování z vody hází se ze břehu 30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Odhodí předmět nejméně do vzdálenosti 15m do vody. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový a pokynový povel doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým nebo pokynovým povelem neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Aportování z vody hází se ze člunu 30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ze člunu, který je vzdálen od břehu asi 25 m je odhozen rovnoběžně ke břehu do vody předmět. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový a pokynový povel doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým nebo pokynovým povelem neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Přinesení lana k surfaři 30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ve vzdálenosti 30 m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na zvukový a pokynový povel psovoda, plave pes s lanem k surfaři, který lano pevně uchopí. Psovod pak lanem přitáhne surfovací prkno se surfařem ke břehu. Pes plave zpět ke břehu podél surfovacího prkna. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Přivlečení surfaře se surfovým prknem 80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ve vzdálenosti 30m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k surfovému prknu. Surfař na něm ležící podá psovi konec lana. Ten jej uchopí do tlamy a táhne surfové prkno i se surfařem ke břehu. Na břehu pustí pes lano až na zvukový povel psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

1.14 RH W B

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

 

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PRÁCE VE VODĚ

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Plavání na vzdálenost 600 m 30 bodů

Přinesení záchranného kruhu 30 bodů

Přivlečení člunu ke břehu 30 bodů

Přinesení lana ke člunu 30 m od břehu 30 bodů

Přivlečení osoby 80 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 2 boje, 1 záchranný kruh, 1 lano 30 m dlouhé. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody

Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

 

Prováděcí ustanovení

 

Plaváni na vzdálenost 600 m 30 bodů

Psovod se svým psem se nachází ve člunu, který je u první boje, vzdálené 200 m od břehu. Na zvukový a pokynový povel skočí pes do vody. Člun pluje ke druhé boji (vzdálené od první 200 m), stočí se a pluje ke břehu zpět. Pes musí člun následovat.

Přinesení záchranného kruhu ze břehu do vody 30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30 m od břehu, do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topiči a volá o pomoc. Psovod ve směru osoby hodí do vody záchranný kruh. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda, uchopí pes do tlamy lano, které |n upevněno k záchrannému kruhu a připlave s ním k tonoucímu. Pak s ním přitáhne tonoucího zpět na břeh.

Dovlečení člunu ke břehu 30 bodů

Psovod se psem, spolu s dalšími 2 osobami nastoupí do člunu, který s nimi odpluje do vzdálenosti asi 50 m. Na zvukový a pokynový povol psovoda skočí pes ze stojícího člunu do vody. Psovod mu podá luno připevněné ke člunu, pes je uchopí do tlamy a přivleče člun ke břehu.

Přinesení lana ke člunu vzdálenému od břehu 30 m 30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Psovod dá jeden konec lana psovi do tlamy, druhý konec je připevněn na břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes ke člunu, kde konec lana předá řidiči člunu. Řidič člunu pak vytáhne psa do člunu, který je pomocí lana přitažen ke břehu.

Přivlečení osoby 80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30 m od břehu do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topící a volá o pomoc. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k osobě. Jakmile se osoba přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B poslušnost

Oddíl C dovednost

 

 

1.15 RH W C

 

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

 

stupeň C

Dělí se na:

pachovou práci 200 bodů

poslušnost 50 bodů

dovednost 50 bodů

nejvyšší počet bodů celkem 300 bodů

 

ODDÍL A PRÁCE VE VODĚ

 

Nejvyšší počet bodů 200 bodů

Plavání na vzdálenost 40 bodů

Přivlečení volně plovoucího člunu 20 bodů

Přinesení záchranného kruhu 20 bodů

Přivlečení 1 osoby 40 bodů

Přivlečení 2 osob 80 bodů

 

Všeobecná ustanovení

 

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 2 motorové čluny, 1 záchranný kruh, 1 lano 30m dlouhé. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody. Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

 

Prováděcí ustanovení

 

Plavání na vzdálenost 1 000 m 40 bodů

Psovod se psem jsou ve člunu. Ze stojícího člunu skočí pes na zvukový a pokynový povel psovoda do vody. Člun pak pluje v odstupu 10 m před psem, aby mohl být psem stále sledován. Pes musí klidně za lodí až ke břehu uplavat vzdálenost 1 000 m. Než může pes pokračovat v dalších cvicích, musí nejméně jednu hodinu odpočívat.

Přivlečení volně plovoucího člunu 30 m od břehu 20 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes ke člunu, ve kterém se nacházejí dvě ležící osoby. Pes musí najít lano převislé ze člunu do vody, uchopit jej do tlamy a přivléci člun ke břehu.

Přinesení záchranného kruhu ze člunu 20 bodů

Psovod se psem jsou ve člunu. Jedna osoba spadne k jedoucího člunu ve vzdálenosti asi 40 m od břehu do vody. Člun, ve kterém se také nachází psovod se psem, pluje ještě asi 20 m rovnoběžně dále ke břehu a pak zastaví. Psovod ve směru k osobě, která se chová jako tonoucí, odhazuje do vody záchranný kruh. Na zvukový a pokynový povel psovoda, skočí pes do vody a plave k záchrannému kruhu a dovleče jej za lano k osobě, která jej pevně uchopí. Závěrem přijede člun k osobě i psovi a oba jsou vyzdviženi do člunu.

Přivlečení jedné osoby 40 bodů

Psovod se psem se nacházejí ve člunu. Ze stojícího člunu sklouzne ledna osoba nepozorovaně pro psa do vody. Člun poté odjede. Na z vukový a pokynový povel psovoda skočí pes z druhého člunu, který je vzdálen 40 m od osoby, do vody a plave k pasivně ležící osobě ve vodě. Uchopí ji za paži a přivleče ji ke člunu, ve kterém je jeho psovod. Osoba i pes jsou vyzdviženi do člunu.

Přivlečení dvou osob 80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Ve vzdálenosti 30 m od břehu vypadnou z jedoucího člunu postupně v rozmezí 20 m od sebe, dvě osoby do vody. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k první osobě, která se chová jako tonoucí. Jakmile se tato přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh. Pak plave pes ke druhé osobě, pasivně ležící ve vodě, uchopí ji za paži a rovněž ji přivleče ke břehu. Pes může také na břeh přivléci obě osoby najednou, nebo jednu po druhé v opačném pořadí.

 

Zkušební řád pro canisterapii

Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci

 

 

1. Setkání s rozhodčím

 

Pes následující psovoda na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího, který se na něj upřeně dívá a usměje se. Následuje přátelský rozhovor s psovodem, během kterého se rozhodčí zeptá, zda smí psa pohladit. Rozhodčí se nechá očichat a psa se dotkne na hlavě, pohladí jej od kohoutku až po ocas, zkontroluje nohy, zuby a jemně jej zatahá za ocas.

 

2. Kontrola vzrušení

 

Psovod psa rozdovádí (hází mu balónek). Pes může být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí hru rychle ukončit. Povel pro ukončení hry může psovod zopakovat nanejvýš 3x.

 

3. Reakce na cizí psy

 

Psovod vede psa na vodítku nebo volně. Projde kolem přátelského psa taktéž upoutaného na vodítku. Míjejí se spolu navzájem velcí i malí psi. Poté jsou všichni psi účastnící se zkoušek postaveni do kruhu a stále upoutáni na vodítku se navzájem očichají.

 

4. Hlouček lidí

 

Skupina nejméně pěti lidí se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Třetí je oblečen v bílém plášti. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku nebo na volno obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Jeden z členů hloučku se hlasitě zasměje a druhý upustí berli. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Poté z hloučku vystoupí osoba v bílém plášti, povídá si s psovodem, zadívá se na psa a pohladí jej. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu.

 

5. Reakce na běžícího člověka

 

Psovod se psem na vodítku kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi, plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, běžícího člověka nesmí pronásledovat.

 

6. Reakce na invalidní vozík

 

Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá pejskovi pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivity.

 

7. Reakce na různý povrch

 

Psovod vejde se psem do místnosti. Projdou se spolu po linoleu (nebo jiném kluzkém povrchu). Pes nesmí projevovat výraznou bázlivost.

 

8. Pes držen jiným člověkem

 

Psovod psa usadí, a tak aby to zvíře zpozorovalo, předá vodítko rozhodčímu. Ten psa pohladí a mluví na něj, projde se kolem psovoda.

 

 

Hodnocení

 

Pes musí dosáhnout věku nejméně 12-ti měsíců, prokázat se pravidelnou veterinární péčí (očkováním proti vzteklině, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater, atd. a pravidelným odčervováním), být v dobrém zdravotním stavu. Zkoušku je možné opakovat jednou. Zkoušku je nutno opakovaně složit po dvou letech. Malí psi mohou být při setkání s rozhodčím neseni v náručí a v bodě 5 (reakce na invalidní vozík) jsou posazeni osobě na vozíku na klín.


Zkoušku úspěšně složí pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B (pokud možno s převahou A). Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, neuspěl, avšak může zkoušku opakovat. Projevy neposlušnosti, popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický. Pes, jež získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. V případě kontrolovatelné agresivity na ostatní psy může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití.


Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod by měl vykázat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psu i okolí.

 

 

Diskvalifikace

 

Jakýkoliv projev agrese (vrčení, cenění zubů) k lidem je důvodem k okamžité diskvalifikaci bez možnosti opakování zkoušek. Přílišná bázlivost, submisivita, panikaření a projevy strachu jsou taktéž diskvalifikující s možností opakovat zkoušky. Nepřípustné se rovněž používání ostnatých obojků, elektrických obojků apod.

Zkušební řád a pravidla OBEDIENCE v České republice

Duben 2008

 

 

Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Definice vybraných pojmů

2. Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience

3. Pravomoci a povinnosti rozhodčích a stewardů

4. Práva, povinnosti a chování psovoda

5. Povely

6. Pozice a výstroj psa

7. Cvičební pomůcky a vybavení soutěžního prostoru

8. Bodování a hodnocení

9. Pravidla pro vykonávání cviků

10. Diskvalifikace

 

Část II PŘEHLED CVIKŮ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

Část III POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB-Z

Část IV POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB1

Část V POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB2

Část VI POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB3

Část VII ZÁVĚRČNÁ USTANOVENÍ

 

Část I

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Definice vybraných pojmů

 

Obedience (OB) – českým ekvivalentem anglického slova obedience je poslušnost, oddanost, ovladatelnost. Cílem výcviku obedience je naučit psa vykonávat určené cviky definovaným způsobem. Důraz se klade na vztah mezi psem a psovodem, preciznost provedení cviků, ochotu psa radostně plnit povely psovoda a jeho schopnost pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Psovod a pes musí tvořit tým působící harmonickým dojmem. Je nutné brát ohled na tělesné dispozice a plemennou příslušnost psa.

 

Obedience CZ – klub zastřešující pořádání obedience akcí v České republice.

 

Tým – je pes a jeho psovod.

 

Soutěže obedience – jsou veřejné zkoušky nebo závody konané za účelem prověření připravenosti týmů ve cvicích definovaných v tomto zkušebním řádu. Soutěže musí být uskutečňovány a posuzovány podle tohoto zkušebního řádu. Závody obedience jsou vždy se zápisem zkoušky.

 

Soutěžní prostor – je prostor, ve kterém se soutěže uskutečňují. Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí). Velikost soutěžního prostoru pro halová cvičení by měla být nejméně 20 x 30 m. Pro soutěž odehrávající se venku, je doporučená velikost minimálně 25 x 40 m. Je na rozhodčím, aby rozhodl, zda je velikost soutěžního prostoru dostačující. V soutěžním prostoru smí být v průběhu soutěže pouze cvičící tým, rozhodčí a stewardi. Nedoporučuje se, aby v těsné blízkosti soutěžního prostoru volně pobíhali, hráli si nebo štěkali jiní psi.

 

Rozhodčí – je osoba, kterou deleguje výbor Obedience CZ, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů po dobu soutěží obedience a to v souladu s tímto zkušebním řádem.

 

Vedoucí soutěže – je osoba jmenovaná pořadatelem a zodpovědná za organizaci soutěže.

 

Steward – je osoba delegovaná výborem Obedience CZ, která dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyny rozhodčího tak, jak jsou definované v tomto zkušebním 5ádu.

 

Psovod – je osoba, která na soutěži vede psa.

 

Třídy – kategorie obedience odstupňované podle obtížnosti cvičení od nejjednodušší (OB-Z) OB1 po nejsložitější OB3. Cviky ve třídě OB3 jsou shodné s mezinárodním FCI zkušebním řádem.

 

2. Podmínky účasti týmu na soutěžích obedience

 

Aby se pes mohl zúčastnit soutěže obedience, musí v den závodu dosáhnout minimálně věku:

 

Začátečníci (nepovinná) OB-Z: 10 měsíců

Třída 1 OB1: 12 měsíců

Třída 2 OB2: 14 měsíců

Třída 3 OB3: 15 měsíců

 

Soutěží se mohou zúčastnit psi s průkazem původu i bez něj, pokud jim to jejich fyzický a zdravotní stav dovoluje. Pro účast na evropských (EW) nebo světových (WW) šampionátech se vyžaduje, aby pes dosáhl věku nejméně 15 měsíců a byl registrovaný v seznamu plemen uznaných FCI. Minimální věk psovoda na EW a WW je 15 let. Jednou z podmínek kvalifikace na mistrovské šampionáty je nejméně jedna úspěšně absolvovaná zkouška nejvyšší národní úrovně obedience.

V OB1 lze startovat bez předchozí účasti v OB-Z. Pro účast ve vyšších třídách (OB2 a OB3) je nutný zisk alespoň známky dobře ve třídě nižší – tzn. zisk 192 až 320 bodů – a to alespoň v jedné soutěži. Pokud tým obdrží na třech závodech v jedné třídě známku výborná, přestupuje automaticky do třídy vyšší. V jednom dni může pes absolvovat pouze jednu soutěž. Pes musí mít platnou výkonnostní knížku Obedience CZ. Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se soutěží nesmí účastnit kupírovaní psi.

Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, ale musí být drženy mimo soutěžní prostor, dokud ostatní týmy neukončí cvičení. Březí feny, počínaje pátým týdnem březosti a feny se štěňaty do 50. dne od narození štěňat, jsou ze závodu vyloučeny.

Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

 

3. Pravomoci a povinnosti rozhodčích a stewardů

 

Rozhodčí 

Musí mít oprávnění na posuzování obedience v ČR.

 

 • Je zodpovědný za sportovní průběh a regulérnost soutěže a za dodržování všech pravidel zmiňovaných v tomto zkušebním řádu.
 • Schvaluje praktické přípravy soutěže.
 • Rozhoduje, zda je nevyhnutelné opakovat nebo ukončit cvik vzhledem k technickým a jiným problémům; např. nepřiměřenému vyrušování z okolí (do soutěžního prostoru vběhne jiný pes), zranění či nemoc člena týmu apod.
 • Rozhoduje o tom, v jakém pořadí budou cviky vykonané (vyjma cviků 1, 2 a 9). Pořadí musí být pro všechny soutěžící ve všech třídách stejné.
 • Může tým diskvalifikovat (viz 10 Diskvalifikace) v případě, že psovod nepostupuje ve smyslu těchto pravidel nebo se chová nevhodným způsobem.

 

 • Rozhoduje v případech nejasností nebo incidentů, které nejsou řešené tímto zkušebním řádem. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné žádným ze soutěžících.
 • Po skončení soutěže zkontroluje správnost údajů v bodovacích kartách a výkonnostních knížkách a potvrdí je podpisem a razítkem.

 

Jeden rozhodčí může posoudit maximálně 25 týmů za jeden den. Pokud je na soutěž přihlášeno více soutěžících, musí být přizván další rozhodčí anebo se soutěž rozdělí do dvou dnů. Pokud na soutěži posuzuje více rozhodčích, je určený hlavní rozhodčí. Jestliže je stanoveno více rozhodčích, každý posuzuje všechny týmy v jedné určené třídě; např. jeden z rozhodčích posuzuje všechny týmy OB-Z a OB1 a další posuzuje všechny týmy OB2 a OB3 anebo každý rozhodčí posuzuje všechny psy v jedné části cvičení (např. skupinové cviky). Je také možné, aby jednoho psovoda posuzovali dva a více rozhodčích (MR, apod.). V tomto případě se dělá aritmetický průměr zadaných bodů.

Rozhodčímu není dovoleno posuzovat psovody, kteří jsou členy vlastní rodiny nebo psy patřící blízkým příbuzným. Taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. Nesmí posuzovat psy , jejichž je majitelem, popřípadě, s nimiž žije ve společné domácnosti v průběhu období jednoho roku před dnem soutěže.

 

Steward

 • Musí mít oprávnění vykonávat funkci stewarda obedience v ČR.
 • Dává pokyn soutěžícím psovodům k provádění jednotlivých i dílčích cviků.
 • Vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyn rozhodčího tak, jak jsou definované v tomto zkušebním řádu.
 • Je spoluodpovědný za sportovní průběh soutěže a za dodržování pravidel uvedených

v tomto zkušebním řádu.

 • Pro pokyn k provedení cviku používá steward slovo "povel", "do základní pozice", apod. Nesmí velet např. takto: "psovi povel k noze", jelikož formulace povelů nejsou psovodům striktně dané.

Na každé zkoušce je jmenovaný nejméně jeden steward. Pokud je posuzování cviků rozdělené mezi dva nebo více rozhodčí, musí být určený i adekvátní počet stewardů (zpravidla nejméně 1:1), přičemž před soutěží je jmenovaný i hlavní steward.

 

4. Práva, povinnosti a chování psovoda

 

Psa na zkoušce vede psovod, který zná, respektuje a dodržuje tento zkušební řád, a který je schopný zvládnout psa i v mimořádných situacích.

Povinnosti psovoda v pozici soutěžícího začínají v momentě, kdy psovod vstoupí do prostor, kde soutěž probíhá a končí po vyhodnocení akce. Psovod zodpovídá v průběhu celé soutěže za svého psa a všechny škody na majetku či zdraví osob psem způsobené. Od psovodů se očekává, že se budou chovat slušně a sportovně.

V průběhu celé akce (nejen v soutěžním prostoru) je zakázané hrubě (i slovně) trestat psa, nasazovat mu ostnatý či elektrický obojek či používat jiné donucovací pomůcky.

Psovod je povinen dodržovat všechna ustanovení a pokyny rozhodčích a stewardů.

Během cviku se psovod nesmí psa dotýkat, hladit ho, ani jej jinak povzbuzovat. Pochvala je dovolena až po skončení cviku, tzn., když steward řekne "cvik ukončen" nebo "konec cvičení". Mezi cvičeními musí mít psovod psa pod kontrolou.

Po dobu cvičení a mezi cviky, když je psovod se psem v soutěžním prostoru není dovolené používat ani mít při sobě pamlsky, míčky, hračky nebo jiné motivační předměty. Mimo soutěžní prostor je používání pamlsků, hraček a dalších motivačních předmětů dovolené. Tým by si ale neměl hrát v bezprostřední blízkosti soutěžního prostoru a nesmí hrou rušit ostatní soutěžící.

Není dovolené, aby tým vstupoval do soutěžního prostoru před začátkem soutěže bez svolení rozhodčího nebo jím pověřené osoby.

Pořadatel musí týmům umožnit krátký trénink v soutěžním prostoru před začátkem soutěže. V tomto případě musí mít všechny týmy na trénink před soutěží stejné podmínky a musí být o tom všichni předem uvědomeni. Každý tým musí mít možnost být v soutěžním prostoru sám, trénink jednotlivých týmů by neměl přesáhnout 5 minut. Soutěžní prostor by měl být již připravený a rozvržený stejně jako při závodu (především umístění čtverce a překážky). Trénink může být i den před soutěží. Při tréninku v soutěžním prostoru nejsou dovolené pamlsky; ostatní motivační pomůcky a hračky povoleny jsou.

Během vykonávání jednotlivých cviků psovod vede psa po své levé straně. V případě tělesného postižení může mít psovod po dobu cviků a mezi cviky psa na pravé straně. Tuto skutečnost musí před začátkem závodu oznámit rozhodčímu (hlavnímu rozhodčímu). Všechna mimořádná opatření by měla být odůvodněná a neměla by rušit jiné psy a soutěžící (např. při cviku 1 a 2 by měl být soutěžící na invalidním vozíku umístěný na konci řady, kde ho nebude žádný jiný pes míjet).

Po skupinových cvicích má psovod, který je první v pořadí na vykonávání jednotlivých cviků možnost požádat o krátkou cca 5-10 minutovou přestávku.

 

5. Povely

 

Zvukové povely jsou vyslovovány normální tónem hlasu. Na psa není dovoleno křičet, pokud to nevyžaduje jeho vzdálenost od psovoda. Oslovit psa jménem před povelem je povoleno pouze u OB-Z. V ostatních třídách je oslovení psa jménem před povelem hodnocené jako povel navíc a je penalizováno ztrátou bodů, vyjma těch cviků, kde je oslovení povolené popsaným způsobem (viz Cvik 5). Zvukové ani posunkové povely nejsou v tomto zkušebním řádu striktně dané, jsou pouze doporučené. Psovod je ale limitován maximálním počtem povelů, který může použít během jednoho cviku.

Posunkové povely jsou krátké pohyby rukou. Používání posunkových povelů je dovolené pouze tehdy, pokud je to uvedené v popisu cviku.

Používání posunkových a slovních povelů současně u cviků, kde to není dovoleno, je považováno za povely navíc a znamená ztrátu bodů.

 

6. Pozice a výstroj psa

 

Základní pozice

Psovod stojí rovně přirozeně v klidném postoji. Pes sedí těsně při levé noze psovoda tak, aby jeho lopatka byla na úrovni kolen psovoda. Podélná osa těla psa je v rovnoběžném směru, k postoji psovoda. Přední nohy psa by měly při pohledu zboku lícovat s lýtky psovoda. Ramena psa jsou na úrovni nohou psovoda. Křivé přisednutí je chybou.

Cvik začíná potvrzením stewardovy otázky:"Jste připraven?" psovodem a končí, když steward řekne: "cvik ukončen" nebo "konec cvičení".

Pokud je pes z důvodu zdravotního postižení psovoda vedený na pravé straně, tak i v základní pozici sedí při pravé noze psovoda. Pokud zkušební řád nestanoví jinak, cvičení začíná a končí v základní pozici.

Pozice "Ke mně"

Pes předsedá rovně a těsně před psovoda, na pokyn stewarda dá psovod psovi povel k zaujetí základní pozice. Křivý posed nalevo nebo napravo je chybou.

Pozice „Lehni“

Pes si musí lehnout okamžitě po vydání povelu psovodem. Pes se smí okamžitě převalit na stehno (kyčel), ale zaujatou polohu již nesmí měnit. Pes může otáčet hlavou, zajímat se o rušivé vlivy v okolí, ale neměl by např. očuchávat zem okolo sebe nebo jíst trávu apod. Převalování se ze stehna na stehno, nervozita, zvukové projevy a podobné jsou penalizovány ztrátou bodů. Je chybou, pokud se pes převalí a leží celým tělem na boku. Pes nesmí ležet nebo se převalovat na zádech.

Pozice „Stůj“

Pes stojí všemi čtyřmi tlapkami na zemi a nepohybuje se. Pes musí polohu zaujmout rychle a nedělat zbytečné kroky navíc. Pes může otáčet hlavou a zajímat se o rušivé vlivy v okolí.

Pozice „Sedni“

Pes sedí rovně, na obou zadních nohách. Není dovolené, aby si pes seděl na stehně. Pes může otáčet hlavou a zajímat se o rušivé vlivy v okolí. Přešlapování předníma nohama, převalování se z kýty na kýtu, apod. je penalizováno.

 

Obraty za chůze a na místě

Otáčením při obratech se rozumí pohyb psa při levé noze psovoda tak, že se dvojice otočí o 180°. Zda se psovod bude otáčet doprava či doleva není řádem určené, pes může psovoda obcházet za zády nebo se s ním točit a to i u každého obratu jinak. Povolen je i ”německý obrat” tj. pes může obíhat psovoda po pravé straně, těsně kolem nohy.

Při otáčení se o 90° musí psovod dodržovat pravé úhly a nedělat obraty obloukem.

Úkroky

Při úkrocích se pes pohybuje těsně u levé nohy psovoda podle stewardových pokynů těmito směry: vlevo, vpravo, dopředu, dozadu (couvání). Při úkrocích vlevo nebo vpravo se psovod přemisťuje do stran; přičemž může, ale nemusí, překřižovat nohy a pes ho následuje těsně u jeho levé nohy.

Zaujetí základní pozice po přivolání

Pes může základní pozici po přivolání zaujmout dvěma způsoby:

 • Pes se po přivolání přiřazuje přímo k noze psovoda, tj. přichází k psovodovi z jeho levé strany anebo oběhne psovoda zezadu a zaujme základní pozici.
 • Pes po přivolání zaujme pozici "Ke mně". Pes musí předsednout před psovoda rovně a těsně. Po předsednutí je pes po pokynu stewarda velen psovodem do základní pozice. Pes se může přiřadit k noze psovoda a zaujmout základní pozici, přímo nebo oběhnutím zezadu.

Aportování = přinášení

Pes může aportovat předmět dvěma způsoby:

 • Pes přináší předmět psovodovi přímo do základní pozice; je možné přímé přiřazování k noze i obíhání za zády psovoda.
 • Aportovat je dovolené i s předsednutím. Pes musí předsednout před psovoda rovně a těsně. Po předsednutí je na pokyn stewarda psovodem vydaný povel k puštění aportovaného předmětu a následně opět na pokyn stewarda dá psovod psovi povel k zaujetí základní pozice. Pes se přiřazuje přímo k noze psovoda nebo jej obíhá zezadu do základní pozice.

Při všech aportovacích cvičeních je jedno, zda pes uchopí aportovaný předmět zepředu, či ho uchopí ihned po svém otočení. Pes nesmí předmět překusovat, žvýkat nebo si s ním hrát.

Obojek a vodítko

Nošení obojků je povinné u skupinových cviků (cvik č. 1 - Odložení vsedě a č. 2 Odložení vleže) ve všech třídách obedience. Ve třídách OB1, OB2 a OB3 provádí psi samostatné cviky č. 3 - 10 bez jakékoli výstroje (obojků, antiparazitních obojků, postrojů, vodítek apod.). V OB3 psovod vodítko nepoužívá ani během skupinových cviků, má jej však na předepsaném místě u sebe. Před cvikem č. 3 odevzdává psovod obojek spolu s vodítkem stewardovi; vyjma OB-Z, kde má na sobě pes obojek nebo postroj během všech deseti cviků.

Obojek může být hladký kožený, textilní nebo řetízkový vždy zapnutý na nestahování. Velmi malá plemena do 3kg mohou mít postroj. Elektrické a ostnaté obojky jsou zakázané.

Vodítko může být textilní či kožené cca 50-150cm dlouhé ne samonavíjecí nebo řetízkové. Na vodítku nesmí být nic připevněno.

Nesení vodítka je buďto viditelně (psovod jej musí mít zavěšené na krku nebo na rameni zapnuté k pravé či levé straně) nebo skrytě v oblečení (např. v kapse).

 

7. Cvičební pomůcky a vybavení soutěžního prostoru

 

Rozhodčí musí mít žlutou a červenou kartu , kterými uděluje varování (žlutá karta) nebo diskvalifikaci (červená karta). Dále musí mít u sebe během posuzování hodnotící bodovací pomůcku , na které rychle ukazuje divákům a zapisovatelům dosažený počet bodů, který tým za cvik obdržel.

Soutěžní prostor – jeho velikost je v hale alespoň 20 x 30 m. Pro soutěž odehrávající se venku, je doporučená velikost minimálně 25 x 40 m. Soutěžní prostor musí být rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde je umístěná aportovací činka a předměty pro rozlišovaní (pes je nesmí je hledat). Prostor v hale nesmí být kluzký. Soutěžní prostor musí být zřetelně vyznačený. Je na rozhodčím, aby rozhodl, zda jsou proporce soutěžního prostoru dostačující.

V soutěžním prostoru musí být k dispozici:

 • Dřevěné aportovací činky – alespoň tři sady tří identických činek. Hmotnost nejtěžší sady musí být přibližně 450g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Sady činek po třech musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3. Pokud je alespoň jeden tým nahlášen do OB2, musí pořadatel zajistit 2 sady tří velikostí. Jestliže jsou nahlášené týmy pouze do tříd OB-Z a OB1, stačí, aby pořadatel měl alespoň 3 činky v různých velikostech, přičemž hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450g.
 • Kovové aportovací činky v alespoň třech různých velikostech. Hmotnost nejtěžší kovové činky musí být přibližně 200g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Kovové činky musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3.
 • Předměty pro rozlišování – dřevěné hranoly o rozměrech přibližně 2 x 2 x 10 cm. Počet hranolů musí být šestinásobkem k počtu soutěžících psů
 • Pevná překážka 1 m široká a 1 m vysoká s nastavitelnou výškou. Výška překážky se nastavuje po 10 cm podle výšky psa v kohoutku a zaokrouhluje se k nejbližším 10 cm
 • Tabule s označením polohy psa - na tabuli mohou být názvy pozic a/nebo piktogramy - vždy se všemi třemi pozicemi (sedni/lehni/vstaň). Je nutné, aby tabule byla čitelná ze všech vzdáleností určených tímto zkušebním řádem.
 • Kužele a značky , kterými se vyznačuje místo vykonávaní cviků v dostatečném počtu. Kužele musí být vysoké 15 - 30 cm. Značky mohou být např. z lepenky, pilin.
 • Vymezovací pomůcky na prostor pro vysílání (čtverec 3x3m) a na ovladatelnost na dálku (cca 50cm). Na vymezení se může použít lepicí páska, popruh, piliny a atd. s ohledem na bezpečnost psů.
 • Platný zkušební řád obedience – musí být na soutěži soutěžícím k dispozici.

Pořadatel je povinen zajistit všechny výše zmiňované cvičební pomůcky a adekvátní prostor pro soutěžení, jinak nesmí soutěž pořádat. O regulérnosti rozhoduje rozhodčí, který má pravomoc soutěž neposuzovat, pokud výše zmíněné podmínky nejsou splněny.

Rozhodčí je zodpovědný za to, aby se v soutěžních prostorách dodržovala všechna pravidla a nařízení zmiňovaná v tomto zkušebním řádu.

 

8. Bodování a hodnocení

 

Předvedení cviků obedience je hodnoceno takto: 0 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10

Známkování: 0 – 5,5 nedostatečně; 6 – 6,5 dobře; 7 – 7,5 velmi dobře; 8 - 10 výborně

Za každý cvik je možno obdržet maximální počet bodů 10 a minimální počet bodů 5.

Pokud jsou bodové ztráty při cviku větší než pět bodů, cvik se považuje za nesplněný a hodnotí se nulou. Každé bodové ohodnocení je následně přepočítané příslušným koeficientem obtížnosti cviku. Maximální bodové ohodnocení, které je možné za cvik získat (už vynásobené příslušným koeficientem za daný cvik), je uvedené v tomto zkušebním řádu u jednotlivých cviků. Hodnota koeficientu závisí na druhu a obtížnosti cviku.

Pokud dva nebo více psů skončí se stejným počtem bodů, rozhoduje součet bodů získaných za cviky 3, 5 a 6. pokud je i po sečtení bodů výsledek roven, uvedené cviky se zopakují (tyto připočítané body se však nezapisují do výkonnostní knížky).

 

Celkové hodnocení:

Hodnocení Bodový interval Zkratka

Výborný 257 – 320 V

Velmi dobrý 225 – 256,5 VD

Dobrý 192 – 224,5 D

 

Pokud soutěžící dvojice získala méně než 192 bodů, není hodnocena a výsledek se nezapisuje do výkonnostní knížky.

Soutěže obedience v ostatních státech mají jiná pravidla, proto splnění zkoušky v jiném státě neopravňuje tým přejít do třídy vyšší v České republice, vyjma nejvyšší úspěšně složené zkoušky, která je totožná s mezinárodní FCI obedience soutěží.

Během soutěže zaznamenává zapisovatel (osoba pověřená vedoucím soutěže) bodové zisky v jednotlivých cvičeních do hodnotících karet týmů dle pokynů rozhodčího. Po skončení soutěže tyto rozhodčí spolu s výkonnostními knížkami zkontroluje a potvrdí svým podpisem a razítkem. Originál hodnotící karty obdrží psovod na místě, kopie pořadatel do 14 dnů od skončení soutěže doručí na adresu pověřeného člena výboru Obedience CZ. Do výkonnostních knížek se zaznamenává úspěšně složená zkouška (známka V, VD, D) a diskvalifikace z jakéhokoli důvodu.

 

9. Pravidla pro vykonávání cviků

 

Při cviku 1 a 2 je minimální počet psů ve skupině 3 a maximální počet 6. V soutěži, kde celkový počet psů není dělitelný šesti, by se dvě ze skupin měly skládat ze 7 psů.

Při všech cvičeních, kdy se pes pohybuje u nohy psovoda, musí jít psovod vzpřímeně normální přirozenou chůzí (příliš rychlá nebo příliš pomalá chůze je penalizovaná ztrátou bodů). V průběhu chůze musí psovod přirozeně pohybovat pažemi. Přílišné máchání rukama nebo tzv. "sportovní chůze" je chybou. Psovod by se neměl dívat na psa, ale rovně před sebe (vyjma OB-Z a OB1, kde je oční kontakt se psem dovolen). Pes musí jít přirozeně co nejtěsněji u nohy psovoda (s ohledem na fyzické a plemenné dispozice psa), ale nesmí ho omezovat v pohybu. Předcházení a opožďování psa je chybou. Psovod se musí po celou dobu pohybovat konstantní rychlostí, zpomalování při obratech není dovolené. Při chůzi by měla dvojice působit přirozeně a harmonicky.

Všechny cviky začínají a končí se psem v základní pozici (pokud není řádem uvedeno jinak). Hodnocení cviku začíná ve chvíli, kdy steward umístí psovoda a psa do výchozího bodu a psovod na stewardovu otázku: „Jste připraveni?" odpoví kladně, případně mlčí.

Všechny cviky jsou ukončené, až když steward vyhlásí: „Konec cvičení“ (pokud není řádem uvedeno jinak), tehdy končí i hodnocení cviku rozhodčím. Pokud psovod začne chválit psa před ukončením cviku stewardem, bude cvik hodnocen jako nesplněný a tým obdrží 0.

Pes může být po ukončení cviku a mezi cvičeními přiměřeně chválen a povzbuzován. Psovod si však mezi cvičeními nesmí se psem hrát a pes by mu neměl vyskakovat na ramena. V případě hraní si, vyskakování psa na ramena psovoda, pobíhání okolo nohou psovoda atd. je závodník upozorněný žlutou kartou. V případě druhého incidentu a opakovaného upozornění, rozhodčí ukazuje červenou kartu a dvojici diskvalifikuje.

Pokud není pro jednotlivé cviky stanoveno jinak, jsou tato pravidla a nařízení pro vykonávání cviků a jejich hodnocení aplikované pro všechny cviky.

Po dobu cvičení není dovolené dotýkat se psa, hladit ho nebo mu projevovat jiné formy povzbuzení. Takovéto nepovolené chování má za následek neuznání cviku a hodnocení 0.

Není dovolené, aby psovod zdůrazňoval psovi místa a příkazy před nebo po dobu cvičení kromě právě probíhajícího cvičení, ve kterém to je dovolené.

Vynechání cvičení zapříčiněné psovodem je hodnocené nulou, ale psovod se psem může pokračovat následujícími cvičeními.

Pokud pes opustí psovoda po dobu cvičení, je mimo kontrolu psovoda a nepřijde ani na druhé zavolání, je diskvalifikovaný (viz Diskvalifikace).

Pokud pes opustí soutěžní prostor během cvičení nebo mezi vykonáváním cviků, je diskvalifikovaný (viz Diskvalifikace).

V případě sporů, incidentů nebo jiných nesrovnalostí, které nejsou popsané v těchto pravidlech a nařízeních, rozhoduje rozhodčí. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a žádný ze soutěžících ho nemůže zpochybňovat nebo toto rozhodnutí napadnout.

Všechny dodatečné povely, dvojité povely, posunky tělem (i nepatrné) atd. musí být penalizované. Všeobecné pravidlo pro všechny cviky je, že za druhý povel (povel navíc) jsou odečteny 2 body a třetí povel cvičení ukončí (nebo jeho část), tj. cvik po třetím povelu není uznaný. Výjimkou je OB-Z kde se i za třetí povel odečtou další 2 body.

Pes, který štěká po dobu cvičení, i když třeba jen příležitostně, je penalizovaný ztrátou bodů. V případě příležitostného štěkání by neměl dostat víc než 7 bodů. Pokud pes štěká intenzívně nebo neustále, cvičení se hodnotí nulou. Tato stejná pravidla platí pro kňučení a jiné hlasové projevy psa.

Pokud psovod vykročí dřív, než dostane pokyn od stewarda, cvičení se hodnotí jako nesplněné (0 bodů) ve třídách OB1, OB2, OB3. Ve třídě OB-Z je takováto chyba penalizovaná odečtením 2 bodů.

Pokud pes začne cvičit dřív, než dostane od psovoda povel (pes předstihne povel), nemůže získat víc než 8 bodů.

Pokud pes leží celým tělem na boku, nesmí obdržet víc než 7 bodů.

Psovod se ke psu přiřazuje přímo, obcházení psa za jeho zády není dovoleno (např. Cvik 1 Odložení vsedě ve skupině).

Ve cviku 10 stojí steward ve vzdálenosti 2 – 3 m za psem, tak aby na něj neviděl (zády ke psu i psovodovi). Pokyny k provedení poloh SEDNI, LEHNI, VSTAŇ, dává prostřednictvím speciální pomůcky, na které jsou názvy a/nebo obrázky jednotlivých pozic.

Pokud se pes vyvenčí mezi cvičeními ve třídě OB1, OB2, OB3 odečítá se mu z celkového skóre 50 bodů. Ve třídě OB-Z se odečte 20 bodů. Pokud se pes vyvenčí během cvičení ve třídách OB1, OB2, OB3, je diskvalifikován. Ve třídě OB-Z je cvik hodnocen 0 a odečte se ještě dalších 20 bodů z celkového skóre.

Pokud není pro jednotlivé cviky stanoveno jinak, jsou tato pravidla a nařízení pro vykonávání cviků a jejich hodnocení aplikované pro všechny cviky.

 

10. Diskvalifikace

 

Za nekorektní chování psovoda nebo psa v soutěžním prostoru uděluje rozhodčí žlutou nebo červenou kartu, rozhodčí také může psovoda napomenout nejprve pouze slovně. Žlutá karta znamená varování a rozhodčí jí může ukázat pouze jednou. Žlutá karta nemá žádný vliv na konečné bodové hodnocení týmu. Při dalším incidentu ukazuje rozhodčí červenou kartu a tým je diskvalifikovaný. Červená karta znamená jednoznačně diskvalifikaci. Diskvalifikací se rozumí okamžité ukončení cvičení. Tým nemůže pokračovat v následujících cvicích. Psovod musí okamžitě společně se svým psem opustit soutěžní prostor. Diskvalifikace znamená ztrátu všech dosažených bodů a vždy se zapisuje do výkonnostní knížky.

Pokud pes opustí psovoda po dobu cviku, čímž přeruší cvičení, a je mimo kontrolu psovoda, psovod může jedenkrát přivolat psa bez opuštění své pozice. Pokud se pes vrátí k psovodovi na první povel, rozhodčí udělí žlutou kartu a cvik není uznaný (hodnocený 0). Ale v tomto případě pes a psovod mohou pokračovat dalším cvikem. Pokud pes odejde podruhé, jde o opakovanou nepovolenou činnost, psovod už nemá možnost psa přivolat. Následuje diskvalifikace. Pokud se pes nevrátí na první povel, potom je tým diskvalifikován.

Pokud je pes mimo kontrolu psovoda mezi cviky, psovod může jedenkrát přivolat svého psa bez změny pozice. Pokud se pes vrátí, rozhodčí přidělí žlutou kartu. Pokud se pes nevrátí nebo pokud odejde podruhé, je diskvalifikovaný.

Důvody vedoucí k okamžité diskvalifikaci:

 • pes opustí soutěžní prostor
 • psovod nerespektuje pokyny rozhodčího a stewarda
 • psovod záměrně porušuje ustanovení toho zkušebního řádu
 • psovod se chová nevhodně
 • pes se vyvenčí během cvičení ve třídách OB1, OB2, OB3
 • psovod v průběhu celé akce (i mimo soutěžní prostor) trestá nebo je hrubý na psa, nasazuje mu ostnatý či elektrický obojek nebo používá jiné donucovací protizákonné pomůcky
 • pes v průběhu celé akce (i mimo soutěžní prostor), kouše, pokouší se kousnout, napadá nebo se pokouší napadnout lidi nebo jiné psy
 • při používání pamlsků, hraček nebo jiných motivačních předmětů po dobu cvičení

 

Část II

 

PŘEHLED CVIKŮ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

 

Cvik 1 / koeficient 3

Odložení VSEDĚ ve skupině psů

OB-Z

SEDNI ve skupině - 30 sekund, psovod vzdálen 5 m

OB1

SEDNI ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 20 m

OB2

SEDNI ve skupině - 1 minuta (psovod v úkrytu)

OB3

SEDNI ve skupině - 2 minuty (psovod v úkrytu)

Cvik 2 / koeficient 2

Odložení VLEŽE ve skupině psů

OB-Z

LEHNI ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 5 m

OB1

LEHNI ve skupině - 2 minuty, psovod vzdálen 20 m

OB2

LEHNI ve skupině - 2 minuty (psovod v úkrytu)

OB3

LEHNI ve skupině - 4 minuty (psovod v úkrytu, prochází steward)

Cvik 3 / koeficient 3

Chůze u nohy (bez vodítka)

OB-Z

Normální krok, dva kruhy ve tvaru osmičky, 15 kroků přímo

OB1

Normální krok, pomalý krok, úkroky - vpravo, vpřed

OB2

Normální krok, klus, obraty na místě, úkroky – vpravo, vlevo, vpřed

OB3

Normální krok, klus, pomalá chůze, obraty, úkroky vpravo, vlevo, vpřed, vzad

Cvik 4 / koeficient 3

Odkládání za chůze (různé pozice)

OB-Z

Odložení psa za chůze LEHNI - přímý směr

OB1

Odložení psa za chůze LEHNI - čtverec

OB2

Odložení psa za chůze SEDNI, LEHNI - čtverec

OB3

Odložení psa za chůze STŮJ, SEDNI, LEHNI - čtverec

Cvik 5 / koeficient 4

Přivolání

OB-Z

Přivolání 20 m

OB1

Přivolání 25 m, meziodložení LEHNI

OB2

Přivolání 25 m, meziodložení STŮJ

OB3

Přivolání 30 m, meziodložení STŮJ, LEHNI

Cvik 6 / koeficient 4

Vysílání do čtverce

OB-Z

Vyslání do čtverce (psovod jde nejdříve do čtverce)

OB1

Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI

OB2

Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI a na povel stewarda je pes přivolán za chůze K NOZE

OB3

Vyslání ke kuželu, pak do čtverce v úhlu o 90° do strany, kde pes dostává povel LEHNI a na pokyn stewarda je pes přivolán za chůze K NOZE

 

Cvik 7 / koeficient 3

Aport (nesení) cizí dřevěné činky

OB-Z

Pes vezme aport od psovoda a nese jej 10 m u nohy přímým směrem

OB1

Pes přináší aport ze vzdálenosti 10 m položený stewardem

OB2

Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru. Pak je vyslán pro aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele. (2 aporty)

OB3

Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru. Pak je vyslán pro aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele. (3 aporty)

Cvik 8 / koeficient 3

Aport přes překážku

OB-Z

Aport přes překážku - cvik končí zpětným skokem (max. 50 cm překážka *)

OB1

Aport přes překážku - korektní aport (max. 50 cm překážka)*

OB2

Aport přes překážku - korektní aport (max. 70 cm překážka)*

OB3

Aport přes překážku - kovový předmět (max. 100 cm překážka)*

 

*Výška překážky je úměrná kohoutkové výšce psa

Cvik 9 / koeficient 3

Rozlišování předmětu psovoda

OB-Z

Rozlišování předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m)

OB1

Rozlišování - ze 4 předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m)

OB2

Rozlišování - z 5 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m)

OB3

Rozlišování - z 6 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m)

Cvik 10 / koeficient 4

Ovladatelnost = změna poloh

OB-Z

Ovladatelnost LEHNI, SEDNI (pes těsně před psovodem)

OB1

Ovladatelnost LEHNI, SEDNI (1 m)

OB2

Ovladatelnost na dálku LEHNI, SEDNI (5 m)

OB3

Ovladatelnost na dálku LEHNI, VSTAŇ, SEDNI (15 m)

 

Část III

 

POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB-Z

 

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sekund

 

Doporučené povely: „Sedni”, „Zůstaň“

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 2

 

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné linie v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 30 sekund. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

 

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB-Z

CVIK 2 Odložení v leže ve skupině po dobu 1 minuty

 

Doporučené povely: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni”

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3

 

Vykonání: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí časového intervalu se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice.

 

Instrukce: Pes, který vstane, sedne, převalí celým tělem na záda; nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, je cvik považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

 

Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

 

Hodnocení: Koeficient 2 Maximální počet bodů 20

 

Třída OB-Z

CVIK 3 Chůze u nohy

 

Doporučené povely: „K noze“

Zvukové povely

 

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v obrazci tvaru kruhu a přímky. Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

Chůze u nohy je zkoušena v normálním tempu se změnami směrů do tvaru osmičky, přímou chůzí a jedním zastavením. Psovod stojí se psem uprostřed pomyslné osmičky na výchozím bodě v základní pozici. Psovod velí psovi povel „K NOZE“. Jako první vykoná se psem oblouk doleva kolem prvního kuželu. Potom, co dojde se psem zpět na výchozí bod, udělá bez zastavení oblouk kolem druhého kuželu směrem doprava. Poté, co opět prochází výchozím bodem, pokračuje psovod se psem bez změny tempa chůze v přímém směru do vzdálenosti 15 m. Zde se psovod se psem na pokyn stewarda zastaví a cvik je ukončen. Poloměr oblouků doleva i doprava kolem prvního i druhého kužele je 4 m.

 

 

Povel „K NOZE“ může být vydán pouze při počátečním vykročení. Při zastavení psovoda si musí pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

 

Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší, než půl metru cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů. Nedodržování správných směrů chůze (2 identické kruhy a přímka) psovodem znamená ztrátu bodů. Jedno příležitostné slovní povzbuzení psa během cviku je tolerováno a není penalizováno. Psovod však nesmí na psa promluvit při zastavení.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB-Z

Cvik 4 Odložení psa za chůze do pozice „Lehni“

 

Doporučené povely: „K noze”, „Lehni”, „K noze“

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3

 

Provedení:

Cvik se provádí za chůze v přímce mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdáleny 10 m.

Výchozí bod se nachází 5 m před prvním kuželem. Steward dává pokyn k odložení do pozice „LEHNI“, když se psovod se psem nachází přibližně uprostřed mezi kužely. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi ke druhému kuželu, který obchází a vrací se. Poté, co dojde zpět ke psu, jej obchází a bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel „K NOZE“. Psovod pokračuje v chůzi se psem u nohy až k druhému kuželu, kde je cvik ukončen. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.

Polohu „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí kuželů a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa).

 

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu kuželu, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy se považují za chyby. Psovod při návratu ke psu neobchází první kužel, ale otáčí se těsně za psem.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB-Z

CVIK 5 Přivolání

 

Doporučené povely: „Lehni”, „Čekej”, „Ke mně“ („K noze“)

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3 (v případě přivolání „Ke mně“ 4 povely)

 

Provedení:

Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod jde bez ohlížení od psa v přímém směru do vzdálenosti přibližně 20 m, na pokyn stewarda se zastaví a otočí směrem ke psu a na další pokyn psa přivolává.

 

Instrukce:

Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa.

Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním povelu k přivolání, nemůže tým obdržet víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální počet bodů 40

 

Třída OB-Z

CVIK 6 Vysílání do čtverce

 

Doporučené povely:

 1. „Zůstaň“, „Box“, („Stůj“), „Lehni“
 2. „Zůstaň“, „Box“, („Stůj“), „Ke mně“, („K noze“)

Zvukové a posunkové povely

Maximální počet povelů: 3 (v případě pomocného "Stůj" 4 povely)

 

Provedení: V tomto cviku jde psovod nejprve do čtverce, kde naznačuje položení předmětu. Pes zůstává sedět na výchozím bodě. Psovod se přiřadí zpět ke psu (nesmí ho obcházet). Poté je pes na pokyn stewarda vyslán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od výchozí mety vzdálen 5 m. Čtverec by měl být umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), má psovod dvě možnosti:

 1. Pes je velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout pouze na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci je cvik stewardem ukončen.
 2. Pes je přivoláván psovodem (bez pokynu stewarda) ”KE MNĚ” nebo ”K NOZE”.

 

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít víc než předepsaný počet povelů. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného posunku) může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). U OB-Z může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde nebo vyjde ze čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Další povely jsou penalizovány ztrátou dvou bodů. Není povoleno nasměrovat psa do daného směru z výchozího bodu nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný.

 

Povely a) „LEHNI“ („STŮJ“) nebo b) ”KE MNĚ” (”K NOZE”) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální bodové ohodnocení: 40 bodů

 

Třída OB-Z

CVIK 7 Nesení aportovací činky

 

Doporučené povely: „K noze”, „Drž“, „K noze“, „Pusť”

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 4

 

Provedení: V tomto cviku pes nese cizí dřevěnou aportovací činku mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdálené 10m. Tým zaujme základní pozici přibližně 5 m od prvního kuželu. Psovod se psem u nohy vyjde na pokyn stewarda směrem k prvnímu kuželu a motivuje ho aportovací činkou (pes se činky nesmí dotýkat), na úrovni kužele dá na další pokyn psovi povel ”DRŽ” a vloží mu aport do tlamy. Pes následuje psovoda vedle jeho levé nohy a nese předmět na úroveň druhého kuželu., zde na pokyn stewarda vydá psovod povel ”PUSŤ” a psovi činku odebere. Tím cvik končí, pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.

 

Instrukce: Rozhodčí hodnotí tento cvik v úseku mezi kužely, tzn. od psovodova povelu „DRŽ“ do „PUSŤ“. Nehodnotí se první úsek, kdy psovod motivuje psa aportovací činkou. Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely a také na korektní chůzi u nohy psovoda během nesení činky (maximální vzdálenost je 50 cm od nohy psovoda). Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava v tlamě psa po uchopení činky. Všechny akce jsou řízeny stewardem. Pokud pes vezme činku do tlamy během motivace, může dostat maximálně 5 bodů.

Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel pro zvednutí činky navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální bodové ohodnocení: 30 bodů

 

Třída OB-Z

CVIK 8 Aport přes překážku

 

Doporučené povely: „Hop”, „Aport“, „Zpět“ nebo „K noze“ nebo „Ke mně“

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3

 

Provedení: Tým zaujme základní pozici před překážkou v přiměřené vzdálenosti, kterou si určí psovod. Na pokyn stewarda psovod odhodí vlastní předmět nebo aportovací činku (ne výcvikovou pomůcku, hračku). Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel "APORT" a "ZPĚT" nebo "K NOZE" dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel "APORT" musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou a povel "ZPĚT" nebo „K NOZE" ještě před zpětným skokem. Cvik je ukončen zpětným skokem psa přes překážku. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.

Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Maximální výška překážky ve třídě OB-Z je 50 cm.

 

Instrukce: Psovod smí při přivolání opustit základní pozici (max. 2m), nesmí se však při tom dotýkat překážky nebo jít za její úroveň. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí, cvik není splněn.

Pokud pes překoná překážku pouze jedním směrem, ale přinese aportovaný předmět, obdrží tým maximálně 5 bodů. Pokud pes překoná překážku tam i zpět, ale předmět nepřinese, není cvik splněn.

Upuštění aportovaného předmětu: Pokud pes aportovaný předmět při zpětném skoku upustí ještě před tím, než se dotkne země, může obdržet maximálně 5 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů.

Žvýkání a překusování aportovaného předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

 

Poznámky : Jako aportovací předmět může být použit např. tenisák nebo balónek bez šňůrky, pešek bez poutka, dřevěná nebo plastová činka, jednoduchý uzel z lana. Nejsou dovoleny zvukové ani jiné hračky, frisbee, balónky se šňůrkou, pešky s poutkem, apod.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB-Z

CVIK 9 Rozlišování předmětu a aportování

 

Doporučené povely: „Hledej“, „Ke mně/K noze“, „Pusť“, („K noze“)

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3 (v případě předsedání psa před psovoda 4 povely)

 

Provedení:

Na začátku cviku 3 obdrží psovod dřevěný špalík (2cmx 2cmx10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do zahájení cviku 9.

Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi. Steward odejde položit tento předmět (aniž by se jej dotýkal holou rukou) do vzdálenosti přibližně 5m a položí jej 30 - 40cm napravo nebo nalevo od hromádky pěti stejných špalíků. Pes i psovod mohou přihlížet. Steward se nesmí dotýkat ani zbylých špalíků, ty musí být pachově neutrální. Potom psovod dostává pokyn, aby vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný špalík (psovodův) a přinést jej. Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu. Pro každého soutěžícího musí být připraveno 5 nových předmětů. Neutrální předměty však mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny pachově neutrálními.

 

Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi. Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Vezme-li pes do tlamy špatný předmět a vymění jej bez ovlivňování za správný, nedostane víc než 7 bodů. Vezme-li pes více než 1 nesprávný předmět do tlamy, dostává 0 bodů. Ovlivňování psa psovodem během hledání předmětu vede k neuznání cviku. Pokud pes vezme do tlamy správný špalík, může psovod použít povel pro přivolání. Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB-Z

CVIK 10 Ovladatelnost

 

Doporučené povely: „Lehni“, „Čekej“, „Sedni “, „Lehni“, „Sedni“

Zvukové a posunkové povely

Maximální počet povelů: 5

 

Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda udělá psovod krok těsně před psa a ihned se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou „SEDNI“ a „LEHNI“. Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi, jaké má pes zaujmout pozice. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh (tzn., měl by stát ke psu otočen zády). Steward mění pokyny každých 10 sekund. Když je psovod před psem, může používat zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice „LEHNI“. Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

 

Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozic a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout o víc než jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici nezaujme, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod přiřadí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální počet bodů 40

 

Třída OB-Z

Část IV

 

POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB1

 

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 1 minuty

 

Doporučené povely: „Sedni”, „Zůstaň“

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 2

 

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3m a zaujmou základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

 

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to být ovšem známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Doporučuje se, aby byl v průběhu tohoto cviku prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB1

CVIK 2 Odložení vleže ve skupině po dobu 2 minuty

 

Doporučené povely: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni”

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3

 

Provedení: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 2 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí stanovené doby se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice.

 

Instrukce: Pes, který vstane, sedne si nebo se odplazí více než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

 

Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

 

Hodnocení: Koeficient 2 Maximální počet bodů 20

 

Třída OB1

CVIK 3 Chůze u nohy

 

Doporučené povely: „K noze“

Zvukové povely

 

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze, obraty a otočeními za pohybu, úkroky a zastaveními podle instrukcí stewarda.

Tabulka znázorňuje předepsané prvky chůze a jejich množství ve třídě OB1.

PRVEK / RYCHLOST

Normální chůze

Pomalá chůze

Klus

Přímá chůze

ano

ano

-

Zastavení

2x

-

-

Vpravo v bok na místě

-

-

-

Vlevo v bok na místě

-

-

-

Čelem vzad na místě

-

-

-

Vpravo v bok za pohybu

1x

1x

-

Vlevo v bok za pohybu

1x

1x

-

Čelem vzad za pohybu

1x

1x

-

2 úkroky vpřed

1x

-

-

2 úkroky dozadu

-

-

-

2 úkroky doprava

1x

-

-

2 úkroky doleva

-

-

-

 

Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolene psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.

Povel „K NOZE“ může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze a při úkrocích. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

 

Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší než půl metru, cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB1

Cvik 4 Odložení psa za chůze do pozice „Lehni“

 

Doporučené povely: „K noze”, „Lehni”, „K noze“

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3

 

Provedení: Cvik se provádí za chůze po obvodu čtverce o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povel k ulehnutí na základě pokynu stewarda. Čtverec je v rozích vyznačen kužely.

Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy „LEHNI“, když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel „K NOZE“ a pokračuje v chůzi až do poloviny následující strany čtverce. Zde se na pokyn stewarda zastaví a zaujme základní pozici. Cvik je ukončený tehdy, když tým dojde do poloviny třetí strany čtverce.

Pozici „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být „ostré“ v úhlu 90° (ne do oblouků).

 

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB1

CVIK 5 Přivolání s meziodložením „Lehni“

 

Doporučené povely: „Lehni”, „Čekej”, „Pojď sem“, „Lehni”, „Ke mně“, („K noze“)

Zvukové nebo posunkové povely

Maximální počet povelů: 5 (v případě přivolání „Ke mně“ 6 povelů)

 

Provedení: Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod odejde bez ohlížení od psa ve vyznačeném směru do vzdálenosti 25m a na pokyn stewarda se otočí směrem ke psu, na další pokyn psa přivolává. Když pes uběhne zhruba dvě třetiny vzdálenosti směrem k psovodovi, dává psovod povel „LEHNI“, poté je na pokyn stewarda pes přivolán („KE MNĚ“ nebo „K NOZE“). Steward vydává pokyn k přivolávání psa. Povel k zalehnutí vydává psovod sám na úrovni kuželu nebo jiné značky. Na místo zvukového povelu „LEHNI“ může být použit posunkový povel - ne však současně. Jméno psa může být v kombinaci s povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vysloveny tak, aby představovaly dva oddělené povely.

 

Instrukce: Výchozí bod, kde je pes odložen; konec úseku, kde stojí psovod a místo, kde má psovod psa při přivolání položit (zhruba ve dvou třetinách celkové vzdálenosti směrem od psa) jsou označeny kužely. Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Pro získání plného počtu bodů (za zalehnutí) nesmí pes urazit od vydání povelu do provedení pozice LEHNI vzdálenost větší, než je jeho jedna tělesná délka. Pokud si pes nelehne v rámci limitu tří tělesných délek, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit, dostává 0 bodů. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by si měl na povel okamžitě začít lehat. Při hodnocení provedení polohy LEHNI je také brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, do kdy má pes zalehnout (ne však pro pomalé psy). Pokud si pes sedne nebo vstane, když je odložen na výchozím bodě, ještě před vydáním prvního povelu pro přivolání, nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho jedna tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů. Pokud pes korektně zastaví, ale v jiné nesprávné pozici, nezíská víc než 7 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální počet bodů 40

 

Třída OB1

CVIK 6 Vysílání do čtverce s povelem „Lehni“

 

Doporučené povely: „Box“, („Stůj“), „Lehni“, „K noze“

Zvukové a posunkové povely

Maximální počet povelů: 3 (v případě pomocného „Stůj“ 4 povely)

 

Provedení: V tomto cviku je pes vysílán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 15 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 15 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout až na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, jde psovod na pokyn stewarda do čtverce ke psu, zde se k němu přiřadí (neobchází) a na další stewardův pokyn velí psa do základní pozice.

 

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 4 povely, přičemž čtvrtým je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel „LEHNI“ – tím budou použity pouze 3 povely. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povel „LEHNI“ ve čtverci, musí být psovodem vydán. Pokud psovod vykročí kterýmkoli směrem v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a tým získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného krátkého ukázání rukou ve směru čtverce), může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný. Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). Ve třídě OB1 může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde do čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Změní-li pes pozici, když se k němu blíží psovod, ale neopustí čtverec, získá maximálně 5 bodů. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Druhý povel „LEHNI“ („STŮJ“) je penalizován ztrátou dvou bodů, po třetím vyslovení stejného povelu, cvik není považován za splněný (0 bodů). Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukazovat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný.

Povel „LEHNI“ („STŮJ“) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální bodové ohodnocení: 40 bodů

 

Třída OB1

CVIK 7 Přímý aport

 

Doporučené povely: „Aport”, „Pusť”, (“K noze”)

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 2 (v případě předsedání psa před psovoda 3 povely)

 

Provedení: V tomto cviku pes aportuje cizí dřevěnou aportovací činku odloženou stewardem na zem ve vzdálenosti 10m od výchozího bodu. Pes s psovodem zaujmou základní pozici ve výchozím bodě. Steward ukáže psovi aportovací činku, jde 10 v přímém směru a zřetelným pohybem paže činku položí na zem. Na pokyn stewarda psovod vydá povel pro přinesení. Pes aportuje činku. Na pokyn stewarda psovod činku psovi odebere. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

 

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava v tlamě psa po uchopení činky. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly. Všechny akce jsou řízeny stewardem. Předání činky lze provést na pokyn stewarda z předsednutí i v základní pozici.

Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel pro zvednutí činky navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální bodové ohodnocení: 30 bodů

 

Třída OB1

CVIK 8 Aport přes překážku

 

Doporučené povely: „Hop ”, „Aport”, „Zpět” nebo „K noze“, „Pusť”, („K noze“)

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 5 (v případě předsedání psa před psovoda 6 povelů)

 

Provedení: Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí vlastní dřevěnou nebo plastovou činku (může být i kombinace těchto materiálů) přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel "APORT" a "ZPĚT" nebo "K NOZE" dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel "APORT" musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou a povel "ZPĚT" nebo "K NOZE" před zpětným skokem. Pokyn k odebrání aportu vydává steward. Pes se může s aportem přiřadit do základní pozice anebo předsedat.

Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm, maximální výška překážky ve třídě OB1 je 50cm.

 

Instrukce: Psovod nesmí pro přivolání zpět opustit základní pozici ani jinak psa při aportu motivovat. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn.

Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB1

CVIK 9 Rozlišování předmětu psovoda a aportování

 

Doporučené povely: „Zůstaň“ nebo „K noze“, „Hledej“, „Pusť”, („K noze”)

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3 (v případě předsedání psa před psovoda 4 povely)

 

Provedení: Na začátku cviku 3 obdrží psovod dřevěný špalík (2cm x 2cm x 10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do provedení cviku 9. Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil čelem vzad. Je na rozhodnutí psovoda, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen nebo zda se bude točit s psovodem. V případě, že se pes bude dívat, dá na pokyn stewarda psovi povel „ZŮSTAŇ“. V případě, že se pes točí s psovodem, velí jej psovod „K NOZE“. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi další 3 identické předměty do vzdálenosti přibližně 5 m. Steward se nesmí dotýkat ani zbylých tří předmětů, ostatní předměty musí být pachově neutrální. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.

Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu, pro každého soutěžícího musí být připraveny 4 nové předměty. Neutrální předměty mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny novými.

 

Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, pokud pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi nebo pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty. Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Vezme-li pes do tlamy špatný předmět a vymění ho bez ovlivňování za správný, nedostane víc než 7 bodů. Vezme-li pes více než 1 nesprávný předmět do tlamy, dostává 0 bodů.

Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB1

CVIK 10 Ovladatelnost

 

Doporučené povely: „Lehni“, „Čekej“, „Sedni “, „Lehni“, „Sedni “, „Lehni“, „Sedni “

Zvukové a posunkové povely

Maximální počet povelů: 7

 

Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda udělá psovod 1 m dlouhý krok před psa a ihned se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou „ SEDNI“ a „LEHNI“. Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi, jaké má pes zaujmout pozice. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každých 8 sekund. Když je psovod před psem, může používat zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice „LEHNI“. Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

 

Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout o víc než jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici nezaujme, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod přiřadí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální počet bodů 40

 

Třída OB1

Část V

 

POPIS, PROVEDENÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB2

 

CVIK 1 Odložení v sedě ve skupině po dobu 1 minuty

 

Doporučené povely: „Sedni”, „Zůstaň“

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 2

 

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“. Společně pak odchází od svých psů do určeného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm na předem určené linii pozici ve stoje. Teprve poté se na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

 

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane poté, co uplyne časový interval, a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc než 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB2

CVIK 2 Odložení v leže ve skupině po dobu 2 minut

 

Doporučené povely: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni”

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3

 

Provedení:

Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva tak, aby pes, který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první. Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm na předem určené linii pozici ve stoje. Teprve poté je vydán pokyn k přiřazení se ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda jsou psi veleni jeden po druhém do základní pozice.

 

Instrukce: Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

Pokud si pes sedne nebo vstane poté, co uplyne interval 2 minut a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže obdržet víc než 5 bodů.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

 

Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

 

Hodnocení: Koeficient 2 Maximální počet bodů 20

 

Třída OB2

CVIK 3 Chůze u nohy

 

Doporučené povely: „K noze“

Zvukové povely

 

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze, obraty a otočeními, úkroky a zastaveními podle instrukcí stewarda.

Tabulka znázorňuje předepsané prvky chůze a jejich množství ve třídě OB2.

PRVEK / RYCHLOST

Normální chůze

Pomalá chůze

Klus

Přímá chůze

ano

-

ano

Zastavení

2x

-

-

Vpravo v bok na místě

1x

-

-

Vlevo v bok na místě

1x

-

-

Čelem vzad na místě

1x

-

-

Vpravo v bok za pohybu

1x

-

1x

Vlevo v bok za pohybu

1x

-

1x

Čelem vzad za pohybu

1x

-

1x

2 úkroky vpřed

1x

-

-

2 úkroky dozadu

-

-

-

2 úkroky doprava

1x

-

-

2 úkroky doleva

1x

-

-

 

Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.

Povel „K NOZE“ může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze, při úkrocích a při obratech na místě. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

 

Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší, než půl metru cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB2

Cvik 4 Odložení psa za chůze do pozic „Sedni“ a „Lehni“

 

Doporučené povely: „K noze”, „Sedni”, „K noze“, „Lehni”, „K noze”

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 5

 

Provedení: Cvik se provádí za chůze po obvodu čtverce o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povely na základě pokynů stewarda tak, aby pes postupně zaujal polohy „SEDNI“ a „LEHNI“. Čtverec je v rozích vyznačen kužely.

Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy „SEDNI“, když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze, dává psovi povel „K NOZE“ a pokračuje v chůzi. Cvik pokračuje obdobným způsobem vydáním povelu „LEHNI“ přibližně ve středu následující (třetí) strany čtverce. Cvik je ukončen, když psovod dojde do středu následující (čtvrté) strany čtverce.

Polohy „SEDNI“ a „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být „ostré“ v úhlu 90° (ne do oblouků).

 

Instrukce: Aby pes získal body, měl by příslušnou polohu „SEDNI“ a „LEHNI“ zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a zároveň dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce. Jestliže pes nezaujme jedenkrát včas požadovanou pozici, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud pes zaujme jedenkrát nesprávnou pozici (např. místo „SEDNI“ zaujme „LEHNI“) nemůže dostat více než 5 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB2

CVIK 5 Přivolání s meziodložením „Stůj“

 

Doporučené povely: „Lehni”, „Čekej”, „Pojď sem“, „Stůj”, „Ke mně“, („K noze“)

Zvukové nebo posunkové povely

Maximální počet povelů: 5 (v případě přivolání „Ke mně“ 6 povelů)

 

Provedení: Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod odejde bez ohlížení od psa ve vyznačeném směru na vzdálenost 25m a na pokyn stewarda se otočí směrem ke psu. Na pokyn stewarda přivolá psa. Když pes urazí zhruba dvě třetiny vzdálenosti směrem k psovodovi, psovod vydá povel „STŮJ“, poté je na pokyn stewarda pes přivolán („KE MNĚ“ nebo „K NOZE“). Povel k zastavení psa vydává psovod sám na úrovni značky (kuželu). Na místo zvukového povelu „STŮJ“ může být použit posunkový povel - ne však současně. Jméno psa může být v kombinaci s povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vysloveny tak, aby představovaly dva oddělené povely.

 

Instrukce:

Výchozí bod, kde je pes odložen; konec úseku, kde stojí psovod a místo, kde má psovod psa při přivolání zastavit (zhruba ve dvou třetinách celkové vzdálenosti), jsou označeny kužely.

Je důležité, aby pes reagoval ochotně na vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by se měl na povel okamžitě začít zastavovat. Při hodnocení zastavení je brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, na kterou má pes zastavit (ne však pro pomalé psy). Pro získání plného počtu bodů (za zastavení) nesmí pes urazit od vydání povelu do zastavení vzdálenost větší, než je jedna jeho tělesná délka. Pokud se pes nezastaví v rámci limitu tří svých tělesných délek, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit, dostává 0 bodů.

Pokud si pes sedne nebo vstane ještě na výchozím bodě před vydáním prvního povelu (přivolání), nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.

Pokud pes korektně zastaví, ale v jiné nesprávné pozici, nezíská víc než 7 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální počet bodů 40

 

Třída OB2

CVIK 6 Vysílání do čtverce s povelem „Lehni“ a přivolání za chůze

 

Doporučené povely: „Box“, („Stůj “), „Lehni“, „K noze“

Zvukové a posunkové povely

Maximální počet povelů: 3 (v případě pomocného „Stůj“ 4 povely)

 

Provedení: V tomto cviku je pes vysílán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 15 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 15 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout až na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, vychází psovod na pokyn stewarda v přímém směru ke čtverci, 2 m před psem se psovod na pokyn stewarda otočí o 90° doprava a pokračuje v přímém směru ke druhému kuželu, kde dostává opět od stewarda pokyn k otočení se o 90° vpravo a pokračuje dál v přímém směru. Po dalších 5m na pokyn stewarda přivolá psa povelem „K NOZE“ a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik ukončen.

 

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat instrukce a povely, tempo psa a přímé směry. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 4 povely, čtvrtým povelem je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel „LEHNI“ – tím budou použity pouze 3 povely. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povel „LEHNI“ ve čtverci musí být psovodem vydán. Pokud psovod vykročí kterýmkoli směrem v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného posunku při vysílání), může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). Pokud pes vejde do čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Cvik není splněn, pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než psovod vykoná druhý obrat. Maximálně 5 bodů může tým získat, pokud si pes sedne nebo vstane po druhém odbočení psovoda, ještě před tím než je přivolán. Pokud se pes při ležení ve čtverci hýbe (aniž by si sedl nebo vstal), může získat maximálně 7 bodů. Pokud se pes pohybuje a překročí ohraničení čtverce před tím, než je přivolán, cvik se hodnotí jako nesplněný. Druhé přivolání, nebo povel „LEHNI“ („STŮJ“) je penalizováno ztrátou dvou bodů. Pokud je jen jeden z těchto povelů vydán potřetí, cvik není považován za splněný (0 bodů). Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný.

Povel „LEHNI“ („STŮJ“) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální bodové ohodnocení: 40 bodů

 

Třída OB2

CVIK 7 Směrovaný aport

 

Doporučené povely:

„Kužel”, „Stůj”, “Vpravo/Vlevo” a/nebo posunkový povel, „Aport”, „Pusť”, (“K noze”)

Zvukový a/nebo posunkový povel je povolený jen k ukázání směru při vysílání psa od kuželu pro aport

Maximální počet povelů: 5 (v případě předsedání psa před psovoda 6 povelů)

 

Provedení: Dvě dřevěné činky stejné velikosti jsou umístěny ve vzdálenosti 10 m od sebe tak, aby byly dobře viditelné. Startovní pozice je přibližně 20 m od pomyslného středu mezi činkami. Pes je vyslán ke kuželu, který je umístěný přibližně 10 m od startu, kde mu je vydán povel k zastavení v kruhu o poloměru přibližně 2 m kolem kuželu (povel k zastavení dává psovod bez pokynu stewarda). Po 3 sekundách psovod na pokyn stewarda vysílá psa buď k pravé, nebo levé dřevěné čince. Strana, na kterou je pes vyslán pro aport, je losována před cvikem. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

Když je vylosována strana, ze které bude činka aportována, steward položí dvě činky. Vylosovaná činka (pravá nebo levá) je vždy položena jako první. Během tohoto postupu je psovod se psem postaven na startovní pozici, obličejem k aportům, zhruba ve vzdálenosti 20 m. K dispozici musí být dostupné 3 velikosti činek (max. hmotnost 450g) po dvou identických kusech vhodné pro různá plemena psů. Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí.

 

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Nasměrování psa do daného směru na startovní linii je vyhodnoceno jako dotýkání se psa a vede k nesplnění cviku (0 bodů). Pro zisk bodů je nutné, aby pes stál u kuželu v kruhu o poloměru cca 2 m. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, může získat maximálně 8 bodů.

Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky. Pokud pes uchopí nesprávnou činku, cvik je nesplněn (0 bodů).

Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Penalizace za nadbytečné směrové povely závisí na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální bodové ohodnocení: 30 bodů

 

Třída OB2

CVIK 8 Aport přes překážku

 

Doporučené povely: „Hop”, „Aport”, „Pusť”, („K noze“)

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 3 (v případě předsedání psa před psovoda 4 povely)

 

Provedení: Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážku. Psovod na pokyn stewarda odhodí vlastní dřevěnou nebo plastovou činku přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel "APORT" dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel "APORT" musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou. Pokyn k odebrání aportu vydává steward. Pes se může s aportem přiřadit do základní pozice anebo předsedat. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm, maximální výška překážky je v této třídě 70cm.

 

Instrukce: Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn.

Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB2

CVIK 9 Rozlišování předmětu a aportování

 

Doporučené povely: “Hledej“, “Pusť”, (“K noze”)

Zvukové povely

Maximální počet povelů: 2 (v případě předsedání psa před psovoda 3 povelů)

 

Provedení: Na začátku cviku 8 obdrží psovod dřevěný špalík (2cmx 2cmx10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do provedení cviku 9. Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil zády. Je na psovodovi, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi další 4 identické předměty do vzdálenosti přibližně 10 m. Steward se může zbylých čtyř předmětů dotýkat holou rukou. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.

Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu, pro každého soutěžícího musí být připraveno 5 nových předmětů. Neutrální předměty mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny novými.

Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi, pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty nebo když pes uchopí nesprávný předmět.

Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

Upuštění předmětu : Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB2

CVIK 10 Ovladatelnost na dálku

 

Doporučené povely:

„Lehni“, „Čekej“, „Sedni“, „Lehni“, „Sedni“, „Lehni“, „Sedni“

Zvukové a posunkové povely

Maximální počet povelů: 7

 

Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda jde psovod 5 m před psa a na pokyn stewarda se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou „SEDNI“ a „LEHNI“. Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi napsané polohy a jejich pořadí. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každých 5 sekund. Psovod může používat obě povelové techniky – zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice „LEHNI“. Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

 

Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout víc než o jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici přeskočí a zaujme pozici následující, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod vrátí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

 

Hodnocení: Koeficient 4 Maximální počet bodů 40

 

Třída OB2

Část VI

 

POPIS, VYKONÁVÁNÍ A HODNOCENÍ CVIKŮ – Třída OB 3

 

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 2 minuty

 

Doporučené povely: „Sedni”, „Zůstaň“

Zvukové povely

 

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“ a společně odchází od svých psů do určeného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm stanovenou pozici na předem určené linii. Teprve poté je vydán pokyn k návratu ke psům.

 

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane poté, co uplyne dvouminutový interval a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

 

Hodnocení: Koeficient 3 Maximální počet bodů 30

 

Třída OB3

CVIK 2 Odložení vleže ve skupině po dobu 4 minut s rozptýlením

 

Doporučené povely: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni”

Zvukové povely

 

Provedení: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva tak, aby pes, který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první. Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu na dobu 4 minut. Po zhruba dvou minutách prochází mezi odloženými psy steward jako rušivý element. Po uplynutí stanoveného limitu psovodi dostávají povel k návratu do soutěžního prostoru, kde bez změny tempa chůze projdou kolem psů a zhruba ve vzdálenosti 3 m za psy na předem určené linii se zastaví a provedou čelem vzad. Teprve potom je vydán pokyn k návratu ke psům a psi jsou veleni jeden po druhém do základní pozice.

 

Instrukce: Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Pokud se pes převalí na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

Pokud si pes sedne, vstane nebo převalí na záda poté, co uplyne čtyřminutový interval a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

 

Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

 

Hodnocení: Koeficient 2 Maximální počet bodů 20

 

Třída OB3

CVIK 3 Chůze u nohy

 

Doporučené povely: „K noze“

Zvukové povely

 

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze a obraty. Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

Chůze u nohy je zkoušena v normálním, pomalém a rychlém tempu se změnami směru, obraty a otočeními a zastaveními podle instrukcí stewarda.

Tabulka znázorňuje předepsané prvky chůze a jejich množství ve třídě OB3.

PRVEK / RYCHLOST

Normální chůze

Pomalá chůze

Klus

Přímá chůze

ano

ano

ano

Zastavení

1x

-

1x

Vpravo v bok na místě

1x

-

-

Vlevo v bok na místě

1x

-

-

Čelem vzad na místě

1x

-

-

Vpravo v bok za pohybu

2x

1x

1x

Vlevo v bok za pohybu

2x

1x

1x

Čelem vzad za pohybu

2x

1x

1x

2 úkroky vpřed

1x

-

-

2 úkroky dozadu

1x

 

 

2 úkroky doprava

1x

-

-

2 úkroky doleva

1x